weekblad Schoorlse brandweer neemt afscheid van Jan Hoogvorst Schoorl voert Het VVD-conflict SCHOORL week tot iveelc o an N.BOS&ZN I 02208-3326 orensenbelasting in W WW W ww - - -1 V&L OFFSET-SERVICE Volkers Leegwater I I I I I I p I 1 I I I I i i i i I I I I I I I I I .972 J.B.KAT DOKTERSDIENSTEN Correspondenten voor De Duinstreek T "t Gehoord in de raad: Geen vuilnisbelt 48e jaargang nr. 2 Donderdag 13 januari 1972 Springtijden 2 en 19 januari 1972. en het strand be~ Hoogwater Uur Geen Verkade-koekjes 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1-4-. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Nieuws v. d. Schoorlse volleybalclub ’Sportief WATERSTANDEN te CAMPERDUIN Januari 1972. Weekenddienst Tandartsen in Bergen MAKELAAR TAXATEUR lid N.B.M. F. DE BOER 16.14 17.00 17.43 18. 27 19. 09 19.49 20. 29 21.14 22. 07 23.15 24. 00 13. 00 13. 57 14.43 15. 26 16. 08 16. 45 17. 23 18. 01 18. 52 19. 25 20. 11 21. 04 22. 07 23. 28 24.00 13. 29 14. 29 15. 22 16.10 16.39 3. 57 4.36 5.31 6.13 7.34 8.12 8.41 9.40 10.38 11.39 1. 23 2. 27 3.13 3. 55 4.36 5.12 5. 50 6. 27 7. 09 7.41 8.39 9.32 10.42 0.07 0. 55 2.07 3.03 3.56 4.39 Hoogwater Uur Uitsluitend voor vissers verkeer langs stemd. Minne streek 4» JU Laagwater plm. 6 uur vroeger. «8» de duinstreek HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN JUWELIER X J. M. I. ’s Morgens gebracht, ’s avonds klaar. O Desgevraagd verklaarde VVD afdelings voorzitter J. B. N. Kat nu: dat het conflict al langer loopt en dat er aan het eind van de zomer best, een brief geweest kan zijn. Elders in dit blad vindt men een overzicht van de steeds breder en dieper wordende meningsverschillen, die uiteindelijk tot de ze openlijke breuk hebben geleid. BERGEN De breuk tussen de heren Franck en Luiting is vorige week uitge breid gepubliceerd in de diverse dagbladen. Vanaf deze zijde enkele kanttekeningen. Het is bekend dat het conflict tussen beide liberale heren reeds enige tijd speelt. Aan het einde van deze~ zomer bijvoorbeeld kon men horen verluiden dat de heer Franck in een brief aan het afdelingsbestuur van de VVD de samenwerking met de heer Luiting had opgezegd. En hoewel het bestaan van die brief destijds, uiter aard, ten stelligste werd ontkend, had een telefonische vraag van schrijver dezes aan een VVD-bestuurslid enige tijd de bezettoon op de telefoonnummers van diverse VVD-prominenten ten gevolge SCHOORL Vrijdagavond zal de Vrijwillige Brandweer van Schoorl afscheid ne men van haar brandmeester le klas en waarnemend commandant de heer J. Hoog vorst. Jan Hoogvorst heeft er dan ruim dertig jaar opzitten, hij heeft de leeftijd bereikt dat het voor de brandweerman ’wegwezen’ geblazen is. Hoewel hij toegeeft dat een jongere generatie zijn plaats zal moeten gaan innemen, is het toch wel even wennen aan de gedachte er niet meer bij te zijn. Verschijnt huis aan huis te Bergen - Bergen aan Zee Schoorl - Schoorldam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk Oplage 8500 Raadslid D. J. Luiting. Uitgerangeerd, maar is zich van geen kwaad bewust „Gaat u, evenals de heer Franck, in de raadsvergadering van 25 januari een na dere verklaring afleggen?” Luiting: „Nee, want dan ben ik er niet. Ik heb de gemeentesecretaris (die dat desge vraagd bevestigd, red.) al laten weten dat ik 25 januari in Kopenhagen moet zijn Raadslid F. A. Sleking vond de nota, be horend bij het