we fed 15 Bergens Belang tegen N.BOS&ZN 02208-3326 El w ■p i Toeristenbelasting in Bergen met ingang van mei I I I I I I I I I I I V&L OFFSET SERVICE Volkers Leegwater Mm E® ■BI ir 9 I et a- a- Nieuws v. d. Schoorlse volleybalclub ’Sportief’ Nu ook volleybal voor dames en he ren donderdags van 9 tot 10 uur in de Sporthal. Voor de jeugd, van 5» tot 7 uur. Opgave bij Evert Cöenen, Duinweg 47-49, tel. 1419. I I I I I I I I ^•^El I I I I ül Hl fcS 8 Oplage 8500 47e jaargang nr. 48 Donderdag 9 december 1971 DAGDROMEN U 1 L- Bij aankoop van ƒ75,— Borrel- of Sherryglas met zilveren voet cadeau. aan J.B.KAT F aar 4 DOKTERSDIENSTEN ■n- n- Wethouder W. Franck biedt raadslid Korver excuses ’Hedendaagse muziek’ krijgt subsidie Raadslid Schuil gaat inter pelleren over sluitingsuur Raad Bergen bezorgd over onderwijsbeleid regering Viaanse molen wordt gerestaureerd Raad moet keus maken tus sen katholieke basisschool en ’Vrije School’ Verschijnt huis aan huis te Bergen - Bergen aan Zee Schoorl - Schoorldam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk MAKELAAR TAXATEUR lidN.BM HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN Weekenddienst Tandartsen in Bergen F. DE BOER Voorstellen reinigingsrechten en belasting 2e woning aangehouden Prins Hendnktaan 48 Bergen(NH) Gasbehandelingsstation en uitbreiding lokatie ’Extase’ door G. S. goedgekeurd College zal speeltuin bij T. en O gebouw opruimen Begrotingsvergadering uitgesteld Bestuur C. Z. houdt deur open voor fusie ZWANGERSCHAPS* GYMNASTIEK O s z z r 197 Darn* de duinstreek (Foto W. de Maaré) Plekje in de Schoorlse duinen. I 2066 H. v. d. Helm. de COC OUDE PRINSWEG 27 BERGEN TELEFOON 2192 JUWELIER X ’s Morgens gebracht, ’s avonds klaar. 50,- 19,- drukkerij C. J. Korver (PvdA). onderwjjsbezuiniging gevaarlek Dam weg le - Schoorl Telefoon (02209) 1268 - J. Korver. Zo- r name de wet- verklaring een ambtenaar van GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738. Ir. J. Hamstra (Idee ’69) O, hedendaagse muziek vereist groot steedse aanpak 100 afdrukken 22,x 1000 afdrukken 53,50 BLOEMEN- EN PLANTENKWEKERIJ VOOR KOEDIJK. SCHOORL EN WARMENHUIZEN F. H. Risselada Dr. Heringalaan 18, Schoorl telefoon (02209) 1360 EÖ ADMINISTRATIE: C-.KERS EN LEEGWATER J Telefoon (02209) 1268 en 1223 o 55 28 67 Bankrelatie: Alg. Bank Nederland N.V., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven VOOR BERGEN H. J. P. M. Poot Dorpsstraat 30, Bergen Telefoon (02208) 2423 in R. de Voor spoed behandeling op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: T. v. Werven Dr. v. Peltlaan 55, Bergen Telefoon (02208) 3139 X --u- Dennelaantje 4 - Schoorl Tel. (02209) 1852 CCO Mevr. ir. E. M. Eisma-Donker (Berg. Bel.) Plastic zakken: dubbele verontreiniging. Ter raadsvergadering kon burgemeester J. Ritsema mededelen dat G.S. telefonisch mededeling hadden gedaan van hun besluit, het gasbehandelingsstation en de uitbrei ding van de boorlokatie ’Extase’ goed te keuren. Wanneer deze mededeling schrif-. telyk is bevestigd, kunnen B en W voor beide objecten een bouwvergunning afge ven. Wethouder W. Franck (VVD) heeft aan het begin van de raadsvergadering een ver klaring af gelegd, waarin hy zyn excuses aanbood aan raadslid C. als bekend was het met houder, die middels een stokje stak voor het tot de Burgerlijke Stand benoemen van.raads lid Korver. Wethouder Franck was na lezing van de notulen van die vergadering tot de con clusie gekomen, dat men in zijn woorden inderdaad een insinuatie aan het adres van de heer Korver had kunnen horen. „Ik heb er echter niet aan getwijfeld, dat de heer Korver huwelijken op een daarvóór ge- eigende, discrete wijze zou voltrekken. Uit mijn woorden viel wellicht anders af te leiden,” aldus de wethouder. Hij bood hier voor zijn excuses aan, waarvoor de heer Korver hem bedankte. L. Schuil (P.S.P.) Opnieuw op oorlogspad BERGEN In antwoord op vragen van het PvdA-raadslid A. F. Thomsen deelt het college van B en W mee, dat zij voor nemens is binnenkort een voorste! te doen m.b.t. het wederom als speelterrein bruik baar maken van het terrein nabij het voormalige T. en O. gebouw. Hoewel onze mening met betrekking tot de financiële consequenties