Prioriteitenschema Bergen ter discussie Zeehond op strand van Hargen NBOS&ZN 02208-3326 1 Ml Kerstaanbieding I wee to SCHOORL oan. week tot ivaok I 1 V&l OFFSET-SERVICE 1MANTELS- JAPONNEN! 10-20-30% KORTING. Volkers Leegwater ^Speciale^^fi i J Neven doen vondst van hun leven Dier op transport naar Texel De gemeente ontlasten, de toerist belasten H I 'J I I I I I I r I I I I l I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 17e jaargang nr, 50 Donderdag 23 december 1971 DOKTERSDIENSTEN KERSTSTRANDLOOP J.B.KAT Kerstaktie Amazonas j LÜ LZ. en V D in Schoorlse aad Hervormde Gemeente Schoorl K ’66 brengt hedenavond concert Sluiting postkantoor Schoorl Nieuws v. d. Schoorlse volleybalclub ’Sportief’ Weekenddienst Tandartsen in Bergen MAKELAAR TAXATEUR w E«i' E«i Erê E«i' 3È F. DE BOER ZWANGERSCHAPS- 8 GYMNASTIEK onder deskundige leiding 3ERGEN Onlangs is het rapport van de commissie ot onderzoek van de gemeentebegroting van Bergen jepubliceerd met de memorie van antwoord van het college. Wij deden er enkele grepen uit: Bal twee meter naast: Doelpunt! Harde klap voor drumband Si (g let onderwijs de boot in ruitmand voor gebroken been’ Open Huis tijdens de kerstdagen (erstloop in Bergen 5 - r - >"5 de duik ratreek Berger (Foto W. dc Maare) Oude Prinsweg 27 Bergen Telefoon (02208) 2192. JUWELIER ’s Morgens gebracht, ’s avonds klaar. ooo nu (Foto W. de Maaré) BB MODEHUIS KENNEMERSTRAATWEG 127 - HEILOO M )i. Verschijnt huis aan huis te Bergen - Bergen aan Zee Schoorl - Schoorldam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk Oplage 8500 Het college van Schoorl zat te grienen Hoe kunnen wij drie ton verdienen Wel, 4e toerist maar belasten Want onze vriendelijke gasten Gaan niet in de contra-mine. Een vreemde toerist in Hooghalen Die wilde belasting betalen De ambtenaar werd blauw Zei: ,,Hoe heb ik 't nou. Zulks komt voor in Schoorls annalen.” 100 afdrukken 22, 1000 afdrukken 53,50 de Be- worden In verband met Kerstmis en de jaarwis seling zal het postkantoor te Schoorl op de vrijdagen 21 en 31 december 's middags na 15.00 uur voor het publiek gesloten zijn. De avondopenstelling komt op deze dagen dus te vervallen. Nu ook volleybal voor dames en he ren donderdags van 9 tot 10 uur in de Sporthal. Voor de jeugd van 5- tot 7 uur. Opgave bij Evert Coenen, Duinweg 47-49, tel. 1419. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738. Voor spoedbehandeling op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: J. G. Brandt Van Reenenpark 11, Bergen Damweg le - Schoorl Telefoon (02209) 1268 N.V.. Bergen Coöp Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven DRU Damweg 1< J. M. P. Lugten Hoflaan 6, Bergen Telefoon (02208) 2700 VOOR BERGEN F. Houdé Prins Hendriklaan 14, Bergen Telefoon (02208) 3895 VOOR KOEDIJK. SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, Warmenhuizen Telefoon (002269) 212 lid N.B.M. HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN NISTRATIE: N LEEGWATER 1 (02209) 1268 en 1223 >7 drukkerij Prins Hand rik laan 48 Bergen(NH) BLOEMEN- EN PLANTENKWEKERIJ Dennelaantje 4 - Schoorl Tel. (02209) 1852 «53 ES3 MH IM K Cursusgeld ƒ25,voor 10 lessen. jg Inlichtingen bij: E. COENEN, fysio-therapeut Duinweg 47-49, Schoorl Tet 1419 x 30000000000009009000900000! -C.V’ in het huwelijk getreden. Voor het Schoorl se gemeentehuis vormden kinderen van beide scholen een erehaag. Sommige leer lingen waren in enorme kartonnen pot loden gestoken. Voor de huwelijksvoltrek king door de ambtenaar van de burgerlijke stand werden bepalingen uit het burger lijk wetboek voorgelezen door de 10-jarige Hein Kaag en de huwelijksakte door de 9- jarige Henriëette Timmer. Doch de vele 'krappe beurs toeristen Die van belasting niets wisten