bestemmingsplan Duinge bied maar een lijvig, droog ambtelijk stuk. Hij vroeg zich af, wat de meer dan logische zin betekende. ’De zee mag gebruikt wor den als zee’. Wethouder J. Muelink bracht opheldering. ..De zee mag geen vuilstortplaats zijn,” zei hij. Het bleek echter, dat deze meneer Verkade niets met koek, chocolade of beschuit van doen heeft. Oude Prinsweg 27 Telefoon (02208) 2192. Het aangewezen adres voor: Groei-brillant. Lid Beurs van de diamanthandel. Amsterdam. Ook voor vakkundige reparaties aan: goud, zilver en horloges. Bij aankoop van 75,Borrel- of Sherryglas met zilveren voet cadeau. Officiële dealer voor Prisma, Helicon en Eterna horloges. o O VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, Warmenhuizen Telefoon (002269) 212 100 afdrukken 22, 1000 afdrukken 53,50 Burgemeester Stronkhorst deelde mee. dat er een perceel grond verkocht was in het plan Evendijk II, groot 544 m2 aan ene me neer Verkade uit Zaandam, voor 50,per vierkante meter. Raadslid Meijer: „Nooit van gehoord.” Raadslid Sleking: „Laat maar 100.per vierkante meter betalen.” 3. Nu ook volleybal voor dames en he ren donderdags van 9 tot 10 uur in de Sporthal. Voor de jeugd van 5* tot 7 uur. Opgave bij Evert Coenen, Duinweg 47-49, tel. 1419. Voor de plaatsing van nieuws uit de gemeente, bv. verenigingen enz. kan men zich.zich wenden voor Schoorl: J. Minkema, Heereweg 369, Camper duin, telefoon (02209) 1685. Voor Bergen: H. Kofman, Russenweg 18, Bergen, telefoon (02208) 2229. Voor Koedijk, Warmenhuizen, Tuit jenhorn en Petten: K. Roos, H. W. Mesdagstraat 9, Scha- gen, telefoon (02240) 2183. VOOR BERGEN F. Houdé Prins Hendriklaan 14, Bergen Telefoon (02208) 3895 Voor spoedbehandellng op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: T. v. Werven Dr. v. Peltlaan 55, Bergen Telefoon (02208) 3139 Damweg le - Schoorl Telefoon (02209) 1268 HORECA De heer A. F. J. Leysen zei het jammer te vinden dat in het' bestemmingsplan Duin gebied geen permanente horecagelegen heid in Schoorl aan Zee was opgenomen. Wethouder J. Muelink antwoordde dat o.m. Rijkswaterstaat geen bebouwing duld bin- ■B MH Ml easa am aam Bffl U M K VOOR DE BETERE Snijbloemen en kamerplanten bloembakken en droogbloemen heesters en rozenstruiken mest en kunstmest Zaterdagsmiddags gesloten. BLOEMEN- EN PLANTENKWEKERIJ Dennelaantje 4 - Schoorl Tel. (02209) 1852 6.53 0. 30 Prins Hendriktaön 48 Bergen(NH) DOORBRAAK De raad besloot verder gelden beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een doorbraak tussen het handenarbeidslokaal en bergruimte van de St. Petrus school in Catrijp. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: DRUKKERIJ VOLKERS EN LEEGWATER Damweg 1e - Schoorl - Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 Bankrelatie: Alg. Bank Nederland N.V., Bergen Coöp. Raiffeisenbank. Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank. Alkmaar Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven en ik volledig bereid zijn een verzoenings- gesprek met de heer Franck te hebben. Ik weet dat meneer Franck dit afgeslagen heeft. Ik zie het conflict op dit moment niet als een ernstige zaak.” BEMIDDELING MISLUKT In een op 7 oktober 1971 gehouden leden vergadering van de plaatselijke VVD, is speciaal bijeengeroepen om het doen en la ten van de heer Luiting te bespreken, liet het VVD-bestuur weten dat de contra- verse in het stadium was