Woensdag, 18 October 1944 WK3T uIJK IPROHT. Gisteren hebben zware Sngeleche bommenwerpers nogmaals de '*estka_>eliche zeedijk ebombardeerd, alie vliegtuigen keerden van deze tocht teru, In Zeeuwsen-Vlaanderen wordt hard e\ .-iiten. -en S.u.vnn Broskene werd IJaenüijke bevrijd. danadeeechs patrouilles drongen door tot üde tot 2. voji Aardeaburg. Ondanks de enoime tegenstand, waarbij het ons voorkomt, dat de C&n&deezen aan de eene zijde van een aijk en de vijand aan de andere zijde zit en van zoo korte afst;..na moet worden gevochten, vorderen de Onnadteezen gest ag. Volgen, een bericht van Reuter is Venray du bijn geheel in ge&ll. honden, slechts cn.cele Juitscbe eoherpschutters houden no stand, tan beide zijden zijn vrij zware verliezen geleden i>n de strijd om het bezit van dit plaatsje, ^i:.teren werd Yenlo ten O. daarvan gebombardeerd, in het bijzonder de spoorv egenplucementen./ In Aken werd door de Amer.terrein geronnen./ De "Times" ec ireef over de strijd in het »esten: In het alge icen bevindt zich de strijo no in een voorbercidiugsstadium. De betee .enic v. n de plaatselijke gevechten, hoe hevig ook, staat ver tan achter bij de geweldige activiteit die overal achter het front heersoht. ■-."f ,.IJiv .„-.r, ,on,-mri.ieHet hoofd van de .iongoarache cohijn-regeering eeft voor adio Boedapest een proclamatie doan voorlezen, waarin de mili tairen ontslagen worden van hun eed van trouw aan -.iorthy. Br werd ook een oproep uitmonden, dat alle militairen zich onmiddellijk mar hun standplaats of hun huizen moeten jegeven. Dit zou kunnen wijzen op deeertie op groote schaal. ,et J,..,,. deelt trouwens zelf mee, dat nol.-', ene raai el;. Hikloa opperbevelheober vm het nongaarsohe leger en zijn stafchef naar het Russ. leger zijn overgeloopen. Hog niet bevestigde berichten melden gevechten tus- sohen de iionjaren en de Dui tscne bezettingstroepen, do ,-tzc os tuten. De bussen zetten een nieuw offensief in ten eaten van a-owno en veroverden daarbij Wirb; llcn c. u ae .jorlijn -owno- oninjsbergen jal a n öe Oost»,r.grens.. De geheel e oostelijke oever van de ^eüfeupe van litau tot de ua tzee is nu van i c.;..,vcrü. Jot>;o- ALnvië. Ten O.van Belgrado zijn twee D.cti vi sies SMiliiepISj #ln is een div.alpenjb.gers, de andere grenadiers. Op twee wij-xen na. is Belgrado zsif bevrijd. Pxekuplje tsn W.van Hisj v/erd -toereverd. kinland. De Binsche troepen blijven de terugtrekkende Dvitschers in de flank aanvallen, hij heroverden j ovaniemi. ZUl.i-a.lJ-- 1'.;., Itc xië. ae voorsteden von ologna liggen onder geall,arti11e- rievuurGrie.cenlaaajj* iremier is te 'yraeue aangekomen. ht BffffRvHf. hij de aanval met 1.3 bom:lenwergere en 0 - jagers op Keulen va» gisteren gingen 15 borauenwerptrs en 3 jagers verloren. Uit Italië werden doelen in toper- ilezie, huidel.nongarije, in de o .geving v,n eenen en in Joego-5lavic gebombardeerd. VAKd - 'jP .'Al. In drie dagen verloren de Jappen bij de aanvallen op Toxmosa minstens 860 vliegtuigen. aanaar werd een Jap.convooi door Vlie, tui,jen van uit China t .-gevallen, waarbij 1 kruiser en waarschijnlijk een torpedojager tot zinken werden gebraoht, hellicht betreft dit een deel vai het eskader dat bij onaoso de vluent „ing voor de Amer.vloot. Op ibrmoea zijn nu al e voor de Jap.belangrijke militaire installaties vernield, nadat Is wee': zee z*are aanvallen op dit eiland v/erden uitgevoerd. Iïiêuws"*uit""boz~t Üederl nd overgenomen uit V.H,-nieuws vun 1 /I PLUn ri. In Huiden werd 2ot ton zout bestemd voor Amsterdam in beslag ge nomen. In e trijd rn t alle retten van oorlogsrecht en fatsoen werden zelfs voorraden voor de noodceukens te Amsterdam weggehaald. Kr moet voedsel bij eengebracht worden voor een bezetting van 25.000 man voor den duur van 4 je. maanden te IJmuiden. Vermoedelijk zullen troepen uit den Helder hierheen trekken. jlfciT Hw-D-j i. ijl j .li iiluUlnl He de rl Ro o de ,r u I swe.g e n sdie gewonden uit Arnhem vervoerden verden door de moffen aangehouden. x»e gewonden werden langs den weg elegd en de .loode Kruiswagens volgestopt met munitie UIT aa ...R.1A-.I.Vrijdagnacht 6/1 liep een patrouille dronken zeesoldaten in en prikkeldraadversperring, een pistool ging af en ver oudde éêa der waters barbaren.In de dichtsbijzinde luchtbeschermingspost waar de gewonde wex-d ver bonden, ranselden zij de luchtbeschemingsrafinnen er uit. Bon toevallig paazee- rend poli tieren (lid 38 I) en een hoofdbe steller ATT naar binnen gesleurd.De SD werd ontboden en een verhaal opgedischt dat deze mannen "terroristen" wa ren, waarop ze door de -XJ tegen de muur werden gezet en iht een schot in de nek afgemaakt.het 'Kriegagericht" oordeelde, een 'x. ivv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1