van het door u bedoelde plan nog niet vast staat, zullen de- daarin aangegeven suggesties bij de ver dere voorbereiding een leidraad vormen, zo schrijft het college c|e heer Thomsen. BERGEN Na uitvoerig overleg is het het college van B en W van Bergen niet mo gelijk gebleken de openbare behandeling en vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1972 op de daarvoor nagestreefde datum van 14 december a.s. doorgang te laten vinden. Vooreerst is het niet mogelijk gebleken het rapport van de commissie van onderzoek met de antwoorden op de daarin gestelde vragen zo tijdig gereed te maken en te ver menigvuldigen, dat men daarover ruim schoots vóór 14 december kunt beschikken. Vervolgens dient het op 30 november aan gehouden, voorstel m.b.t. de reinigingsrech ten en de organisatie van het ophalen van huisvuil - na bespreking in een vergade ring van de commissie gemeentewerken - opnieuw te worden behandeld, evenals het voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van een (volgende) bijzondere school voor gewoon lager on derwijs. Men vreest, dat de behandeling van deze beide onderwerpen op de dag van de begrotingsvergadering te veel tijd in beslag zou nemen. De burgemeester zegt in een schrijven aan de raad, zich genoodzaakt te zien de be handeling van de begroting te verplaatsen naar woensdag 22 december 1971, aan vang Half negen ’s ochtends. Daaraan voorafgaand zal een openbare raadsvergadering worden gehouden op 14 december a.s. Aanvang 20.00 uur. KERSTBOMEN van 1 tot 5 meter. Kerststukjes - Kerststerren Cyclame’s, 6 kl. en Azalea’s 5 kl. bfi C8 S F BERGEN De gemeenteraad gaf haar fiat aan het aan de raadsagenda toege voegde voorstel van B en W, een krediet van 24.900,voor restauratie van de Vi aanse Molen. Raadslid A. F. Thomsen be treurde het dat burgemeester De Wit van Alkmaar op z’n eigen onnavolgbare manier geen subsidie had willen toezeggen. De molen komt i.v.m. de annexatie op Alk- maars grondgebied te, staan. In Schoorl aan de duinen, waar men van de natuur geniet daar zul je één ding missen, een zwembad is er niet. En of er een zal komen, dat blijft een grote vraag. Veel woorden, maar geen dadeh dat is het tot vandaag. Wel leest men in de kranten, daar komt nu ook een bad. Tot zelfs in de kleinste dorpjes, zijn reeds voorzien van dat. In Schoorl hebben de mensen vast engelengeduld. Al geef ik aan het ontbreken, één ding de grootste schuld. ’Men’ wil, het ’allergrootste’ het ’duurste’ en/diepste’ bad. en"’overdekt’ en ’open’, én lïéfst nóg hiééi* dan dat. Heus dat is overbodig, wél nodig is wat spoed. Zodat men in de toekomst niet meer naar elders moet. Bouw liever snel een wat kléiner dat overdekt moet zijn, dan wachten op die grote tot we allen honderd zijn. BERGEN Binnen enkele weken kan het krediet worden verwacht, dat realisering van een reeds in 1955 "goedgekeurde natio- naal-christelijke basisschool aan de Not- weg mogelijk maakt* Burgemeester J. Ritsema deelde mee, dat begin 1972 een tweede krediet voor de bouw van een bassisschool voor bijzonder onderwijs^ verwacht kon worden. Dat zal de raad voor een moeilijke beslissing stel len. Voor het tweede krediet komen namelijk twee scholen in aanmerking: een katholie- ke basisschool en een ’Vrije school’. Het voorstel vermeldde de katholieke ba- sisschool als nr. 2 op de prioriteitenlijst. Daarbij .was echter geen rekening gehou den met1 de onaanvaardbare situatie vóór de Vrije school in het gebouw aan de Hof- laan. Het bestuur van de Vrije school stond de dag van de raadsvergadering al om half negen op de stoep van het ge meentehuis om het ’krepeergeval’ Vrije school uit de doeken te doen. Het gebouw aan de Hoflaan is reeds afgekeurd door de inspecteur voor het basisonderwijs. Dat de Vrije school toch tussen de wal en het schip dreigde te geraken, weet het bestuur aan het ontbreken van politieke relaties. Dat de katholieke school die wel hééft, bleek toen KVP-raadslid M. C. Veldt meende ’rücksichtlos’ een pleidooi te moe ten houden voor het laten voorgaan van de katholieke basisschool. Burgemeester J. Ritsema mocht een com pliment in ontvangst nemen voor de wij ze waarop hij kredieten uit Haarlem weet weg