Wl ’Ik zal heel erg missen, dat wel’ IE in Saenegheest SCHOORL week tot week van. N.BOS&ZN 02208-3326 Oudercomité ongerust over R.K. basisschool I buitengewesten i O Geertje 17 jaar op bres VW Groet-Camperduin I [WO K lp* Zondag na 6 I Donderdag 21 oktober 1971 47e jaargang nr. 41 9 Petten RECTIFICATIE Warmenhuizen <5 0 Nieuws v. d. Schoorlse Klachten over volleybalclub ’Sportief DOKTERSDIENSTEN ff i, 4 Correspondenten voor De Duinstreek Kantine-bezoekers achter tralies Honderdvijftig Oude ansichten van Heiloo Koedijk Tuitjenhorn Weekenddienst Tandartsen in Bergen MAKELAAR TAXATEUR lid N.B.M. HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN weg 341 rt IJ Pnns Hendrik laan 48 Bergen(NH) bezorging? Sociale woningbouw Opsporing verzocht Hond geeft kat de borst Gezamenlijke fracties in aktie - Oplage 8500 - Verschijnt huis aan huls te Bergen Bergen aan Zee Schoorl - Schoorldam - Groet 'Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK I Ss de duinstreek 8 DE EN [EN 02518) 5) 502. Mn K. Roos. m J. M. De openbare basisschool in Saenegheest, qua uiterlijk het evenbeeld van de katholieke basisschool in hetzelfde plan. Foto: F. Jostmeijer i bent informatrice van een Vereniging Vóór kent geen vreemde talen. Op een goede, of De mededeling betreffende het te koop zijn van de inboedel van het Wapen van Ber gen, blijkt niet juist te zijn. Door onjuiste informaties, ingewonnen door onze corres pondent, (die overigens te goeder trouw handelde) is dit bericht ontstaan. Wij bie den hiervoor onze verontschuldigingen aan aan de familie Van Campenhouti we i heel eel i uw GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738. Wie heeft er nooit gehoord van de toneel vereniging ’De Roos’? Met enige overigens gepaste trots in haar stem vertelt onze woordvoerster dat deze vereniging haar eeuwfeest 3 jaar geleden heeft gevierd. 103 jaar oud en nog bijzonder vitaal. Waar schijnlijk op de eerste zaterdag in-februari wordt opgevoerd: ’Het ontvolkte huis’ van A. Broerse, toneelspel in 3 bedrijven, voor het voetlicht gebracht door 5 dames en 4 heren. Men treedt voor het voetlicht in het van ouds bekende Vergulde Paard. Wel, dit was het dan voor deze week. Wij zijn de dames, en heren die ons te woord stonden, bijzonder erkentelijk. En nogmaals wie iets in De Duinstreek wil hebben, hij of zijn belt of schrijft. Ondergetekende staat voor u klaar. Met enige spijt in haar stem vertelt een dame dat de daar bestaand hebbende to neelvereniging ’Nieuw Leven’ een voortij dige dood is gestorven. Niet door gebrek aan spelers maar door gebrek aan belang stelling van het publiek. Jammer. De vereniging ’De Alpenblazers’ blijkt een gezelschap te zijn dat sketches en zang brengt. Hierover kunnen we momenteel niets zinnigs zeggen want niemand van de blazers bleek bereikbaar. Wellicht kan een van hen, als men tenminste in de krant wil, ons hierover nog inlichten. De volleybal training voor de jeugd is donderdags van 5 tot 7 uur in de sporthal. Er zal in 2 leeftijdsgroepen worden geoefend. Opgave van nieuwe leden bij Evert Coenen, Duinweg 47- 49, telefoon 1419, of aan de sporthal. VOOR BERGEN H. J. P. M. Poot Dorpsstraat 30, Bergen Telefoon (02208) 2423 VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN/ Dr. van Hes teren Dorpsstraat 108, Warmenhuizen Telefoon (002269) 212 Voor spoedbehandeling op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: J. D. v. d. Vliet Breelaan 18, Bergen MINISTRATIE: EN LEEGWATER ‘J inburg) .tfe’ On (02209) 1268 en 1223 8 67 .»tle: Alg. Bank Nederland N.V., Bergen Coóp. Raiffeisenbank, Schoort en Bergen Néd. Middenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 ct p. mm. Contracten speciale tarieven Voor de plaatsing van nieuws uit de gemeente, bv. verenigingen enz. kan men zich zich wenden voor Schoorl: J. Minkema, Heereweg 369, Camper duin, telefoon (02209) 1685. Voor Bergen: H. Kofman, Russenweg 18, Bergen, telefoon (02208) 2229. Voor Koedijk, Warmenhuizen, Tuit jenhorn en Petten: K. Roos, H. W. Mesdagstraat 9, Scha- gen, telefoon (02240) 2183. Voor klachten over de bezorging van De Duinstreek die huis aan huis wordt bezorgd, kan men zich wenden tot de heer D. Schekkerman, Oos- terweg 6. Bergen. Telefoon (02208) 3981. Een ieder die het raadsverslag in De Duin streek van 14 oktober van de Schoorlse raad heeft gelezen, zal hebben ontdekt dat er met betrekking tot de woningbouw in Schoorl een fout is geslopen. Onder de kop ’Sociale woningbouw dringende noodzaak’ staat verder: Verschillende raadsleden vonden dat de sociale woningbouw hier wel van de grond komt. Laten wij het woordje ’wel’ maar gauw vervangen door ’slecht’ en de zaak is rechtgezet, hetgeen natuurlijk nog lang niet het geval is met de sociale woningbouw. Alfons Leysen zei niet voor niets: „Het gaat in Schoorl met de woningbouw de verkeerde kant op.” Enige prille contacten zijn inmiddels ge legd, de gemeentebesturen van Zijpe, waaronder Petten ressorteert en Koedijk stuurden een vriendelijk briefje met de be lofte mij op de hoogte te stellen van de data der raadsvergaderingen. Daarnaast ontvingen we van bovenvermelde gemeen ten een lijst van plaatselijke verenigingen. Kijk, dan heb je alvast wat. Hopenlijk rea geren de gemeentebesturen van Warmen huizen en Harenkarspel op mijn verzoek van begin oktober. Je moet echter toch er gens beginnen en daarom dacht ik dat het nuttig zou zijn de toneelverenigingen eens onder de loupe te nemen. De bewoners van Koedqk, Petten en Tuitjenhorn zullen inmiddels wel hebben ge merkt dat De Duinstreek nu ook bij hen wekelijks in de bus valt. Of ze de krant hebben gelezen is een tweede. Maar het ligt in het voornemen van de redactie om ook uit bovenvermelde plaatsen enig nieuws te brengen. We denken daarbij aan achter grondinformatie, verenigingsnieuws e.d. Want ik kan me voorstellen dat als je in Tuitjenhorn woont, je niet bijster interesseert voor wetenswaardigheden uit Schoorl of Bergen. Nu ligt ons nieuwe verspreidingsgebied nog voor me als een akker waar nog geploegd, geëgd en gezaaid moet worden. Hopenlijk levert zij een rijke oogst op, aan kopie wel te verstaan. Hiervoor heb ik de inwoners van deze vier plaatsen echter nodig. En wel in het bijzonder gemeentebesturen, verenigingsbesturen en anderen die publi catie in onze krant wenselijk of noodzakelijk achten. Het zal je toch gebeuren, je zit in de kan tine van de voetbalvereniging Schoorl een bakkie koffie te drinken. Een bal gaat ra kelings over het doel in de richting van de kantine, van jou en je bakkie koffie. Een ruit sneuvelt, een buil op je kop, weg bakkie koffie. Nee, zover hebben de kantinebouwers het echt niet laten komen. Werden de ruiten eerst afgeschermd door lange planken (wat was dat een rot gezicht), sinds kort is er keurig rasterwerk voor in de plaats geko men. Het moet nu een verrekt klein bal letje zijn dat jou en je bakkie koffie nog kan bedreigen. Overigens, een pracht kan tine, kan Schoorl trots opzijn, en een bak kie koffie zó