Weekoverzicht va. Vrijdag, 12 ki 1944 Be invasie, w rtan net luci tof fs^sief de inleiding vormt. Bit is nu vier weken aan de gang, militair gespn ..en - al "ue bede 1 weekever- zicht - is dit een korte periuis. Be landingen op Sicilië werden vooraf gegaan door een luchtoffensief van twee maanden. Wel zijn de huidige aanvallen heviger, maar de uit te schakelen verbindingaiijaen zijn ook tal rij ver en di er, In afgeloopen week werden zooveel vluchten uit- ge/oer t ee volle-ui overzicht niet te geven is. ./at de aanvallen, alleen al rit Bugeland uï treft, war- it - om een voorbeeld te geven - van Maandagavond tot Binadagavond, dus in 24 uur, MaandagnachtÜBna- bruck, een spoel 1 oe 1 in het R er vebie vlie velden en 'marineoases bij .drest, railit ire doelen aan de ïransche kust, reuagesrterreinen tus- scuea 13 rgen en O arleroi, terwijl ook nog mijnen werden ..ele Dins dagmorgen t acht vliegvelden in ïrankrijk, spoorwa» enplaoe mntcn bij Buik, Luxembur en Thionville, terwijl de ongeveer 1.000 begeleidende je ge re van de ongeveer evenveel vliegende forten en liber tors, o de terug weg nog tal van doelen onder vuur namen. Later op de dag: militaire doelen bij Galais, spoorwegemplacementen van Aarec ot, ^o nee au en A~ trecht, lecUMitehells bombardeerden de rangeerterreinen .an Veil en ci en- nes en andere toestellen een spoorbrug bij Rouaan, terwijl vere er no- sluizon, bru an en andere rangeerterreinen onder vuur werden genomen. In deze 24 uur waren bijna 5.000 ;eall. toestellen vanuit Rngelmd in actie, wa rbij alcohts 13 jagers en 18 bommenwer ers verloren gingen. Men vijst ~r o lat de ovolwen van dit of ft Bief zullen zijn, dat de Duitschers slechts et groote vertraging versterkingen kunnen sturen naar die punten wa,ar str cs pandingen zullen plaats vinden, eohter ook het snel opn. :cen van <ït eeJ.1. legers zal door de veroorzaakte ver woestingen joeilijkt or I.n eerste instantie t net e elite r om het vestigen van eenig3 Lr gehoofden, pas later zal men dieper door dringen. Daarom is het ocli niet juist t^ spreken van een "dag der be~ vri ding", w nt als er geen ilo tseli;*gejf ineenstorting in Bind. komt, zal de bevrijding va West-Europa eerier een kwestie van maanden dan van weken zijn. Mail het Oostelijk front was liet bel» .ogri jkste feit van at zo wee, ue herovering van hebast© oi. Begin Juli 1942 viel ceze bel-; jigri.jko marine basis in handen ar Buitsa «re na oen belegering van 9 aaanden en een bestorming van vier weden. Be Russen bele erden nu de stad 4 weken en de bestormin dutorne altc t, drie dagen. Russen schijnen a.'.los op al les te hellen eset ou in 44n enkele etorma;nval de stad tt heroveren. 2 Sedert 8 A ril verloren de Buit sa. .ers en Roerenen op de Krim 61.500 krijgsgevangenen, waaronder twee Buitsohe generaals en 50.000 dooden» Verder aan materiaal e.zru 50C tanks, 3.0CC kanonnen, 600 vliegtuigen, 7.000 motorvo rt igen, terwijl 191 vaartuigen, waaronder 69 troe.. en- tra rs. rti en op de Zwarte Zea tot zinken werf er ge jracl t. Het vierde Oekrainsohe le er ie nu vrijge^o an voor andere operaties en ;en ver wacht, i' t het ko ende Russische zo ercffen&ief heviger zal zijn dan dat v n het :oi e j&ar. Wat de riohtin-- Betreft, waarin dat zal. worden ingezet, wo2 e Gklv.tz in hos enië e Xe'oer (llow) in olen, het meest waarschijnlij .oacht. deh; lve deze roote overwinning ie ven he Oos telij front' weini. te elden. Be Buit s dier doen zeer hevigs aanvallen o het RuD3.br e ooi aan de beaeden-1 ojestr, doch tot n toe zonder succes. li t politiek weecover zicht weri «v op ge we ze vat nog steeds 2/3 ven de Wehmmcht in het Oosten staat en dit due wel het be langrijkst- fro.:t Ie, aoch.de 'Oui te okers zeggev, wel het belangrijkste, maar niet hut beslissende, dat zal in het Westen zijn, wa. r ae invasie dit jaar kont.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1