te slepen Wethouder W. Franck (VVD) Rijk blijft in gebreke BERGEN Een zeer verontwaardigde L. Schuil kondigde ter raadsvergadering aan, in de volgende raadsvergadering een interpellatie te zullen houden Over het sluitingsuur. De heer Schuil toonde zich verbaasd over de z.i. belachelijke leges, die horeca-exploitanten voor een ontheffing van het sluitingsuur betalen. Tóen de heer Schuil een betoog wilde>hou- dén over zijn ontstemming met betrekking tot het verlenen van ontheffingen, werd hij door burgemeester J. Ritsema afgehamerd als zijnde buiten de orde. De heer Schuil, immer een groot tegenstan der van alles wat met café’s en drank te maken heeft, kondigde daarop verbolgen aan, de burgemeester in. de eerstvolgénde raadsvergadering te zullen interpelleren over het door hem gevoerde öntheffings- beleid. De werkgroep ’Hedendaagse muziek’ krijgt 1^)00,gemeentelijke subsidie. De werk groep is een impressariaat, dat aVaht-gar- distische’ muziekensembles naar Bergen haalt. PvdA-raadslid C. J. Korver brak een lans voor deze nieuwe muziekvormen. „Het is van régionale, zo niet van nationale bete kenis,” meende hij. „Bergen heeft wel de gelijk een pretentie op dit gebied,” vulde zijn fractiegenoot A. F. Tomsen,aan. Ir. J. Hamstra (Idee’69) toonde zich tegen stander van subsidiëring, omdat hij deze muziek in Bergen niet op z’n plaats vond. „Iets dergelijks hoort in grote centra als Amsterdam of Haarlem thuis,” aldus heer Smit. De heer Hamstra vond medestanders mevr. ir. E. M. Eisma-Donker en G. Monsees (beiden Bergens Belang) en heren D. J. Luiting (VVD), dié de subsidie gaarne gehalveerd zag, en de heer Smit (B.P.). De laatste kwam na een boeiende verhandeling over stereo-bandrecorders tot de conclusie, dat deze muziekminnenden het goedkoper thuis konden beluisteren. WMMTarbi 11 ALKMAAR De raad van bestuur van ’t Centraal Ziekenhuis hééft het volgende schrijven gericht-aan de gemeenteraad van Bergen Naar aanleiding van het in uw motie tot ons gerichte dringende beroep om mede werking te verlenen aan de instelling van een commissie van deskundigen ter bestu dering van de problematiek rond een mo gelijke intregatie van beide Alkmaarse zie ken huizen, delen wij u het volgende mede. Onze raad h^eft bij herhaling de bereid heid uitgesproken medewerking te verle nen aan een studie over dit onderwerp door beide ziekenhuisbesturen. Wij mogen u in herinnering brengen dat op 10 februari 1971 een delegatie van ons da gelijks bestuur en directie een onderhoud heeft gehad op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de hand van een nota, die van te voren met het bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis was besproken. Deze nota werd door de vertegenwoordigers van het, ministerie als een goed uitgangspunt bestempeld om het gesprek over integratie te hervatten. Op 22 februari 1971 hebben wij dit aan het bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis medegedeeld. Op het gestelde in deze brief is het bestuur van het St. Elisabeth Zie kenhuis zeer tot onze spijt niet ingegaan. Het zal u na kennisneming van het voren staande duidelijk zijn dat het bestuur van het Centraal Ziekenhuis steeds bereid is geweest om de mogelijkheid van een ver gaande integratie van beide Alkmaarse ziekenhuizen te onderzoeken en deze be reidheid ook nu nog heeft. Namensde raad van bestuur is de brief ondertekend door voorzitter mr. J. M. Cor- ver - van Haaften en/secretaris1 H, J. Over de Linden. Bergen krijgt In navolging van een groot aantal andere gemeenten een toeristenbe lasting. Dat besloot de gemeenteraad van Bergen in haar verleden week dinsdag ge houden vergadering na een debat van ruim een uur. Alleen de twee mans fractie van Bergens Belang stemde tegen. De belasting gaat in op 15 mei 1972 in plaats van de door het college voorgestelde datum van 1 april. Zulks om de horeca-ondernemers, die al contracten voor het voorseizoen afsloten, niet te duperen. Bovendien werd overeen gekomen dat men de ervaringen met de toeristenbelasting in het seizoen ’72 uit voerig zal bespreken en de verordening eventueel wijzigen. - Een grote raadsmeerderheid was vah me ning, dat de gemeentelijke kosten van het