Donderdag, 28 September 1944 VvES'TC'-T.IJK FRONT. De resten van de le ÜJlEKX Britsche luchtlandingsdivisie zijn in de nacht van Maandag op Dinsdag naar de Zuidelijke oever van de Rijn terug getrokken. De commentator van R.O. wijdde hier de volgende beschouwing aan. Nu er geen bruggehoofd meer is over die Rijn is tevens het geall.aanvalsplan dat op Zondag 27 Sept. in actie trad, op een wezenlijk onderdeel mislukt. De bedoeling was de barrière van Maas, Waal en Rijn in één sprong te nemen. De Rijnbnng bij Arnhem is echter nog steeds in D.taanden. Van het begin af aan, was het neerlaten van de luchttroepen bij Arnlie^®Vi3kante onderneming, maar gezien het groote militaire belang dat slagen mee zou brengen, was het verant woord dit risico te nemen. De operatie werd toevertrouwd aan de beste divisie, en wellicht had deze Zxch nog wel kunnen handhaven als de regen, mist en wol ken het niet onmogelijk hadden gemaakt die steun te geven die zij in de eerste dagen noodi had. V/ij hier, aldus de commentator, weten genoeg hoe zwaar iede re dag en iedere week dat de bezetting langer duurt op ons volk drukt, om te beseffen hoe zwaar ook deze tijdelijke tegenslag te dragen is. Ons volk ten Noorden van de rivieren en ook een deel ten Zuiden daarvan gaat weken tegemoet die de moeilijkste zullen zijn van ons bestaan als natie. Wij moeten dit zien, wij moeten dit beseffen en zeggen: en toch, Nederland vecht door De strijd is niet vergeefsch gev/ee3t, doordat de luchtlandingstroepen van Zondag tot ^oensdagmidda de brug bij Arnhem onder vuur hebben ge. ouden, hebben zij ver hinderd, dat de Duitscners versterkingen de Betuwe in konden zenden, was dit niet gebeurd, dan was niet slechts de brug over de Rijn niet in onze handen gekomen, maar ookvAeUd® brug bij Nijmegen over de zooveel br.edere 'Vaal,enen- min als de brug bij Gr&ve. Het offer van de Britsche luchtlandingsdivisie heeft rijke vruchten afgeworpen, maar de hoogste zin vindt dit offer in zich zelf. In één week tijd iB Arnhem voor de gansche Engelsch sprekende wereld het symbool gewerden van taaiheid en doorzettingsvermogen. V/at eens onze bloe menstad was, ligt nu in puin, maar zij is ons allen dierbaarder dan ooit. Arnhem en Oosterbeek zullen schakels sijn in de keten van solidariteit die het Eng.en Ned.volk in lengte van jaren zal binden. Wij moeten probeeren ons op te heffen uit eigen leed, verdriet en zorgen en denken aan de offers die o n^S. bondgenoot en hebben gebracht. Duizenden gezinnen in Engeland en Canada, Schotland en Australië verkeeren vanavond in bange onzekerheid. Tezamen met het groote Britsche volk deelen wij in deze nederlaag, die een overwinning was ven de geest. Nooit mogen wij deze dappere strijders vergeten of ontrouw worden. Alle Eng.ochtendbladen staan heden vol over deze strijd bij Arnhem. Het blijkt dat 2.000 man van ue 6.500 die neergelaten werden (plus nog de bestuurders der zweefvliegtuigen) zijn geevacueerd^ 1.200 gewonden werden achtergelaten. Een officier, die eerst nog achterbleef, doch later nog ontsnapte, deelde mee, dat de gewonden goed door de Duitschers behandeld worden. Toen na negen dagen en nachten ven strijd de troepen bevel kregen uit te breken, werd beslo ten dit '3 nachts te doen in kleine groepen van 10 tot 20 man en te pogen zoo met eenige minuten onderbreking langs de Duiteche posten heen te komen. Verkenners die vooruit gingen merkten de toornen met witte lappen, dekens wer den kapotgescheurd en om de schoenen gebonden en zoo ging het in alle stilte en met betrekkelijk weinig pech langs de D.heen, die^tot de troepen in de booten waren, waarop ze nog twee uur moesten waohten in strooriende regen, niets van deze evacuatie hadden gemerkt. De overlevenden keerden niet terug als verliezers, maar zijn vol goede moed en hopen op/ een spoedige revanche. Begin vorige week mochten wij hopen dat ons gansche volk spoedig verlost zou zijn, nu moeten wij ons instellen op een langere en buitengewoon harde strijd. Maar laat ons weten: wij komen vrij en laat ons pogen ons te verheffen boven de eigen zwarigheden die de bezetting voor ons ieder persoonlijk meebrengt, denkende aan de groote offers door anderen voor onze bevrijding gebracht.en nog te brengen. Er is nu contact gemaakt tusschen de Canadeezen die bij St.heonard en Rijke- vorsel over het Kanaal Antwerpen-furnhout zijn en het Britsche 2e leger. De corridor xexJl wordt steeds naar beide zijden verbreed. Nistelrode ten 2.van Oss werd bevrijd, de Maas tusschen Wessem-Maeseijck-Dilsen en tusschen Box meer-Groeningen is in geallhanden. De huitwaffe is voor zijn doen zeer ac- tief, gisteren werden boven en bij Nederland 41 D. toestellen neergeschoten, lü geall.gingen verloren. Deze activiteit bewijst wel hoe gevoelig de vijand ie voor het geall.bruggehoofd over de Waal en zware stri-fd kan hier dan ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1