BALANS OPRUIMING JK JK B. Bosma en Zn. Fa. JK JK Toneelvereniging Spot ’70 bracht I I I I I Kuyper's slagerij Florero sherry f9,90 HERENHUIZEN D. Schekkerman LUXE DUBBELE 1 w ‘Je kunt het toch niet be Minne I B I I meenemen Maison 9 Willy9 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 l I I I e SJ.P.KLOES U S.P. KLOES I I I I Pagina 5 20 januari 1972 GEMEENTE SCHOORL klaverjasdrive Volleybal feest Gem. huis Telefoon (02208) 4855 Idee ’69 Natuurlijk weer: Voor uw kinderfeestje 500 gram Krabbetjes 1,98 500 gram doorregen osselappen 3,25 150 gram Gebr. gehakt 150 gram Pekelvlees 1,18 Bergen N.H. JAN KOKKES jr. Kogendijk 23-25 Bergen Telefoon 2521 1 Plattelandsvrouwen houden gespreksavond Programma Stichting ’de Oorsprong’ Schoort Middag voor bejaarden in Bergen in De Kastanjeboom leningen - Hypotheken - Verzekeringen Echt ouderwets. Dit is uw kans om 1e klas kwa- liteits artikelen te kopen tegen ongekend lage prijzen. hulp in de huishouding De Telegraaf Volskrant SCHAATSEN SLIJPEN REKLAME AANBIEDING ’t VISHUIS Elke dinsdag goedkope vis w ZJ Harenkarspels Belang 1970 - HB ’70 - gaat vergaderen Verjaardag - Verloving of een trouwpartij MEEDENDORP BLOEMWERK hoort er altijd bij Burger woonhuis a? Verspreidingsbureau Firma L E IJ S E N De K. J. C. ’Oude Prins’ c CC ■O c: CD i_ a jodenkoeken Verpleeghuis ’De Hazelaar’ vraagt Zieken verzorgster verpleeghulp Zr. de Jager Woonhuis boerderij 5 appelcarree’s K. BREGMAN I. T. E. A. Banketbakkerij DE BETUE JAN PIETER STOMPS In AKERSLOOT worden gebouwd Oudercommissie vergaderde weer Fam. A. Camps Dardanuspad 6 Eindhoven Telefoon (040) 64186. Klaverjasdrive uitgesteld 3 flessen voor 11,85 tijdelijk Wij gaan door met onze goed kope kippen met c.v. en garage 200 g. koggetjes van 1,60 voor 1,25 Alleen in de Goedkope Groentehal 0,99 IHB BBB BH BBB BH BH BH BBB HB BBB BHB BIEDT U: DUINWEG 7, SCHOORL TELEFOON 1235 Klaverjassen Wijnfjantiel I Financieringen - Persoonlijke ZIT-SLAAPKAMERS t Telefoon (02208) 4420. ^xJuwelierwK f THOMAS )72 DE DUINSTREEK VOO! Het bestuur Privé 3 of Te huur *OCOGOOQOOS< BAR ALTAMIRA >000C0CQ00Q009Q099000QOCae0a<aaO0C009: 3. Gevraagd flinke Zaterdag 29 januari een O) TEL. 1472 TEL. 1472 3 1,79 OOSTERWEG 6 - TELEFOON 3981 - BERGEN Voor alle verspreiding van uw folders in: ABONNEMENTEN Het adres voor uw gesneden groente is: Jan Oldenburglaan 2 - Telefoon 2326 Prospectus op aanvraag beschikbaar. Raapjes en Rode kool tegen scherpe prijzen Oosterweg 6 - Telefoon 3981 Bergen i i 1. 2. ALLES A CONTANT GEEN RUILEN ZICHTZENDINGEN BEPERKT Dit zijn geen sprookjes, maar koopjes uit 1001 artikelen. Van wat Bosma u biedt vindt u elders niet. Poppenkast: dinsdagavond vanaf 16 jaar, 8.15-10.00 uur. Opgeven bij G. Voorn, tel 2315 (’s avonds na 5 uur). Pottenbakken: dinsdagavond 12 t.m. 16- jarigen, 7.00-8.00 uur, kosten 1,00 per keer. in gezin met drie jonge kinderen. Werktijden nader overeen te komen. Goed salaris. Aan de Ruïnelaan gelegen perceel bouwgrond 14x50 meter i bouwplan van semibunga- low. Koopsom 60.000, Aanvang 8.30 uur 's avonds. De Burgemeester van Schoort maakt bekend, dat de raad dier gemeente bij besluit d.d. 4 januari 1972, nr. 3, heeft vastgesteld een bestemmingsplan ’Duingebied’. Bij de vaststelling van dit plan is op enige punten afge weken van de ontwerp-stukken, zoals deze ter visie hebben gelegen. De betreffende stukken liggen vanaf 24 januari 1972 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ten kantore van gemeentewerken. Laanweg 19 te Schoorl Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende de vorenbedoelde termijn bij Gedeputeerde Staten van