I Emotioneel betrokken 1 bij Amoco 02208-3326 Uitstekend toneel door Nel Kars NBOSSZN ’Nieuw Bergen’ tegen drastische verschuiving Alkmaarse Randweg OPRUIMING BIJ MEUBELHANDEL WESTENBRINK Pop-art in de Blinkerd r 8 8 8 8 I 8 8 8 8 8 8 8 SL. i A ORANJEVERENIGING BERGEN N.H. ALGEMENE LEDENVERGADERING ’"SB Burg* Stronkhorst in nieuwjaarsrede: Weinig belangstelling voor groot actrice n [Il honderden guldens verdienen l I u- 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 8 I I I I I I I I .r I I 8 8 8 HHHH I 8 8 8 'Ur r>i f DOKTERSDIENSTEN J.B.KAT ”.F Sst ft te r I IBiBi B3HHSB MH Bergens hertenkamp kreeg twee geiten Elektronisch concert in Kunstzaal Klaverjasdrive ten bate van Rode Kruis 25 januari a.s. - 20.00 uur. Hotel ’Het Witte Huis’, Ruïnelaan 13-15 48e jaargang nr, 3 Donderdag 20 januari 1972 Brandmelding Bergen nr. 2626 Schoorl nr. 1381 ■mmKniBHHiMni MAKELAAR TAXATEUR Weekenddienst Tandartsen in Bergen F. DE BOER L ■AD rUI Culturele Avonden Bergen ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK 2 72 de duinstreek Oplage 8500 (Foto W. de Maarc) Prins Hêndnktaön48 Bergen(MH) JUWELIER Kling brengt Nel 'i i c I 1! Verschijnt huis aan huis te Bergen - Bergen aan Zee Schoorl - Schoorldam - Groet Camperduin - Petten Tuitjenhorn - Warmenhuizen - Koedijk fijnproevers in de het begin tot het Oude Prinsweg 27. Telefoon (02208) 2192. Het aangewezen adres voor: Groei-brillant. Lid Beurs van de diamanthandel, Amsterdam. Ook voor vakkundige reparaties aan: goud, zilver en horloges. Bij aankoop van 75,Borrel- of Sherryglas met zilveren voet cadeau. Officiële dealer voor Prisma, Helicon en Eterna horloges. VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. v. Oosten Kanaaldijk 176, Koedijk Telefoon (02213) 202 VOOR BERGEN B. Luif Nw. Bergerweg 1, Bergen Telefoon (02208) 3130 Het bestuur stelt kandidaat de heren: H. Jelloma emA. N. MN. (Tegenkandida ten in Ie dienen door dr leden voor 2-1 januari a.s. bij hel secretariaat. Eiken laan 12. Bergen Uitsluitend schriftelij.k). lid N.B.M. HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN Voor spoedbehandeling op zaterdag en zon dag om 6 uur na telefonische afspraak met: J. P. v. d. Klei Russenweg 27, Bergen Telefoon (02208) 3885. ■r 1 F V VOOR DE BETERE Snijbloemen en kamerplanten bloembakken en droogbloemen heesters en rozenstruiken mest en kunstmest Zaterdagsmiddags gesloten. BLOEMEN- EN PLANTENKWEKERIJ Dennelaantje 4 - Schoorl Tel. (02209) 1852 BH BS BH KB DU am U I -V- BERGEN Op zaterdag 22 januari (over morgen) wordt in café De Oude Herberg aan de Dorpsstraat te Bergen een klaver- jasdi-ive gehouden ten bate van het Rode Kruis. Aanvang 20.00 uur. Winkeliers uit Bergen. Schoorl. Koedijk en Warmenhui zen stelden diverse fraaie prijzen ter be schikking. De opbrengst is in het bijzon der bestemd voor het hospitaalschip Hen ry Dunant en haar opvarenden. REDACTIE EN ADMINISTRATIE. DRUKKERIJ VOLKERS EN LEEGWATER Damweg 1e - Schoorl - Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 Bankrelatie: Alg. Bank Nederland N.V., Bergen Coop. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven SCHOORL Van 17 januari tot 25 februari is er zowel in de bibliotheek als in de foyer van de Blinkerd een tentoonstelling van pop-art te zien. Het betreft een col lectie van ruim dertig werken, een geschenk van de Amerikaanse Philip Morris- fabriek aan het Stedeljjk Museum te Schiedam. Via de tentoonstellingsdienst van de Cuturele Raad Noordholland rouleert deze collectie met werk van merendeels Ame rikaanse kunstenaars langs enkele plaatsen in Noord-Holland. De deelnemers aan de tentoonstelling zijn: Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Peter Philips, Allen d’Arcangelo, Jim Dine, Gerald Laing, John Wesley, Tom Wesselman, James Rosenquist en Mel