Entree Bergen (v.m. melkfabriek) De volkstelling van 1971 r Bergen beleefde ’t kraken door de levenskunstenaars weekblad i I |g e.n eïnst 1 s r Mr. Opticiën D. W. PASTOOR, Bergen CONTACTLENZENSPECIALIST HOFLAAN 2 - TELEFOON 2202 Hengstenkeuring in manege Poelenburgh SCHOORL Evenals vorig jaar zal er in de manege een Provinciale premiekeuring van de hengsten van het Warmbloed Paarden Stamboek afd. Noord-Holland plaatsvinden. 4-v ’-tef verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond )l Schoorl nr. 1381 Kindercarnaval Schoorl is klaar Brandmelding Bergen nr. 2626 Concert uitgesteld Niet een bril, maar de JUISTE bril aangemeten door r i I i I DOKTERSDIENSTEN Tandartsen in Bergen Weekenddienst Franse keuken geopend in Bergen Bergen - Culterele avonden Zonsverduistering zichtbaar Nieuws voor alle 65-plussers Bridgeclub Schoorl Voor alle 65-plussers in Schoorl Causerie over Veilig Verkeer HS i HSB 8 U 13e JAARGANG No. 7 - DONDERDAG 18 FEBRUARI 1971 - 4 PAGINA’S Verwachting voor morgen: Nog smeriger. Foto: F. Jostmeyer. I G Leverancier van alle ziekenfondsen I I Alle spreek woordeljjke kraakduveltjes zitten, voorlopig met een 1-0 over winning, weer in het doosje. Zaterdagmorgen in alle vroegte waren ze daar uit ontsnapt om De Rustende Jager te kraken. Dat kon op den duUr niet uitbljjven want velen was het leegstaan van het eertijds glorierijke ont moetingscentrum voor de Bergense gemeenschap een flink stekende doorn in het oog. Debatten in de Berger gemeenteraad, schriftelijke bespiegelingen noch voorstellen tot ingebruikneming vermochten die pjjn te verzachten. De Rus was leeg en bleef leeg. Zoals de meeste aardse zaken had ook dat. leegstaan zijn oorzaak. S Uitsluitend specialistische behandeling X Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd. g <seSoP»eSal<»c8aP»<!«cf<»asaf<»3ScK8cS<>c8^ Het concert van het Nederlands Ok- tet op 19 februari a.s., moet wegens ziekte uitgesteld worden tot zater dag 20 maart a.s. De reeds gekochte entreebewijzen blijven tot die datum geldig. De ver koopadressen blijven hetzelfde. Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v.. Borgen CoSp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 25 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven DE DUINSTREEK Abonnementsnrlls 20,— per jaar; f 5,—' p. kwartaal Post: per jaar - 25,— Per kwartaal ƒ6,25 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Damweg 1e - Schoorl Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 1 9 BERGEN J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2/tel. 2027 11 d y h s Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: T. v. WERVEN, Dr. v. Peltlaan 55, Bergen, tel. 3139 VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN F. H. RISSELADA Dr. Heringalaan 18, tel. 1360. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t/m vrijdag 12.30-13.30 u. Telefoon 1738. Vorige week vrijdag werd er in Ber gen een leuk intiem Frans eethuisje geopend, gedrappeerd met de toe passelijke naam ’De Liefhebber’. Het voormalige oud-Hollandse Eethuisje vindt men er niet meer in terug, want bij de binnenkomst komt men langs de stalletjes a la Seine. De fa milie Liefhebber tracht niet exclu sief te zijn, maar nodigt eenieder uit om de exquise Franse keuken te komen proeven. Maandags en dinsdag is de zaak ge sloten, de andere dagen geopend van 17.00-24.00 uur. Gedurende het sei zoen juni, juli, augustus de hele week geopend. Geheimen der natuur. Drs. C. Postma, arts, vertoonde voor een volle zaal zijn onthullende ma cro- en microdia’s in kleur. Doordat vele objecten tot 3000 maal vergroot werden, waren deze beelden van bloemen, grassen, zaden, vruchten en sporen een openbaring. Details kreeg men te zien in afmetingen van een meter, welke voorwerpen men an ders slechts met een sterke mi croscoop kan waarnemen. Als voor beeld noemen we de bladluis op de roos, waarvan men o.a. de kanon nen in de grootte van een halve me ter te