Noordholland te Haarlem bezwaren tegen het betreffende bestemmings plan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van het onderhavige plan in het ont werp zijn aangebraeht. SPECIAAL Erwtensoepgroente en Boeren kool - Hutspot. BERGEN, BERGEN AAN ZEE, SCHOORL, PETTEN, TUITJENHORN, WARMENHUI ZEN EN KOEDIJK. Dagelijks vers gebrande pinda’s uit eigen branderij. Kantooruren: 8.15-17.30 uur. ’s Zaterdags: 9.30-14.00 uur. ’s Avonds volgens afspraak. full stereo sound speciale kleine gerechten prae-historisch Interieur Bordjes Bekers Servetten Guirlandes ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN TAXATIES ASSURANTIËN FINANCIE RINGEN bij voldoende aanvoer vers gefileerde schol, schelvis, kabeljauw 2,00 per 500 gram (alle soorten) bij' de vak man Waar je een zakje heer lijke soepgroenten kunt kopen voor 25 cent. 4,00 I 3,00 I 2,50 Lans deze weg danken wij allen voor de belangstel ling getoond bij de inge bruikneming van de prak tijk. De heer en mevrouw Houdé-van Beek. Al uw horloge- reparaties electronisch getest plus een half jaar garantie. CL O o TUITJENHORN Mede in verband met hte bedanken als raadslid van de heer W. M. A. Bes, welke de politieke groepe ring HB ’70 in de gemeenteraad van Ha renkarspel vertegenwoordigde, wordt op donderdagavond 20 januari in het AHOJ- gebouw een algemene ledenvergadering ge houden, aanvang 20.00 uur. Deze vergade ring is ook voor belangstellenden geopend. Opvolger van de heer Bes in de gemeente raad is de heer J. R. S. M. IJpma te Tuit- jenhorn, thans voorzitter van HB ’70. Naast de gebruikelijke agenda komen aan de orde: Bestuursverkiezing en vorming van werkgroepen ter bespreking van de raadsagenda. Modelvliegtuigbouw: donderdagavond. Opgeven en verdere informatie bij de heer Methorst, Sleedoornplantsoen 56, Schoorl, tel. 2291. t.b.v. de drumband Schoorl SCHOORL, 17 januari 1972 De burgemeester van Schoorl. A. W. STRONKHORST. IK 85 85 85 JK 81 85 85 8( 85 85 JK Burg. Moovstraac.21 Castricum Postbus 1 1 Tel. O251S-59OO4’ Gestoffeerd, gemeubileerd, voor 1 a 2 jaar. Centrum Heerhugowaard. RUÏNELAAN 10 - BERGEN Telefoon 27 60 85 85 85 85 85 8? 85 85 85 85 a? 85 85 85 ai 85 85 a? 85 85 IK 85 a? 85 au 55 Burg. MQoystraaü 21 Castricum Postbus 11 Tel, 02518-59004' FA. P. VREES Tel. 02208 - 2296 J. Jacoblaan 3, Bergen CL O O Z3 C CD CD i— O E CD ■o 1 zakje Roomboter v. 1,20 v. 1, of of iemand die dit werk voelt. Omloop 9 - Schoorl Telefoon (02209) 1552. Te koop gevraagd groot vrijstaand of stukje bouwgrond 600 m-’ tussen Aagtdorp - Camperduin. Brieven onder nr. 786 bureau van dit blad. van 2,20 voor 2, Malelaardij o.g. Plein 35 te Bergen N.H. Tel. (02208) 4414-4841* b.g.g. 3429. BOKSDOORNWEG 20 - SCHOORL TELEFOON (02209) 1944 v.h. Ter Burg Heereweg 38, tel. 1322 Schoorl U urwerkmaker ij Molenstraat 1, Bergen Nh. Telefoon (02208) 3717. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de oudercommissie van de Openbare school voor basisonderwijs aan de Molenweg.. Kort geleden is besloten samenvattingen van deze vergaderingen te zenden aan B en W, de schoolraad en aan de oudercom- missies der overige scholen in onze ge meente, terwijl voor het onderwijzend per soneel een doorlopende uitnodiging geldt de vergaderingen der oudercommissie bij te wonen. Tijdens de vergadering van 11 ja nuari j.l. werd besloten de jaarlijkse bij drage der ouders te vragen voor 't school fonds. Te huur gevraagd van 24 juni t.m. 8 juli 1972 Vrijstaand zomerhutje of bungalöw Voorzien van verwarming, warm en koud stromend water voor 5 personen, waarvan 3 kinderen. In Schoorl of Bergen. Gaarne met spoed bericht aan organiseert op