X>iaodB£, 1® eatettber 1944 "■4 H a van het drilt e 'Sr l«,;*r aijn in ü4 uur «uwer da* 33 isua. gWbWTerd fwHL l htm to..rnaAn<t« bru geaeiofd ever ne X ->dii«Ine- as naai en toedoen ©ion u eifcaa hij enne den van cal luc^tlond!-^*!»..x li. Ce Puurt ftt eindhoven, dut volgen* de officieel* berxü .-Urn v«« uvc icn o;-. i..,,av ie. -ede middag Meldde de en rre sponnen! v*n de l».rf»u.d*t de stud beval ju ie. -04 Aal el *i» veer vrij. odere osleanae triiUm o imüwvui heen en dringen verder ©tor» e -,«• 11»berichten i«g#s» er de atim op» unt de l&ohtlandlage- operaties» die istereo de ge.iCele dag o> we li i ent Éeg gr» we re *-4ieal dun mandag eerden v tel &e*et, buitcaye oon ©aed lija saslo^.d.^oü»)!*!, patrio tts» «lullen 11-u dij de luuatUnai jg*tra«t,aa &a» ia ue elriju ta^en de teeue end* *«ea*t nu v..r» den vljeadL Tal van rivierov«rg^ugsu hestan de uU at luaut a»«r|«eU|iu *-• -«» in nnadee, ae iuttwie net .na ij :.- ^en ie ©«ti fccvi*, se-« naast de rijend ito's naast IJ del vernielen v«u bruggen, dat hij de eiixi tr.« en uuo tic ver/.eerde «aal vae de ure i,, -■ u laat* r.eri m Uw<^b ©iju lol via* hij ittaru, he» «exre- ieri er de i» Oj dei au «onlust tot «t«.ad kwen I» j.*..ï net rli«a( te eg** en ue luo tluadiagetreepea een «tanag gesnakt km worden -et de greu te itxlr eat«A.veöue lewMiag die het -sergebied fe t auel net.-*!, --ai. uit iet h. werut uit g« ik .u bc-re-gd daar de .-.e&i-trof e» die '...ij •-■. T xn» 4e* ©iju ue geali.Vu^rteij atol terg en naderen .huren. .«n usn v«... ~>i*-pelveld drenken ©ij - ia de uuxteasts v«*tUdigin§**telkiagen v-i. Critüliai*» «ij Tri er i« ue ;i.e,..ii.wxg in de huitsehe stellingen al k- u ui ep* I© ie au vrijwel ©'.ïuin vin. -e vesting auat 4*nbf*t bij seuie» h ge li. tree,«a dooxdro «n, -sa- men ever» *aefdeni Lossevelt :z •-*- ijsde** Xand'a «ap.ere ¥ur«Uji staat op het punt weer ne% iota* veiu t-, jueuigd te uor» den. -e teevrij«.ieders troetsea .oederlnnd uinuea» Bfc-ar a i u« «txi jd niet idtëima a, oud in Ueaerluau weel neu* dat ae ever ini.höc aiet voltooid ie voor Japan i- wxalt^sen. Twee regtexijcy«otdeueellngeii: 1* el ue grootste vexdeern.uee.t de «peering v«nuMB, dat de epeerwd»tailag waartoe «ij aa rijp beraad epdaaeht gat, wc~ dert ^iï-tci - 4 den volaougeu feit ie, het ie n&«a- aua oe^en-... uat c-laera sta iü» gen sijn uit<;;«vp een aauV4 leden v«u het «peer^ei r-4i.-o.-99 «rat thane presaie u. ,,.caei«»id de arheiu te hervatten, -m re^e^ri s rci.xt .uer hewendering uit v^r het vaderlandsan gedrag van al dfgeaen, woa. hoog tot laag die door het opvoi+>#a van het stuilngeiMvel Biel. hebben »aru in de gele deren vaa hf. actieve ver-iet tegen den vijtuid* -e rvsecrx .euecht allo de &rgeht toe vol u ...»ud«a tot de dag der bevrijding - en uiö dag x« nabij - aal ai ja aangeteo 1« ia het sioht va» de ondergang i- .ia oe vijand geen eruxel ai adel mês ons volk ao j verder u. t te plunderen» -ai ie de reg«?«ricg beheod» dat de a.ö» en leden v&a de -«att^asltt van de -<uit..;vh*rB vnjimld k oen ge.vXi: .r nartel ast te roeven voo* aij aa-r - - ta vluch lea* la verhnna hiermee wenseht aij op tw«««r.oi te sijaeai Xe* leder heeft het reoht autt allo «uiddelea die daarvoor gepast »ul.i-m ri^o ca »ich te ververen tegen pc. i^jea tot ruefj oo. e regeeriag aal uic m roefd late» •x. de sshuiuigeu aaa dergelijke roaveriJen te vinden en hun _,«r<«&itB etrnf te doea •naerguuu» leder die aan benig ©let wordt ver loeht tik ge^wvrna Ml t»©» t. leiden ©na tot idantificecring aauvkoarig te tkoUtxeu» x, f ol en. -<i«lerea ixebhea vlic..v«/«-e forteu v u i vven 4 nrsohnu voorrunea vaar de patriotten afgeworpea «a aijn t ia a ar -.ual.dooxg#- vlogea» lande stevda escorte ere ude jagers aija öowai^e n- ,.r c h- »id tem^^v- v logen» -e pair ia tten ia arsoitaa aijn jou een aaaViJL he.;..a< o«. - uit ?che «ts lllngsa op ue «suiüjes oever vu» de v-extheel, »na*ci^ *u»n je staand door het .tueo«ur-ikxarxevttur. tuua. uver een fr». v .i *.T0 ka».lengte ven ten A»vu<. .4.-vu tot horpat :'artu7 vxxuusn aafêenltei hèVi^r ,,4rva<«*te» plaat» qa« hot atlxS'4.inea hO«.-2»an. i'on h»V- f#»»! HJ diep in do hui v-ahe te Hingen zijn dourgedrot^Mx» - -f ifftfilv- «ee«va jib blijven in r«o«.gelvnaio xouur ue xoagoarseke gr«a« let tuse# «ilit^ir goaog «iseit iutareoholli ^ntuaeoeu en veie anders- h--. ijsériaatstt -een» gro^iui te oho garsnaoa luien uanreolearoa» uejrecliljnlijk tien 4J ep de lij el van oo rlog«oieuaai^vrs «craen geplaatst» ^aMinnoltt -sera «Mwcmm gelsabarueord «n aito,e vielen her lijn itó. O.P«#dgt«h&i. a*i4lJ^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1