Vrijdag, 27 October 1944 het is de regeering bekend dat de Gestapo zich te Amsterdam opnieuw heeft schuldig gemaakt aan een afschuwe li jke en weerzinwekkende misdaad. De feiten zooals zij ter kennis Tan de regeering zijn gekomen, luiden le volgt, op 23 oetober jl, om 5 uur a namiddags werd de Ge st; po-af-ent lierbert Jaiul- schneider, geboren op 7 Jan.l9o8, ingedeeld bij de 2e groep, 4e commando, neer geschoten aan de Zuidzijde van het kruispunt Beethovenstruat-Apollolaan. De schoten werden gelost door één der inzittenden van den Duitsche auto,waarin de geetapo-agent iierbert X. zich even tevoren had bevonden, Dulechnelder wae in .mr :er ge J.eed en bleek tevoren al gechlorofor meerd voor de ec o ten uit de D. auto hem troffen. Deze agent wae zeer gehaat hij het onaergeeohikte geatapo- pereoneel. Dij was instructeur van meer dan 1.6oG z.b. Vertrauensmanner. In de loop van de nacht van 23 op 24 uctober hebben de Dulteohe politic-organen een geheel huizenblok ter plaatse van de moord omsingeld, de ujonon werden er uit gehaald en de twee hoekhuizen aan de Noordzijde van het kruispunt Apulloloan- ueetuovenstra&t in brand gestoken, nadat alle inwoners eruit waren verdreven. Daarbij liet de Gestapo het niet, zij ging over tot een afochuv.elijke massa moord op onschuldigen. Negenentwintig mannen, gekozen uit gearresteerde laadgo nooten werden ter plaatse door de Gestapo vermoord. De slachtoffers werden in groepen van vijf aan elkaar gebonden en daarna werd de eene groep na de andere gedood. De laatste groep van vijf mna probeerde weg te loopen, doch dit mis lukte nadat de middelste man door een schot wae getroffen. Van de mannen die uit de huizen «aren gehaald voerde de Destapo 30 weg, die elders graafwerk moesten gaan verrichten, het wae de bedoeling van de Gootapo bij de bevolking van Amsterdam de indruk te wekken, dat ook deze mannen zouden worden vezmoord. kort na deze moordpartij werden te Amsterdam biljetten aangeplakt die de vol gende voorstelling van saken gaven, ken lid van de Duitsche bezettende nacht zou op lafhartige wijze zijn vermoord en daarom «rden als vergeldingsmaatre gel een aantal saboteurs en terroristen standrechtelijk doodgeschoten, net ie de regeering bekend, dat de Gostapo over het gebeurde in groots zenuw achtig oeid verkeerde. Toen de massamoord moest worden uitgevoerd probeerden de geetapo-maanen voor elkaar uit te wijken, omdat zij blijkbaar huiverig waren voor de persoonlijke gevolgen die deze misdaad voor hen zou kunnen hebben. Daar het de regeering eveneens ter oore ie gekomen dat het niet de bedoeling ie v&n de Qtotapo het bij deze moordpartij op 29 landgenooten te laten, maar nog een groot aantal gearresteerde landgenooten terecht te stellen, wenscht de regeering met de meeste nadruk de aandacht te vestigen op het volgende. De regeering wijst op de individueels aansprakelijkheid v,n ieder der Duit- echere die betrokken is geweest bij genoemde massamoord of betrokken aal zijn bij evt, volgende massamoorden. Deze individueel® ver ntwoordelijkheiu geldt zoowel voor hen die het bevel voor deze misdaad hebben gegeven als voor hen die het gegeven bevel hebben uitgevoerd. De regeeri/i^ ie vastbesloten om de bedrijvers van deze gruwelijke daden straks op te sporen en hen terecht te stellen met niets ontziende gestrengheid. Volgens de Xeolaratie van Meskou zullen dergelijke oorlogsmisdadigers na hun opsporing teruggebracht worden mk naar de plaats waar zij hun schanddaden heboen gepleegd. De regeering z&l geen enkel middel onbeproefd laten om de betrokken bandieten in hanuen te krijgen die zich op zulk een beeetaentige wijze hebben vergrepen aan trouwe vaderlan ders, volkomen onschuldig aan het hun ten l&ste gelegde. In dit verband roept de regeering nogmaals allen die kennis dragen van feiten en persoonsaanduidin gen dringend op deze te verzamelen, opdat deze straks de opsporing en berech ting van de betrokken gestupo-beulen mogen vergemakkelijken. De regeering acht het ven belang nu reeds tslaten weten, dat haar de nonen bekend zijn van de verantwoordelijke hoofden van de Dlenststelle Amsterdam van de Gestapo. £ij noemt in dit verband (volgds .de nomen van de Dienstleiter, zijn vertegenwoor diger, de bureauchef, twee JTührer donder koran; ndoa en van een referent). De regeering herhaalt hierbij met nadruk dat de verantwoordelijkheid voor reeds iltgevoerde of nog uit te voeren misdaden niet alleen ten laste gelegd zullen »orden van deze bevelvoerders of van hun evt.vervanger^, maar ook van de on dergeschikte gsstops-mannen persoonlijk, die bevelen ten uitvoer hebben gelegd bgmaala: de regeering zal geen enkel middel onbe roefd laten om deze en der elij xe bandieten in handen te krijgen en met uiterste gestrengheid te be- eoh ten. zie blad 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1