Ramos. Het zyn bekende namen in de pop-art, een vorm van kunst die voornamelgk in New York ontstond in het begin van de zestiger jaren. BERGEN De bevolking in het Bergense hertenkamp is onlangs uitgebreid met twee z.g. Duitse hangoorgeiten. De geiten zijn een geschenk van de heer G. Wezel. Stud- ler van Surcklaan te Bergen. De dieren zijn afkomstig uit Westerbork, waar zij lange tijd in een kinderboerderij verbleven. De kinderboerderij moest wij ken voor een winkel- en een bejaardencen trum. zodat de heer Wezel beide dieren kon aankopen voor het Bergens herten kamp. \iaun\e Molen' Binnenkort in oude luider hersteld. (Foio F Jostmeycr neelgezelschap. doch enkele jaren geleden meer bevrediging vond in het solo-toneël, mocht na afloop van haar optreden in de Blinkerd een dankbaar applaus in ont vangst nemen. SCHOORL Aan het begin van de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar heeft burgemeester A. W. Stronkhorst de meest belangrijke plaatselijke gebeurtenissen de revue laten passeren. In vergelijking met het landelijk beeld had Schoorl een rustig jaar gehad, echter niet zonder emoties. „Emotioneel waren we nog altijd betrok ken bij de Amoco-affaire, die nog altijd niet tot een goed einde is gebracht, ik hoop dat we op dit stuk enige rust mogen constateren, omdat deze zaak voor een kléine gemeente als Schoorl relatief veel te veel tijd en aandacht vergt,” aldus de bur gemeester, die in dit verband een speci aal woord van dank richtte aan de leden van de gascommissies, waarin opgenomen deskundigen van het comité Gasalarm. „Hoe het gemeentebestuur zonder deze des kundigen, die nog steeds ter beschikking zijn, het had moeten klaren, is nauwelijks voorstelbaar,” De heer Stronkhorst herin nerde de genomen besluiten in het afgelo pen jaar over de reinigingsrechten en on derwijs. Over de verleende onderwijskre- dieten zei hij: „Het geld daaraan besteed is een van de beste investeringen die we kunnen doen, omdat het bijdraagt aan de persoonlijkheidsvorming van het kind dat straks hopelijk met gelijke kansen zijn plaats moet vinden in een wellicht andere, misschien betere, maar alstublieft niet in gewikkelder samenleving. U zult de conse quenties van deze investeringen straks te rugvinden op de begroting voor 1972 door een toenemend tekort op de hoofdstukken onderwijs.” De burgemeester -sprak voorts over een steeds groter aantal inwoners dat een be roep doet op de Algemene Bijstandswet, mede door het verdwijnen van de drempel vrees. De gemeente had bemoeienis met 120 zorgbehoevenden, onder wie periodiek of blijvend 80 cliënten van de Bijstands wet. Het inwonertal is het afgelopen jaar ge stegen van 5333 tot 5495. Burgemeester Stronkhorst dankte tot slot het voltallige ambtenarenkorps van Schoorl voor het werk dat het in 1971 voor de gemeente heeft verricht. SCHOORL Nel Kars heeft met haar op treden voor de vereniging ’Algemeen Wel zijn’ vorige week vrijdag in de Blinkerd, succes geoogst. De actrice verdiende echter meer dan nog geen halfvolle zaal. Zij brengt echter een vorm van toneel, waar niet iedereen warm voor loopt. Haar solo-optreden heeft de Blinkerd evenwel van einde geboeid. Onder regie van Theo Kars fragmenten uit een aantal bekende en minder bekende stukken. De overgang naar dc verschillende rollen, waarbij zij zich onder de ogen van haar ge hoor verkleedt, werkt niet storend. In tegendeel. het is zelfs plezierig deze over gang te ervaren, hoe bijvoorbeeld na de rol van Mien de kleedster, de inleiding wordt gegeven tot een zeer sterk gespeeld fragment, waarin Nel Kars een non uit beeldt die vertelt over haar ervaringen in Vietnam. Zuster Francoise is een inter view van Joop van Tijn. bewerkt door Theo Kling. Na de pauze bracht zij het dramatische Alles stinkt van Frank Horzen en Verve ling van