Zijn toen maar weggebleven Zeiden: „Bekijk het maar even. Wij laten ons niet kisten." Lid Beurs van de diamanthandel, Amsterdam. Ook voor vakkundige reparaties aan: good, 'zilver en horloges. De vijftienjarige Stef Jansen van de Rei- gerweg 11 in Groet en diens 14-jarige neef Pieter Knap ontdekten maandagmiddag tijdens een strandwandeling ter hoogte van Hargen aan Zee een zeehond, die zich in de vloedlijn ophield. Het gelukte de jon gens in eerste instantie niet het dier op het droge te krijgen. De jonge zeehond draaide het tweetal de staart toe en verkoos zijn element boven het strand. Op de terugweg in de richting van Cam perduin zagen Stef en Pieter, dat het dier zich op het strand bevond. Met hun rijwie- BERGEN Vanavond om kwart over acht organiseert K ’66 een concert in de ’Rus tende Jager’. Medewerking zullen verle nen: Daniel Otten, viool en Johan Otten, piano. Er zullen werken worden uitge voerd van a.o. Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Serge Rachmanioff, Da rius Milhaud. Maurice Ravel, Manuel de Falla e.a. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 4,Houders van het K ’66-paspoort en het Cultureel Jongerenpaspoort betalen 3.Vanaf heden zijn kaarten in de Kunstzaal (KCB) te Bergen verkrijgbaar. Scheidsrechter Bakker maakte het in het voetbaltreffen Duinranders-Woudia toch wel een beetje al te bont. In de vijfde mi nuut schoot een der Woudia-spelers de bal twee meter naast het heiligdom van Mors. Het leer sprong van een betonnen paal te rug in het net aan de achterkant van het doel. Doelpunt, oordeelde de heer Bakker en wees naai’ de middenstip. Verbazing en vreugde in de Woudia-gelederen. Voor korte duur echter, want een heftig vlag gende grensrechter B. Stam wist de scheidsrechter van diens vergissing te overtuigen. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Duinranders na een slecht duel met een rommelig slot en bar slecht weer. Een man of acht langs de lijn kwamen er toch droog vanaf, want de parasol van Jaap Butter bleek goud waard. Een Schoorls kampeerterreinhouder Hij vroeg zich af. toe zou der Geen gast nu meer komen Ben in de boot genomen M’n terrein wordt leger en kouder En ik in één klap tien jaar ouder. J M. lijk medio 1972 het geval zal zijn. Het in het voornemen van het college de c daarna af te dekken en vervolgens tot ondbewerking en inplanting over te gaan. Een van de leden van de commissie zal het op prijs stellen, indien de aanstelling van een vaste beiaardiei’ voor het carillon in de Ruïnetoren wordt overwogen. Het college antwoord dat de kosten zeker op 7.000,a 8.000,worden geschat. Dit bedrag weerhoudt het college ervan de suggestie op te volgen. Enkele leden van de commissie vinden, dat de bedragen die jaarlijks gereserveerd worden voor aankoop van beeldhouwwerk en andere kunstwerken, maar eens besteed moeten worden aan de aankoop van een beeldhouwwerk. Twee leden van de com missie zouden op prijs stellen indien de ra mingen werden geschrapt. De commissie vraagt of het mogelijk zal zijn de kosten, verbonden aan het uitbag geren van de grachten rond het gebouw Het Oude Hof door gebruikmaking van mechanische hulpmiddelen te verlagen. Het college antwoord: Mechanisch reini gen is op zichzelf in het algemeen uiter aard goedkoper dan handwerk. Voor deze grachten moet zo’n reiniging evenwel ern stig worden ontraden, omdat zij belangrijk minder effect sorteert - dunnere specie en minder blad - en veel schade veroorzaakt aan bomen en andere opgaande beplan ting, alsmede aan de natuurlijke overvege- tatie. U hebt het allemaal wel gelezen, gezien of gehoord. De repetitieruimte van de Schoorlse drumband ligt nagenoeg plat. Oorzaak, hevige windvlagen van afgelo pen zondag. Gevolg, enorme schade, veel vrijwillige arbeidsuren voor niets. Het drumband-bestuur doet nu een beroep op vrijwillige timmerlieden en anderen om in de week tussen kerst en nieuwjaar te hel pen het gebouw in recordtijd weer over eind te krijgen. Ook is een girorekening geopend van de Coöp. Raiffeisenbank in Schoorl. 