Donderdag en Vrij dag,14 en 15 September 1844 Waarschuwing van Z*K.H.Prins Bernhard: "Wanneer geall.troepen Wed. gebied herrij den, dran wordt het de bevolking met de meeste klem ontraden van haar vreugde blijk te geven door middel van het aanbieden of toewerpen van bloemen, vruchten of andere voorwerpen. Geschiedt dit toch, dan is het mogelijk, dat de gealltroepen het vuur sullen openen." Aanleiding tot deze waarschuwing is, dat er in het verleden enkele gevallen zijn geweest, waarbij vijandelijke en landsverraderlijke elementen misbruik hebben gemaakt van het spontane vreugdebetoon van de bevolking en onder de bloemen of vruchten die werden aangeboden of toegeworpen explosieve la/dingen hadden verborgen. De noodzakelijke voorzorgimaatregelen van de gealltroepen hebben hier en daar slachtoffers geëischt onder de burgerbevolking. Radio 0- ranje voegde hieraan toe: De bevolking zal wel middelen weten te vinden om aan haar vreugde uiting te geven, die niet voor misvatting vatbaar zijn en geen enkele voorzorg van de zijde der geall.troepen zal eischen. Maak deze waarschuwing bekend.en blijft gedaohtig aan de vroeger gegeven waarschuwing, zich van iedere demonstratie te onthouden totdat de geall.troe pen ter plaatse zijn en meesier van de toestand. De Bederlregeering is bezig met veertien New-Yorksche banken over het slui ten van een interim-crediet van 100.000.000.- voor reconstructie-doeleinden. Het zal drie jaar loopen, de interest zal r£ per jaar bedragen. De toestand bij onze grenzen: De Cawadeezen, die een bruggehoofd over het Leo- poldkanaal hebben gevestigd ten B.van Brugge bij Maldighem hebben hier hevige Duitsche weerstand ontmoet, waardoor het bruggehoofd iets moest worden inge krompen. De Duitschers pogen zoo de terugtocht van de vluchtende soldaten over de Westerschelde te dekken. Bet tweede punt, waar de geall. troepen bij de Bed. grens staan is over het Schelde-Maaskanaal. De eenige brug die daar nog in tact is en vier dagen geleden werd veroverd ligt onder Duitsche artillerievuur dat krachtig door de geall.wordt beantwoord. Het bruggehoofd bevindt zich op 3 km.van de Bed.grens bij Valkenswaard au het is mogelijk, dat geall.troepen hier ook reeds op Bed.gebied staan. Het 3e punt ten Z.en Z.O.van Maastricht, hier staan Britsche en Am.troepen over de Bed.grens. In Duitschland werd de eerste plaats veroverd, nl. Rotgen ten Oosten van Eupen en staan de geall.troepen nu op vier punten op Duit ach gebied. Correspondenten melden, dat de tegenstand tot nu in Dtschland verrassend zwak is, de mogelijk heid bestaat natuurlijk, dat het Duitsohe opperbevel zijn troepen ptas in zal zetten, als het weet, waar de hoofdaanval plaats zal vinden. Ém dit zoolang mogelijk geheim te houden, wordt er ook zoo weinig door het geall.hoofdkwar- tier van de fronten gemeld. Behalve ten O.van Eupen en ten B.van Tri er, waar op beide plaatsen bevredigende vorderingen worden gemaakt, zijn de geall.troe-» pen ten Z.van Aken over een 15 km.breed front een groote aanval begonnen,waar bij de eerste hindernissen van de Siegfriedlinie al door tanks en infanterie van het le Am.leger dat hier opereeert, uit de weg werden geruimd. De Belgi sche grenaplaatsjes Hergenrath en Gemmenich werden bevrijd. Geall.troepen staa nog slechts l-£ km.van Aken. Het 4e punt, waar de geall.al 10 km.diep Dlnd.bin nendrongen is ten B.Y.van j?rum, dat ligt ten Oosten van St.Vith, waar de grens van Luxemburg en België elkaar in het Boorden raken. In vijf dagen zijn 200.000 foto's van de Siegfriedlinie gemaakt Verdere vorderingen in de rich ting van Duitschland zijn gemaakt üjxM ten Oosten van Bancy in de richting Chateau Salins. De haven van Ostende is reeds in gebruik genomen. Het ïrarische Binnenl.eger bevrijdde la Rochelle aan de Golf van Biscaye. In de haven van Toulon is de Fransche vloot, w.o. S kruisers en een slagschip, teruggekeerd. OOST-dLIJK FRQÏTT. Ben van de wapenstilstandsvoorwaarden voor Roe enie houdt nog in, dat minstens 12 infanteriedivisies onder Russ.bevel aan de strijd te gen Dlnd.en Hongarije deel moeten nemen. Roam.heeft slechts gedeeltelijke schadevergoeding te betalen of 300.000.000.- in natura.Verder zal het Trans- sylv anie geheel of gedeeltelijk terugkrijgen en zullen de Rus .-Roem.grenzen ran 1940^ worden hersteld. De strijd em het bezit van Hongarije zal weldra be ginnen. Turda, 25 km.van Cluj (Klaussenburg) werd veroverd. Boedapest werd Woensdagnacht door Russ.bommenwerpers aangevallen en Donderdag door Amer. vanaf Russ.vliegvelden, waar zij Wonesdag naar toe gevlogen waren, waarbij ze onderweg fabrieken in Midden-Dlnd.hadden gebombardeerd. JSIaviÉr werd con tact gemaakt tusschen de Russ.troepen en die van Maarschalk Tito bij Begotin. zie blad 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1