Heyermans. Nel Kars. van wje bekend is dat zij na het beëindigen van haar studie aan de Toneelschool in Am sterdam. geëngageerd raakte bij een to- Nieuw Bergen acht een snelle terugbuiging van het ruimer om het Hóefplan gepro jecteerde tracé wenselijk, omdat de Rand weg anders in ernstige mate de Berger- meerpolder zou aantasten. Nieuw Bergen spreekt zich uit voor een ruimere trace ring rond het Hóefplan. waarna' een snel le terugbuiging van het tracé naar de Hoeverweg. Als niet gewenste oplossingen noemt de BERGEN In een brief aan de Stichting Samenlevingsopbouw Alkmaar West spreekt de vereniging Nieuw Bergen zich uit tegen een drastische verschuiving van de Alkmaarse Randweg naar het noord westen. Zoals bekend heeft de Stichting Samenle vingsopbouw in samenwerking met een ak- tiegroep uit het Alkmaars Hóefplan een dergelgke verschuiving gesuggereert, om dat het thans geprojecteerde tracé, vlak langs het Hóefplan, een ernstige bedrei ging vormt voor het leefmilieu in de wijk. BEVERWIJK: Heemskerkerweg 85. Tel. (02510) - 2 76 82 ALKMAAR: Hérculesstraat 6A t.o. Bodencentrum b(j de Massamarkt HEERHl GOWAARD-XOORD: Middenweg 554 t.o. H.H.-kerk. Tel. (02264) 1287. NACO-bushalte voor de deur derwerpen aan de kaak en herleidt ze tot een wezenlijke betekenis. Allen d'Arcangelo laat onder meer het schilderij ’Christmas Eve’ zien. Het stelt een autobaan voor in ’n weemoedige nacht. Men ziet een wegwijzer, waarop Bethlehem staat, niet alleen de plaats waar Christus werd geboren, maar ook de naam van een Amerikaanse plaats waarin de bommen worden gemaakt waar het Vietnamese volk niet zo enthousiast over is. Het absurde is in de pop-art steeds aan wezig, veelal worden de voorwerpen ver vreemdt door herhaling, vnl. Andy War hol past dit effect toe. Warhol (ook pro jectleider en filmer) is een pure registrator. Hij vermijdt elke subjectiviteit, elk sen timent. In al hun kilheid en emotieloos heid geven Warhol’s werken het huivering wekkende beeld van menselijke eenzaam heid. Een bezoek aan deze tentoonstelling iii de Blinkerd is zeer zeker de moeite waard. Na de pop-art komen in de Blinkerd ten toonstellingen van politieke prenten van Johan Braakensiek en foto’s van A. M. Oost woud Wijdenes GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend ge opend 10.30-11.00 uur. Maandag t.m. vrij dag 12.30-13.30 uur. Telefoon (02209) 1738 vereniging een terugbuiging langs een tra cé tussen Pezie en de nieuwe HTS en een terugbuiging langs een tracé ten noorden van Pesie met loodrechte kruising op de Bergerweg. Een snelle terugbuiging naar de Hoeverweg motiverend, schrijft Nieuw Bergen 1. Het tracé geeft geen verdere aantasting van het open landschap van dc Berger- meer. hetgeen ook voor de stedelijke be bouwing van Alkmaar en haar bewoners van belang is; 2. Het tracé geeft geen doorsnijding van aanwezige sportterreinen, landbouwgron den etc.; 3. De milieuhygiënische bezwaren, welke tegen het huidige tracé vanaf de Hoever- weg tot het Noordhollands Kanaal kun nen worden ingebracht verliezen hun grond indien wordt bedacht, dat de huizen ge legen tussen de verlengde Bergerweg en de Hoeverweg werden gebouwd in een tijd, waarin de uitbouw van de Randweg tot De heer B. Schuil te Bergen hield voor een uitverkochte zaal een lezing over Algarve, het uiterste zuiden van Portugal. In zijn inleiding wees spreker op het feil, dat dit land nog een onderontwikkeld land is met liefst 53" i. analfabeten. Het onderwijs hoort tot het slechtste van Europa. Onbegrijpelijk is het. dal dit land nog zoveel koloniën heeft. De bruutheid waarmee bijvoorbeeld in Angola en Mozambique wordt opgetre den. is onmenselijk. Tekenend is. dat de Wereldraad van Kerken moreel en finan cieel steun verleent aan de bevrijdingsbe- weging in deze gebieden. Dit is veelzeggend