511036 stormschade drumband. few. orige week vrijdag zijn de heer J. Weyers, 'Oerwijzer aan de Petrusschool en mej. van Schie, als onderwijzeres verbonden in de Oosterkimschool van de Bovenweg, et afgelopen weekend kwam in een café 1 Groet iemand met de mededeling dat de 'er P. Kleyer uit Camperduin een been 'd gebroken en in het ziekenhuis was 'genomen. Eensgezinde stamgasten gin- 'n onmiddellijk tot aktie over. Op de tap- ist kwam een glas te staan en onder het otto ’Fruitmand voor Piet Kleyer' kon en geld storten. Het glas bevatte reeds 'le guldens toen een niets vermoedende 'et Kleyer het café binnenwandelde op vee gezonde benen. Hoe schop ik een 'aatje de wereld in? Als u op de kerstavonden (24, 25 en 26 de cember) alleen bent weten wij mensen die dan graag met u een gezellige avond thuis willen doorbrengen. Belt u ons die avond even tussen 19.00 - 01.00 uur onder tel.nr. (02208) 5607. (In samenwerking met Release Alkmaar). De R.K. Scholengemeenschap voor lager én middelbaar huishoudonderwijs en lera ressenopleiding te Bergen, heeft een grote kerstaktie georganiseerd. In de afgelopen weken zijn er door de leerlingen ruim 3000 kerstkaarten vervaardigd - door hen zelf ontworpen en in lino-snede gedrukt. De kaarten werden in mapjes van vier stuks voor 1.00 per mapje te koop aangeboden. Voorts hebben de leerlingen kerststukjes vervaardigd die a 2,75 verkocht zijn en nog steeds verkocht worden. Dit alles met het doel om de leprozerie van Pater Jan de Vries in Brazilië te steunen. Tevens heeft men zich willen inzetten om voor de mensen hier in de directe om geving in bejaardentehuizen, bejaarden pensions en ’t St. Elisabeth Ziekenhuis te Alkmaar een kerstviering te organiseren. De studenten van de leraressenopleiding bezochten alleenstaanden, verstuurden kaarten van amnesty international, de meisjes van Inas verzorgden een program ma voor de kinderen in het St. Elisabeth Ziekenhuis en voor een groep lopende pa tiënten, een andere groep deed dit voor huize St. Augustinus. De derdejaars leer lingen gingen samen met de tweedejaars naar het kindertehuis van Egmond en naar kleinere bejaarden- en rusthuizen in Ber gen zelf. Het gonsde de hele week op school van bedrijvigheid waardoor de kerstgedachte een zaak geworden is van hoofd, hart en handen. ijdens de raadsvergadering van vorige eek dinsdag, vroeg de bomvolle tribune ch schouderophalend af, waarover men wachter de meest belangrijke Schoorlse ifel sprak, toen men het had over P.P.D. n meer van die afkortingen. Bekend isdat door het college en leden van de raad ikwijls met afkortingen wordt volstaan, aadslid H. Duyneveld kwam de publieke ibune spontaan te hulp. Hij vroeg het 'llege: „U hebt het maar over A.Z. en V. D. en wat ai niet meer, maar weet u 't het publiek er niets van begrijpt?" mand uit het publiek dacht zelfs dat Z '67 subsidie kreeg van V en D. Wet- 'uder De Waal bracht opheldering. ussen haakjes, wanneer u in het vervolg 'ze afkorting leest: W.B.D.D., dan hebben 'n wij het over weekblad 'De Duinstreek'. Is maar dat u het weet. e schaatstrainingsgroep ’Bergen’ organi- ;ert zondag 26 december 1971 (2e kerst- ag) om 11.00 uur een grote kerstloop in e bossen van Bergen, waar men zich ook an verkleden. ischrijvingen: Vanaf 9.30 uur in de voor- lal van Duinvermaak. De afstanden zijn of 8 kilometer, waarvoor iedereen 90 linuten krijgt om de loop-wandeling nmschoots te volbrengen. Een