Dorpsstraat 9 dichtgetimmerd NIEUW DEKENS WASSEN openings tijden GRATIS drogen Atlanta N.BOS&ZN Opnieuw onenigheid in Bergense raad 02208-3326 I w 11 SCHOORL Scheiding rode liberale geesten compleet en ’11 BI 0dtl 1 Oplage 8500 Donderdag 7 oktober 1971 39 47e jaargang nr. Gezicht over de zee, vanaf Camperduin met ondergaande zon Foto: W. de Maree in sn SUPER SHELL NEJA UITKIJK DOKTERSDIENSTEN BOERDERIJ PROVADYA? NAAMGEVING FLAMINGO Nieuwe juwelier in Bergen TOILET DAMMEN J.B.KAT v.v. SCHOORL Duintreffers-nieuws Maandag t.m. vrijdag van 8.15 tot 19.00 uur Laken pakket max. 8 lakens Dus nu ook woensdag open Zaterdag van 3.15 tot 17.00 uur 1 door ons geheel verzorgd 5,00 (wassen - drogen - strijken) Verschijnt huis aan huis te Bergen - Bergen aan Zee Schoort - Schoorldam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk BREELAAM16 - BERGEN (Beheerder de heer Nieuwenburg) Brandmelding Bergen nr. 2626 Schoorl nr. 1381 Weekenddienst Tandartsen in Bergen MAKELAAR TAXATEUR lid N.B.M. HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN Pn ns Hend rik taan 48 Bergen(NH) hl® Officiële dealer voor Prisma, Helicon en Eterna horloges ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK 5 x ijl? de duinstreek ■^^3 TELEURGESTELD ALSNOG BESLUIT LIEVER VERKOOP ver- OUDE PRINSWEG 27 BERGEN TELEFOON 2192 JUWELIER MIELE Wassalon GASKWESTIE GEDEELTELIJK AFGEROND Omdat mejuffrouw mr. A. M. Goudsmit (D ’66) had. verzocht van het ’particuliere verzoek’ alsnog een raadsbesluit te maken, werd over'de brief gestemd. De neer A. F. Thomsen (PvdA) stemde ajs enige blanco. Het raadsbesluit, vervat in twee door mej. Goudsmit ingediënde amendeinenten haal de echter geen kamermeerderheid Het gemeentebestuur wenst, voor het la den en lossen bij de firma Scholten vóór het volgend seizoen een oplossing. Zij is daartoe in onderhandeling getreden met dé belanghebbenden. Neja Wardenaar gaat Schoorl verlaten. Woensdag is zij in het huwelijk getreden met de heer Arno op de Weegh. Het jonge echtpaar zal zich in het verre Arabië gaan vestigen. De heer Öp de Weegh is mede werker van de Shell, die' daar een nédér- u zetting heeft. Schoonheidsspecialiste Neja zal haar werkzaamheden echter niet neer leggen, want ook de echtgenoten van de Shéll-employées in; Arabië behoeven zo nu en dan 'één dergelijke specialistische be handeling, keuze uit normaal en super. Een late Duitse toerist hield zaterdagmor gen even halt bij de in verval zijnde boer derij aan de Duinweg in Aagtdorp, nabij de .manege van Poelenburgh. Hij legde de afschuwelijke sta in de weg op dë gevoelige plaat vast. De oosterbuur verklaarde talloze foto’s van mooi Schoorl te hebben gemaakt, maar ook de minder fraaie kant, de entree vanaf Bergen, vereeuwigd te hebben. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij- dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738: Programma voor zaterdag 9 oktober: 15.45 u. Schoorl b - USVU d asp. Zondag 10 oktober: AFC ’34 7 - Schoorl 3 Alkm. Boys 9 - Schoorl 4 S.choorl jun. - SVV Duinranders a asp. - Schoorl a Wethouder W. Franck (VVD) vrees voor moeilijkheden GROF 10.00 u. 10.00 u. 12.00 ti. 11.00 u. Voor spoedbehandeling op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: T. v. Werven Dr. v. Peltlaan 55, Bergen Telefoon (02208) 3139 VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. v. Oosten Kanaaldijk 176, Koedijk Telefoon (02213) 202 VOOR BERGEN J. J. A. Hodde Van Reenenpark 2, Bergen Telefoon (02208) 2027 A. F. Thomsen (PvdA) grove insinuaties - STRATIE: LEEGWATER 'hi ur9> (02209)1268 00 1223 05 28 67 - Bankrelatie: Alg. Bank Nederland N.V., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoort en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 et p. mm. Contracten speciale tarieven z .1 Voormalig strandexploitant de héér Jaap Kerkmeer uit Camperduin is nog steeds in het beÈit van zijn paviljoen, wat jarenlang op het Camperduinse