beland van: óf Luiting weg, óf het bestuur weg. Als laatste strohalm werd een bemidde- lingsaanbod van het VVD-hoofdbestuur aangegrepen. Het VVD-hoofdbestuur zond drs. W. van der Kolk uit Landsmeer als intermediaire. Naar het oordeel van het afdelingsbestuur heeft de heer Van der Kolk op volstrekt onafhankelijke en vol strekt objectieve wijze getracht het geschil bij te leggen. Drs. van der Kolk daarover: „Ik heb over de kwestie uitgebreid met fractie en afde lingsbestuur gesproken en ik ben toen voor mijzelf tot de overtuiging gekomen dat het voor alles beter zou zijn wanneer de heer Luiting de raad zou verlaten. Ik heb dat toen aan de heer Luiting voorgelegd en hij zou vóór 1 december reageren. Dat deed hij echter niet en ook reageerde hij niet voor 1 januari, zoals wij vervolgens afspra ken. Toen bleek dat hij op 1 januari nog geen beslissing genomen had, heeft de heer Franck de knoop doorgehakt en beslo ten te breken met de heer Luiting en het bestuur volgde hem daarin. Ik heb zowel het bestuur als de heer Franck zeer goed leren kennen en ik acht beide zeer com petent en volledig in staat deze beslissing te nemen.” Wat de heer Luiting betreft: hij zegt in zijn verklaring dat hij voor zijn werk ook lof heeft mogen oogsten bij het hoofd bestuur. „Best mogelijk, maar dat was dan in geen geval van het hoofdbestuur van de VVDaldus (thans ex-) bemiddelaar Van der Kolk. (zie ook pag'. 6) Het was in het begin van de Tweede We reldoorlog, toen Hoogvorst werd gevor derd voor de brandweer door de toenma lige burgemeester van Schoorl, wijlen ba ron van Fridagh. Op zichzelf niet zo ple zierig, maar het had ook zijn voordelen. Zo hoefde hij bijvoorbeeld niet te evacu eren en mocht hij zijn fiets behouden. De heer van Fridagh trok er persoonlijk mee op uit, wanneer van tijd tot tijd tot in alle uithoeken van de gemeente preventief moest worden opgetreden. Zo werd de af stand bepaald van afgelegen woningen of boerderijen naar de dichtstbijzijnde brand put. Jan Hoogvorst begon zijn werk bij de brandweer, wat hij overigens in al die ja- ren als een hobby heeft beschouwd, onder commandant P. Wildeboer. Het korps tel de acht man. De kwaliteit‘.van het materiaal was be droevend en ook de kleding liet veel te wensen over. Hoogvorst herinnert zich een brand weer wedstrijd in Alkmaar waaraan 22 korpsen deelnamen. Schoorl kwam aan kwaliteiten niets tekort, doch moest zich met een derde plaats tevreden stellen. De jury had n.l. weinig goede woorden over voor de kostuums. Kleren maken - ook de brandweer - de man. Veel goede woorden heeft Hoogvorst voor wijlen de heer Kwin- kelenberg, de opvolger van commandant Wildeboer. Kwinkelenberg werd op zijn beurt opgevolgd door de heer C. Hopman, ook inmiddels overleden. De huidige com mandant is de heer D. Blom. Deze heeft er o.m. voor gezorgd dat de Schoorlse brand weer zich in alle opzichten kan meten met omliggende korpsen. Kleding en materiaal voldoen aan de eisen en ook heerst er een uitstekende verstandhouding in het korps. Waren er in het verleden nogal wat onef fenheden met Groet, dit is thans geenszins meer het geval. Jan Hoogvorst heeft zich in de ruim der tig jaar een plichtsgetrouw brandweerman getoond. De keren dat hij heeft moeten verzuimen op een oefening zijn op één hand te tellen. Zijn resoluut maar altijd t rustig optreden, hij raakte nimmer in pa niek, was steeds een voorbeeld voor zijn jongere collega’s. Branden met spectaculaire reddingen van mensenlevens heeft de scheidende brand- GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738. ONS GENOEGEN Over het lot van de zg. Provadya?