zien kreeg, waarmee het dier kogels afschiet na'ar zijn vijanden. Het lieveheersbeestje is hier zeer ge voelig voor. We zagen echter dat de larve van de gaasvlieg ze niet vreest en deze zuigt met zijn holle kaken de luis leeg. Als ballast lagen de chi- tinehuidjes later op de rug van de gaasvlieglarve. De bijzondere schoonheid van de zo fascinerende dia’s getuigden van het vakmanschap van de fotograaf en van het mysterie, dat ook in de sim pelste dingen verscholen ligt. Een langdurig applaus van het enthou siaste publiek was de beloning voor deze avond van unieke schoonheid. nis opgelegd. Daar het niet beant woorden volgens artikel 11, vijfde lid van de Volkstellingenwet, een overtreding is, volgt geen strafregis ter. Zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verscho nen van het verstrekken van gege vens, doch uitsluitend voor zover hetgeen hun in hun hoedanigheid is toevertrouwd. Bovendien kan ieder zich verschonen van het verstrekken van gegevens, indien hij daardoor of zichzelf of een bloed- of aanverwant in rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde graad of zijn echt- Vervolg op pagina 2. Evenals vorige jaren worden de car- navalskinderen gehaald en gebracht om samen met de Prins en zijn ge volg veel plezier te hebben in de optocht en de sporthal. Het vertrek is om 13.30 uur van de volgende plaatsen: Camperduin: Houtendijk en Steking. Groet: Slagerij Ruyter. Catrijp: Sporthal. Schoorldam: krui denier Ens. Aagtdorp: café Karre- wiel. Alle kinderen die aankomen gaan eerst langs de zijkant van Roos voor een toeter en een ballon en stellen zich op naar leeftijd op de grote parkeerplaats, Gekostumeerde groe pen bij een gemiddelde leeftijd. Tus sen 16.00 en 16.30 uur worden de gehaalde carnavalskinderen weer teruggebracht. Mede door een inefficiënte equip ment en een stijl die niet strookt met de smaak van het hedendaagse (vooral jonge) café-publiek gaat en kele jaren geleden de Rus langzaam maar tergend zeker bergafwaarts om tenslotte in het voorjaar van 1970 haar deuren te sluiten. In de zomer van 1970 runt horeca-magnaat Arie Boekel het bedrijf en plukt ’n schrale winst. Boekel ziet ’n renderende ex ploitatie van de Rus niet zo zitten en suggereert een rigoureuse Ver bouwing, voor tweederde to beta len door hemzelf, voor eenderde te betalen door eigenaar G. Diesfeldt sr. De heer Diesfeldt zegt nee tegen Boekel en nee tegen hoofdpachter Heineken. Boekel antwoordt daarop met goe dendag, Heineken vraagt Wie volgt? Er volgt echter niemand en vanaf half oktober heeft Bergen er een dooie Rus bij, niet onder een monu ment aan het einde van de Russen weg, maar boven de grond middenin het dorp. OPLOSSING? Oktober ’68 formuleert de ’Commis sie van Negen’ een negental stellin gen, waarin de wenselijkheid van een centraal gelegen sociaal-cultu- reel centrum tot uitdrukking komt. Die gedatóhte wordt door burge meester L. J. de Ruiter (immer een warm pleitbezorger van kunst en cultuur) in zijn nieuwjaarsrede van 1969 overgenomen. Er wordt 'n com missie benoemd die na een jaar haar verslag annex adviesrapport uit- Wie meende dat de Nederlanders een volkje van flegmatieke geitebreiers en ordentelijke kijkbuisgluurders waren, kwam onlangs bedrogen uit. Pro gressief en reactionair, oud en jong, rooms en rood vlogen hoog in de binnen- en buitenparlementaire gordijnen toen Vadertje Staat in het kader van zijn tienjaarlijkse telraam activiteiten de machinerieën voor een volks- röngtenfoto in stelling bracht. Actie comité’s rezen als industrieën uit de grond en formuleerden gemo tiveerde en veelzijdige bezwaren. Minder scrupuleuze elementen voegden daar nog de onnodige irrelevante, ongenuanceerde en onjuiste kretologieën aan toe en een psychose als nimmer tevoren maakte zich van de Lage Lan den meester. Op 25 februari a.s. zal in .geheel Europa, Noord-West-Afrika, ’t zuid oosten van Groenland en het westen van Siberië een gedeeltelijke zons