Donderuag, 21 icptember 1944 V-.OT IJA. fnobf. iet la nog niet heelesiaal duidelijk hoe de situatie bij Nij megen ia. »«l hebben tankoolonnes van het Britsche 2e lc ;.v de linkeroever van de -aal bij bijwegen bereikt en luchtlandingstroepen zijn 15 km. verder Noordwaarts ten duinen vuü A*nnsm in hevige strijd ..e./ik jlü x. t de Luit- ac era. hier woeut nu Sén wa de felste gevechten sedert ca ;e 1. .landingen in noriaandië. dicteren was de groote verkeersweg bij Nijmegen neg in Duitsche handen, doch de vei eerabrug was nog in tact. el was ij door den vijand on- dermijnl do oh en. cie strijders - of dat patriotten of pi rachutieten waren ie nog niet bekend - hebben kans gezien de draden die met de uynu ietladingen in verbinding stonden coor te snijden, et laatst bekende corres ondeaten bericht, spreekt er van uat één van de Bruggen bij Nijmegen in '.act in handen van de gaall.zou zijn gevallen. Bit geali.hoofdkwartier ka; deede mee, dat materiaal voor het tvt.ie en van een nieuwe brug reeds ter plaatse is. in dijmegen xz%£ xxxdJuuAax wordt hevig in de straten gevochten. Iet overschrijden vsn de '.aal en het tot stand brengen van contact met de luchtlandingstroepen bij Arnhem is van het ui--,. etste oelong flor het slagen van de MailOpsratliBij de Luitsohe aanvul op de geull.corridor,weIne loopt van Ik t c eide..anaal naar Nijmegen, welke eigenlijk alleen een weg is met dekkini- sy o si tie s aan beide zijden, e wa rbij de luchtaanval van Jinsdagavond op eindhoven hoort, vielen 120 burgerslc toffera. -at doel der vijand deze belangrijke verbinding voor de gsull.te verbr. en ia mielukt, de toevoercolonnes stroc icn door de stad. D« huitsche tro' .en ten Nesten van djsze oorridor worden op Iüu.cnl mnn ge- chat, zij zijn echter reeds in tweegn geplitat doordat de oolache troepen de eatere elde hebben bereikt dichtbij Terneuzen. /ocel e i uit t werden be vrijd. Geall. colonnes rukken nu ook vanuit Turnhout Nederland oinre n in de ric ti va i re da en Cilburg./ arest en Bpologne zijn eindelijk gevallen. In .Lirest werden 40. Mvi .genen gemaakt, bijna 2o ka. ten ..uiclen van Aken bij Oreesenlch wordt ïevig gevochten, het vo rnaar.ste doel der i>. ia hi. r wel de geall. opnr.re li te vertragen, daar zij bezig zijn At RIJ nitwit te vereter.-» n. Qeali.troepen zijn al 6 km.voorbij -tolburg. ij Luxeiburg is een ;ioote onuergxondscle fabriek vooi' vliegende bom..en, waarvan mai. tac t weer en-ele o o <->. -ngelana en .onden neer rw&; en, in geall.ha.iden te vt-llen., - ii na t.arel is benueiad tot lcj ent door het Belgische prlement./ Be Vereen.->tatei hebben Ambassadeurs beneend 4aor kelgie en led&rl .nd. voor ederlanu is dit 'tanley holmbeck, één der naaate mede erving van Cordell tuil. Oc-dï^LIJa X. olen. het comm.van deneraal dor uit varechau t eldt, dat het moreel van de 'oevclkiag aanzienlijk verbeterd is, nadat deze week vele tonnen materiaal door de geall. vlieg tui pen zijn af ;eworpen. hoorde bescher ming van duec. jagers en het afweergeschut is de stad momenteel vrij van -. oombarue enten. c patriotten in arschuu gaan voort de pogingen van de hun stellingen op de .estelijke oever v n de eichsel te verster. aite ver hinderen. ntzee staten. dtalin deelde in een da .order me do, dat in .sti nd een nieuv. tweeledig offensief ie begonnen, ten hoorden van fartu, waarbij r.ien over een 12- km.breed front 70 km. vorderde en l.Bbb plaatsten bevrijdde en ten "westen van arwa, waarbij men gevorderd is tot hal verve ;e Tallin -evni; honda werd bezet, ^ok werden vorderingen gehaakt ten -.van Val a en in de richting van -i_>. ien en nder beteekenè, dat het huitscl 1 e en 13e leger door vier krac. tigt .luss.legers vernietigd zullen oorden. LlVLit-e ünrru-conferentie in ontreal is geopend, is eerste punt staat op de agenda, uc prtotische uitwerking van de hulp die aan bevrijd .uropa zal -orden ver-eend. e directeur der nrra, neh n, deelue ede, at de uitgaven voor de bevoorrading van Juropa in 1945 1000.010.0 zal bedragen, hij legde er de nadruk op, dat een en ander geen liefdadigheid beten tent en niet alleen op gevoelsgronden geschiedt, maar dat kit een harde noodzakelijkneid is voor het welzijn van cie gehesle wereld.//Generaai Tcjang aai Bhsjek heeft de meeste isuhen van de communisten betreffende militaire en politic e eenheid aan vaard.// Le Minister v n inanciën, van Handelhijverheid en n.n; bouw Ir.v.d.hroeck sprak 20/9 voor L.0. iij zeide daarbij o.m. dat de regeering wel allee in het ?,erk heeft gesteld zooveel mogelijk goederen en levensmiddelen aan te koopen om de nood straks te lenigen, maar dat te aa voer van een en ander pae lang zamerhand kan plaats vinden en niet vervacht mg worden, dat direct na cie be vrijding een levenspeil kan worden bereikt als v$ór ou land werd leeggeroofd, zie blad 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1