strand heeft gestaan. Het gebouw ligt bij Kerkmeer thuis aan de MunnikenWeg opgeslagen en heeft voorals nog geen, bestemming. De heer Kerkmeer zal dezer dagen contact opnemen met het gemeentebestuur van Schoorl om te bespreken in hoeverre er be hoefte bestaat aan een onderkomen voor Provadya? Wellicht zou het paviljoen hier in kunnen voorzien. Eender öp de avond had de burgemeester zich teleurgesteld getoond over een aktie van twaalf raadsleden. De raadsleden had den zich per brief tot de leden van de 2e Kamer gewend met het verzoek, het terrein voor het gasbehandelingsstation buitén de annexatie te houden én de annexatiegrens te laten sarpenvallen met het tracé van de geprojecteerde Rijksweg 9. Burgemëester Ritsema: „Het is niet zo dat ik verschrikkelijk boos ways, zoals in de krant stond, maar ik was wel teleurge steld. Een buitenstaander (i.c. ir. J. Ham- stra, de geestelijke vader van de brief, red.) is bij mij gekomen met het verzoek de brief mede te ondertekenen. Dat is een foute 7 procedure geweest. De zaak had in een spoedzitting van de raad besproken dienen te worden, zodat ook tegenstanders hun mening hadden künhen geven. Ik kan dë aktie nu niet anders zien dan een van 12 Bergense burgers.” En hoewel ‘enkele raadsleden ter verdedi ging aanvoerden dat financiële overwegin- gën (Een raadsvergadering kost al 400, aan presentiegelden aldus mevr. Eisma- Donker (Bergens Belang) en tijdgebrek hen parten hadden gespeeld, bleef de indruk bestaan dat het heuswel anders had ge kund. Ook de vereniging ‘Nieuw Bergen’ maakt zich blijkens een adres aan de raad zor gen ovër de onderhoudstoestand van het pand. Het huis vormt de laatste tijd hét décor van dë metershoge krattenstapels, die daar worden geplaatst door de firma OOK VOOR VAKKUNDIGE REPARATIES De damséance, afgelopen maandagavond in De Blinkerd, heeft niet dat resultaat op- gelevërd wat men ervan mocht verwach ten. Er werd nog geen damclub opgericht. Nederlands jeugdkampioen Jeroen Goudt won alle <32 partijen. Dambelangstellenden kunnen zich om alsnog "te komen tot de oprichting van een Schoórlse damclub in verbinding stellen met de heer Lodder, Heerbanstraat 2 en de heer M. Bijl, Ple- vierweg 3. Telefoon 2374. Na 7 jaar als reparateur bij de firma Veld man in de Jan Oldenburglaan te hebben gewerkt, heeft de heer P. van Ben tem j.l. vrijdag een eigen zaak als juwelier-horlo- ger geopend. Een overweldigende belang stelling was vrijdagmiddag getuige van de opening van de zaak, gevestigd in de voor malige kruidenierszaak Oudhoff, St. An- toniusstraat 23. Een sfeervolle, gezellige'zaak herbergt hon derden zilveren kleihoden en klokken. De heer Bentem zal zich met name richten op antieke klokken, waarbij ook de repa- ratieve kant - zowel wat het uurwerk als wat klokkasten betreft - niet vergeten zal worden. De redactie van dit blad sluit zich gaarne aan bij de talloze gelukwensen die de heer en mevrouw Van Bentem ten deel vielen. J. Scholten, plaatsélijk agent van ‘de Amstel Brouwerijen. Naar verluidt zou de firma Scholten bereid zijn 8e huidige lokatie te verlaten en zich te vestigen op het ter rein van de /irma J. Anema (voormalige melkfabriek). De situatie rondom het pand Niehaus, eigendom van ’t Hoge Huys te Alkmaar, vervult ook het gemeentebestuur met zorg zoals dat heet. In ’de Putten’ tussen Camperduin en Petten zit reeds enige weken een flamingo. De steltpotige vogel die overwegend rose van kleur is, was in de nazomer reeds enkele malen gesignaleerd op het strand bij Schoorl aan Zee. Naar de herkomst van het dier valt slechts te raden.' Halverwege de Schoorlse Zeeweg, nabij de de ’Berenkuil’ heeft Staatsbosbeheer een duintop geëgaliseerd. Vanaf het ontstane platform, waar een rustbank is geplaatst, heeft men een prachtig uitzicht over een gedeelte van het natuurreservaat. Het is te bereiken via een van spoorbielsen opge trokken trap, die het afgelopen weekend door