verduistering waarneembaar zijn. Het verschijnsel begint om 9.44 uur en eindigt om 11.52 uur. Een zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan in haar baan om de aarde bewegend, tussen de aarde en de zon doorschuift. Omstreeks 10.45 uur is meer dan de helft van de zonnemiddellijn door de maan be dekt. Kijk niet naar de zon zonder uw ogen met een speciaal filter, een diepzwart fotografisch negatief of een berookt stuk glas te bescher men. brengt. De commissie bepleit daarin o.m. de herziening van het voorlopig door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan, dat rekening houdt met deze accomodatieverlan- gens rond het als natuurlijk aan vaarde hart van ons dorp, de Ruïne- kerk. Realisering moet van de com missie geschieden in maximale ver snelling. Eind februari 1970 stemmen B en W in met de situering van een soci- aal-cultureel centrum rondom de Ruïne. Componenten van een der gelijk centrum zouden zijn: de Rus, het raadhuis, en het Dorpshuis. Zaterdagmorgen 14 februari bezwij ken de serredeuren van de Rus on der de vorm van vrijetijdsbesteding die anno 1971 als ’kraken’ bekend staat. Een twintigtal kraakbouters met Frank van Kreuningen, André Thomsen en Cees Kuypers als lei dend driemanschap, doet haar intre de in de Rus. om enkele demonstra tieve stenen bij te dragen aan de maximale versnelling, Na enige tijd maken de wethouders Van Langen en Korver, voor de ge legenheid uit de raads-excursie naar Kranenburgh en Bio gewipt, hun opwachting. Wethouder Van Langen heeft de oplossing meegebracht: U bent hier wederrechtelijk en dus gaat u eruit. De krakers ontgaat de logica van die stelling. Ze hebben een goede re den, goede stelen en mooi weer en maken derhalve geen aanstalten de oplossing van de heer Van Langen ten uitvoer te brengen. Wethouder Cees Korver wil praten met de krakers, met eigenaar Dies feldt en met hoofdpachter Heine ken. De krakers willen wel, Diesfeldt niet en Heineken zit ver weg. Er ont wikkelt zich een enigszins verhitte discussie tussen wethouder Van Langen en kraker Van Kreuningen. Wel geld voor een carillon waar nie mand wat aan heeft, wel geld voor de kunstkluizen op het Plein, geld voor dit en geld voor dat maar géén geld voor de exploitatie van een sociaal-cultureel centrum, argumen teert Van Kreuningen op een toon die gespeend, is van alle sporen van vriendelij kheid. Exploiteert u dit ding dan maar eens, repliceert Van Langen bits. Dat zullen we doen, belooft Van Kreu ningen. De wethouders vertrekken, daarmee het voorbeeld volgend van de eer der op visiste gekomen politie. De krakers, die zich manifesteren als actiegroep ’De witte Rus’, vervolgen BERGEN Leden van het Artis- tenpalet komen weer naar Bergen en zullen voor u een avond verzorgen op dinsdag 2 maart. De avond begint om 8 uur en wordt gehouden in de grote zaal van La Bicyclette, Dorps straat. Toegang gratis voor allen bo ven 65 jaar. Zij die vorig jaar een middag meegemaakt hebben met le den van het Artistenpalet zullen zich nog herinneren hoe gezellig het toen was. Dit keer zullen er andere artis- ten voor u optreden. We hopen het programma in de volgende Duin streek te kunnen mededelen. Zij, die onmogelijk op eigen gelegenheid La Bicyclette kunnen bereiken, kun nen zich opgeven bij de heer Tros, Adalbertuslaan 14, telefoon 2342, die de autodienst van de UW zal in schakelen. Uitslagen van 15 februari. A-lijn: 1 Fam. Broersma 49 pnt. 2 Nieuwland- Bogaard 47 pnt. 3 Hooning-Jansen 46V2 pnt. 4 Mevr. Arpeau-de Ruiter 45 pnt. 5 Dapper-Goudsblom 43 pnt. 6 Mevr. Beeldman-Wagenaar 38V2 pn.t 7 Morsch-v. d. Oort 35V2 pnt. 8 Pruimboom-Böhmerman 3IV2 pnt. B-lijn: 1 Bekker-Heijstek 68V2 pnt. 2 Dames Jansen-Kuiper 67 pnt. 3 Mevr. Nolf-De Waal 62 pnt. 4 Ens- Ens 57 pnt. 5 Mej. Haring-Beukers 56V2 pnt. 6 Heijstek-Lensing 52 pnt. 7 Fam. Mul 51 pnt. 8 Vos-De Vries 50 pnt. 9 Roos-Half 45V2 pnt. 10 Fam. Seinen 3OV2 pnt. Lijn-C: 1 en 2 Nieuwland-Velthuis en Roos-Deurloo 45 