Vrijdag» 7 Januari 1944. ...u .....mi, woenednè werd berditajev heroverd» - t Kueaen hebban nu reeds «en &root atuk v&u da apourlijn tuaacien dam* plu t» aa *eetiuguoJe ln handen an bavlndan sioh aaa v.p alechta ft ka» van - ito pal» tan Hulden Vfa» iierdi tajev ie men rtede &lnnlsa heengt ia an aadart man Aa apovrli ja, waarmee da l>uitecfaer» bij ivirowograd bevoorraad worden, fto JLM. ton «eaten ven da oude o leent grtna weid okidno veroverd an ruicen vooruitgeschoven afdwalingen op naar arny. feu Moor» dan van Aevel warden weer tientallen >laataan bevrijd, ne DuitaoPert h«biw»o hier versterkingen geicr*an bieden h rdnexkige tegenetand. LÜ Joadsrdatsnacht werd een aanval uitgevoerd op tettin, wanrbij taeer Aan 1. ton bouoen werd afgeworpen. tattln ia <ie v»oraaastete Ihiiteobe ooetzeo -twa, wuux rlegabanoohigdhedea ia >xr iet oetfront ven-ct ;pt worctea. i e ver- ai udini tfc i< in vJLt oied ziji> ruede allo over bel at i. e rwerera on» ütrv.. - i bij» ,;p n er» stand, saa afloop v u .et r..< it vax c c:i - te «u t ■,-jven tattln venec e i€ .i. o eW-u.it. JL t,. t n r j vroren etellen niet terug, uieteren en ook vendaag overdag bonbon ilu. bca.isex.^rper» bot offensief tegen uitacthe militaire wer.&ea in - .km&i&rijk voort ast. Allo toe» w.«i. .«u i w«r .r e - r i.c «eeoe ul in - u e buiteehere na-, ton georui ven ra et» vlieg tuigen en logden een reokroherrw. >.,oh aij vtriore 9c je Wr\ i jl ao enwerpera en li. ja era verl ren .,en •ij ue iu tVi 1 Ti iu u>y« r-crijk aijn v- n de li 11vlio t ,..ert alecuta neerge* wiotoa» r werden alt dag ook vliegvelden in idden-t'rtm rijk e .j j. it' rei i i tr« otf ge rouucaard» t jc- t een uitvin lag, raan 1- Ji r e ei <t en wel «en kan eijn, heeft ton veel eenvoudiger en lichter onderstel en hoeft ook geen swuie v ir te ne< .-ja, terwijl «r ov.. «inner orftrlanbare vldei tof dan bauüln» in ;>eb. ui u a n. «"- tcoutcl n uüox een en onder e;en re te snel heid ontai.v .lea» la liip? vrao de eerste motor rvede geaeuatrutv rd, door den uit» vinucr, een a in v a de ng.lua.tuaoüt, ue eerste t.e..-U. .e vluont wwrd ree in ee in -.ni .1, eeia a&t v wr i r ae i - ao^ead;i«uen d oorlt TerUi rde, werd de uitvifiding ter beec. 1.. kiisg v«n de Ver.-t*. ten gesteld, .lu sijn <>1 e enige honderden ^ealaa^dt vluchten kmh t, aon» in ital. »."HKwen de Vereen. H&ten weren dergelijke proeven uo en, u.c ngo- land ie de anderen v.. r. ve nederlaag op teoiuaieoh gebied, i& wel de grootste p V- V i r. la iaig ter wereld» de iioutea moshuito. ver vurt nu vrorct uaino laet o» singel int; beu rei ;d. .-e ->rit o m.ii tr-e ett van het üe leger x.«u'sea hua po al tie verbeterd Mölgsxde «eg lange de Adriatieche zee an ruiuwen op nr.ur- .eeoara, v<^nwa.ar een wer over de Apenijnen rmmr orae loopt snit ia Viainenioa uoor de vrijwel wa. aet. en het ei- nv;. .ut 1 v i» ue .ie :,e; a ia aec-r ee. root nti l 1 uöutr«iivnllCu uil -,:v erd, o. o «4>.^ «uinec.fn sv ul o .etr ff til en t ei vï tao. »en Van e«.^a 6..-ton wt «iu i -reien ebn .t. ..p Mw.britanniQ v-ordt wwur ue voorieunrta trc<dende esll.troc en .rd gev ?htea* .iIViR aJUn«t uofd..r«vaxtier uit ..«et icaeri» .ooien neett eert u?- envattend wr»tt- i e .-i ie, w rbij vier :oev v r.. a - s t »»u i r1 t en ren»/A« ^uoluotu. regeer!in ...onaen heelt een ooia&*ult(re ;even,naar nanleidiug v n het feit,dut ue hu»a.troepea de rooled! e grene hevhen r? rf»«»n. I j «<»wft de ondererv-nuau u aeeaeaine owedmtn da iuaa.tri.1 diermon-en te eteunen./// - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1