Gaskwestie voor Bergen opgelost nB I I Prins Carnaval geïnstalleerd WIJ KENNEN UW PROBLEEM WIJ HEBBEN VOOR U DE OPLOSSING NBOSSZN I 02208-3326 5 I w /A B Alleen in Schoorl nog problemen I I I i i i i i i I i i i I I I I i BH J.B.KAT I Weekenddienst ndartsen in Bergen edbehandeling op zaterdag en zon- uur na telefonische afspraak met: Niéuws v. d. Schoor Ise volleybalclub ’Sportief’ Nu ook volleybal voor dames 'en he ren donderdags van 9 tot 10 uur in de Sporthal. Voor de jeugd van 5* tot 7 uur. Opgave bij Evert Coenen, Duinweg 47-49, tel. 1419. Mik 1971 Donderdag 18 november 1971 47e jaargang nr. 45 Gezicht op het Slot op de Hoef te Egmond aan de Hoef Officiële dealer voor Aktie ’Beukenoot’ Opening r.k. basisschool .Extase' I Pn ns Hend rik taan 48 Bergen(NH) ’Extase’ uitgebreid Verschijnt huis aan huis te Bergen Bergen aan Zee Schoorl - Schooridam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk Oplage 8500 MAKELAAR TAXATEUR lid NKM. HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN F. DE BOER drukkerij ko In Schoorl nog problemen //w ’Hepreweg’ wordt ópgeruimd Intocht St. Nicolaas in Bergen Nog meer gas? P.v.d.A.-V.V.D. gaan praten I Prisma, Helicon en Eterna horloges ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Foto: W. de Marée ■i - i ra 4T de di» istreek u OUDE PRINSWEG 27 BERGEN TELEFOON 2192 ^JUWELIER. X HK De boorlokatie Foto Noordhollands Kanaal U WILT MET SPOED KOPIEËN VAN UW PRIJSLIJSTEN VERKOOPBRIEVEN CIRCULAIRES BESTEKKEN ETC. U tikt of tekent het drukwerk wat u wilt hebben en wij maken de afdrukken. DUUR? KWALITEIT? DAMWEG IE SCHOORL TELEFOON (02209) J268 Ook voor al uw andere drukwerk. V&L OFFSET-SERVICE SCHOORL EN «nM- iife Binnenkort zal deze boortoren weer de lokatie 'Extase1 sieren. LEVERTIJD? INTERESSE? Ook over de boorlokatie ’Extase’ bestaat thans overeenstemming. Tijdens de verga dering met twee leden van Gedeputeerde Staten werd overeengekomen dat de mi- lieu-hygiënische eisen, gesteld aan het gas- behandeiingsstation, ook voor de boorloka- tie ’Extase’ zullen gelden. Op de lokatie is Amoco, met toestemming van burgemeester J. Ritsema, begonnen met de aanleg van een derde boorkelder. De toegestane geluidshinder bij boringen is vastgesteld op maximaal 30 decibels in de nacht en 40 decibels overdag, gemeten op een afstand van 350, meter. Amoco zal bij het boren gebruik maken van geluiddem pers. Ook de boorlokatie ’Extase’ zal door middel van bebossing zoveel mogelijk wor den gecamoufleerd. Schoorl kan zich na dit geklaagde Prinsen bal gaan opmaken voor het komende Car naval. En een enthousiaste Prins niet zijn gevolgd staan borg voor het welslagen hiervan. CTIE EN ADMINISTRATIE: IJ VOLKERS EN LEEGWATER hoor! - Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 552867 Bankrelatie: ank Nederland N.V., Bergen ffeisenbank, Schoor! en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 ct p. mm. Contracten speciale tarieven 3 KRUIS SCHOORL ortlaan 2 [JN op zaterdag uitsluitend ge- 1.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij- >-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738. Luif z. Bergerweg 1, Bergen lefoon (02208X 3130 van Hesteren psstraat 108, Warmenhuizen >foon (002269) 212 VOOR Snijbloemen en kamerplanten bloembakken en droogbloemen heesters en rozenstruiken mest en kunstmest Zaterdagsmiddags gesloten. BLOEMEN- EN PL ANTENKWÊ <ERIJ Dennelaantje 4 - Schoorl Telefoon (02209), 1852. Volkers Leegwater MMW.j D. v. d. Vliet eelaan 18, Bergen lefoon (02208) 3873 burgemeester. De eerste keer dat de bur gemeester iemand de lucht in wil laten vliegen.’ En terugkomend op hét Carnavalsgebeu- ren: ’Carnaval is geert'kinderachtig feest, ik ben een Brabander en in het westen moet men gaan begrijpen, dat Carnaval een traditie is, het is eeuwen en'eeuwen oud. Zie nu eens een paar dagen in het jaar geen onderscheid in rang óf stand, weesallemaal mensen onder elkaar. En op een moment dat'u dat kunt; bent u Carnaval aan het vieren. Ik hoop niet dat er ’n kléin groepje in de gemeente Schoorl \zal zijn, dat de toon aangeeft, maar alle maal met elkaar, aldus Prins Tupac Ama- ra I. 'Extase' jia uitbreiding. B is bestaand platform (100x93 meter). U is uitbreiding (125 x 105 meter). GROET Prins Tupac Amara 1 van dé ’Kwalletrappers’ heeft zaterdagavond zijn intrede gedaan in Groet In d’Olde Cleve werd de1 Prins geïnstalleerd en de Vorst met de raad van elf voorgesteld. Hét is er zéér gezellig toegegaan jen Groet heeft dé sfeer kunnen proeven van het a.s. Car navalsfeest. Hét Papegaaienduo stond hiér méde borg voor. In zijn installatierede zei Prins Carnaval de indruk té hebben, dé grootste kwal van Schoorl te zijn geworden, ’maar, aldus de Prins, ’ik hóóp toch dé wensen dié hier in Schoorl leven (en hij dacht onder meer aan een zwembad) kan ik dan wel niet verwezenlijken, maar toch wel verduidelij ken. Ik vind Schoorl een heerlijke gemeente, en daar ben ik trots op. We hébben filer alles, 'zee, bos, duinen en de voortrffe- lijkste burgemeester van Nederland. Maar ook hebben wij de Amoco, maar die. mag van: mij de lucht in, en dit zegt ook de De Bergenaren kunnen met een gerust hart gaan slapen: de gaskwestie is, althans wat Bergen betreft, opgelost. De laatste ’veldslag’ wérd verleden week maandag gestreden bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De' veldslag bracht tevens de oplossing van alle Bergense aardgaswinningsproblemen. dié rond maart 1972 gereed moet zijn, is ruimte «gereserveerd voor zes boorkelders, hetgeen de mogelijkheid van zes boringen betekent. Het is echter de vraag, of alle zes boringen zullen worden Verricht. Alléén Schoorl kent nog problemen. Amo co is tot op heden niet bereid geweest de boorlokatie aan de Kleiweg te abandon neren. Men weigerde- dit op grond van eco nomische overwegingen. Immers, hét is technisch zeer goéd mogelijk om het gas, dat vanaf de lokatie ’Kleiweg’ zou worden gewonnen, te winnen vanaf dé lokatie afin de Harger Zeeweg. Wanneer Amoco echter afstand zou doen Van de lokatie aan de kleiweg, gooit zij daarmee een investering van rond drie en een half miljoen gul den overboord Ook het gevaar van êen lokatie in het Pirola-vlak is nog niet de finitief afgewend. Minister Langman, die de mogelijkheid van een lokatie aldaar wil openhouden, heeft volgens ’t comité ’Gas alarm’ juridisch geen been om op te staan. Het Pirola-vlak is uit kracht van 't Streek plan voor Noord-Kennemerland beschermd duingebied eri alleen via manipulaties met de wet op de Ruimtelijke Ordening zou daaraan de bestemming ’Mijngebied’ kun nen worden gegeven. Hét comité ’Gasalarm’ zegt het zo: De minister stélt dat hij zich niet neer //0 Amoco heeft zich bereid verklaard de boorlokatie ’Heereweg’ te ontruimen. Vol gens het werkprogramma zal met het op ruimen van deze lokatie rond eind decem ber wórden begonnen. Een vóór hét dich ten van hét boorgat benodigde lichte boor- mast moet eerst uit Duitsland worden over gebracht. Het boorgat dient te worden 'af gedicht met cement, hetgeen naar ver wachting rond 14 dagen in beslag zal ne men. Sinds verleden week maandag bestaan de volgende overeenkomsten