Bergen bezit twee kostbare-dubieuze rapporten VVV Groet-Camperduin boos op de AMOCO hl ^)ezkeezsstu2ieza<p<fi0zt 3’ is verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoort, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond aan I N *a >n )0 V 4£ dc ir □O 3f DOKTERSDIENSTEN me !62 !C EK Abonnementsgeld Weekenddienst Tandartsen in Bergen Bestemming opbrengst kerstaktie Open Deur Te weinig tandartsen in Bergen? 13e JAARGANG No. 12 - DONDERDAG 25 MAART 1971 8 PAGINA’S I 1. 2. D. J. Luiting. HC 3. 4. OC a. 5. IE GE EF< en iic ysi< hob weekblad DE DUINSTREEK Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoort en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar op nisi REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Dam weg 1e - Schoort Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 Advertentieprijs 25 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven Abonnementsprijs: ƒ10,— per jaar; ƒ3,- p. kwartaal Post: per jaar 25,— Per kwartaal ƒ6,25 >5, 313 Kc 2o: da) M ilèï 2, 20 VOOR BERGEN F. Houdé Prins Hendriklaan 14 Telefoon 3895 en J. M. P. Lugten Hoflaan 6 Telefoon 2700 idig vc Willen onze abonnees die per kwartaal betalen voor 1 april a.s. hun abonnementsgeld van 3,overmaken op giro 55 28 67 t.n.v. Fa. Volkers en Leeg water, Schoorl. De abonnees die per kwitantie betalen krijgen deze aangebo den na 1 april. Wanneer u wilt veranderen van betaal- gelegenheid belt u dan even het kantoor (02209) 1268. Hoewel het autovervoer toch bepa lend is en in steeds sterkere mate bepalend zal worden voor het ver- keerspatroon, zoeken wij tevergeefs in de verkeersMudie naar onderver deling van dit soort personenver plaatsingen in verblijfsrecreanten, dagrecreanten woon- en werkforen- sen en overig vervoer. Evenmin wordt er in de studie iets gezegd over het openbaar vervoer. De visie van de auter(s) over de mo gelijkheden of onmogelijkheden voor Bergen van dit soort personenver plaatsing voor 1985 ontbreekt. Het zeer kleine aandeel dat het openbaar vervoer momenteel heeft in de personenverplaatsingen was een vingerwijzing dat verbetering op dit punt mogelijk een bijdrage kan leveren voor de toekomstproblemen. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t.m. vrijdag 12.30-13.30 u. Telefoon 1738. Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: T. v. WERVEN, Dr. v. Peltlaan 55, Bergen, tel. 3139 Juister ware het geweest wanneer hier gestaan had dat de strandre- creatie mogelijkheden tot ontwikke ling biedt, mogelijkheden die echter een aanzienlijke uitbreiding van al lerlei voorzieningen vereisen. CONCLUSIE: Dat de verkeersstudie slechts kon uitmonden in vijf aanbevelingen, on derstreept de zwakheid van deze studie. Waarom werden niet in een veel vroeger stadium, per slot dateert de opdracht voor deze studie al van be gin 1968, de aanbevelingen onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht? Het moet voor het huidige gemeen tebestuur een grote teleurstelling zijn te ervaren dat men lang, wel licht te lang, gewacht heeft op iets wat nauwelijks kan dienen als reëel uitgangspunt voor het werk dat toch op korte termijn verricht moet gaan worden. Op een gunstige uitzondering na, want wij achten het stromendiagram voor de ringweg, zoals weergegeven in figuur 21 van de studie, ondanks de twijfel over de juistheid van het verwerkte cijfermateriaal, een van de weinige goede gegevens die de studie heeft opgeleverd,” aldus de heer Hamstra.” Coöp. Raiffeisenbank, Scht an cl 0 BEVOLKING Aangezien het werkende deel van de bevolking in belangrijke mate de verkeersintensiteit in het dorp be ïnvloedt, analiseert de auteur