Zaterdag en 'Aonhag, 16 en 17 depteuber 1944 yaaT^-iJJ.C :7v: A'. In groote sterkte aijn de 11. troepen dofr de Jiegfried- llnie ten Oosten van Aken - waar i de straten sordt gevochten - heengedron gen- te een acuivo 1 Tan drie etmalen ep de «tellingen van drakentanuen,welke siah uitstrekken tij ,:e .iegfrieulinie, werden deze door de geall.tanke wet vlammenwerpers en ic r dynamiet volkomen d-orbrokeu. Over een 16^ ka*breed front trekken de geall.op het oogenblik .li*i.binnen en de Duitecner» beschik- ken niet .ver de noodzakelijke r«serves iet eerste groote gat in de linie te stoppen. De ultscbe propaganda. is al bezig het publiek voor te bereid en op het verlies v n i\.:o li ie. -Sr zijn weer uiveree Duitsolo pi at een bezet, o.si rüobaoh ten O.van Aken» -«w eredorf raauit kupen «n Unlleiidori ten b. van Vrlcr. het t ll.iülit uire bestuur ie reeds in werking 'getreuen, üe a.zi- org. nl«rit. erüeu ontbonden» rassenwetten afgssch&ft, enz./ ha de verove ring van ft&astricnt xukte het le Am.leger verder naar het uoiten op. D14 Foolacke troe, sn overschreden de hed.grens in teuwsch-VI turnderen in de rich ting van rul <t»/ r zijn nu drie sterke beuggehoofden over het che 1de-..aas- kanaal» de Duitser» deden vergeef, oht pogingen de f;eall.hier te verdrijven en nu strookten ej 11.colonnes r; o&nt binnen, ver et .eopoldKsaaal bevin den ztdiaea bru v loofden./ iusschen -i&ncy en öelfort weru Hpinal bevrijd.£ Het 9e Ac.leger bevindt zich nu ook in frankrijk. Jenerr.nl -.isenhower nam het bevel over het 7e ^r.-Aai.leger over,«oedat nu alle ge;.. 11. strijdkrachten in kest-ihaspE on er één opperbevelhebber st;u*n. In Hrest houden 5. dv van de bezetting van 2S. -ü man nog at- nd, er werden hier 16, ,.w krijgsgevangenen bianengebr. c t. Knar schatting verloren de Duit ©O:.■ere sedert 6 Juni in frank rijk drisl,rt uillioen vum mui do oden» gev ugenen enge ancien. het aantal gevangenen is meer 4sb40v,-. t. Over da vorderingen ten »,van Danoy wordt gezwegen, z<. eer is dat hier beUo^ rijkje terreinwinst is gemakt, berichten spreken van 2b ka. Da uitscuors beweren »±j dat door een {jtall.haibajedei-entpfi O; ,.,b o.- het concentratiekamp uchenwnlde o.ra. de be :endo corusunistiudhe leider ifrnet Xbalxaunn en de soo.dem. !ud. 3rcitochcid zijn omgekomen. Het 3ng.jiCin.van ^uoat- vsart heeft out end dat geall.vlt. een dergelijk bombarde ent uitge voerd. la de nuialer en Jteysr f&brit een in oostenrijk vverd gestaakt toen het bericat dat Lhülaaan verraoord wa» betend verd. Door int gebrek aan arbeids krachten werd nit .and ontslagen, wel werdenra üe rantsoenen vo >r een wee.-: inga hoeden. v .i.. j.ten Moorden van raga vorderden de usaen laags de *ei chsel, voorbereidingen woreten getroffai voor een massa-aanval op ar ehau. te ool- ecne patrio tten in ue stad hebben nauwer contact ge re. en m X de Kussen in k raga. ^r zijn ook kleine hoevelheden voedsel en munitie -c r ues. vliegtuigen uitgeworpen. ulre.ri.la. De Rues.troepen trokken >ofia binnen. -L.otlaad.hier sou volgens no,.; niet bevestigde Duits ebt berienten een grout Rus».offensief zijn ingezet, inlcmd. Vrijdag te middernacht liep de termijn, af waarbinnen de buitsonera hun troepen uit Flnlsad terug noesten trekken. Itler publiceer de een coami. waarin hij zegt, d?,t deze termijn veel te kort w s en de Duit- scne troepen zioh nu aoo noodig zullen verdedig ?n. c it ;oi.ers poogden Don derdag op net eili.nd üoohland in de ring che golf te landen, cl. d' v.siteru.en door Finschs troepen gesteund door Huee. vliegtuigen afgeslagen, kr zijn Duit «oh» oo*l*gaac..-c en en 1 ndii«vaartulren in de insohc olf .1...leerd. ïeiecho- In Ooet- lowaklje emu: ten de Ru^ troc ju dontaot met de T"ej.dl.troc .en. tc- Vrij «dagnacht deden 30 ui^.bo. ,.en- ïi.er.. c. j ,av.J. op 4 el, oit e nu niet alleen de belangrijkste Duit®che oorlogahaton, u-ar* ^ier vo ruen ook de tro«i>«n vanuit Finland ende ostzeestaten onteehmept..te terdag werden Vlie- eingen en bro».-:m* geooabardeerd en de dijken die alci.eren net i.Üevelmmd ea 2.3eveiaau met het vasteland verbinden. !e Duitechers hebl-u hier startb&isen voor rswcetprojectielen. .„Ki. ju olotai in de blukken r-D. de „t .-elen oerei kt. eneraal -üac Ar tuur ie hier aange koren. 12r werd een nieuwe lanaiag uitgevoe ra nu op Angaur ia de Palaou- groep. Het Tap.apporbevel heei't Du vel gegeven de heven avii.0 op inosaao in de Fhllippijnen te oatruii^cn nit ct oog op drei gende D naiiigen. in 'ioord-Hiwia is het 14e Brltgche leger de hhindvd n «verge- i; i*. X. enige vliegvelden bij Himini veroverd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1