Afgelopen zaterdagavond trof ik in een café twee heren aan die even een pilsje pikten na een vermoeiënde speurtocht. Het waren de heren Eppenga en Van Loo van de jeugdcommissie van de voetbalvereni ging Schoorl. Zij waren de hele avond op pad geweest op zoek naar autobezitters, die op vrijwillige basis junioren en aspi ranten willen vervoeren bij uitwedstrijden. Het resultaat was niet bijster groot. Best? vaders, bedenk dat er onder de jeugd ook ’Cruyffies’ en ’Kêizertjes’ kunnen zitten, Offer eens een deel van -tfw zondag (of zaterdag) op en rijdt hen af en toe naar hun werkterrein. Voor nadere inlichtingen: De heer Eppenga, télefoon!972, en de heer Van Loo, telefoon 1933. Na enige telefonades komen we terecht bij iemand die zo vriendelijk is te vertellen dat in Warmenhuizen destijds de toneel vereniging ’Het Masker’ bestond. Deze groep is wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. Vorig jaar is een nieuwe vere niging opgericht, zich noemende ’SPOT ’70’. Uit de oudervereniging van de St. Berna dette kleuterschool is vorig jaar een werk groep ontstaan, welke zich beijverde de voorbereiding van de te stichten R.K. ba sisschool in Saenegheest te begeleiden. Zij hield o.a. een enquête onder de ouders. Te vens organiseerde deze groep twee door praktisch alle ouders bezochte bijeenkom sten om met de a.s. leerkrachtén de op zet van het onderwijs te bespreken. Het bestuur van de Stichting R. K. kleu ter- en basisonderwijs te Bergen besloot de R.K. basisschool in Saenegheest op 12 augustus j.l. te starten. Spoedig daarna is op 2 september j,l. een ouderavond belegd om de ouderverenigingvoor deze school officieel samen te stellen. Als basis voor deze oudervereniging zijn de volgende werkgroepen samengesteld a Type- en stencilwerkgroep. b Documen- tatiegroep c Groep onderwijsbegeleiding, d Festiviteitengroep. e Leermiddelengroep. f Schoolkrantredactie. g Nieuwbouwgroep. h Organisatiewerkgroep. In laatstgenoemde werkgroep werden ge kozen: de heer Th. Knook, (voorz.), mevr. B. M. Boots, (vice-voorz), mevr. O. Veer en mevr. C. M. Dijkstra (secr, adres secreta riaat, Rak 13), de heer A. Thomas (pen- ningmeester), mevr. A. Leering, (lid), mevr. N. Houtenbosch (lid). Voor de werkzaamheden van de diverse werkgroepen hebben in totaal 28 ouders' De leden hiervan kunnen zich uitleven op zowel het ouderwetse als het moderne to neel. De eerste groep treedt op 14 januari a.s. op in het' Dorpshuis met het blijspel ’Je kunt het toch niet meenemen’, onder regie van de heer Landman uit ’t Zand, Goede wijn behoeft geen krans, iedereen kent dit kostelijke stuk en een gang naar het Dorpshuis is volgend jaar dan ook al leszins de moeite waard. zich beschikbaar gesteld. Als contactper soon voor de diverse groepen is een lid van de organisatiewerkgroep aangewezen. Momenteel is he eerste klas ondergebracht in de speelzaal van de Bernadette kleuter school, terwijl de tweede klas is gehuisvest in een lokaal van .de Paulusschool. Op 20 september j.l. is men begonnen met de eerste aanzet van een twee-klassige semi- permanente school aan het Zakedijkje. Er is een brief Uitgegaan aan het colle ge van B en W te Bergen om de ongerust heid van de ouders uit te spreken over het uitblijven van enige zekerheid t.a.v. de bouw van de definitieve basisschool. Éen belangrijk argument, hierbij is dat de bo vengenoemde opzet van het onderwijs met name het samenspel tussen ouders en leer krachten in de vorm van werkgroepen, niet optimaal kan worden