de sa menstelling van de beroepsbevolking in Bergen. Wat hij precies onder be roepsbevolking verstaat, blijft on vermeld. Wanneer er een overzicht gegeven wordt van de samenstelling van de beroepsbevolking, dan blijft de on derverdeling beperkt tot landbouw, nijverheid en overig en dateren de meest recente cijfers van 1960. (Het nut van een volkstelling aangetoond, red.). De auteur vóórziet in 1985 in Bergen 5850 personen tussen 20 en 64 jaar, die de beroepsbevolking dan zullen uitmaken. Daarvoor zouden dan on geveer 2000 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio gecreëerd moeten wor den. Verzuimd wordt de woonforen- sen in de raming van 1985 te betrek ken. Deze groep, die de laatste 25 jaar een steeds belangrijker deel uitmaakt van de uitbreiding van de beroepsbevolking, werd niet nader in de analyse betrokken. Toch zóu er aan de hand van de recente vesti gingen in Saenegheest, de 9 Nes sen, de Nesdij kbuurt en de Oranje- buurt wel degelijk gegevens verza meld kunnen worden om vóór deze groep tot een verantwoorde prog nose te komen. Dat is met name voor de verkeersstudie belangrijk, omdat De duidelijkheid zou ermee gediend zijn wanneer het adviesbureau had aangegeven hoe deze toenamefactor van 4,5 voor de Eeuwige Laan tot stand kwam, wat de bijdrage daarin was van welke groep en van welke ontwikkeling. In het rapport wórdt geheel niet gesproken over de feitelijke ’bottle neck’ in de wegverbinding Bergen- Binnen en Bergen aan Zee, te weten de T-kruising bij de Franschman. Eerst wanneer ook daar een verbe tering tot stand komt, heeft het zin om te praten over maximale belas ting, uitgedrukt in motorvoertuigen per uur van de Eeuwige Laan. Wanneer we óp blz. 32 van het rap port lezen dat een goed uitgevoerde tweestrooksweg 900 a 1000 motor voertuigen per uur kan verwerken, terwijl op blz. 34 zelfs voor de Eeuwige Laan een cijfer van 1200 mv/uur genoemd wordt, en we be denken dan dat dat ruim 3 x de ge meten piek is, dan lijkt het niet on mogelijk dat enige verbetering aan de wegbreedte van de Eeuwige Laan de enige concessie zou behoeven te zijn die Bergen, na verbetering van hét kruispunt bij de Franschman, aan het toenemende autoverkeer zou behoeven te doen. Kleiweg een proefboorplatform was én vooral toen men gas aantrof aan de Hargerstrandweg werd te kennen gegeven dat de lokatie Kleiweg niet explorabel was. Niet alleen de in woners maar ook de VW Groet- Camperduin en Omstreken is over het voornemen van de Amoco bij zonder ontstemd. Voorzitter Sleking zei dat er geen mens zal zijn die in Campergeesten een huis zal kopen. Als de lokatie gaat ’draaien’ zal er een bijzonder irritante geluidshinder ontstaan die dag en nacht doorgaat. Verder zullen de huizen in Camper duin dalen in waarde en zal het toe ristische bezoek drastisch afnemen. Verder bleek op de zaterdag j.l. ge- Schoorl voelt zich (opnieuw) door de zo langzamerhand berucht géwor den Amoco in de luren gelegd. Na dat deze maatschappij had beloofd dat er op de boorlokatie Groet I (Kleiweg) niets meer aan exploratie zou worden gedaan blijken de gas bazen nu andere plannen te hebben. En als deze plannen werkelijkheid worden dan zal er van het nieuwe plan Campergeesten wél niets te rechtkomen. Hetgeen impliceert: voorlopig geen riolering te Camper duin want zoals bekend kan men pas tot aanleg hiervan overgaan als tér plaatse wordt gebouwd. De Amoco heeft in het verleden steeds gesteld dat de lokatie aan de grondgebied van Bergen-Binnen op gedeeld in 105 vierkanten van 250 bij 250 meter en zijn per vak de inwo ners geteld, die er in 1968 woonden en die er in 1985 zullen wonen. De