aitdag, a Oetoher 1944 feb lijft» j'-noitT, Givteniiddae aijn de Suiteehere een «er kr&on tige aan val ep ae geall.enyant cij Sijsaigen begonnen, üeae aanvul vindt plaat* zoowel uit bet '.w. v**Aaf rrwnenbur,: ale vanuit het I.Ü.Q. vanaf ÜUie*«n naa het ..turner* aan* aenauouial, ep beide plo&teen le de vijand neg steed» U )m* van hijme- gen, uuo er wordt dichter bij Arnhem gevochten dan uij bê% punt waar bet den vijmad vooral eet gaat, de verkeerabrug van ïlijjatgea. ook YUUatcfct bemaalden de i>. huu aanvallen, zij gebruikten uaardij VIe—mwypere. V«aé geall.aijde aeruen mieteren onmiddellijk door beau. >e ave rpere en raiettjftaiofta haiteahe trut peaeoneentretie# e.d. onder vuur genoden. «trijd doet dkiLi&a uua uie eeni- g,e tijd geieue oij /rjrentan gevoerd. oct geall.heefiU.*urutir a*ldde vandaag, dat alle aanv üen tijn ofgeelagen ea de 1. gecu terrein Lètoea gewonen. en ander belangrijk centrum van de etrijd wordt *«-birLegeuou* jm. *<uxteuüe ee- rie»ten, die zeer va..trcchijolijk Julet zijn, melden verwoedde Unketü jd ia de baart van de t?;d; de gc&ll.sija «ooala bekend 8 t 7 feuuv&ju de et&o ver- uijueró. vet bezit van de etcd ie van hot grootste beluug oia de linkervleugel vsjb de geall.op an?«h te dekken, onderzijde sou voor deavijunU bet veriiee ernstige moeilijkheden taeebrer^-an voor zijn troepen tuaj-haj.» de -eeuwecbe eli nden en ae eors lor -ineo jwo» :ijr..e..i a. .«n i© orden v Cee mekten «ie geail.terr i met, waardoor de hier de Jfo&eoever c-fcen Kioeten vrij geven i>e deandeezen ten bo-arden van het iaiwd Aotwerpme-Xurui»out zijn a©& km. van de r.n troepen in de buurt van 1 f Uo sch. -ij troelen dj o<mrle—-tDrtog over de iet. rwas, Kaar de opmareeto gunt hier zeer 1. >kuae. ...et geall*op.err- bevel richtte Cd.heden een ariogende waar®chu*lag tot de U*o«ere v*a« de ei landen *;vie tri in de monde-rt van de rivier ae >ohe de.-^ar de vijandelijke troelen en inet ilatie$ op Ihr eilanden, -Iciu® de vc.t..r. cln Hug, waar eohi juli ja zeer bi musn r>rt zullen «orden hlootgeeteld aan hevige en langdurige lucht «om berde santen en het 4e o pre oh te wen^ds ie v«s het gtall.c- cl bevel dat de bur- gerbevoliti:^ uu&rblj zooveel mogelijk geepu&rd blijft, geeft hei de raad: «eoveel mogelijk de eilanden te verlaten en indien dit «zet «me, «lijk ie, zioh te oef even nee.r veilige plaatsen op de eilanden, ci.w.z. pi- t.ea «juver Huwe lijk v^n e?nij zdllt&ir belangrijk deel en 200 h,og iao. c - ijgelegen, daar be haive het ;ev ar ven basbarder.«aten ook dat van overstruonaug dreigt, ba de ovtrgaw vsn Col. li, houden de ün^teehtrs au nog lleen atod ia .uin- <t er^en, waarop ae aaav&l re ede begonnen ie. !>*&e Jtu^ toche tnktiek om g&rnieoe n s in de nn altanvene stand te doen houden, heeft '.ion vijand sedert uguatue reeds 42. mi fthnnt Wfnnfebi en Aatr,tr zijn m a« voorste verdetu^ingelinie van Belfort, he Ituteunere hebóeao voor de verdedi ging v.«n de se etr-d 10 divisies bijeengebra bt en nitgeetia :te mijnenvelden aaagelega. 'fen .Van "S'-ney jol ft een verwoetië etrijd Ua.i on v.eer* .jJJ;. j oion. I>e situatie van ae patriotten in -ur^unau ie nu nu 42 dagen vrin strijd, aeex oritiek geworden. ..ar^uu-i.ie. dtaeen zijn om Sae- ged beengetrokzen, sij bevinden ai eb op km» van oedapeet. .-ofta.o- i;>vie. huea.troe ven etsten de 'fiaok over en bezetten Vranogreui, 3o km.v-« liëj# jg'iniana. «ridaten uit Bwfden melden, dat ^ineohe troe-en dij i'ornio »iju ge land en run .'.ra. .c.wcfd ree de ui tbrei uon. «se ,^luAtè ligt a,.n de :*i ordelij bek pnnt van de otbnl-'cfce siolf en aan de eenige spoorlijn tueeohen i?inl&nü en Zweden. g; d a talig, iavignane ten van .dizsini *i\. bevzi jd. oriekeul. Uit Cairc ko^T'bericüt, dat Brit^oae etrijakrauhtea op drie «rieketfle eilan den rijn celmd, vx-orvan Hn ie ythira tweaohen iwk en de eleponneena. D« bevrijding van drie Genland KaiUXitt I k tf h :a-> eh'Kt'.llg.^au.^rh i® dus oe jonnen. uKJiua V„.«nacht werd o.m.^runevijk gebnmbardeetd, «r „Ing geen «nzel vliegtuig verloren./ n Kanadag tot Saterdag werënla ae vori.jt «eek door de kng.ittchtas&oht boven 2tederl»nd 'J93 D. toeetellen neer^e echo ten, tegen ®«n ei^en veriiee van alechta twee» -:e .oude na .'ae radio zond vouijt het eeret een offie.jaedeueelAag uit, «aurin bt± een her .op daad wordt gedaan op de bevolking uoetenrijk voor bereidingen te treffen, teneinde de geull.bij iiun kbnst bahulpa&um te runnen sija.//&« J. ia.vrn Voedeelvoorsiening aaeke heeft gi..ttr^n .:ieae,:«a«eia,d*t de oogst dit jaar belangrijk lager ie dan het vorige Jaar.In neutrale londea le zij dit Jaar juist bijzonder .oed.///

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1