honderden wandelaars is beklommen. Onder de vóórstemmers bevond zich toenz ook wethouder W. Franck (VVD). De heer Franck bleek van gedachten veranderd en hij was dinsdagavond de eerste om zijn ommezwaai - het, zij eens gezegd: helaas niet zijn eerste - toe te lichten. De heer Franck verklaarde de vorige keer te heb- bën voorgestemd in de veronderstelling, dat een ambtenaar B.S. voor het leven wordt benoemd. Inmiddels was Jiem echter ge bleken dat een dergelijke amtenaar weer door de raad kon worden ontslagen. Met enig corribineren en deduceren kwam de heer Franck tot de conclusie dat het eventueel wellicht misschien mogelijk zou kunnen zijn dat ’s heren Korvers wijze van huwelijken voltrekken voor de raad mis schien mogelijk in de toekomst aanleiding zou kunnen zijn, de zevende ambtenaar eventueel te ontslaan. De uitlating van de héér Korver in een interview in de ’Haagse Courant’, dat hij zijn benoeming zou zien als een blijk van hersteldvertrouwen in zijn persoon, was toen de druppel die de liberale emmer deed overlopen. Het reeds ja ren leegstaande pand ’Niehaus', genoemd "haar een van de laatste bewo ners, de schilder Kasper Niehaus, is van gemeentewege dichtgetimmerd. De ge meentelijke fnoriumentencommissie wenst het pand, dat niets meer of minder is dan een vervallen krot, op de gemeentelijke monumentënlijst. Zoalk in de raadsvergadering van verleden week dinsdag werd besloten, zullen rond het op te richten gasbehandelingsstation nabij de Koedijker Vlotbrug beplantings- stroken. worden aangebracht. Wij mogen suggereren de totale beplanting ’Rampen bos II’ te dopen. Wie een betere naam weet, schrijve dë redactie. Een bakfiets met vier dames d’r op en d’r in stopte deze week voor een café in Groet. De dames meldden zich bij de caféhouder en vroegen of zij gebruik mochten maken van het toilet. De man maakte zich al op de lady’s hierna van de te bestellen consump ties te voorzien, maar dit was niet meer nodig, omdat het viertal via de achterdeur het pand had verlaten. Een wakkere stamgast kreeg de dames in de gaten, rende de weg op en wist hen drie kwartjes afhandig te maken. Tenslotte bë- trof het hier geen jopenbaar toilet. De klap die de tuimeling van het wethouderlyk paard van het raadslid C. J. Korver (PvdA) destyds met zich bracht, blijkt behept njiet een lange nagalmtijd. Manifesteerde zich dé slechte verhouding tussen met name PvdA en VVD eerder in stekeligheden ’tussen de regels door’, in de verleden week dinsdag gehouden raadsvergadering wer den de openlijke verwijten weer met veel verve over de tafel geslingerd. Aanleiding tot de salonruzie vormde ditmaal het ogenschijnlijk onschuldige agenda punt ’Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand’. Zoals bekend staakten in de raadsvergadering van 31 augustus de stemmen over het voorstel van B en W, het raadslid C. J. Korver overeenkomstig zijn verzoek te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand (de zevende, red.), uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken^ in daarvoor in aanmerking komende gevallen. jaar) kunnen opstrijken. En hoewel burge meester Ritsema moelst verzuchten dat daarover geen juridische duidelijkheid be stond, zou een en ander in het meest on gunstigste geval eep schadepost van rond 100.000,voor Bergen betekenen. Burge meester Ritsema toonde zich tegenstander van een suggestie, het stuk grond nog even snel te verkopen wanneer het door Alk maar geannexeerd zou worden: „We heb ben erfpacht uit ideële overwegingen geko- zën: de mogelijkheid tot het stellen van milieuhygiënische eisen laten prévaleren over het economisch belang. We geven daarmee onze opvolgers in rechten een wa pen in de hand. Ik geloof dat wij èr niet vanuit moeten gaan dat Alkmaarzdeze mi lieuhygiënische eisen naast zich neer zal leggen.” De verklarihg van de heer Franck werd op de publieke tribune becommentarieerd z met termen die men in geen