Dinsdag, 17 öctober 1944 Waarecuuwing ft» 0.kwijgt over alles wat U toevallig ziet of hourt over het on- derferondeoiie werk -.wijgt hierover zelfe tegenover Uw nt aete faailieleden 111 dijn U verraders bekend of hebt U reden personen van verr> -d te verdenken, geeft dan hun muien door ;an de ondexgrondsche organi eatiee. Het geall. opperbevel worut steeds volledig op de hoogte gehouden van de too stend in beuet e Ierland. k. .-rins üernb' rd was einde van de vorige week op net geall.h fd-,var tier te urijs, teneinde dit volledig op de hoogte te stel len van de moeilijkheden, waarin de burgerbevolking van bezet ïodcrl.nd zi oh be vindt.- Vo~r de zender "herrijzend Hederland" sprak gietoravond de Chef jca» Militair gezag u e neraai-hajoor IbtiJLJ.kruis tot de bevolking van bevrijd en be zet .ederland. -ij herkenden de stem van den sympathie ken ..yarvker die vroeger wekelijks voor .kk net militair weekoverzicht gaf. Cr en. - uj. ruit sprak zijn diepste bewondering uit voor de fiere houding en Het volharden in hetprachtige verzet door bezet ederl nd. iij zeide, de operaties die de _eull.tot Uw be- vrijdi ;g hebben ondernoj^en, hebben helaas een minder Sur.sti.j verloop gehad dan wij «eni. e tijd hadden «hoopt, maar "ik twijfel er niet an, dan dat ook gij overtuigt; zult zijn, dat onze bondgsnooten alles zullen doen ue operaties te versnellen, v. oudt Uw vertrouwen in de toekomsteen volhardt in Üw werk", i'ot de bevolking van bevrijd Ueaerluad zeide hij o,m« dat men zich tot het uiterste in moest spannen om de minder gelukkige londgenooten te kunnen bijstaan, hij spoorde i an de hunden ineen te slaan, te trachten eigen zorgen en zorgjea te vergeten en eensgezind samen te werken in het belang van ons volk. De kngelscke Koning is tn hngeland teruggekeerd na een vijfdaaggoh bezoek aan de slagvelden ln heat-Ruropa. Op lied.grondgebied bezocht Lj(. een vliegveld, wveral werd hij door de bevolking toegejuicht, bondag woonde ij de dienst bij in een kleine euerl, zerk. het front in Hederl* nd. ritauhe p>;trouillee hebben 12 Jon, ten Westen van Arn hem bij Renku.. de beneden-; 4 jn overgestoken. Dit is de eerste maal, sinds ue luohliandinfc troepen werden teruggetrokken. Het was echter niet de eerete po ging, aldus de oor.; jntator van R.O., want vorige week werd in een naoht een der gelijke poging geilt, n, toen bleek echter, dat de vijand bijna op hetzelfde/ punt dezelfde bedoeling in tegenovergestelde richting hedds» en zoo kwea het midden op de rivier tot een gevecht. Dit keer lu.cte het beter, er werd weinig togen stand ontmoet. Aan dit olies mag echter niet teveel beteercenis worden ge- bocht en m.t niet beschouwd worden als het begin van een groote aanval, derge lijke patrouille-actie is slechts een klein onderdeel vu» de ver enningsaoAti- vitcit die verrici t racet orden voor een offensief op jroote sohaal kan worden gelanceerd. Zn de ieel wordt richting Haas door zeer moeililk.terrein langzaam gOvorderd^/he drie vereenigde bruggehoofden der Canadeezen%cbxix nu het Oos telij'. deel v. -. oostelijk tee«rotti-Vlac.ideren, gisteren vorderuen zij 2 au.in estelijhe richting en n deren XJzencïijke .^iritsche tr ept zijn ten koeten ven heurne over het De urne «kanaal getrokken./Zn Duit achl and is gisteren de a»> zing e 11 ng*vol icr eh. In 24 uur .dua. cc ai t e e ;rc vijf pogingen ge daan uit de stad te brenen en van buitenaf gepoogd de stsd te ontzetten. Alle pogin en ui eluu ten. in de straten der stad wordt zeer hord gev c. ten. Ten H.ü. van Aicen kvrat: ..iireelen in geall.uajaden. In UTankrijk hebben de Am. troepen in de sector ïletz zich uit het fort nrien terug moeten trekken. Üooal^i bekend werd hier ree s cruime tijd in de onder jxondsche gangen afschuwelijk gevoch ten. Hoe zwaar hier de strijd is blijkt ook uit het onlangs medegedeelde,dat de vijand hier gebruik meckt van hydraulisch oprijzende artillerie torens, die na het vuren weer in de grond verzinken. OCh'i--.- U... ;)fc.-;arl.ie- De tankslag die woedt tuseahen t ln Ruea.h&ndea zijnde Oradea en Ziet in Duitsche banden zijnde .debreceen il no steeds niet be- eliet./ iv ia in oedapest een pro-Ruiteche zchijn-regeexing gevestigd, ook radio Boedapest ie in 2>.handen, itór echter de situatie in het land iireciee ie, ie nog steede niet duidelijk. Er werd o,m. een oroclnmatie voorgelezen die van Hcrthy afko-a.it., .u zijn, va ar in deze zijn eerste herroc. ;t. In - .■ouden ordt de echtheid ven de laatste proclamatie zeer betwijfeld, .iet duj. tsone volk ia nog niets omtrent de jebeurteniesfn in longarije medegedeciu. Jogno-~lavi e Re straatgevechten in Belgrado duren voort. In de buiten, ijken dar etad werden gisteren 1,5. u ie obers gevangen genomen. Ten Zuiden v a .lij ..ara het even eens belangrijke fepuorwegknosppunt Leskovac ingenomen. Be vijand Aua hitruoax niet meer n ar het .«'oorden terugtrekken, maar moet een ouweg in '.ostelijke richting ma^en, door gebied dat in handen van de I.dl,vrij scheren is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1