Weekoverzicht van Vrijdag, 28 Juli 1944 De spanning, waarmee we de'ge "beur te nis een in Dlnd.volgden, is geluwu. Dit beteekentnietdat daar niete meer gebeurd dat onse aandacht waard is. Inte gendeel.-liet nroces voltrekt zich nu echter ondergrondsch en het gebeurde werkt verder Lis een sloooenu vergif. De generaals-putsch als zoodanig ie mislukt, de nait'c hebben de staatsmacht neg in handen. De factoren.waaruit zij ontstond, vooral het ongeloof van de Duitsche«generale staf in de over winning gezien de ontwikkeling aan de fronten, kunnen de heeren Hitierii'ixnm- lcr en Ooebels echter niet«wijzigen, al voewen zc ook de Heil Hitlergroet in bij het legor, al worden er ook honderden terechtgesteld en al roepen ze nog eens weer o voor een totale loobilisatieterwijl er niets andere meer te mo- biliseeren valt da» wat vrouwen, grijsaards en kinneren. Teckenend voor de breuk tusscuan leger en partij is, dut nooli Kesaelr'ing, noch één van de bevel hebbers aan het Oostelijk front een hernieuwde eed van trouw hebben afgelegd. Deer de aandacht trok het manifest onderteekend cb or 16 van de 22 in de eer ste maand vun het zomeroffensief aan het Oostelijk front krijgsgevangen ge maakte generaals. Hierin wordt ronduit gezegd, dat voortzetting van de oorlog de ondergang en vernietiging van Dlna. voor generaties long beteekent. 2ij roepen dan^ook op om met hitier te breken enxhet zinlooze bloedvergieten te staken, ^et xan niet anders, dan-dat een dergelijke uiting op hun collega*8 van gisteren - de huidige generaals - een diepe indruk moet mr een. £r gaven zich dan ook deze 7/eek weer «enigen, soms met hun geheele staf, aan het Oos telijk front over. ■«anneer vi j over laatstgenoemd stri jdtooneel spre en, dan mag als meest teekenend feit wel eerst genoemd worden, dat de Russen in de eerste maand van hun zo. erofxensief de helft van de afstand naar Berlijn'hebben afgelegd, daarbij verloren de Duitschers een half miliioen man, waarvan zich 158:000 overgaven of in totr al ongeveer 50 divisies De prestaties van de Kussen zijn inderdaad enorm. In het begin van het zomeroffensief waren de Duitschers ongetwijfeld verrast, dat dit niet ten auiden van de Bripet: oerassen werd in gezet, waar zij het meerendeel van hun tankdiviatts hadden heengebracht, aaar ten hoorden daarvan. Nu echter het Russ.offensief zich ook heeft uitgebreid tot het gebied ten h.van de Dripet is geble en, dat zij het ook daar niet kunnen houden. De Kussen konden de Bug overtrekken zonder dat de D. de gd- legt iheid hadden de bruggetn op te blazen, zij konden in de strijd oxh Lublin ln êên da., lüw km vorderen, zij tronken de Weiohsel over nadat zc amper 24 uur waren tegengehouden. Men-spreekt bij zulke feiten niet meer fan éeh ne derlaag, maar van «en oatastrophe voor de Duitschers. «'el zal men er rekening mee moeten houden, dat in deze opmarsch pauzes van kortere of langere 'duur in zullen treden, noodzakelijk voor de organisatie van de toevoer. Volgen tve nu het front van Joord naar kuid, dan zien we -de volgende opnarsch. Narwa vero verd en aan de spoorlijn skov-Dwinkk, beha ve deze beide plaatsen, Cstrov, Jaunlatgale-iazekne. ook dréngen de Kussen diep in Lithauen door, hier ver overden zij konarwesh, Jchadow, 3iauliai en Kewno. Vanuit Siaulittl dringen zij naar de Oostzee. Vaststaat reeds, dat de 40 divisies van generaal Lindeiaann. die in de ujaltieahe staten staan, niet de gelegenheid krij jen voor een orde lijke teru, toc:; t, om het uan nog maar eens heel- voorzicht!': te zeggen. In de volgende nar.:en van bevrijde plaatsen teekent -zich de opmar: ch naar Warschau af; DiaLyetok, Onelm, Brest litovsk, x<ublin, BulaWy en Derablin. Meer naar het kuiden viel Lembers;. De omsingelde divisies ten O.van Brody zijn vernietigd, met het resultaat dat hier 30.Qcó D. sneuvelden en 17.Ou., krijgsgevangen werden gemaakt. In de Kusa.opmarsch naar de Karphthen en 'i'sj.Slowakije werd Stanislava bevrijd. Vergeleken bij de voorgaande successen lijkt het aan het Vestelijk front wel zeer langzaam te gaan. De geall. troepen hebben hier het nadeel, dat zij niet zocals c.e Kussen flankbewegingen kunnen uitvoeren, de flanken worden hier gevormd: door de zee. Daarom moeten de geall.troepen hier de moeilijkste vorm van strijd toepassen, nl. de funtale doorbraak, terwijl het terrein met zijn vele riviertjes, hagen en neuvels zeer geschikt ie voor de verdediging. De ingezette offensieven bij Gaen brachten wel successen, maar niet zoo door slaggevend als misschien werd verwacht, kterville, haltot, Feugeur olies en üt.ifartin werden bevrijd ten*, van Caen en ten o. ümiville. In de Amerik.sec tor werd grootere voortgang gemaaktongetwijfeld ook dank zij het feit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1