uitbreiding tot 1985 staat nage noeg geheel ingetekend in de vakken 18, 18, 2Ó - 27, 28, 29 - 36, 37, 38, 39 - 51, 52 - 67 - 81 - 93 - 100 en 101, alle gelegen aan de oostrand van ’t dorp. Voor vele van deze vakken wordt een inwonertal geschat van 350 en hoger tot een aantal van 395 toe. Deze cijfers zijn hoog en mogelijk te hoog, wanneer men tenminste ook in de nog komende nieuwbouw het kenmerkende van Bergen wil hand haven. Zoeken we in de bijlage vakken op die de bekende stukken van ons dorp bedekken, dan vinden we de navol gende cijfers. -Buerweg - Eeuwige Laan 50 inwo- ners per vak. De negen Nessen nog geen 100* inwoners per vak. Doorn tjes - Nesdijk gebied 200-250 inwo ners per vak. Begin Kerkedijk, Oranjebuurt 250-300 inwoners per yak. Omgeving St. Anthoniusstraat 350 inwoners per vak. Dr. van Pelt laan 350 inwoners per vak. Omge ving Dorpsstraat 350 inwoners per vak. Tuindorp ruim 500 inwoners per vak. Dit moet fout zijn, het juiste cij fer ligt rond 150. In bijlage 1 van het rapport zijn een aantal onjuistheden aan te wijzen die de betrekkelijkheid van al dat precies toedelen van het inwonertal aan vakjes illustreren. Vak 14 en het bovendeel van vak 23 bedekt het bebouwde terrein tus sen het Luiveland en het Kapel- weidtje. Daar staan nu al 30 huizen en er zouden dus ca. 100 inwoners te tellen zijn. Voor vak 14 staat echter niets ingevuld, ook niet voor 1985. Vak 66 bedekt een groot stuk van het huidige Saenegheest, het inwoner tal in 1968 en 1985 bedraagt volgens de auteur echter slechts 19. In de negen Nessen staan op een bouwterrein van rond 280.000 m2 171 Nessenwoningen, 64 flats in hoog bouw en rondom de Nessen nog eens 11 woningen, de Elzenhoeve meege rekend. In totaal 246 woningen, of wel minder dan 10 woningen per ha. In totaal kunnen er verder rond 700 personen gehuisvest worden, dat is 25 per hectare of op een vak van 250 bij 250 meter omgerekend ruim 150 per vak. Controleren we aan de hand van de ze cijfers de bijlagen 1 en 2, dan Wordt het betreffende bouwterrein af gedekt door de vakken 1, 2, 4, 5, 6, 9 en 10. Tellen we voor deze vakken de opgegéven inwoners, dan levert dat zowel voor 1968 als voor 1985 een totaal op van 461. Ook hier moet dus sprake zijn van eén omissie. deze groep een belangrijk aandeel heeft in de verkeersbelasting. DE WENS IS DE VADER Als basis' voor de verkeersstudie wordt uitgegaan van een studie van dr. M. C. Tideman, waarin o.m. staat, dat op eén zomerdag in 1980 in Ber gen 31.500 personen zullen zijn, waarvan er 18.000 inwoners zijn, aangevuld mét 4.500 verblijfsrecre anten en 9.000 dagrecreanten. In de studie van dr. Tideman zijn een aantal voorspellingen gedaan voor het aantal verblijfsrecreanten dat Bergen in 1980 mag verwachten. Dat was een uitermate moeilijke, zó niet onmogelijke opgave (zegt de auteur zelf) om deze voorspelling te doen zonder daarin de invloed van het nieuwe Bergen aan Zee te be trekken. De het toerisme stimulerende in vloed die uit zal gaan van de uit voering van het plan B.O.B., was één van de factoren waarop dr. Tideman een voortgaande stijging van het lo gies in Bergen durfde te voorspellen. Zolang we echter niet zeker weten of het plan B.O.B. gerealiseerd zal worden, dan behoren de cijfers van dr. Tideman als gekleurd te worden aangemerkt. Uit zijn rapport valt immers te lezen dat het buitenland se toeristenbezoek aan Bergen voor het overgrote deel uit Duitsers be staat, en dat er in 1967 een recente landelijke daling te constateren viel van de bestedingen van Duitsers in het vreemdelingenverkeer. Wat het aantal overnachtingen van Nederlandse logerenden betreft, sig