pnt. 3 Dames Bullooper-Hoogvorst 41 pnt. 4 Mevr. Timmermans-Borst 40^2 pnt. 5 Beeldman-De Boer 36V2 pnt. 6 Van Weele-Half 35 pnt. 7 Fam. Slooten 341/2pnt. 8 Mevr. Timmerman-Bes 29V2 pnt. 9 Fam. Tak 17 pnt. hun heilzame(?) arbeid. Een boven de Breelaan aangebracht spandoek laat weten dat de Rus open is. Voor bijgangers krijgen een stencil in de handen gedrukt, waarop vermeld de ideologie van ’de Witte (Wal)Rus’ (Moby Dick II?). Er wordt een kraak kresj ingericht. Het aanwezige ko- tervolkje dient zich aldaar ludiek en rustig te recreëeren. Ietwat ge forceerd, maar wel lekker sosjaal. Er wordt gevolksdanst. Alles blijkt tot in de puntjes voorbereid. Pas santen gluren nieuwsgierig naar binnen, daartoe geactiveerd door een gestadig groeiende luizenuitspanning aan de ramen. ’s Middags kan TV en film worden gekeken. Er wordt gediscussiëerd, gepraat, gekletst en geleuterd. Voor elk wat wils, ’s Avonds is het décor compleet: er wordt TV en film ge keken en er speelt een popgroep. Kunstfotograaf Meine Femhout rom melt wat met dia’s aan een ligtsjo, bij voortduring een geleerd gezicht trekkend. Het is koud in de Rus want de organisatoren vonden het verstandiger van de verwarming af te blijven. De gemoederen waren 's morgens trouwens al genoeg ver hit. Dezelfde organisatoren houden het geheel goed in de hand. Als we teveel kroegvolk binnen krijgen gaat de deur meteen dicht, verkondigt André Thomsen. Om elf uur gaat de deur dicht, hoewel niet door een overmatige hoeveelheid kroegvolk. De krakers blijven slapen. Zondag middag komen enkele raadsleden en B en W (onze aanwezigheid bete kent geen instemming met deze ak- tie) op bezoek om de situatie te be spreken. Het wordt een rustige en korte discussie. Piet de Boer, vertegenwoordiger van Heineken, heeft interessant nieuws: De Rus is te koop en een zekere me neer Caranza heeft belangstelling, waarschijnlijk om een nieuw bed denhuis aan z’n collectie toe te voe gen. En hoewel er geen algemene waardering bestaat voor de kraak- aktie en ér wel eens op verschillende golflengten wordt gesproken, hebben alle aanwezigen dezelfde intentie: daadwerkelijk en op korte termijn een sociaal-cultureel centrum te stichten. Ook het college blijkt die intentie te hébben en loco-burge- meester Franck doet een belangrijk aanbod: het college wil praten én met de aktiegroep èn met Heineken. Aldus zal geschieden. Commentaar van André Thomsen: Ik ben geweldig blij met dit resul taat en onze aktie is geslaagd. De Rus blijft deze week dicht. De orga nisatoren lopen op hun laatste be nen. Zondagavond is de Rus dicht. Een kaartje bij de draaideur: We zitten warm in de Pilaren. Vergeten op het kaartje: Nog steeds op zoek naar maximale versnelling. Zoekt en gij zult vinden. Beter laat dan nooit. Na afloop van de premiekeuring zal een show van de in Noord-Holland gestationeerde typen hengsten wor den gegeven. Hiervoor hebben inge schreven o.a. W.P.N., Shetland, Welsh, New Forest, Arabieren, Dra vers, Hackney, Haflinger, Dartmoor, Palomino, Appaloosa, Ijsland en vol bloed hengsten. Het belooft een bijzonder interes sante dag te worden voor alle paar den liefhebbers en belangstellenden, die dit unieke schouwspel vanaf een Verwarmde tribune kunnen gade slaan. De zeer deskundige heer Spoelstra uit Leeuwarden zal voor het nodige commentaar zorgen. Vergeet u niet om op donderdag 25 Wat gaat er gebéuren? Zéér simplis tisch gesteld: op 28 februari 19.71 om 24.00 uur wordt het Nederlandse volk en haar behuizing ten koste van 275 manjaren en meer dan 40Ö ton papier oftewel 23 miljoen gulden, door 70.000 tot 100.000. tellers ’geteld’. De belangrijkste drijfveer achter het houden van een volkstel ling is het feit dat het daaraan ont leende statistisch materiaal een ba sis kan vormen voor een slagvaardig en doelgericht overheidsbeleid en een gefundeerde beleidsplanning, in eerste instantie voor het komende decenium, maar ook voor een lan gere termijn. Opvallend