R O 3 U EST 2051 5TJLLETIÏ7 Q-0 O O—O-C-O—0 —O O-o-o—o-c—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—c-o—c- Ho. 501 Woensdag, 22 ITovember 1944 '.'ÜI-L-ilCT'vOCKDiyc-. •'-{et rosé "bulletin" V Onze lezers die al langere tijd onze nieuwsbe richten le-en, zullen deze naam direct begrijpen. Voor de vele nieuwe lezers, die er nu door vergrooting van onze oplaag bij komen, de vol gende verklaring, V/ij noemen onze berichtenbladen niet "Het rose bulle tin" omdat rij de berichten altijd door een rooskleurige bril gezien weergeven, nee, wij hebben er altijd naar gestreefd zoo objectief en verantwoord mogelijk de berichten op te stellen. V/ij noemen deze be- r icht snel aden zoo, c.ac.at wij daarr.ee willen aangeven, dat deze gesten cilde bulletins de voortzetting zijn van de door ons sedert Juli 1943 verzorgde nieuwsdienst, diu al 500 bulletins uitgaf,'welke bulletins toats.1 op rose papier getypt werden. Lezers, zoo lang net noodig is, hopen wij U van het juiste nieuws te kunnen blijven voorzien. Jij hepen echter, dat die periode nog maar kort zal behoeven te zijn. -c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-c-c-o-o-o-o-o-o- RBLHi VAi: OHISTRR-RRHdlLLHT Pro fKrP33LR1RAEDYgisteravond gehcu- den voor R.0. nandgenooten. Het is nu negen weken geleden, dat de regeering het oogen blik aangebroken achtte, instructie te geven tot een algeheelo staking van het spoorwegpersoneel. Leze staking werd de dag daarna een voldongen feit en duurt thans volle twee maanden ongebroken voort, alle Duitsche terreur ten spijt, waar onder bijkans onduldbare Luitsche druk op een paar plaatsen tijdelijke verslapping optrad, daar werd deze doorgaans overwonnen, want de stakende spoorwegmannen werden in hun zware taak ge- senraagd Ivoor hef inzicht met eigen, trotsche hand een werk te verrichten et ge en anders door de geall.luchtvloten zou mekten worden uitgevoerd. ->Q stoving van het Hederlopvorwegpersoueel heeft zoodoende gedurende de ze twoó maanden niet alleen uitmuntende diensten bewezen aan de geall. oorlogvoering, maar zij heeft de faam van lïederland's fel verzet heller .au ooit in de kringen van onze bond- en atrijdgenooten doen doorklinken. Le rage o ring en het vaderland danken de ITed. spoorwegrwnnen voor de on verschrokken en beleidvolle wijze waarop zij de gege"en instructie hebben uitgevoerd, hij brengen hulde aan hun trouw die ie zwaarste offers niet heeft geschuwd. Le regeering stelt er hooge prijs op om in hét aangezicht van deze ongeëvenaarde raad van massa-verzet zich niet te bepalen tot een eerbiedig saluut aan de nagedachtenis van de gevallenen in deze strijd, maar tevens met stelligheid te verklaren, dat voor de nagelaten betrekkin gen van de gevallenen op het front van de spoorwegstrijd, afgezien van de bestaands rechten, dezelfde voorzieningen zullen gelden als reeds getrof fen zijn voor de gevallenen van de binnenlandsche strijdkrachten. klere wie eere toekomt, het spoorwegpersoneel heeft een schitterend voorbeeld gegeven aan het gansche personeel in overheidsdienst. Heden nu over cel ander verzet gezwegen moet -worden, is het verzet der spoorweg- mannen tevens het zichtbaar symbool van de tegenstand van alle aard in de breeds te lagen der bevolking. Het voortduren der spoorwegstaking bewijst, dat, in weerwil var. steeds gruwelijker teistering, de geest van het ver zet in Bederland ongebroken blijft. -o-c-o-o- Gl-C-th 1O"H BkQcf In een persconferentie verklaarde -ïeneraal Lisenhower, dat de Duitschers ter beschenainv van de kbord-Luitsche laagvlakte wel verplicht zijn stand te houden ten .Vesten van de Rijn en dat zij van de Rijn zelf een formida bele barrière zullen maken. Le drie traditioneele wegen naar de Rijn door Belfort, Hetz en Aken •■orden met alle macht aangevallen en tenslotte zal een breuk plaats vinden. Er zijn geen teekenen van ineenstorting van bet Luitsche moreel - aldus Lisenhower - en om de vrede te veroveren sullen wij dus als duivels er voor moeten vechten. Hij spoorde de arbeiders aan nog me w. munitie te proauceeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1