naleert dr. Tideman een teruggang van 263.000 in 1950 via 301.000 in 1956 naar 193.000 in 1962 en 170.000 in 1966. De auteur had er beter aan gedaan deze ontwikkelingen te toetsen aan nog recenter cijfermateriaal, dan zonder meer uit te gaan van de ge gevens die dr. Tideman gebruikte. STOUWEN MAAR... Wat de dagrecreatie betreft, wil de auteur ons doen geloven dat een Amerikaans onderzoek over bezoe ken aldaar aan de nationale parken van 1950 tot 1960 - dat een jaarlijk se toename van 3,5°/o te zien gaf - gebruikt mag wórden voor het groei percentage van het strandbezoek bij ons over- de periode 1970-1985. Zo komt hij tot een 18.700 dagrecreanten op een topdag in 1985 met daarnaast nog eens 6.000 verbijlfsrecreanten. Dat deze 24.700 strandbezoekers dan in 7000 auto’s naar Bergen aan Zee komen en dat deze 7000 auto’s aldaar ook geparkeerd moeten kun nen worden laat de auteur wijselijk onvermeld, evenals de vrij ingrij pende voorzieningen die nodig zullen zijn om al deze bezoekers hun vier kante meter strand te kunnen aan bieden. De auteur van het sociaal-econo- misch model 1985 komt tot de na volgende conclusies: 1. Hij verwacht een vrij evenwich tige arbeidssituatie voor 1985, maai’ stelt dat de groei van de werkgele genheid binnen Bergen evenredig zal dienen te verlopen aan de groei van de bevolking. Deze stelling is aan vechtbaar, te meer daar een andere conclusie luidt dat Bergen-Binnen meer en meer een forensengemeente zal worden. 2. Bergen zou door haar toeristische functie een grotere sociale mibili- teit hebben doordat kwantitatief en kwalitatief meer mogelijkheden zouden bestaan, dan in een normale forensengemeente. Ook deze uit spraak is zwak. Een forensenge meente heeft nauwelijks behoefte aan grote sociale mobiliteit. Haar inwoners zijn immers gewend hun inkomsten op afstand te verdienen. Daardoor alleen al is de noodzaak om ter plaatse over eén ruime keu ze aan arbeidsplaatsen te beschik ken, niet aanwezig. 3. De functie-scheiding tussen de 2 kernen: Bergen-Binnen en Bergen aan Zee zal zich in de toekomst toe spitsen. Waarop deze conclusie ge baseerd is, blijft een raadsel, te meer waar de kern Bergen aan Zee wat de ontwikkeling van zijn eigen inwo ners betreft, in dit rapport geheel onbesproken blijft. 4. Voor Bergen aan Zee is het voor al de strandrecreatie, die een sterke ontwikkeling laat zien, waardoor een grote uitbreiding van allerlei voor zieningen nodig is. Ook deze conclu sie is,, zoals reeds eerder in ander verband gesteld, verkeerd gesteld. ken Blijven van de zo broodnodige riolering. Men was dan ook van WV-zijde bitter gestemd over de Amoco die beloofd heeft Hargen aan Zee en Schoorl aan Zee van water en elektriciteit te voorzien en deze belofte niet heeft gehóuden. De Amoco ziet alleen maar winst en de gaswinning heeft voor de streek to taal geen voordeel. Er' is nergens geld voor, zei de heer Sleking niet eens Voor de zo broodnodige reini ging van het strand terwijl de Amo co uit dit gebied straks tonnen van daan sleept. Op het gemeentebestuur van Schoorl rust de plicht over deze kwestie onophoudelijk in Den Haag aan de bel te blijven trekken. De VW zelf overweegt aan. het betref fende ministerie een protesttelegram te sturen waarin zal worden gewe zen op bovenvermelde bezwaren. Ongetwijfeld is ook over deze zaak nog niet het laatste woord gespro ken, in deze tijd van inspraak en medezeggenschap kan'zelfs de Amo co niet voorbijgaan aan de protesten die ongetwijfeld uit de bevolking zullen komen tegen het ingebruik stellen van de produktieput aan de Kleiweg. En ook B en W van Schoorl zullen ongetwijfeld hun stem