dinsdag 25 jan. a.s. een grote De volleybalvereniging Schoorl organiseert aanstaande vrijdagavond in de Rustende Jager een feestavond. Aan deze avond, die om half tien begint, wordt medewerking verleend door het duo The Jokers. Ieder een is van harte welkom. De klaverjasdrive van de korfbalvereniging de Duintoppers, oorspronkelijk gepland op 22 januari a.s. in café Den Das, is verscho ven naar zaterdag 19 februari ’s avonds 8.00 uur. Het gaat weer om fraaie prijzen. BERGEN Op woensdag 26 januari a.s. zal om half drie in de grote zaal van de be jaarden sociëteit aan de Dorpsstraat door de commissie 65+ een middag worden ge organiseerd voor alle bejaarden. Hieraan zullen meewerken het dameskoor Elkshove o.l.v. mevrouw Kamermans, de bejaardenevlub Alkmaar met volksdansen o.l.v. Frits Meijer en Westfriese declamatie door mevrouw Mays, pe toegang is gra tis. uw exclusieve uitgaansgelegenheid geopend: dagelijks 19.00-2.00 uur zaterd./zond. 14.00-2.00 uur Na een gezellige middag - ruim 40 leden waren aanwezig - gaan de Plattelands vrouwen in Bergen op donderdag 27 janu ari 's avonds om 7.45 uur in hotel Hove nier aan de Russenweg, luisteren naar dr. Helle uit Egmond aan Zee. Onderwerp: Medicijnen vroeger en nu, gebruik en mis bruik. Kindertoneel: maandagavond 9 t.m. 12-ja- rigen, 7.00-8,00 uur, kosten 0,25 per keer. Opgeven bij mevr. Randeraat, Oorsprong- weg 14, Schoorl, tel. 2177. Appliceren: woensdagavond volwassenen 8.00-10.00 uur. kosten 5.00 per maand. Opgeven bij mevr. Koopmans, Meidoorn- plantsoen 87. Schoorl, tel. 2024. HEEREWEG 69 - SCHOORL TEL. 02209-18 81 Liefst dicht bij strand ruilen met groot huis in Hilversum. R. VAN LOVEREN ZUIDERWEG 131 i HILVERSUM TELEFOON (02150) 15640. Van dit bedrag ad 2,50 per gezin worden die kosten bestreden, waarvoor elders geen geld ter beschikking komt. Voorts zal ingaande heden minimaal 50,- per kwartaal ter beschikking worden ge steld van het onderwijzend personeel voor de aanschaf van materiaal buiten direct schoolverband ten behoeve van de leerlin gen. Een stencil gaat een dezer dagen naar de ouders. Verdere besprekingspunten wa ren: Tijdstip en duur der zomervakantie. Het door de gemeente ter beschikking te stellen bedrag per leerling. De leer-excursies op woensdagmiddag voor de leerlingen van de zesde klassen - Royale Z-vormige woonkamer - Luxe open keuken - Op de verd. 4 slaapk. sdk., m. douche en 2e toilet (type A) of: - 3 slaapk. en badk. m. ligbad en, 2e toilet (type B) - Vaste trap naar grote zolder Koopsommen (nu nog) v.a. f 83.750, Hypotheek tot 90% mogelijk. Gezin bestaande uit 7 pers., zoekt voor 1 juli t.m. 15 juli Kantoor: Burg. Mooystraat 21 - Castricum - Tel. (02518) 59004. Zuidkerkenlaan 12 - Limmen - Tel. (2205)1502. t m ij A'S' vri^dag en zaterdag: 1250 gram 900 gram 700 gram PUIKE ZEEUWSE AARDAPPELEN Per zak slechts 0.25 per kilo Dorpsstraat 86, Bergen Telefoon 2069. Mevr. A. HONIG, Kievits- laan 25, Bergen Nh. Telefoon 02208 - 4558. WARMENHUIZEN Voor een uitverkochte zaal van het dorpshuis gaf de toneel vereniging Spot ’70 afgelopen vrijdag- en zaterdagavond een alleszins geslaagde op voering van het blijspel ’Je kunt het toch niet meenemen’. De inhoud van dit kostelijke stuk, talloze keren opgevoerd door toneelgezelschappen waar ook ter wereld, mag bekend worden verondersteld. Voor wie het nog niet kent, het speelt in het begin der dertiger jaren ten huize van de familie Sycamore te New York. Deze familie bestaat uit vogels van diverse pluimage, maar ze hebben één ding gemeen en dat is zorgeloosheid. Vader speelt samen met de heer De Pinna, die bij de familie inwoont, met