Amoco zal al het gas drogen en behande len op een gasbeh'andelingsstation aan het Noordhollands Kanaal. Amoco is akkoord gegaan met het erf- pachtsontwerp voor hét betreffende ter rein, waarin stringente bepalingen met be trekking tof geluidshinder, veiligheid, brandpreventie, stankoverlast en luchtver ontreiniging, kleur<der installatie, verlich ting en waterverontreiniging zijn opgeno men. Het behandelingsstation zal doof middel van bebossing (bijna) geheel aan het oog worden onttrokken. De bebossing zal worden aangelegd én onderhoudén door de gemeente Bergën op kosten van Amoco. De revenuen Van de erfpachtsovereenkomst (rond 100.000,zullen door dé gemeente Bergen kunnen worden geïncasseerd. Dit óndanks het feit dat hét terrein in kwestie dóór het onlangs dóór dé 2e Kamer aan vaardde annexatievoorstel aan dé gemeen te Alkmaar is gaan toebehoren. Hét, gas van de lokaties zal via onder grondse leidingen naar hét behandelings station worden gevoerd. Donderdagmiddag 25 november van 2-4,30 uur organiseerd het1 bestuur van de Ned, Ver. van Huisvrouwen, afd. Bergen en Schoorl de aktie ’Beukenoot’ in het Kom pas, Dr. van Peltlaan? Het wórdt een middag vol afwisseling. Te gen een zacht prijsje zullen vele artikelen te koop aangeboden worden. Er zal een verloting worden gehouden en men kan er ook een gokje wagen. Er is gelegenheid thee of koffie enz. met toebehoren te ge bruiken. Speciale attractie: men kan zelf wafels bakken. Ook aan de kinderen is ge dacht, ze zullen zich niet hoeven te ver velen. Iedereen is hartelijk welkom op deze ge zellige middag. Op de lokatie zijn reeds twee boorkelders, waaruit éénmaal loodrecht, en éénmaal schuin tot onder de Barnebrug werd ge boord. De boring vanaf de derde boor kelder zal een schuine boring zijn, ver moedelijk naar hét zuiden. Amoco zal op korte termijn een boortoren óp de lokatie ’Extase’oprichten om deze derde boring uit te voeren. Men is doende daartoe een boortoren uit Barneveld over té bréngen. De derde boring zal rond twee maanden duren. De lokatie ’Extase’ zal meer dan verdub belen in oppervlakte (zie tekening). Daar staat tégenover- dat .de lokatie de enige blijft op Bergens grondgebied. Eventuele lokaties hafiij de Damlandermolen, dé Paardenweide in de Staatsbossen, hét Ber ger Beneden Bos en de Oudtburghweg zijn- daarmee definitief van de baan. Op de Uitbreiding van de ’Extase’-lokatie, Op zaterdag 27 november (vólgende week zaterdag) zal St. Nicolaas zijn intocht in Bergen houden. Rond kwart over twee die dag wordt de Sint, uiteraard vergezeld van zijn Pieten, verwacht op het Plein te Bergen. Vanaf het Plein zal de Sint zich, voorafgegaan door Bergens Harmo nie en Drumband, in de richting van het gemeentehuis begeven, waar hij om. half drie door burgemeester Ritsema zal worden ontvangen. Dé Sint zal daartoe bij het terrein rond de Ruïnekerk af stijgen en te voet trachten het gemeentehuis te berei ken. Voor en tijdens de ontvangst wordt er uiteraard door de verza melde kinderschare gezongen. ■Na de ontvangst volgt een rondgang (St. Nicolaas te paard) door hét cen trum. Sint Nicolaas stapt af’bij het City Hotel, waar hij zijn intrek zal nemen. Ook daar bestaat voor ouders en kinderen de gelegenheid de Sint te begroetén. Sinds kórt is ook de vraag actueel, óf er wellicht nog veel meer ’gas ónder het gas’ aanwezig is: Aanleiding daartoe ijs hét vol gende: De N.A.M.O. gaaf in Groningen tot 6.000 meter diepte boren x>m té onderzoeken, of haar seismische gegevens terécht óp die diepte een gasreservoir aangeven. Het gas wat momenteel