exclusie- e kerstherinnering zal de beloning zijn, ischrijfgeld: t.m. 14 jaar 1,50, vanaf 15 lar 2,50. Extra prijzen zijn beschikbaar esteld voor de eerste drie aankomende eren, dames, jongens en meisjes. fanneer het mogelijk is neem dan een ennis, vriend of familielid mee naar onze erstloop. idereen is van harte welkom, enlopen gezond voor u! Leden en belangstellenden worden van harte welkom geheten bij de verschillende diensten waarvan u de tijden elders in het blad kunt vinden. Aan de kerstavonddienst in Groet werken naast de Fanfare, kinderen van de Open bare school in Groet mee. Aan de kerst dienst in Schoorl het koor en de kleine cantorij. Kinderdiensten zijn er dit jaar zowel in Groet als in Schoorl. Wij wensen u goede en gezegende kerstdagen toe. Naar de mening van het college behoort 1 de komende jaren de uitvoering van de olgende werken in de aangegeven volg- rde in overweging te worden genomen: Bouw Chr. Nat. school. Aanleg 2e fase stamriolen. Bouw 2 lokalen voor R.K. school in Saenegheest. Bouw Vrije school. Bouw R.K. school. Aanleg fietspad langs Landweg. Aanleg 3e fase stamriolen. Ontwikkeling Bergen aan Zee, incl. aanleg gas en riolering. Bouw gymnastieklokaal (ev. sportzaal) in Saenegheest. Aanleg sportvelden. Bouw speellokaal bij St. Angela-kleu- terschool (medewerking verleend bij raadsbesluit 9-12-1970). Bouw nieuw raadhuis. Vervanging 3 noodlokalen Schoolvereniging. Huisvesting Volksmuziekschool. Wijziging kruispunten Bergerweg. Het college heeft geïnformeerd naar de wgelijkheid en de financiële consequen- es van een efficiëncy-onderzoek binnen et gemeentelijk apparaat. Volgens de Ver- liging van Nederlandse Gemeenten zou- en de kosten van het eerste deel van een andaard-onderzoek plm. 20.500,be- ragen. Het college meent, dat een stan- sard-onderzoek te omvangrijk is. Het col- ■ge vervolgt: iteraard spelen financiële overwegingen ij deze conclusie ook een rol. Daarbij komt t>g, dat wanneer de aanzet tot een onder- lek al een bedrag van ruim 20.000, srgt, het tweede deel van het onderzoek ellicht met een veelvoud van dit bedrag m kosten gepaard zal gaan. ’ij willen niet verhelen, dat ook naar on- mening in sommige situaties de instel- ng van een efficiëncy-onderzoek gewenst in zijn. Wij zijn echter van oordeel, dat :n situatie, waarin de wenselijkheid van in dergelijk onderzoek door een instantie jiten het eigen apparaat welhaast een aodzaak is geworden, zich in onze ge- eente niet voordoet. r behoeft niet te worden ontkend dat in ize organisatie van tijd tot tijd kwesties m beperkte omvang rijzen, die zeker bij in onderzoek als het onderhavige aan het :ht zouden komen. Hierbij dient echter worden bedacht, dat het niet mogelijk een ideaal functionerende organisatie t stand te brengen aangezien immers re ining moet worden gehouden met ver- hillende factoren - soms van zakelijke, Links Sief Jansen. Rechts Pieter Knap. In het midden de on fortuinlijke zeehond, rustig door het licht van de camera's. bredere kring aan het nut van dit instituut wordt getwijfeld. Deze twijfel zou kunnen worden getrokken dat de door de BB voor het ge val van een nucleaire aanval getroffen en voorgenomen maatregelen en voorzienin gen geen effect zullen sorteren. Het stereotype antwoord van het college geeft aan, dat de uitgaven voor de BB be horen tot de z.g. wettelijk verplichte uitga ven. Indien de raad weigert de bedoelde uitgaven in de begroting öp te némen, zal die opneming, evenals in 1971 geschiedde, door G.S. wo-cien afgedwongen. In verbauu met de geringe netto-op- brengst van de parkeermeterrechten was de commissie voorstander van verhoging dezer rechten. Naar de mening van de commissie zou bij de rijksoverheid moeten worden aangedrongen