vuurwerk dat op de meest onmogelijke momenten uit elkaar klapt. Moeder schrijft toneelstukken en schildert. Dochter Essie is al acht jaar aan het proberen het balletdansen onder de bevallige knie te krijgen, zij krijgt hierin onderricht van de heer Boris Kolenkhof, vervaarlijk Russisch balletleraar die slechts gebrekkig Engels spreekt en regelmatig het woord verrot’ laat vallen. En laten we opa niet vergeten, de centrale figuur der familie die 35 jaar geleden besloot het werken op te geven en zich voor de rest van zijn leven aan zjjn liefhebberijen te wijden. Dan is er nog Ed, de zoon die enigszins op een accordeon speelt en dochter Alice. Rheba en Donald vormen het bedienend personeel. land gespeeld. Jules Roozendaal was de Russische balletleraar, mevrouw Pronk speelde een vriendin des huizes en me vrouw Kirby was mevrouw te Buck-Sui- ker. Olga, een Russisch groothertogin werd op de planken gezet door mevrouw Kos- sen-Boots en drie mannen die de hele fa milie in de gevangenis deden belanden werd gespeeld door de heren Van Rijn, Zoon en Stam. Het publiek was enthousiast en reageerde na afloop van het laatste bedrijf met een enorm applaus positief op de prestaties van de spelers. De voorzitter van Spot ’70, de heer De Ruijter bracht dank aan de Stich ting dorpshuis voor de uitstekende ver lichting, aan de voormalige toneelvereni ging de Maskers die het overgebleven kas saldo in de kas van Spot '70 had gestort en aan de werkgroep der vereniging. Regisseur Landman die ’t stuk er, zoals de voorzitter zei, bij de spelers had inge pompt kreeg lovende woorden en mevrouw Landman een bloemetje. In de pauze werd de gebruikelijke ver loting gehouden en de avond werd beslo ten met een gezellig bal onder leiding van de Branding Boys. Om 50 mooie prijzen o.a. taarten, tulbanden, kip pen en fruitbakken enz. Op maandagavond 24 januari a.s. 's avonds 8 uur houdt Idee ’69 in hotel Boshoek Stud- ler van Surcklaan de maandelijkse open bare fractie-vergadering. Onderwerp: Agenda van de raadsvergadering van 25 januari. In het eerste bedrijf zien we hoe dochter Alice verkering krijgt met de zoon van haar baas, deze laatste is duidelijk iemand van de betere stand zoals dat heet en dat geeft uiteraard problemen. Opa krijgt be zoek van een belastinginspecteur want het blijkt dat hij nog nooit inkomstenbelasting heeft betaald. Waarom niet? Omdat Opa er niet in gelooft, zegt hij en gaat in debat met de belastingman. Het helpt weinig, maar later komt uit dat alle aanmanin gen waren bestemd voor een vorige be woner, die dezelfde naam droeg als opa. Maar Alice is nog steeds verliefd en de ouders van haar beminde komen op be zoek. Dat wordt ronduit een flop, deze def tige mensen komen binnen in een onbe schrijflijke chaos, moeder schildert een portret van de heer de Pinna die is uit gedost als een Romeins discuswerper, opa gooit met pijltjes, Essie studeert haar bal- letpasjes en Ed maakt muziek of althans iets wat daarvoor doorgaat. Er is natuur lijk geen eten' in huis en dit komt er ook niet want voor die tijd verdwijnt het hele gezelschap eerst nog in de gevangenis. Maar alles komt op zijn pootjes terecht zo als het ook in een blijspel hoort, vader Kir by ziet na een lang gesprek met opa in dat ook welstand maar een betrekkelijk begrip is, want je kunt het toch niet meenemen nietwaar? En dus schaart de hele familie zich rond de tafel en opa bidt weer op zijn eigen manier voor. Over het algemeen was de rolkennis der verschillende spelers en speelsters goed en het stuk werd vlot op de planken gezet. Wat de rolverdeling betreft, moeder Syca more werd gespeeld door