-boerde- rij bestaat nog steeds onzekerheid. De raad besloot in juli van het vorig jaar het pand te verkopen aan Facta Products N.V., die er transformatoren en bekrachtigingsspoelen in wilde gaan vervaardigen. G.S. van Noord-Holland hebben hieraan echter hun toestemming onthouden. B en W van Schoorl meenden niet met voorstellen te moeten komen door een eventuele lang durige behandeling van een behandeling van de Kroon. Burgemeester Stronkhorst wenste zich dan ook niet over een en ander uit te spreken alvorens de zaak behandeld is door de commissie van bijstand gemeentewerken. Er hadden zich nog een tweetal gegadig den voor de koop van Ons Genoegen aan gediend. Provadya? zal binnenkort waar schijnlijk in een houten gebouw, afkom stig uit Amsterdam, worden ondergebracht. nen de super stormlijn. Het was de heer W. Hornman die vond dat het hele plan eerst door de recreatiecom- missie zou moeten worden behandeld. De heer Le Belle vroeg waarom de strandaf- gang tussen Hargen en Schoorl aan Zee niet in kaart was gebracht. Burgemeester A. W. Stronkhorst antwoord de dat dit een werkafgang betreft. Leysen hierop: En toch is er een rijwiel stalling (waar soms honderden fietsen staan, maar dan is het ook bouwvakantie, red.). Het bestuur van de Schoorlse drumband is blij en boos. Blij, omdat in korte tijd door vrijwilligers het gebouw aan de Damweg na de storm van eind vorig jaar, weer overeind is gezet. Blij ook, omdat een aan tal mensen de vereniging financieel heeft gesteund, na de geleden schade. Boos, om dat er hout is gepikt. Vloer- en dakhout van het drumbandgebouw is clandestien van eigenaar verwisseld. Tussen haakjes, het bestuur laat vragen, of u nog stoelen overcompleet hebt. Kunnen ze daar best gebruiken, om op te zitten en op te trommelen. In verband met geluids overlast wordt niet geoefend op trommels. Hebt u nog zo’n vierpoter staan, belt u even de heer v. d. Helm, de voorzitter, te lefoon 1719. U krijgt er een poot voor te rug, ’een stevige poot’. Wethouder W. Franck (VVD). Kogel door de kerk en de samenwerking drukkerij meester nooit meegemaakt, wel herinnert hij zich de félle uitslaande branden van ’het Witte Huis' in Aagtdorp (vlak na de oorlog), de boerderij van Kroon in Cam perduin, van ’Paviljoen Minkema’, van Rietveld, en niet te vergeten van ’het Zee paard’. Van de brandweerman van nu wordt veel meer verlangd dan vroeger het geval was. Cursussen moeten worden gevolgd, diplo ma’s moeten er komen. Het is er allemaal niet eenvoudiger op geworden, toch is het behalen van zo’n eerste getuigschrift een geweldige stimulans om door te gaan. Jan Hoogvorst ging door. Hij bracht het tot waarnemend commandant. En met dit vol daan gevoel doch met pijn in het hart neemt hij a.s. vrijdagavond in de Bokke- sprong te Groet afscheid van wat een deel van zijn leven is geweest. Rijwielhersteller Jan Hoogvorst repareer de eens een fiets, de eigenaar van de twee- wieler stond er bij. De sirene loeide drie maal, Hoogvorst liet de kapotte fiets voor wat die was en snelde weg, de verblufte eigenaar van de fiets achterlatend. „Er is brand,” gaf Hoogvorst te kennen. Gaat nu de sirene kan hij rustig doorwer ken, al