1- ^otobe r 1*44, K ixe ilxeg le erg. rus tl es, s* ictj. tenfc iw Jl. ia bij tic dropte ui dar 11 xe,. litelt se» telagr/ a uit onden bln v t&rin re ra ooi: t *-erd soa ope enib aogaiiji een doletxtio rv» ton hoogste b personen uit de ederloadsohe iixt xitait nüi*r -on<$«n .1* ta r zdigen® d r de koningin behoefte boeit i ut «driesen ra pevo» non# die eet bel ngrijke rol xi.< den onaer» gken Oi.cn trljd tegen den besetter vervullen, Afschrift r n de tekst en si is Is b. ji &*ui d»v*o b iel toe er r, I-I *v9oyet i -,.-jd dor Illegali teit heeft via huur ook fa» borg sa® do +a v« it.j r n b ci- bar -riteo> r-t«l< „r opgesteld® *i a oen üliirt .:^el x s bijlage desa b 'lef is toagoreegd, hij de laeasaioèw ai# i a d< epc telling t dl v m x -lordtox «gros r ewr i^lngan® bleek dnt reree Mixen de x^dan v« den «houten d vun iaaeïiin, v r« t het ongevensaht is de edarl n doek* lila* ixtr.ite n groot ndoel te gaven in het rer*trekken r&a «driesen t ia da «gearing» kat lx, t twr ia r. d® 4 t dese viasen niet ui tal ui fa: ati illegt i»teei>- nisebe en v«»etfc*«*au,:ol*geafc.eden suilen betreffen, _r det do regaeriag ook vo*..rg*d ioht 1 1 v rden ten aandien r n llorlfl .ex*»ohse««il«ko pc lltieke vror gstukken, es nt l or*< nis tiao is t n oorbed® d t het niet oj. dar; weg ligt r n vereehixlSB te groten® vela» axeh vc rnsa olijk saet het Ao-'grtk-oiade technische iliog-A a «ark hebben tb d g .ouden dn sioh in sulko «t. tsefc^ d ijke en x alltioke vraagstukken te :eng«n «ij utlien in at-.» reib tal idtissd* ni«.<t balpen bevorderen® d&t óa r ego» ring «iel op dit. b'.;;l ngd Jk« oo/ t mbxik in haft bes fa. n v n ons vo ik in belang» rijke i. te in desa ai-.^ai heden de*.e«*t deyutfetio r«» de ilxagaAitelt Ogxkjo jsognauetag doet roife ten* lij sijn beducht voor oen to groot# Jdd '.ad r .s da tl leg li Vit o± de nag voordat ook ouae politieke r-ijen -m re gr.. ca Lua u.:. hebben 1 ttn hoom* hierbij kaeit® d t desa org nie. tiao v n oorcieei Jn9 d t do illog- liteit niet in st t is ot. een voldoend figuren tu t voren t« h. dit bevoegd ge» -0-- t uden kuwBifti orden oiu in y. litx« :o vr gstu,k <m van rx-as te dienei i Ajn -xat enst. ring xn rd en v rxoening» d t het vol degelijk Ém hooft do illag-.xitKit st«n in het kapittel to garen bij d* roerboreiding v«n elierxel rag#lindent dxe voor da toakoust ven ons volk r n hot grootste b«4 ng i,,n en dt,t het a da egeering aoat rerdox, otfctt.-i t«n» 1 i« 4J als -örxbcn..* e s-.-l klas en, i*rt sij nis t slloan bt J 4o lx..- ta r -•••! a 1 n ligt voo d-. i nd, oxk» tvl'.AiVt tot •en «oker' "on r^-iofct* sullen lolden, L ogt -eer af e&» da ^nsJUtelt der edriesms, d n r n da kause dei dris ua-^ arende den WsetUngatijd - toen ons# ogerlag si oh nou dg ad. m- gon balt-tisi nd. aiotat -betjaveli m >v;«r xotcoro r n ons nh vo- r hot grootxta daal in gabroto» bi ar en om den strijd in hot 1. nd n ta roer«R - w&s bot dollleglltd t, dx# steoie n r höte kunr«n getruoï.t heeft 1B dix tekort i,ua 1 i,- ing te r slee, - t s do li*lit< ltf dia x hou.r kr*.eht«» iney ndo osi het mxaaX vx.n ons volk hoog ta houden. Zij hlold ia do oodborste uren run na vclkobesteen het geloof in do ove rw inning lor end en sij riöA |M»t volk bij ontolb re gel eg «Bladen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1