toerisme, door het college becijferd op rond 225.000,op enigerlij wijze door ba ten van het toerisme dienen - te worden gecompenseerd. Vrij algemeen werd be.treurd, dat de cen trale overheid de Bergen toegemeten re creatieve functie niet met extra toelagen honoreerde. Algemeen werd dan ook be pleit bij voortduring aan te dringen op extra uitkeringen. Wethouder W. Franck benadrukte in zijn antwoord de financiële noodzaak, die tot het voorstel had geleid. „We maken hoge kósten voor het toeris me en Rijk en Provincie springen niet bij,” aldus de wethouder, die verder opmerkte dat er voortdurend aan ’s Rijks en Pro vinciale deuren wordt gerammeld maar desondanks: „Het Rijk blijft in gebreke,” aldus de heer Franck. Hij had kritiek op de verzoeken om dis pensatie voor de reeds afgesloten contrac ten. „De touroperators zullen toch ook de hogere wegenbelasting en benzinekosten moeten betalen. De horeca-ondernemers hadden de vrijwarings-clausule in hun contracten moeten inbouwen,” aldus de wethouder. Desondanks toonde hij zich na aandringen vanuit de raad bereid, de be lasting op 1 mei te laten ingaan. Daarnaast ging de heer Franck akkoord met het verzoek, de ervaringen met de be lasting na het seizoen in de commissie voor recreatie entoerisme en de verordening zonodig aan te passen. BERGEN De gemeenteraad heeft het initiatief-voorstel van raadslid L. Schuil (PSP) beogende de heffing van een belas ting op de 2e woning en de voorstellen van B en W inzake de reiniging, voor nadere informatie aangehouden. De gehele raad en het college konden zich verenigen met het principe van de 2e woningbelasting. Men besloot het voorstel aan te houden in afwachting van nadere gegevens over het aantal woningen terzake en de opbrengst van de belasting. Het college zal met een pré-advies komen. Eenzelfde lot ondergingen de voorstellen van B en W inzake de wijziging van de reinigingsrechten en de organisatie voor het ophalen van huisvuil. Het; was mevr. ir. E. M. Eisma-Donker die een kort maar geharnast betoog hield te gen de omschakeling op plastic zakken: „Ik ben überhaupt tegen wegwerpverpakkin gen. Je hebt extra fabrieken nodig om ze te maken en om ze te vernietigen en dat geeft alleen maar extra vervuiling. Boven dien,” zo betoogde het raadslid, „scheuren ze en worden ze door honden en kètten opengescheurd of omgekeerd in het bos om zakken uit te sparen.” Raadslid A. F. Thomsen (PvdA) wilde het voorstel aanhouden om nadere gegevens te verkrijgen over de financiële en andere as pecten van b.v. continuering van'het ge bruik van, emmers en van een deelnemen aan de ophaal-organisatie van de bij de vuilverbranding Alkmaar aangesloten ge meenten. De reiniging zal nu onderwerp van discussie vórmen in een spéciale ver gadering op dinsdag 14 december a.s. De gemeenteraad van Bergen heeft in haar verleden week dinsdag gehouden vergade ring haar bezorgdheid uitgesproken over ’t onderwijsbeleid van de regering Biesheu vel, De motie, ingediend door de raadsleden C. J. Korver (PvdA) en L. Schuil (PSP) werd unaniem aangenomen en zal aan alle Nederlandse gemeente worden toegezonden met het verzoek, adhesie te betuigen. Indiener C. J. Korver drong er met name bij de Confessionele raadsleden op aan, hun partijgenoten in de Staten Generaal de gevaren van de onderwijsbezuinigingén onder ogen te brengen. „Ik heb zomaar het vermoeden, dat het voor een groot gedeelte van die heren af hangt,” aldus de heer Korver. onder deskundige leiding Cursusgeld ƒ25,-*- voor 10 lessen. Inlichtingen bij: E. COENEN, fysio-therapeut Duinweg 47-49, Schoorl Tel 1419 :2 s 2 a> n» Horloges: Prisma - Helicon. Leuke hippe stjjlklökken. Oude Franse pendules. Comptoise klokken, vouw-, harp- en bloemslingers. Staande horloges. Groot assortiment wekkers. Repetitie-, bellen- wekkers, verder elektr, wekkers. Westclox - EmEs. Leuk assortiment horlogebanden, leren-, nylon-, hippe-, Fixoflex- en fantasiebanden. Wilt u voor de kerst een leuk cadeau geven dan kunt u bij ons vrijblijvend onze fantastische collectie bekijken. P. VAN BENTEM St. Antoniusstraat 23 - Bergen Telefoon 2575 Gediplomeerd Horloger-Juwelier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1