laten horen tegen een instelling als de Amoco die een heel plan waarop al zo lang wordt gewacht, gewoon onmogelijk maakt. hóuden persconferentie dat de minis ter van Volkshuisvesting op vragen van Tweede Kamer-leden had geant woord dat de gemeenten zullen wor den gehoord in bestemmingsplannen. Let wel, dit is gezegd door de heer Schut, minister van Volkshuisvesting en niet door zijn collega van Eco nomische Zaken. Wellicht kan op deze bespreking ook de lokatie Groot I worden ’aangekaart’. De VW is ten zeerste verontrust, het plan Campergeesten wordt vol ledig de grond ingeboord, dit plan wacht al 10 jaar op realisering en de mensen die hu in Camperduin wo nen zullen, als de plannen van de Amoco worden gerealiseerd, versto- PARKEREN In de studie ontbreekt een verhan deling óver hét parkeerprobleem. Er is wel gemeten aan de parkeerge legenheid in Bergen-Binnen. Over de parkeerproblemen die er nu reeds zijn in Bergen aan Zee wordt in de studie in het geheel niet gesproken. Zolang niet duidelijk vast staat dat een veronderstelde toenemende ver keersstroom ook pp de plaats van bestemming kan worden opgevan gen, heeft het weinig zin te spre ken over de noodzakelijke wegver- beteringen die voor het verwerken van deze verkeersstroom nodig zijn. Voor de Eeuwige Laan en het ver keer van en naar Bergen aan Zee zal in de toekomst het aantal nieuwe strandafgangen en het aantal nieuwe parkeermogelijkheden bepalend zijn voor de te verwachten verkeers stroom. De heer Luiting vindt een zeer voor zichtig mede-opposant in ir. J. Ham stra, die eveneens grote bezwaren heeft tegen de inhoud van beidé stu dies. In een uitgebreid eerste com mentaar formuleert de heer Ham stra de volgende bezwaren: „Hoewel bestemd voor niet-deskun- digen, zijn de béide rapporten daar niét naar geschreven. Zij blijken slecht leesbaar te zijn (dat is erg zacht uitgedrukt, red.) omdat de auteur(s) veelvuldig voor de leek on bekende vaktermen gebruiken, die zij niét nader verklaren, gegevens introduceren die niet controleerbaar zijn en eenheden en afkortingen ge bruiken naar de betekenis waarvan de lezer dan maar mag raden. Wie zich daardoor niet laat afschrik ken kómt tot de navolgende teleur stellende conclusies: Omdat er weinig of niets bekend is van het verplaatsingspatroon van de dag- en verblijferecreanten en deze toch eén belangrijke invloed uitoefe nen op de verkeersproduktie werd een uitgebreid verkeersonderzoek voor Bergen noodzakelijk geacht. Waarom echter hét avondspitsuur op' een gemiddelde werkdag in het hoogseizoen gekozen werd als model voor de studie, wórdt Onvoldoende gemotiveerd. Uit bijlage 11 blijkt dat dit spitsuur een extra intensiteit geeft van 5O°/o boven de overige daguren. Ontlenen we vervólgens uit bijlage 10 dat de periode van het verkeers- onderzoék samenviel met de hoogste verkeersintensiteit dat jaar gemeten, dan valt daaruit af te luiden dat het verkozen model het meest extréme is dat te bedenken valt. Of ons wegennet op dergelijke pie ken moet worden afgestemd, is een beleidsbeslissing waar het gemeente bestuur zich tevoren over had beho ren uit te spreken. Naast openbaar vervoer, auto’s én (brom)fietsen,. wordt in de studie ook gewerkt met het onderscheid re- creatieverkeer - overig verkeer. Een zeer instructief onderscheid tussen verblijf s- en dagrecreanten ont breekt echter, terwijl het toch zo be langrijke forensenverkeer niét apart vermeld wordt. Daarmede verliest de verkeerstelling aan waarde, ze ker wat betreft de extrapolatie naar 1985. ONVOLLEDIG Uit de cijfer-overzichten in de stu die kan eenieder de kwantitatieve verdeling zien van het totaal van ruim 10.000 personen verplaatsingen die op het avondspitsuur in ’t hoog seizoen werden geteld. Deze perso nenverplaatsingen kunnen wij in volgorde van grootte als volgt ver melden. 