uitgevoerd. De ruim te om allerlei activiteiten (o.a. ook inrich ten van documentatiecentrum) te ontplooi en ontbreekt namelijk. Met name dit laatste doet de vraag rijzen waarom er eigenlijk 2 basisscholen in Sae negheest moeten zijn, die beiden modern onderwijs nastreven. Een lid Van ’t ouder comité daarover: „Inderdaad streven wij hetzelfde onderwijs na als waarmee reeds gestart is in de openbare basisschool. Er is ook aanvankelijk gestreefd naar één ba sisschool, maar dat is om de een of andere reden niet doorgegaan Nee, voor mevrouw de Graaf-Knóef was indertijd helemaal geen probleem. Zij greep naar de telefoon, belde mevrouw Blom van de Houtendij k in Camperduin, van wie zij wist dat deze van Franse af komst was, en de zaak was oké. Vraag jij eens wat deze mensen moeten. Wel, deze mensen vragen de weg naar de Volkshoge- school in Bergen. Op het WV-bureau van Groet-Camper duin hebben dergelijke voorvallen zich kunnen afspelen in de tijd dat mevrouw De Graaf hier als informatrice optrad. ’Geertje’, zo kende iedereen haar, is ermee gestopt. Voor haar zal het VW-bestuur een jongere kracht aantrekken. Enige jaren geleden had zij al te kennen gegeven er een streep onder te willen zetten. „Tot ik AOW heb en dan schei ik eruit”, had ze gezegd. Maar hoe gaat dat in'de praktijk. Het bestuur kan je nog niet missen en je pakt er nog. een jaar of wat aan vast. Maar nu is het dan toch wer kelijk afgelopen. Tienduizenden aanvragen voor een va- kantieonderkomeri heeft zij in de -17 jaar behandeld. In 1954 verscheen er een ad vertentie in de krant. De VW van Groet- Camperduin vroeg een bureauhoudster. „Dat zou nu echt iets voor jou zijn;”- had wijlen de heer Meedendorp gezegd. „Lek ker dicht bij je werk.” (Mevrouw De Graaf woont op een steenworp afstand van het bureau). Zij solliciteerde en kreeg de baan. Zo bar druk was het in die beginperiode nog niet. Toeh was Geertje altijd op haar post, 's morgens van 10-12 uur en ’s mid dags van 1-4 uur, zeven dagen van de Dat het in de dierenwereld soms vreemd kan toegaan daarvan weet de familie Bijl van de Plevierweg in Groet mee te praten. De hond Wendy treedt enkele malen per dag op als gastvrouw wanneer de vijf maanden jonge poes bij haar in de mand op bezoek komt. De 6-jarige Wendy wendt en keert zich in een houding, die de kat de gelegenheid geeft te zogen. Verandering van spijs Proost! Hier blijkt de toneelvereniging te zijn on dergebracht in de P.V.V.O., de Pettemer Vereniging voor Ontwikkeling. De afde ling toneel blijkt een poosje te hebben ge sluimerd maar een jaar of drie geleden hebben enkele actieve mensen de afdeling weer wakker geschud. Omstreeks maart volgend jaar wordt opgevoerd de komische thriller ’Er verdwijnt een gast’ geschreven door J. B. Priestly in de Nederlandse ver taling van B. Hauer. Vorige week zijn de tonelisten in Petten weer voor het eerst dit seizoen bij elkaar gekomen om de rollen te verdelen. Regis seur is de heer K. Borst, al een oude rot in het vak, want hij staat al véertig jaar .op de planken. I I De gezamenlijke fracties van KVP, D ’66 en PvdA in Schoorl, die gewoonlijk op de donderdag voorafgaande aan éen raads vergadering hun openbare bijeenkomsten hebben, komen in het vervolg ’s woensdags bijeen, ’s avonds in het gemeentehuis. En wanneer er voetballen op de televisie is? Nou, dan wijken ze uit naar vrijdagavond.' En wanneer er vijf van de zeven man verhinderd is, nou dan gaat het feest niet door. Net als de 7e oktober j.l. GROET Stelt