Maandag, 16 October 19 44 'WBST'WXJJIv FRONT. De Canadeezen zijn nu ook ten Zuiden van Watervliet over het Leopoldkanaal en hebben een verbinding tot stand gebracht met de eer der in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gelande troepen. Om de Krekeraksche dam wordt zeer hevig gevochten, de Canadeezen hebben nog steeds een deel in han den. Ook om 'Voensdrecht wordt net®1 al dagen gevochten. Gisteren werd ge ïeld, dat het plaatsje door de Duitschers heroverd was, doch vandaag iKwam het be richt, dat het weer öacarxdk* CanadeeaeheiiacrsncH handen was. Op verschillende punten golft de strijd heen en weer. Zoo kwam gisteravond het bericht bin nen, dat de toren van Venray door de geall.luchtmacht in brand was gebom bardeerd, daar de vijand deze als observatiepost gebruikte/ en de geall. troepen no slechts 2 km. van deze plaats verwijderd waren. Dit dus in te genstelling met het eerder berichtte, dat Venray al in geall.handen was.In de richting van de Maas blijven de Britsche troepen gestaag, doch langzaam vorderen. Vierlingsbeek werd bevrijd./ Minister van Moock en de Ned.Ambassa- deur te Washington Dr.Loudon hebben een onderhoud gehad met Pree.Roosevelt, over hulpverleening aan Nederland direct na de bevrijding./ Bij gevechten van man tegen man dringen de Amerikaansche troepen voorwaarts naar het cen trum van A:en. In en bij aeae stad zijn reeds 9.000 krijgsgevangenen ge maakt. 00IJK FROST. HongarijeGistermiddag werd voor Radio Boedapest een pro clamatie voorgelezen van Regent Horthy tot het Hongaarsche volk, waarin werd gezegd, dat Hongarije wapenstilstand had aangevraagd aan de geall. en het leger bevel was gegeven het vuren te staken. Kort daarop sprak de Chef van de GeneraleStafdie bevel gaf de strijd voort te zetten} later sprak nog de leider van de fascistische Pijlkruis-partij en betitelde de proclamatie van Horthy als landverraad. Hoewel de situatie nog niet duidelijk is, blijkt wel, dat de Duitschers en pro-Buitsche groepen in Boedapest een staatsgreep hebben uitgevoerd. Ondertusschen is Himmler in Boedapest aangekomen en Duit- sche troepen worden vanuit Oostenrijk naar Hongarije overgebracht. In de Russ. communiqué1 s^ wordt al drie dagen niets gemeld over de strijd in Honga- rije. Joeg;o-Slavië. In Belgrado wordt hevig gevochten, de Russ. troepen en J.Sl.partisanen zouden het hoofdplein van de stad al hebben bereikt. Het zeer belangrijke 3poorwegwcnooppunt Nisj in Servië is door Tito's troepen be zet. Finland. Het Russ.communiqué meldt, dat Petaamo veroverd is. Dit was de voornaamste plaats waar de Duitschers hun nikkel vandaan haalden, ter wijl bovendien het verlies van deze^iSSii4'8o¥aK&ft beteekent, dat ze hun troepen alleen nog overland naar Noorwegen terug kunnen trekken over zeer moeilijk terrein met zeer slechte verbindixigen. Costajgg-PruisenTilsit is reeds eenige nachten achtereen gebombardeerd. ZUIDELIJa. FROHT. GriekenlandHet vliegveld bij Athene is &K£d al door de geall.in gebruik genomen. Een ander vliegveld ten Y/esten van de stad werd veroverd. LUCHT PRO NTMeer dan 4.000 Bng.en Am.bommenwerpers hebben gisteren aanvallen uitgevoerd op Dlnd., in het bijzonder op Duisburg, Keulen en op de stu/dam EIJXffg in de Sorpe, die ten groot deel van het Roergebied van electriciteit en water voorzag. De laatstgenoemde aanval werd uitgevoerd door middel van instrumenten, waardoor de vliegtuigen hoo hoog konden vliegen, dat het af- weervuur ze niet bereiken kon, jagers waren niet te zien, alle vliegtuigen keerden dan ook terug. Voor deze aanval werden de zwaarste, z.g. 6 ton bom men gebruikt. Ook werden vliegvelden en spoorwegen bij Brunswijk, Munster en Kassei gebombaraeerd, evenals twee olie-installaties bij Dusseldorf. Van de 7.500 vliegtuigen, die de twee aanvallen op Duisburg uitvoerden (de ze van Zondag en de aanval van Zaterdag) keerden 69 toestellen niet terug, dus een verlies van minder dan 1 Vannacht had een hevige aanval plaats op Yïilhelmshafen, ook werden punten in en bij Hqmburg gebombardeerd. VERRE OOSTEN. Nu werd bericht, dat Vrijdag door sterke formaties marine- vliegtuigen eveneens een aanval op Formosa is gedaan. Volgens het Jap.pers bureau Domei is de Jap.vloot uitgevajaen en zou deze nu slag leveren met de Amerikaansche ten Oosten van Formosa. Dl VERDOE. Het D.2Ï. B.deelde gisteravond raee, dat Maarschalk Rommel ten gevol ge van verwondringen overleden is. De BBC berichtte, dat^Rommel deze o.ge- loopen heeft indertijd bij een luchtaanval boven Normandië

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1