75°/o per auto, als volgt te verde len: 43°/o van en naar Bergen; 26°/o binnen de gemeente Bergen, dit onderverdeeld in: 14,°/o binnen Bergen-Binnen en 12°/o tussen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee; en 6% doorgaand verkeer. 23% per (brom)fiets, als volgt verdeeld: 12% binnen Bergen-Binnen; 2% tussen Bergen-Binnen Bergen aan Zee; 8% van en naar Bergen; en 1% doorgaand verkeer. 2% per openbaar vervoer. Het ziet er naar uit dat de met name door oud-burgemeester L. J. de Ruiter veelvuldig aangeprezen ’deskundigen’ de Heerlijkheid hebben verlucht met twee even kostbare als dubieuze rapporten. De ’verkeersstudie’ en het ’sociaal-economisch model 1985’, waarvan de aanbieding (op 9 maart j.l.) de sluier van een kleinzielige geheimzinnigheid doorbrak, blijken na ampele bestudering griezelig rammelende prognoses. Zó griezelig zelfs, dat het VVD-raadslid, de heer D. J. Luiting de juiste plaats voor de kostbare schrifturen (kosten meer dan ƒ100.000,heeft gevonden in de prullenbak. „De rapporten gaan uit van veranderde en deels foutive gegevens/’ meent de heer Luiting, die er enkele noemt: „Het vorige gemeentebestuur heeft het adviesbureau waarschijnlijk niet durven vertellen, dat het B.O.B.- reconstructieplan voor Bergen aan Zee nimmer als uitgangsunt zou mogen dienen. Ook de desastreuze ringweg van het structuurplan is als ’uit te voeren’ object aangenomen, terwijl er in het verleden met zoveel woorden is verzekerd, dat het structuurplan in feite niets anders beoogt dan het ’bevriezen’ van het centrum. De vijf conclusies van het verkeersrapport zouden door de eerste de beste inwoner van ons dorp die iets van verkeer weet, binnen vijf minuten kunnen worden opgeschreven. Het is beter het rapport, ondanks het geld dat het gekost heeft, nu in dè prullenbak te gooien, dan er een foutief beleid op te baseren,” aldus de heer Luiting, die daarnaast aankondigt, zelf een compleet verkeersplan te zullen ontwikkelen. We vinden het bijzonder prettig om u allen die met kerst óns blad De Open Deur mochten aanbieden, te kunnen meedelen dat de opbrengst ad 250,is overgemaakt aan: De Stichting Noodfonds Bijstand Buitenlandse Werknemers te Utrecht. We hopen dat een ieder het met dit, door het Open Deur Werk speciaal aanbevolen doel eens is en danken zowel diegenen die het blad kochten, als diegenen die ons hielpen het blad te verspreiden, voor de medewer king. TRUCJE? Tijdens de verkeerstelling bedroeg het aantal personenverplaatsingen tussen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, dat per auto plaatsvond, ca. 1250. Dit vervoer vond plaats voor 10% met een bezetting van 2,16 per auto en voor 90% met een bezet ting van 3,66 personen. Daaruit valt te berekenen een wegbelasting van 365 motorvoertuigen in dat piekuur. Tegenover dat cijfer stelt het ad viesbureau een prognose voor 1985 van 1683 motorvoertuigen per uur voor de Eeuwige Laan, dat is ruim een factor 4,5 hoger. 