mevr, van Rijn- Biesboer, de dochters door Carla Groot en mevr. Pronk-Baas en vader Sycamore door de heer D. de Ruijter. Kees Dekker speelde meneer de Pinna, de bediendes waren een creatie van Annelies Nannes en Afra de Ruijter. Ed werd gespeeld door Martien Dekker en opa door de heer A. de Nijs. De belastinginspecteur en de heer Kirby was een dubbelrol van de heer P. Boots en zijn zoon Tony werd door G. Nieuw- TEL. 1472 TEL. 1472 Heereweg 6 SCHOORL Tel. 02209 - 1206 DAMES BLOUSES nu weg voor 1,98 2,98 en 3,98 Restanten DAMES PYJAMA’S Treffer produkt nu weg voor 8,88 en 9,88 GASTENDOEKJE met bijpassende washandjes extra mooi van 3,95 nu weg voor 1,98 BADHANDDOEKEN ook de duurste nu spotgoedkoop vanaf THEEDOEKEN extra groot 1,05 1,29 en 1,39 FLANELLEN LAKENS in prachtige ruitdessins extra groot 150x250 per 2 stuks nu 19,88 Alle maten zuiver wollen MERK DEKENS (Van Wijk) en Aabé' ver beneden de prijs 1-pers. LEDIKANT met teakhouten hoofd- en voetbord 80x190 van 79,00 voor 61,00 1- en 2-pers polyether MATRASSEN tegen extra lage prijzen b.v. 1-pers. 12 cm dik 44,75 Tufton slaapkamer KLEEDJES van af 7,95 Graslinnen SLOPEN prima kwaliteit nu 2,48 Vele restanten graslinnen LAKENS en LAKENSETS 1- en 2-pers nu ex tra goedkoop. Aanvang 's avonds 8 uur in hotel ’De Oude Prins’’te Bergen. 85 85 8? 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 met goedgekeurd H gg bbb Te huur alleen voor dames I met gebruik van badkamer en keuken. X C.V. - Hardhouten trap en schoonmet- selwerkwand in woonkamer - Ruime betegelingen - Hardhouten ramen en betim meringen - Kleurige gevel - Situering t.o. toekomstig bunga lowplan. makelaar onr. goederen /W Horloger pigthartf h; WARMENHUIZEN U TELEF. (0 2269)1539 Ml ra klokken diamant 5 in samenwerking met en op initiatief van Staatsbosbeheer. 4. De inrichting van het wereld-oriëntatie- centrum in de school, dat momenteel ietwat gestagneerd wordt door gebrek aan opbergruimte. De eerstvolgende vergadering vam de oudercommissie zal zijn op dinsdag 8 februari a.s. Ouders, die speciale zaken besproken wil len zien kunnen zich vóór die datum in verbinding stellen met de secretaris van de oudercommissie: A. Apma, Boksdoorn- plantsoen 27, Schoorl. Telefoon 2320. makelaar onr. goederen Handwerken: woensdagmiddag 7-12-jari- gen, 2.00-3.30 uur. kosten 1,50 per maand. Donderdagavond 13-16-jarigen, 7.30-9.00 uur, kosten f 2,00 per maand. DAMES PULLOVERS lange mouw in vele maten en kleuren nu weg voor 8,88 DAMES VESTEN Acril in vele ma ten en kleuren nu 11,88 DAMES- EN HEREN SPORTTRUI- EN in zuiver wol en Acril nu spot goedkoop JONGENS EN MEISJES SPORT- TRUIEN idem voor 7,88 11,88 12,88 JONGENS OVERHEMDEN in wit en gekleurd uit onze bekende Treffer collectie alle maten de le betalen de 2e gratis Restanten Treffer OVERHEMDEN en WEEKENDERS nu echt ouder wets voor 9,88 en 5,00 DAMES-, HEREN EN KINDER ON DERGOED nu nog extra goedkoop NYLONS verschillende merken uit zoeken nu 2 paar voor 98 cent DAMES MANTELPAKKEN in zui ver scheerwol Terlenka, Diolen-loft e.a. nu vanaf39,75 Moderne Terlenka jongemannen PANTALONS in de maten 152 t.m. 176 alle maten één prijs per stuk 19,88 JONGENS EN MEISJES JACKS al le maten tegen abnormaal lage prij zen KINDER PANTY’S van 2,95 en 3,95 nu weg voor1,98 MEISJES SPORTKOUSEN tot schoenmaat 41, dus alle maten in 5 modekleuren, per 5 paar nu 5,98 DAMES JAPONNEN, OVERGOOI ERS en PAKJES nu ouderwets goed koop Aan u die er verzorgd uit wil zien Heereweg 18 A - Kiosk Telefoon (02209) 2234 - Schoorl. De boekhandel in de Antoniusstraat waar u altijd kunt parkeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 5