wordt gewonnen zou volgens' de théorie - via spleten én scheuren in de aardbodem - opgestegen zijn vanuit een diéper gelegen, omvang rijk ’moederreservoir’. Ook vóór Bergen en Schoorl zou dié theorie op kunnen gaan. In ieder geval moet nog blijken, of de 6-000 meter boring, (de Bergens-SchoorJsé reser voirs liggen rond 2:000 meter diép) dé üi| seismisch verkregen ’moederbel theorie’ bevestigt. Mocht dat zo zijn, dan zou de kop van dit artikël wél ééns iets, te optimistisch gesteld kunnen zijn. K. OOK VOOR VAKKUNDIGE REPARATIES AAN: GOUD, ZILVER EN HORLOGES Welnee, 100 afdrukken kosten 22, 1000 53,50. Perfect, ook illustraties en foto’s (a 5,per stuk) kunnen meege drukt worden. ’s Morgéns gebracht, ’s avonds klaar. Neem contact pp mét kan léggen bij een situatie, waarbij het de concessionaris ónmogelijk wordt gemaakt het aardgas uit een of meer aanwezige voorkomens te winnen en af té voeren. Niemand ^verlangt dat' van de minister. Amoco vraagt nog niét om het aanboren van het betrekkelijk kléine ’Bergen-veld’ (Pirola-vlak, red.) en de vrij smalle noord westelijke Uitloper van het ’Bergermeer- veld’ (juist ten noorden van het PWN- pompstation te Bergen, red.), omdat zij haar leveringsverplichtingen dé; eerstko mende jaren dénkt te kunnen nakomen uit' de opbrengst van de boorlokaties Groet II (Hargen aan Zeeweg) en Bergermeer I (Extase). Wat échter wel verlangd Wordt, is een éérlijk streven naar een oplossing waarbij het welzijn niet ondergeschikt ge maakt Wordt aan een winstbejag op korte termijn.’ Bergen - Op 1 december a.s. hóópt het bestuur van dé nieuwe r.k. basisschool in het plan Saenegheest te openen. Men beraadt zich op het ogenblik over een passende naam voor de schóp! en nódigt eenieder uit die meent hiervoor een goed idee te hebben dit voor 16 november a.s. mede te delen aan het adres der Stichting, Wijzend 19 te Bergen. Voor het beste idee stelt het bestuur een prijsje ter beschikking' Wethouder W. Franck (WD) heeft op 10 november j.l. het volgende schrijven ge richt aan PvdA-raadslid C. Korver: Tot mijn genoegen vernam ik uit Uw brief van 3 dezer dat u en de heer Thom sen in principe bereid bent in te gaan op mijn uitnodiging voor een onderling ge sprek. Uiteraard ben ik en mijn fractiegenoten bijzonder pijnlijk getroffen door de deni grerende uitlatingen aan ons adres van één uwer partijgenoten op uw laatste afde- lingsvergadering. Dit voorval wil ik echter los zien van mijn aanbod aan u-Jot een gesprek zodat deze dissonant derhalve ons beider intenties niet behoeft te verstoren. Wat het gesprek zelve betreft, kan ik u be richten dat men beide fractiegenoten mevr. Sibinga'Mulder ep de heer Luiting zich in middels bij mijn aanbod hebben aangeslo ten. Dit betekent derhalve dat wij drieën thans bereid zijn met u en de heer Thom^ sen te praten, om té trachten gerezen te genstellingen Uit de wég tér ruimen en te proberen om tot een betere verstandhou ding in de raad te komen. In tegenstelling tot uw Voorstel menen wij dat, een ondérling gesprek tussen onze beide fracties gemakkelijker tot het beoog de doel zal kunnen leiden wanneer onze wederzijdse afdelingsbesturen hierin wor den betrokken. Wij hopen dat u ónze mening zult kunnen delen. Plaats’en tijdstip voor het gesprek zou thans wellicht het beste afgestemd kunnen worden tussen ons beider fractie voorzitters. onder deskundige leiding Cursusgeld ƒ25,— voor 10 lessen. Inlichtingen bij: E. COENEN, fysio-therapeut 'Duinweg 47-49, Schoorl 'TeL 1419 V CD ffl p z -- «v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1