u zich voor dames, u Vreemdelingenverkeer, de VVV dus. U zeg maar kwade dag zit u achter uw bureau, buiten stopt een auto met een Frans nummerbord. De inzittenden stappen bij u binnen. Uw hart gaat over in een ho gere versnelling. Hoe zult u zich hieruit redden? Tenslotte vertegenwoordigt u de VVV en mag er toch op z’n minst van u worden verwacht dat u zich tegenover bui tenlanders verstaanbaar kunt maken. Maar goed, de Fransen steken een heel verhaal af en u begrijpt er niets van. Wat zou u doen? Probleem hè? week en van maart tot eind augustus. De eerste tien jaar was een vrije dag er niet bij, later werd het een halve dag én de laatste tijd was de hele maandag voor haar. Kwamen er in het begin amper duizend aanvragen binnen; de laatste jaren beliep dit aantal vér over d? Srieduizend. Aan vragen, schriftelijke en mondelinge, die de bureauhoudster met de meeste zorg heeft behandeld, hoewel je het natuurlijk niet iedereen voor honderd procent naar de zin kunt maken. En gaat er een enkele maal iets niet helemaal zoals het moet, wie krijgt er dan de schuld? .eh juist Van belang» is vöor een aspirant-huurder vooral te weten wat men huurt, zodat het niet afloopt als met die familie, die zich achteraf bij het WV-bureau kwam bekla gen omdat hun gehuurde zomerverblijf veel te klein was. „Onze koffers staan er in en wij kunnen er niet meer bij,” zeiden de teleurgestelde gasten. Van een fusie tussen de beide plaatselijke VW’s ziet mevrouw De Graaf niet veel komen. „Samen met Schoorl, nee ik geloof er niet in, Groeters en Campers willen lie ver op zichzelf blijven/’ zegt zij. Hoe dan ook, de enquêtte onder de leden zal het uitwijzen. Maar Geertje zal het niet meer meemaken, althans niet meer in haar functie als bureauhoudster, een functie die een deel van haar leven is geworden. „Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar er is een tijd van komen en van gaan. Ik zal ’t wel erg missen, dat wel.” onder deskundige leiding Cursusgeld ƒ25,— voor 10 lessen-. Inlichtingen bij: E. COENEN, fysio-therapeut Duinweg 47-49, Schoorl Tel 1419 HEILOO In een door de gehele gemeen te Heiloo huis-aan-huis verspreide bro chure deelt de uitgever van ’Oude ansich ten van Heiloo’ deze week mede, dat er van dit fotoboek inmiddels vele exem plaren hun weg naar de liefhebbers van het oude Heiloo hebben gevonden. Om precies te zijn, hebben meer dan 1500 boe ken een plaatsje gevonden in even zo vele boekenkasten sinds de burgemeester van Heiloo, mevrouw mr. J. M. Corver- van Haaften het eerste exemplaar in ont vangst nam op 3 november 1970. In genoemde brochure wordt er de na druk op gelegd, dat ’Oude ansichten van Heiloo’ weliswaar nog leverbaar is, maar dat het binnen afzienbare tijd, mede gezien de beperkte oplage, uitverkocht zal zijn. Tenslotte wordt er nog op gewezen dat het in een gele lipnen prachtband gevatte fotoboek, verkrijgbaar is in de boekhan dels van Heiloo, Alkmaar, Bergen, Castri- cum, Schoorl en Egmond. Het boek kan ook direct besteld worden bij,: A. F. J. Ley sen, Boschmansweg 16 te Schoorl met ver melding van de boekhandel, via welke men het geleverd wil hebben. Bij hetzelfde adres kunnen de reserverin gen geplaatst worden voor: ’Oude ansich ten van Castricum’ (verschijnt 1 novem ber), de tweede druk van ’Oude ansichten van Bergen (verschijnt half november) eh ’Oude ansichten van Schoorl’. In Petten luidde voor de laatste maal de kermisbel Foto W. de Maree

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1