Woensdag, 1 ^vember 1944 Op verzoek van ter zake deskundigen moeten wij de leden van de ondergrondsche groepen in "bezet gebied - aldus O - opnieuw aanraden de uiterste voorzichtig heid in acht te nemen. Houdt U bij Uw samenkomsten aan de volgende regels: lo. Beperkt het aantal deelnemers tot het uiterste, houdt U zooveel mogelijk aan de gulden regel: drie is teveel; 2o. Hoedt U ervoor regelmatig af te spreken dezelfde plek; wisselt dus dik wijls, zoo mogelijk dagelijks, als Uw contact regelmatig plaats heeft; 3o. Haakt niet steeds contact op hetzelfde uur, de stelregel:"regelmaat is doo- delijk"is heiaas van toepassing op samenkomsten van ondergrondsche werkers. Dus: Zoo v/einig mogelijk samenkomsten, zoo weinig mogelijk d®lnemers en zooveel mogelijk plaats en tijd wisselen, minister-President Prof.Gerbrandy heeft vorige week in gezelschap van den Ilinis- ter van oorlog een bezoek gebracht aan het hoof dkwarti er van Generaal Eis enhov/er in Prankrijk. Dit bezoek was het resultaat van een ontmoeting tusschen Churchill en Gerbrandy en betref dringende ederlandsche vraagstukken. Ha zijn bezoek, bracht Prof.G. verslag uit aan k.. .de Koningin en aan het Kabinet. PRQHT in HEDERLAHPHederlar.dsche troepen vechten momenteel onder commando van het le Can. leger ten U-O.van Breda. Er zijn twee bruggehoofden over de Mark ge vestigd, nl. ten U.van Ouder.basch en halverv/ege de weg Breda-Hoerdijk. Vermoede lijk is op meerdere punten de ..aas bereikt, in ieder geval ten U.van Capelle. Onder dekking van het mistige weer, ziet de vijand kans hier zijn troepen naar het U.terug te trekken. Ten U.van Roosendaal werd Oud-Gastel bevrijd. Er wordt in dit gebied heviger en verwoeder strijd geleverd, dan in de eerste weken na de landing in Uormandië. In de omgeving van _-t, ejndal schijnt ontzaglijk veel verwoest te zijn. Van de bevrijde plaatsen in de opmarsch naar de Haas noemen: wij nog Raamsdonk en Sprang. Sterke tegenstand wordt ondervonden ten Z.O.van Raamsaonkveer. De bevrijding van de toegangsweg tot Antwerpen vordert .gestaag. De Canadeezen zouden al bijna over de verbindingsdijk met Walcheren heen zijn, de D. hebben gaten in deze dijk geslagen. In -e -.ng.pers staan op het oogenblik uitgebreide correspondentenverslagen over de door de Cangeleverde strijd om de toegang tot Z.Beveland te forceeren. Deze strijd heeft zeer veel menschenlevens gekost en is met ontzaglijke heldenmoed gestreden, het was dan ook een zeer zwa re opgave een zoo smalle, zwaar versterkte en volledig onder mitrailleurvuur liggende weg met aan beide zijden water te nemen. VTestelZeeuw sch-Vlaand er en. is vrijwel bevrijd, de D. zijn al over de Belg.grens teruggedrongen.. Britsche troe pen hebben in hun tegeneaanval in de Peel succes geboekt, zij heroverden liesel, dat ze eenige dagen tevoren hadden moeten prijsgeven. Er worden in dit gebied nog nieuwe D. tegen-aanvallen verwacht./ Bij ..et laatsrte offensief in Brabant zijn 3.400 krijgegangenen gemaakt, in totaal sedert de landingen 637.000. QCITE^IJK EROITT. Hongari.j e Tusschen Eonau en .„3 zijn de Russ. troepen doorgx- kxaksas. de D. stellingen heengebroken, hun voorhoede staat op 70 km.afstand van Boedapest. In het H.van de Hong.laagvlakte heroverden de R. Hyregyhaza. ZUIDLE.IJK EROUTGriekenland. Br.troepen en ^-rtisanen nog slechts 11 km.van de J.SI.grens. Albanië. In heT~Z.bevri.iden de partisanen Gorizza. LUCIETERCUTEr zijn nu in 4 da-gen 8 aanvallen op Keulen uitgevoerd, w?aarbij 9.000 ton bommen op de stad werden geworpen. ...steravond hadden twee aanvallen plaats,waarvan één met mosquito's en één met 500 zware bommenwerpers. Ook Bottrp v/erd gebombardeerd. Uit luchtfoto s blijkt,dat door een Ani.bombardement van^ vo rige week Donderdag 5 km.van het kiddell.kanaal tusschen_Hannover en Osnabrück is leeggeloopen. VEI .RE 00 3TEI7. Marine vliegtuigen van de 3e en 7e -mi. vloot hebben in de afgeloopen 2 maanden 2.594 Jap.vlt.neergeschoten; in hetzelfde tijdvak verloor de Am.marine 300 vliegtuigen, een groot aantal der vliegers werd gered. DIVER5EH. Min.Churchill heeft een wetsontwerp ingediend, waarbij hij voorstelt de kamerverkiezingen voor ten hoogste 1 jaar uit te stellen en de coalitie te handhaven tot Dlnd.zal zijn verslagen. In zijn toelichting zeide Ch.o.m. :Wel kan door een omwenteling in Dlnd.elk oogenblik een einde aan de oorlcg worden gemaaït acch gezien de kracht van de nazi-partij is dit niet mngxkijk waarschijnlijk. Uit zuiver mil.oogpun£ gezien meende Ch.dat de oorlog tot de Lente of de eerste maanden van de Zomer zal duren,daarna zou dan nog 1-j jaar noqjLsijn om Japan te verslaan,maar h§t zou te ver gaan de verkiezingen zoolang uitfte stellen.Boven dien zal herziening van Ge kiesdistricten en de kiezerslijsten acht a negen maan den vergen.De Eng.pers ondersteunt het voor steldoch dringt aan op voortgang in de voorbereide sociale wetgeving.///

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1