35 26 13,5 21.2 12 13.2 11,8 af nemende groei in noordelijke rich ting. Hoe aanvechtbaar deze stelling is, mag blijken wanneer we aan dit staatje het cijfer voor Schoorl toe voegen. Deze buurgemeente immers, ligt ook in Noord-Kennemerland en ondergaat evenals Bergen de ver meende uitstraling van de randstad. Voor Schoorl blijkt over diezelfde periode het groeipercentage ruim 25% te zijn. Wat er in het rapport had moeten staan is, dat zeker voor gemeenten als Bergen de mogelijke groei van de bevolking in hoge mate bepaald wordt door het woningbouwbeleid en het tempo waarin nieuwe be stemmingsplannen voorbereid en goedgekeurd en de grond bouwrijp gemaakt worden. De auteur had er daarom beter aan gedaan het ge meentebestuur eerst een beleidsuit spraak te vragen over het tempo waarin zij de gemeente willen laten uitgroeien tot haar maximaal moge lijke omvang. De auteur berekent, uitgaande van een bébouwingsdichtheid van 17 wo ningen per hectare en een woning- bezetting van 3,5 inwoners per wo ning, dat er in Bergen-Binnen nog voldoende grond aanwezig is om de dóór hem geraamde uitbreiding met 7.000 inwoners te huisvesten. In de bijlagen bij het rapport is het ZOEK’MAAR UIT... Wat de verbinding met Alkmaar be treft, daarvoor voorspelt de ver keersstudie de hoogste verkeersin- tensiviteit van alle wegen in en rond Bergen, te weten 1706 mv/uur. In het rapport ontbreekt helaas een uit spraak hoe deze verkeersstroom het best kan worden afgewikkeld, door welke aansluitingen op de rondweg rond Alkmaar. Hét rapport ’Bergen N.H. sociaal- económisch model 198’5’, dat werd opgebouwd door bepaalde veronder stellingen te doen over de te ver wachten bevolkingsgroei en het ver loop in de samenstelling van hét wérkende deel van deze bevolking, moet als een bijzonder zwak en on voldoende op de feitelijke situatie getoetst rapport worden aangemerkt, dat bij verdere verwerking in de verkeersstudie daarin een vrij grote onnauwkeurigheid tot gévolg moet hebben. Wat de bevolkingsgroei betreft, stelt de auteur dat Bergen in de toekomst meer deel zal gaan uitmaken van het spanningsveld veroorzaakt door uit straling van de randstad tot in Noord-Kennemerland. Deze uitstra ling blijft hu nog beperkt tot de ge meenten zuidelijk van Bergen. Deze stelling staaft de auteur met de af nemende groei in noordelijke rich ting van de bevolking in de periode 1965-1969, gemeten in de navolgende gemeenten: Heemskerk Castricum Egmond-Binnen Egmond aan Zee Heiloo Alkmaar Bergen BERGEN Het lid van de gemeen teraad mevr. ir. E. M. Eisma-Don- ker (Bergens Belang) hééft naar aan leiding van klachten die haar hier over bereikt hebben de volgende schriftelijke vragen aan B en W van de Heerlijkheid gesteld: Is het aan college van B en W bekend dat vele nieuwe inwoners van Bergen slechts met grote moeite of in het geheel niet er in slagen tandheelkundige hulp te verkrijgen? Is het u bekend dat zich onder hen ook ziekenfondsleden bevin den, die wel verplicht zijn te be talen voor tandheelkundige hulp, hoewel zij deze niet kunnen ont vangen? Bent u het met me eens dat dit een bijzonder ongewenste en on gezonde situatie is? Bent u het met me eens dat het gemeentebestuur verschillende mogelijkheden bezit om te trach ten enige verbetering in deze si tuatie te brengen, en wel door: het instellen van een schooltand artsendienst, waardoor althans de schooljeugd verzekerd is van tand heelkundige zorg, zodat de basis wordt gelégd voor een gezond blij vend gebit en tevens de alhier geves tigde tandartsen ten dele kunnen worden ontlast; b. het voeren van reclame bij af studerende tandartsen om zich in Bergen N.H, te vestigen; e. er bij de plaatselijke tandartsen op aan te dringen hun beschikbare tijd zo in te delen, dat zoveel móge- lijk mensen een tandheelkundige ba sisverzorging krijgen (dit ten nadele van tijdrovende luxe-behandelin- gen), zoals het maken, van kronen e.d.). Bent u bereid deze en eventuele andere mogelijkheden te onder zoeken en tot uitvoering te bren gen? VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. van Hesteren, Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1