woensdag, lft 2fov«i-«ber 1944 In een dour R.0. uitgevonden regeeriugia.iededeeling wordt melding gsma. Jet ▼ui in Utrecht uitgrrot-rde raasit'e, waarbij mannen vorderi o jc *-kt on tt&g- dienst te verri oh ten ten gunste v&n de buiteebe weewiacht* Jszc rxzir'a ge ec bie den door Koderl.pclltieuiuaiioa oneer leiuiag Tan imjoor Jiulxlm;. co wachtmeester iXsemer. i)s redering vijst er oy, dat lieden die deze r&zzla'e bevelen of hun medewerking daaraan varleernen, strafV .t* xijn ingevolge art.26 v-..n het "hseluit buitengewoon trufrecht* op grond vm&rvcin hij, die in de midi&e o:as ti.nb.igi)eden anderen bloot stelt aan opupcring, vrij heidebede xki^g of «enige andere dwong ^st- rejel ten behoeve van den vijand, wordt gestraft nat avart 6*T&UK0aiasir&f en in se ere omstandigheden waarin swa&r letsel of dood tmi het alnehtuf zsr daarvan het gevolg mocht zijn, zelfs met levenslange gevangen!setrai of uoudetraf. oh makt» d se lieden en ai hun uelpers-.aedeplichtlgen ziah schuldig aan het verleent» van ..iUl san den va j - i, i tuena art.2, -rau genot 1 a it ei ..il i :x den vij nd sede verstaan tiet verrichten va» e enige daad ten voordeelt van das vljunu en tïlüiui.iid aal met rec.it «umata beweren, ldua de regeerii^e..«dadseXlUo, at klop jachten zooel die te treoht, niet ten voordeelt Van den vij;.nu worden gesrgaoi- seerd. >de-er ing aan den vijand is een misdrijf dat op grond v. art.11 v.-xi ge not-; o iv.il. ordt gestraft tr.et gev ngenlsstraf van ten hoogste 2o jcur, levenels-«ge •cv .t-f .iffcir oï de dnud«rvruf. i.igt volgt art,12 zulle i. .iv. ;i-v.n fde s raf ondergaan als de hoofddaders, zoowel nuislnge sis Hoe er, evenals alle an deren die zich bij het h.udea van n>z*i*.*e raoonten laten betrek en, weroen gevn-.aiv gehuwd, dat ten beroep op ovezBUAcmt of ambtelijk bevel hen niet s»l_V tan- fiieuwe over oe brigade rinseirsae". de strijd in -o-.ru- il^i .seft dg Jri- gadc in net .uiden v n ons land in een sector bij een van de g.ootc rivierm Jult- sche verBetcwStt o gtnici. -ij jut^ouexy's offensief ter auivering vu» ïra- oant wat onee r; de de eerste geall«eenheid welke Oirrcki.it Hnnentrok. -ster v cat zij bij di Mlwvea, hier -er. uevig gevochten en de itrlgade leed hier vrij aanzienlijke verliezen» ~>eae actie wad eoht- r wel eueoes, i rit r deze strijd ten -..Tunfilbttrg, veraeu andere ge* IX. «enbedes la stunt geatvlu VII our,. vanuit net 0 eten binnen te ari igen. Vereer heeft de artillerie v&a ue brigade krachtige steun g«£«ivsn aan -ie eeleebc tr»y©«n bij het v«sw...«a vun hun br», «hoofden ovvr de «rk en et ilr.Halaa-kanaal. de a-oo.1scue eos uaduat heeft, nc. afloe. vaa deze aotieo de >rigade zijn dbnk betuigd voor net buitengewoon go ace werk door haar verri Oüt. in nu staat <is SsuerX.JrigadeM - ulaus de vereis.,, .ever vt het A. h wsuryan deze bijzonderheden afkousUg zijn - "schouder aan s^i.v-uder naast onze >onédsnoeten, oa ei cn r;.st oen op te ruk. en ter bevrijdli^, v;z gnnsoh ons vader land*. rof.Oerbrunöy treeft een telegram gea^nden asnCrgneraal hlseuh.'Wer, waarin hij hem en alle geull.trut>en gelukwens oh t et de voleindiging van de iweilij.-s tzak der ©evrijdi-.;; van alcheren en van het vrijeaken van de havoa vui Aatwti en. ia;.: k. -aerlzAAd.. sri tsohe troe ,sn hebben gistu faddda^ oa vier uur een aifuwe a«inval vugezst up het ihriteciie bru ehu .fd over de ou deze nog la ütt gebied ten e- te» vui Venlo in de buurt van heder>.eert bezitten. >e aauval weru ingeleid door oen CpeSfUMf van 4üO kaauaasa die 2. •--- granaten per uinuut afvuur den -i„ ,t het geconcentreerde vuur attiond «en rook ordljn on er dc -king aarvan, •ven le van vlast .gnwer ..ere» de gealltroe,>en tot de aanvul over. i. cücn. -in..ca twee uur had de asim l reeds succes en was men zoowel het iXhsXalaa.Hdnaal als de looréervrart vergsstokea, verscheidene der -en werden bcvriju. 'fosa pf 11. troepen ieljel biittearu ten, bleek dit do ar de u. verlaten. De Hits.; c tt ou»t ad ie hl®* niet zoo etsrk. -. hadden in dit gebied al windi'ioleas ©,ige X&sen, die hun oor- eproa^elij.- tot uitkijkposten hadden gediend, ook bruten i. vciuaoIü en uit gebreide ittijaenveiden aangelegd. Allee even zoovele tse;s i -i-. er op wijzen, dat de i>. hier niet met het alaa tot sterke venieoigln^ .»dusn. Wd blijken de troe en, die -ij tot net leveren va oh te rtoo ede-geve ten -ca achterlieten, be ter te zijn de *n de laatste tijd in ouiai---fdorlaad aantroionder isn is een groot pereent& ,,-aruohutieten. r- n.aijk. hen nieuw offensief ie ingezet bij :-un'ville, wanT-ij reeds «enige kilo etere t«rre. .et is bsnanld -et gcraizoen v u ihiouville heeft ziöfi overgegeven en het hier over de ces el gevestigue bru ,g«iwofd ie hierdoor 6 km. aaar het .«.uiben uitgebreid. Je tweede gr ep forten van hstz is gisteren ia geall. konden ge vollen, et fro .t vormt hier een hoefijzer, dat op sommige punten aog slechte 8 k-uv;» etu is verwijderd en waarvan de o enii.^ nog 12 km» breed ie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1