en bewijst de vrij algemene afkeuring var. deze corporatieve staat (uitzonderingen als de heer Luns bevestigen de regel) Aan de hand van een keur van dia’s liet spreker de bloemcnrijkdom van Algarve zien, waarbij vooral fraaie macro-opnamen van orchidee, gladiool en citu<soorten op vielen. Ook de fantastische vormen van de rotsen met hun kleurenrijkdom gaven een schitterend beeld \an de landschappelijke schoonheid van deze aparte provincie. De beelden van de steden toonden aan. hoe de beschaving van de Moren hun invloed heb ben doen gelden. Op zaterdag 12 februari spreek! de he- P. W. Brander over: Via de Pyreneeën na.u het vogelbos in het Amsterdamse Ros In de steden van een dergelijke omvang, wordt dc mens een nummer. In het werk van de pop-kunstenaars ziet men geen le vende. denkende en poserende mensen zo als die in de loop der eeuwen een belang rijke rol in de schilderkunst vervulden, maar de steriele schoonheden en de hel den van de tandpasta- en sigarettenrecla mes. Pop-art bewerkstelligt een vervreem ding van de functie. De kunstenaar (Andy Warhol b.v.) verandert de functie van een blik soep (die bij duizenden in de rekken van de Amerikaanse supermarkt staan) door één dergelijk blik - natuurgetrouw gecopieerd - in een tentoonstellingsruimte te zetten. Het voorwerp krijgt er individu aliteit door, het is aan de massa ontnomen en gaat een andere functie vervullen: het voedingsvoorwerp is een kijkobject. Hoy Lichtenstein is een der belangrijkste pop-kunstenaars. Hij copieert gedeelten van stripverhalen en vergroot deze enorm. De schoonheden en de helden krijgen ont zaglijke proporties, waardoor hij het mo derne leven in de teenage-cultuur ironi seert en alles vervreemdt wat geaccepteerd is en aanbeden Wordt, hij stelt zijn on- BERGEN Op vrijdag 21 januari (mor gen) organiseert de Bergense Werkgroep Hedendaagse Muziek een concert met me dewerking van de Studio voor Elektro Instrumentale muziek (STEIM). In STEIM. opgericht in 1969, werken de 5 componisten Misha Mengelberg. Louis An- driessen. Peter Schat. Jan van Vlijmen en Reinbert de Leeuw samen. Als eerste werk vermeldt het programma ‘Telefoon’. Het stuk ontstaat tijdens een telefonische discussie, die Misha Mengel berg van buiten het Kunstcentrum -met Louis Andriessen zal beginnen. Als tweede nummer zal de 'Sonate 1970' van de Haagse componist Gilius van Bergeyck ten gehore worden gebracht. Het is een stuk live elektronika ontstaan in voortdurend over leg tussen de componist en STEIM. onder deskundige leiding Cursusgeld ƒ25,— voor 10 lessen. Inlichtingen bij: E. COENÉN, fysio-therapeut Duinweg 47-49. Schoorl TeL .Dl9 twee vier rijst roken weg bekend was. Het zelfde geldt voor de in aanbouw zijiidc scholen. In dit verband wijzen wij erop, dat langs de Haarlemse Randweg e\'cneen> en kele grote scholen zijn gevestigd, waar, naar men ons verzekert, geen hinder van de weg wordt ondervonden: 4. In het bestemmingsplan Bergerineer kan alsnog met de aanleg van de Rand weg en dc daartoe te handhaven afstan den rekening worden gehouden; 5. Het tracé is. door de mogelijkheid de Hoeverweg erin op te nemen, waarschijn lijk het goedkoopste en bovendien het snelste te verwezenlijken, daar, voor zo ver bekend, alle benodigde grond reeds in handen van de gemeente Alkmaar is. Met het oog op de vermindering van mi lieuhygiënische en verkeers technische be zwaren pausseert Nieuw Bergen tenslotte ongelijkvloerse kruisingen van de Randweg met de Kennemerstraatweg en de Berger weg. AGENDA' </.a. festiviteiten en herdenkingen '72 - financieel overzicht - jaar verslag - akt.ii' ledenwerving, Bcsiuursx erkic/ing Aftredend en niet herkiesbaar: de heren W. A. v. d. Bosch. 11. Bulthuis en J. C. Vermeulen CP m w s z z

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 1