enkel woor denboek zal'vinden en met diverse aanbie dingen van enkele reizen naar onheilspel lende oorden. Dë raadsleden drukten zich wat meer parlementair uit, hoewel het ook bij hen niet aan afkeuring ontbrak. Una niem werd de verklaring van de heer Franck afgekeurd, hoewel velschillende raadsleden ook de uitlatingen van de heer Korver in het interview sterk betreurden. Zoals te. verwachten viel trok de heer Ar F. Thomsen het felst van leer tegen de geca- De stemming leerde dat slechts 4 radste den (mevr. is. E. M. Eisma-Donker (Bergens Belang), en de heren G. Ry Monsees (Ber gens Belang), F. Böhne ,Idèe’69) en A. F. Thomsen zich met dè benoeming van een 7e ambtenaar konden verenigen. De ande re 9 stemden tegen. Inmiddels had B.P.-representant C. M. Smit hét weer ëens fraai gezegd: „Laat 8e heer Korver in z’n vrije tijd maar notulen ty pen als hij dan 'toch zo graag iets voor de gemeente wil doen moufleerde insinuaties aan het adres van zijn fractiegenoot (die wegens' vakantie af wezig was). In niet mis te verstane be woordingen liet hij1 uitkomen de heer Franck liever vandaag dan morgen te zien vertrekken. „In déze wethouder heb ik geen enkel trouwen meer,” zo verlclaarde hij. Wethouder W. Franck, ogenschijnlijk on- aangedaan door dé emoties eerder op do avond, èleef 'voorstander van verkoop. Wanneer de gronden - in erfpacht uitge geven - conform het wetsontwerp door Alkmaar zouden worden geannexeerd (het geen inderdaad gebeurd is) zou Alkmaar ook een gedeelte van de erfpachtscanon 150.000,— in cens en verder 300,per Grote Open Klaverjasdrive in het dorps huis De Blinkerd te Schoorl. Deze drive wordt- gehouden op vrijdag 19 november, aanvang 20.00 uur en is ten bate /voor de jeugd van de tafeltennisvereniging De Duintreffers uit Schoorl. Er worden prach tige prijzen beschikbaar gesteld, vanwege deze mooie prijzen is er een inschrijving vooraf, om te zien hoeveel animo er is voor deze drive, ook van buiten de gemeente Schoorl. U kan zich opgeven bij de vol gende adressen: J. Stoop, Plevierweg 30, Groet. Telefoon (02209) 2183. J. Delis. Boven weg 1, Schoorl. En op de dag van de drive in het dorpshuis De Blinkerd, Heereweg 150 te Schoorl. Te lefoon (02209) 2068. Een punt van minder geëmotioneerde dis cussie vormde het voorstel van B en W aan Amoco Neth. Petr. Co. een gedeelte van de gronden, nodig voor de bouw, van éep gas behandelingenstation nabij de Koedijker Vlotbrug, uit te geven jn erfpacht. Nadat in de vorige raadsvergadering een voorstel tot verkoop door B en W werd teruggeno men, resulteerden een tweetal vergaderin gen van de gascommissies ditmaal tot het ontwerp van een akte, waarin verwerkt stringente voorwaarden met betrekking tot geluidshinder, veiligheid, brandpreventie, stankoverlast, luchtverontreïniging, klëur der installatie, Verlichting en waterveront reiniging. Een voorstel van de heer G. R. Monsees (Bergens Belang) - die in zijn eerste raads vergadering een uitstekend visitekaartje achterliet - om elke overtreding met een boete van 10.000 te honoreren, leverde enige stof tot zdiscussie. De heer Monsees mótiyeerde f zijn voorstel met de vrees, dat de dooi? B en W voorge stelde boete ad 2.000,-H Amoco, wellicht zou kunnen verleiden tot hét opzettelijk be gaan van voor hen kostenbesparende over tredingen. „Dan is 2.000,niets voor een dergelijke maatschappij,” aldus spreker. Burgemeester J. Ritsema voelde minder voor het voorstel: „We moeten ons zelf wel wapenen, maar niet uitgaan van verkeerde bedoelingen,” meende hij, daarbij helaas verzuimend het feitelijk verschil duidelijk te maken. De 10.000,kwam er. tenslotte toch door met de extra bepaling, dat dit bedrag aan een prijsindexcijfer zal worden j gekoppeld. onder deskundige leiding Cursusgeld /25,-r- voor 10 lessen. Inlichtingen bij: E. COENEN, fysio-therapeut Duinweg 47-49, Schoorl TeL 1419 (p m Q z

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1