is dat ook de .opponerende actie comité’s dit belang erkennen. En Hoewel er altijd lieden zijn en zullen blijven, die met een onmiskenbare ondertoon van sarcasme informeren,’ welke zegen rijke invloed het huidige overheids beleid van vorige volkstellingen'' heeft ondergaan, bestaat er tegen’ het instituut Volkstelling ’an sich’ nau welijks bezwaren. VRAGEN De toenemende complexiteit van de maatschappij hééft er toé geleid, dat het aantal te stellen Vragen lang zaamaan is toegenomen. Het aantal bij de volkstelling annex woning telling 1971 te beantwoorden vragen bedraagt maximaal 96. Het gemid delde echter bedraagt, o.m. afhanke lijk van de categorie waarin de on dervraagde wordt ingedeeld, 18 tot 42 vragen. Bij de eerste rondgang stelt de tel ler op ieder adres vast, welke per sonen voor invulling van éeh vra genlijst in aanmerking komen, en laat hij voor elke daarvoor in aan merking komende persoon de pas sende vragenlijst achter. De vragen zijn gedrukt op ponskaarten, die zijn gebundeld tof boekjes. De teller geeft bij deze gelegenheid mondeling toelichting hoe de vragenlijsten die nen te worden ingevuld, en laat op ieder adres een schriftelijke toelich ting achter. Het ophalen van de Vra genlijsten geschiedt twee tot vier da gen later. Iedere teller is in het bezit van een door de plaatselijke lei ding van de telling ondertekend le- gimitatiebewijs. Het vragenpakket werd samengesteld door een werk groep, waarin vertegenwoordigers van staat, wetenschap en bedrijfs leven zitting hadden. Er wordt niet gevraagd welke krant men leest, van wélke politieke partij men lid is pf wat men van excellentie Luns vindt. Niet ondervraagd worden NAVO- militairen en - personeel, personen vallend ónder: diplomatieke immu niteit en vreemdelingen welke slechts kortstondig in Nederland verblijven. Hoewel enkele vragen onderwerp van kritiek zijn geweest, wettigt het geheel geenszins het vermoeden dat Vadertje Staat zich schuldig maakt aan een legitieme aanranding van de privacy van het individu, zoals dat in omringende landen (b.v. Zwe den) het geval is geweest. Een gewraakt manco in de proce dure waarlangs de Volkstellingenwet tot stand' kwam, is het feit dat de Staten-Generaal ten tijde van aan vaarding van het wetsontwerp niet op de hoogte warén van getal of in houd van de te stellen vragen. SANCTIE Wie de euvele moed mocht hebben de teller metterdaad van zijn stoep te kegelen of anderszins beantwoor ding te weigeren, kan aan de hand van artikel 11, vierde lid van de Volkstellingwet worden gehonoreerd met hechtenis van ten hoogste twee weken of een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. Alleen indien een eventuele geldboete met kan worden betaald, wordt hechte- de Culturele Raad Noord-Holland, wethouder Van Langen, loco-burgemees- ter Franck, wethouder Korver, gespreksleider Koste, Heinekens’ P. de Roer en kraker Van Kreuningen. De Hollandse Maatschappij van Landbouw en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Schoorl en Groet hébben het genoegen u uit te nodigen tot een bijeenkomst op: 25 februari a.s. in hote De Roodé Leeuw te Schoorl. Aanvang 19.45 u. Het programma staat in het teken van het Veilig Verkeer. De heer van der Scheer zal een causerie hou den en een film vertonen. Komt u allen en neem ook uw huisgenoten mee. februari om half drie naar de. con- tact-middag in hotel De Roode Leeuw te komen? De UW afd. Schoorl heeft mej. M. Geertsema, leidster aan de Volkshogeschool te Bergen, bereid gevonden voor u een praatje te houden over de mógelijk heden die ouderen hébben in deze tijd. Bovendien zal een aantal bewoners van Westerkimme èen paar liederen voor u zingen o.l.v. mevr. J. d. Witte. Ook medewerksters zijn van harte welkom. Wie graag per auto ver voerd wil wórden kan even mevr. Hauch Gerbrandslaan, bellen. Tele foon 1670. iji. T B MUM Schoorl: zaterdags 9 uur. Bij dé Zeeweg. ff;kjjf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1