is hij in gedachten wel bij de brand. Zoon Arie zal hem er echter alles over kunnen vertellen, want die toont zich een waardig opvolger van zijn vader. SCHOORL De gemeenteraad heeft vo rige week dinsdag een bestemmingsplan ’Duingebied’ vastgesteld. Dit plan werd in de raadsvergadering van 14 december aan gehouden om advies te kunnen inwinnen van de gascomissie ad hoe. Op 27 december vergaderde deze commis sies, met als resultaat dat men ten aan zien van een aantal onderdelen in het be stemmingsplan adviseerde enige wijzigin gen aan te brengen met betrekking tot Amoco. Dit advies werd door de raad over genomen. Eveneens hield de raad rekening met het advies van de commissie Natuur en Land- schapsschoon, het tracé van een rijwielpad, dat de verbinding zou gaan vormen tussen het rijwielpadencomplex in het Schoorlse natuurgebied en Bergen aan Zee, te schrappen. De heer G. le Belle had over het bestem mingsplan enige schriftelijke vragen aan B en W gericht. Hij zei geen bevredigend antwoord van het college te hebben gehad. Le Belle achtte het onder meer juister be stemmingsplannen zoals dit (Centrum en Buitenduin volgen nog) in het vervolg vooraf met de raad te bespreken. Hier door zou gezamenlijk een programma van eisen kunnen worden opgesteld, hetgeen de bevolking kon worden voorgelegd. Het raadslid vroeg zich tenslotte af, of het nut tig was een begeleidingsgroep van bouw en bestemmingsplannen in het leven te roepen. TREURIG Burgemeester J. Ritsema om commentaar gevraagd: „Ik vind het een treurige zaak, maar het is verder een interne zaak van de plaatselijke VVD. Hoewel ik geen VVD- lid ben had ik een sterkere VVD-fractie in de raad toch wel op prijs gesteld.” Raadslid C. J. Korver (PvdA) over het wa pengekletter: „Het zat al enige tijd in de lucht en ik ben toch wel blij dat er nu ein delijk duidelijkheid is gekomen. Ik zou het voor de besluitvorming en de werkbaar heid van de raad erg treurig vinden als LUiting uit dit openlijk blijken van wan trouwen niet de juiste consequenties zou trekken; oftewel ik hoop dat hij vertrekt. Wat de aanleiding betreft: ik ben ervan overtuigd dat het optreden en de rol van Luiting in de kwestie van het jeugdhotel en mijn gedwongen Vertrek als wethouder, alsmede zijn voortdurende gedraai en in triges en zijn plotselinge afwezigheid bij de begrotingsbehandeling een belangrijke rol hebben gespeeld.” Vervolgens de lezing van ’beklaagde’ D. J. Luiting zelf. Enige duidelijkheid brengend over zijn verklaring, waar hij spreekt over ’het politiek faillisement’ van de heer Franck zegt hij: „Ik betreur het, dat de heer Franck op deze manier de kans loopt zijn wethouderszetel te verliezen.” „Wil dat zeggen dat u eventueel een motie van wantrouwen tegen de heer Franck zou steunen?” Luiting: „Daar laat ik mij niet over uit." Over de beweegredenen van de heer J Franck zegt hij: „Het is mij volstrekt een raadsel wat hij bedoelt met mijn ’optreden I in en buiten de raad’. De heer Franck spreekt voor mij in zeer vage, ondoordachte algemeenheden.” I Over een mogelijk bijleggen van het con- I flict zegt hij: „Zolang er leven is, is er hoop. Ik ben al door een raadslid bena- I derd, dat graag als bemiddelaar wil op treden en ik heb dat raadslid kunnen verklaren, dat mevrouw Sibinga- Mulder (Foto W. Je Maaré) JI - 'g? J -z-z- ,5 uj (P rn n z z

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 1