op storting in de ge meentekas van de boetes wegens parkeer- overtredingen. Het college blijkt verdeeld over deze sug gestie. B en W zijn in meerderheid van oordeel dat het doel van de parkeermeters, i.c. bevordering van het kort parkeren, niet gediend wordt door verhoging van het ta rief. Van een verzoek aan het rijk boetes in eigen zak te mogen steken i.p.v. af te dra gen, verwacht het college geen enkel re sultaat. Op een vraag terzake de commissie antwoordt het college, dat na het volledig functioneren van de vuilverbranding per 1 januari 1972 op de Bergense vuilnisbelt al leen nog niet te verbranden vuil zal wor den gestort totdat de thans in gebruik zijn de put vol is. Het college verwacht dat dit Kerststukjes - Kerststerren Cyclame’s, 6 kl. en Azalea’s 5 kl. len hebben zij de zeehond de pas afge sneden en terwijl Pieter de wacht hield, waarbij hij nog door het dier in de arm werd gebeten, meldde Stef de vondst bij de politie in Schoorl. Met een Landrover van de gemeente Schoorl is de zeehond naar de brandweer kazerne vervoerd. Vanmorgen werd het op transport gesteld naar het Zoölogisch la boratorium in Texel. De verdwaalde zee hond is licht gewond en heeft waarschijn lijk een longontsteking. In het laboratori um zal men een nader onderzoek instellen. f^i fwi f^;f f^f f;*;< f;»;« f^f f;f;f fjfjf f5?f f!5!f fISIf fISIf f!SIf fTSI* f Vf fü!f fS!f f!5If fTfIf X 'k soms van persoonlijke aard - die een ver betering op korte termijn in de weg staan. Voor de onderkenning van de bedoelde fac toren achten wij bij de huidige gang van zaken onze eigen medewerkers voldoende competent. Evenzeer zijn wij ervan over tuigd, dat in de eigen kring genoegzaam kritisch eventuele onvolkomenheden in de organisatie op. hun mogelijkheden tot ver betering worden beoordeeld, waarbij ver schillende neven-omstandigheden moeten worden betrokken. Resumerende stellen wij u voor niet tot het doen uitvoeren van een organisatie-on- derzoek te besluiten. De wenselijkheid van een dergelijk onderzoek in onze gemeente is namelijk o.i. niet in die mate aantoon baar, dat de aan een onderzoek verbonden hoge kosten verantwoord zouden zijn. Op een vraag naar de financiën en or ganisatie van de internationale betrekkin gen, die Bergen met St. Martens Latem (België), Burnham on Sea (Engeland) en Beerfelden (W.-Duitsland) onderhoudt, ant woord het college: In 1971 is voor de uitwisseling van Bergen se jongeren naar Burn on Sea 1.954,82 uitgegeven. Verdere uitgaven hebben niet plaats gehad. De geplande uitwisseling met Sint Martens Latem in augustus kon vanwege organisa torische problemen niet doorgaan. Ook de voetbaltournooien, waarvoor een subsidie van 2.000,beschikbaar was gesteld, zijn afgelast. Voor 1972 is met het gemeentebestuur van Burnham on Sea afgesproken, dat opnieuw een uitzending vanuit Bergen zal plaats vinden. Vervolgens zal Bergen een tiental jongeren uit Burham on Sea ontvangen. Begin 1972 zullen terzake tevens afspraken worden gemaakt met Sint Martens Latem. Ook dit jaar is de onderzoekcommissie (i.c. de gehele raad) van mening, dat de ra mingen, verband houdende met scherming Bevolking, behoren te geschrapt. De commissie schrijft: De indruk bestaat, dat in steeds BERGEN le kerstdag houdt Berdos een kerststrandloop. Inschrijven vanaf 10.00 uur in café Entre Nous, Bergen aan Zee. Aanvang 11.00 uur. Kosten tot 14 jaar 1,50, boven de 14 jaar 2,50. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1. 1. 4. I Telefoon (02208) 2059 Het aangewezen adres voor: Groei-brillant. Officiële dealer voor Prisma. Helicon en Eterna horloges. Bij aankoop van 75, Borrel- of Sherryglas met zilveren voet cadeau. a> m z z -d. a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1