Veen «dag, 30 Auguetus 1944 Dt derde grooto fa#«Vktt de etrijd in klankrijk ie- begonnen. I)« eer- TtowFSwf de 1 ndli ><rn, de tweede oqrbrak *j&aflr de eine ei «trijs», de derde 1* de opaarsch naar. delgle. in deze opmreoh Ik roede eoowe'i de ?!&roe al» do Aiene root at uitechar» cubrulxbasur ale evulinie en de voorvaart* nüdtnil &C&11troepen te «tuiten, kadat de arne urtrt .irtüen wa» en nu ook pcrnay «ii .duiioae t. zijn bevrijd, werd oo i reedt* ee i«ne ovorreetoken» IN los. ten Oosten viuixoiaeoiw, dat eve»«arj* reed»1 werd bevrijd» -e htartoIngen Tm at Uritfciie en in.colonne» nebben duidelijk tot doel de £uiteefre legert' enifw in te tlui ton. e ..riteahe rukken «nelier dun ooit op naar de ttNftaalvucrt, de Am, elui ten hun teiuj^obfcarwe^en af door hun epr - r>-óh ma r i* t otrdan r e uuit era' heb ca uw de *eue iiun vil {gende bommen te bawahermtm oi te pogen zich tmrug te trekken, hetgeen ze wfc&rwehijnlijk zelfs niet «ene iter liftten tal, "uetnseu nie i te optirieti »cn 1*. ala we alleen al «JLe typ ee re r«i staal voor Jé boc .trv.. v. y ra noemen, dat de ge?JLl.ov«r 3\- saoVe-e 1 t uke be- ecMkken ali de rijmd. Jéy «troomen troepen en voorraden ever de feine, leng» de wet en die la we richting van iurlje leidden konen per uur #",C vrachtauto'» voorbij officieel ie nu medegedeex^dat in de aar v n IVI-Uee 98.600 fcrijg*- ?ev<<ng*ue» cijn p aae kt, in totaal is dit aantal in 'mak rijk re ede meer dan vv. -wl. in ht t uideifSrua a>u!tc d* tegefiftand vrijwel ar-r? U neer. Kontillmr 1 bezet. l>e anderorlve ivie-ie die al oh ne - in het fcoaedal be vindt tre t aich ra© a»«l terug, dut de /a: .moeite nebben .ut bij te Houden. Vab de it&l. reu,-: ija de ge «jl. troepen oog .leekt» 30 k «er- ijrterd, voor bij ftiwee ru en zij op nanr de Cpuaneojue greae./ ibg aealge beelden uit Pa- rij». e dn.,, ergr. era vtrasMiji- t in rij .te cotor.-*e; ir.vengrondeeh. £e orde wordt goed jahun luaafd, priv* vr&u<utemingea «orden tegengegaan, txt u- wen» de ;aee«te landverraders zijn naar de iuiteone ■$*-■'«» gevlucht. Het brood- raott cen ie vet- 101 »oo^u tot bb.- gr,per es »oo» p.d. de door r.e ^eail.aas-ng»- voerde artikelen sijai geoonóeueeerue melk, vieoh in txLik, ruiker, echte kof fie en medici,enten, het opknopen v»a levenumiu de len op het plat tel «ad om ze voor nosge prijs in urija v&n de h&ad te doen, wordt se e r ttrexi tegengegaan, dij «fwes t?m d van de aeeete ministers, die nog in Algier» zijn, heeft de ööull» laugdurl: e Ve«. re l,,gen geeoaru sast de eore«-deneru-:il c.er J> artecen ten, «aarvfci, at teeste gezozen werden uit de vereetshewe2ir^ioanfereerüe de uil e w«?t leuea van de Nationale »:aad v;>n Veraet, w arvrui de re ei den t nu t ijkt te vezeu tt--; idot, r'Sr «e bezetting ihoofdredacteur v;.xi J.et vooruit- treveude hath. demo e rat ix che blad l*/ube. l-e leider van c Tmm, ..c triot- te u me een lid van de ocrueiade Intern, brigade uit de 3paana«;!e Bwr^rooxleg. In 1nast hij al* gewoon oolaaat diermt in het Pr.leger, jto^leidde >iij de etrijd onder een eofcullnaea en had zij.» kantoren »aeter»ditv de teeldera vtm een o >enbnar geb uv de uitgsngen waren in de riolen van iije. tar aal een gr00 te nieuwe xxJcks bevolkingsjre^ietratie -.conen, ook om de verrc-dere die oitóer Vuleihe nw,n zijn onder edojien, op tc runnen speren./ iiaarcoiu.lk tclin heeft namens bet uae.volic en hemzelf een gelukwenooh axrn öcn.de yiOLle ^eetttturd. w'j 0? 1J•-■■ciné. '.''en •■i.-.vt.n - loeeti werd "*kusau door de fiuee. troe pen genomen, aie «veneene, in aar*uwe: dug wet de vloot de i r belr.ï;.jrijkc haven Conetunzn, «aar ock het einde is van de pijpleidi ngen viujuit 'loesti, namen. Verder bezetten zij nog kraaov lAroonetadl. 1 r t - .inct •itoiaay i« afge traden "een nieuw militair kat* net i« opgetreden. Vin Cairo *c<» v ..t o v r- t -i. - U 'W -Va 'X boi, n, die daar 4/5 van do bezettlngaraan-aoh&ppen ui haken, teru,..;;etx ,;k en. e. huitacne troepen zijn "lowakije binnengetrokken. Vblgen» den 1 v el'enaie Bét het doel aet optreden van pcxuohutlsten en vrijs haren te^en te gaan. Holen. i>e hag.en As.rederingen hebban be :end gemae t,dat -ij de xcoïeah# bln- nenlaadache atrljdkradhtei» al» onderdeel va» hei oola he 1« :er er: «innen en de A>ttita«haf« e-..s«arsch«wd, die «reidurfiden t«j;en de ledti - .rr u begaan. In de Wngiggfa wordt de i-tuaa.ho^uing betreux^t, die tot nu geen faciliteiten wil verltenen unn geall.vliegtidgen die de zoo neodige wapenen naar areohoi moeten brengan. vanuit Italië is bet een zeer rioeilijlv ?.n gc-vaax-lijke o;v»r.^- tle. Wanneer na het uitwerpen atx wapenen de vlie4iic xcr de uc a. linie üeaden l.ndden, zouden de verliezen veel gerluger en de hoeveelhetiaa materi aal veel gro ter zijn. v& O A»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1