Dinsdag, 26 September 1944 T .ui JK :r B« toe voercor rider .indhovea-lijmegaa ia in ut ancnt van non- dui 'op x; da/"'opnieuw dewr d« AU t^cher* afgetaeden, giatenaux gen was sij «oh- termeer ,;c ad doe r gdall t «^en-aanvallen vijand desa itst aanval met ïtrjepen en taau s tussuhen t.wedsarude an V«tgrxi)*leiu©le uren lang wietmn hij de „tal. oolon as te etop en. >iet ge «11hmfoJè* art ie r wrki urMe, .at de se «po- radio ehe trf&iJLjdingen niet besohouwd werden alt een dra*uge ai^roiglng ven de geall. tro«pdn dij ^-rnuéja en uijaegeïi. -ij vertragen x*. tuurlljk «el de snel* held waarmee daar een geull.troepen >ekt nn «orden opgei*uwu. De corridor ,»rdt gvataul, Yei'breed. iaa moeten ie se «oever uitgebreid, dat uturne en aelxaend nu sijn bevrijd. ,.<e situatie naar het eaten ie «tiet .juuaslljk, 4j Nijmegen poujt de vijand hardnekkig de brug in puin te >oieti, daartoe ver- s iheen voor het eerat .iude we'.en hier D.duiu»».c.'i»er,;. -are- e geaii. besohüuen hier echter -ver o&erk afva. trgesedut en tot nu nadder. de unn eek geen suc ces. ver dt geveci ten hij Arnhem ie over de afgeloopsn £4 uur weinig be and. het „e^ll.co;- sü^t vtn&rcsg niets over de troepen bij n©eterbeek. bel ie be kend, dat tij ie te ren s aiz terrein hebben moeten pri j -iv-ndour i). tegen- aoav:-ll«n, r n u^rsahijalljl hebbeu lij in de afgeloo in ..,l weer aeni ;e versterking v.u ^var de rivier gekregen, dun situatie JUjlt .«o,, steeds moei lijk. 'Gtfmitb-- -«tsni. ie dus de situatie aldus: voortdurends svua-* strijd hij Awiira, de politie vub de troepen bij hosterbeek ie aa wmoeilijk, uit- eohe msnv ll»n op de brug hij Nijmegen afgeslagen* hevec..U in rubunt,waar bij de geall.toev rcorridor met eenige onderbreking kun ..-ortim a aagehouden, -at de verdere situatie in het eeten betreft, schijnt verver-.. alge s>« ene ba»* val op de iiegiriedlinle tu rgeoied te waakten op het beëindigen vun de operatie bij ix.-o. De geheel# Oostelijke oever van de oescl v«jtt 6 kan ten tuiden van ustas tot in .pia&l, dat nu stevig in Aa.h«adea is, is ven vijanden gtsuivvrd» de -ui tsouer* in de Bourgondische foort vanuit tb t 'Veerden te overvleugelen, dijn troepen bij -emiresaat diep in ue Vegtnen aosrgedïoagen, doeh d« vijand cledt hier steens meer te^enetsud. De $Lgt&eeue aanval op Ga lais is begonnen au eou bombarde, .ont van ar ie dagen, .uae vesting is moeilijk 44 nemen, gadat de D. voel van do omringende gebieden hebben laten onderloopea. het asntal -uiU=.;ue krij^sgovangouen in het eeten gemaakt, bedraagt au in to- tel od 4 w y jjj eealg« iuven die u« »uitoohere nog in atl,.!*.... hadden, xiap- oalu, werS'dyjï ue x useon veroverd, -sa uooten vtui aij^i <se door de B,lini« boeagebxo. - u en nuieron nu oo «t«d. -.utxeuriie. jndanke aeer .evi^o tegenstand drl/igea d« josutroepen ;snmarije verder biansn. A* is Ier «en Natio nale «psrde epgnrittht o& de guexllla-strijaers en sabotage t*g«m te g^an. Vol gens Badie .uua.xi drsn^ in noedapost een menigte het paleis bin .«in en ei eehte VI«<Ur. Ji, :.u- .-1» v<eull.aom*tnJiotrasn met kee- en luühu.aci.t verjaagden de ttltc ciJiti Vt.u ITd t eilanu sol te voor de Dalnatie^e kout. iuliiK.De Finnen verdreven de uitsu.ere uit -uomuesalmi «n i'-uol£iika« J. -e ^uitaohers ssijn tot de B.» bi cox: teru, ac j«vem iiSdiTKw^. I.kv- ucmmenmerpejre met Jagexvecurte deden giotereo euavel Igt op transpertcei.tr,. achter de diegfriedlinie o.m. op de rtuegeorterr-Jioe» van FVaakfert, ,xsn& en Audwigs^afea, evenale op de ehenefi-w ^ek idaar. Kr wer den geen -••j^cra ge ai eau wel wee er «waar of ^vervuur, 9 boss ..nwerpere «n 3 jagers ging^a verloren./ 'Vliegtuigen vu» de Kng.kustvllc ,a^.uet aeuen een aan val op Zü ec-.epeu .ij den helder, daarbij vloog een 1», oevourrauii^geealdp en ten «Ijtsmwger in ue luolt en acht fcuipocbepen en eon vaartuig «et benaine werden in de ,.raau ^ee oho ten. urie vliegtuigen ,.ia ,«a veilcx-en VWijmsdit wer den doelen in - «mu^iti gebombardeerd, waarbij 1 toeet. 1 vurlorm in Vuib v. r terdag werden bij de Ahllip ijnen 1 Fap.vlic gtuigcweeder^oliip iHTiMéw' t«»- «nuc tor^doja-aiero t uinueu ge om ente\ n*.!. eet. tanker van IC.ton.in de buurt van "elelee. Cl "teren werden mi oup-..- r-vl ie ge na e for ten weer doelen iu Mundsjeerije staree vallen. A1V., i. ;'Nï. u« „a-itache regeering heeft nu in een Witboek aear .eietailleerde pluïiiion be 4snd gsu-aukt voor een uitgeoreide aanteehagpelijue org na de oorlog, veraetoiringen «uilen worden iageeteld tegen risico's eaa kelen van het moedcr- schap, kiekte, ouaeruem en everlijden, het h..udt sioh verder bealg «et het verctre.vken van tsualtijden aan eefaoolkinüemif ver.ori.iug V-n kiekte,en». De kotten van alles nullen woruea os e treden door hen die tot v.«rken in staat «ie '.Jlud 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1