n O—O—O O—O—O—0—0—O—0—0—0—0-O O O O O O O O —O O—O —0—0—0—0—0 —0—0 0-O n - 2. 0 HE? PAROOL - BULLETIN O o voer Alkmaar en omgeving verzorgd door "P.03U" o -o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o - J-o-o-c-o~o-c-o-c-o-o -o-c-o-o-o-o-o- No. 2-506 Dinsdag, 28 Nov.1944 VERSLAG REDE PROF. GERBRMtDY. /.iondagavond sprak onzen Min.Pres .voor "Herrijzend Nederland". In de aanhef van zijn rede seida hij uitingen van ontroering, nu hij na afwezigheid van 4^ jaar op Ned. bodem was teruggekeerd, zooveel mogelijk te willen terughouden tot dat groote oogenblik, wanneer de regeering in haar geheel en ook onze Koningin onze vaderl."bodem v/eer zullen "betreden. Wij zijn hier, aldus Prof.G., als een vooruitgeschoven post der regeering om de toestand in Nederland op te nemen en daarnaast, om enkele maatregelen van algemeen landsbestuur te nemen, die de grenzen van de bevoegdheid van het militair gezag overschrijden en die alleen door de verantwoordelijke ministers kunnen worden genomen. De Minister v.Bin- r.enl.Zaken zal voor het burgerlijk gezag regelingen aangeven, opdat de prov. ■:n gemeentelijke autoriteiten hun taak zoo goed mogelijk kunnen vervullen en verder sullen de zuivering van het bestuursapparaat en de zuivering van de ere zijn aandacht vragen. De Min.v.Justitie zal de behoefte aan snelle en strenge rechtspraak, neergelegd in onze besluiten, vervullen en is daarom ier om zich zelf te kunnen overtuigen, hoe deze zaak het vlugst en doelma tigst op gang kan worden gebracht. Trouwens hij is niet alleen Min.v.Justitie, .aar liln.v. Justitie en Politie beide. De Min.van Financiën en HandelNijverh. 3n Landbouw heeft voor bepaalde beslissingen op het gebied van het geld en ':s 3 beginnend herstel, behoefte aan aanraking met plaat sol. autoritei ten en mannen van het bedrijfsleven. Ik behoef U nauwelijks te verzekeren - aldus de .'in.Pres. - dat het nemen van dit soort maatregelen dn geen enkel opzicht af breuk doet aan de bevoegdheid van het mil.gezag, dit blijft onverminderd in stand. Dit mil.gezag staat dadelijk onder den Min.v.Oorlog en via deze onder ie regeering, die verantwoordelijk blijft. Hierop aansluitend merkte spreker op, dat wij niet mogen vergeten, dat wij nog geheel verkseren dn de ope. .tio- z.eele fase van de bevrijding, gedurende hetwelk het fei telijke alge ine ene ge- rag berust bij het geall.opperbevel, zoodat b.v, de geheels voedselvoorziening door dit opperbevel wordt geleid en voor haar verantwoordelijkheid komt.Hier na richtte Prof.G. zich in het Engelsch tot zijn Eng.vrienden en sprak over zijn gevoelens in verband met de groote verwoestingen die de 3.hier acfiterla- 3n, doch ook deelde hij hun mede, hos hij bier ontembare energie had aange- roffen en dankbaarheid ^oor de bevrijding. Er zijn daardoor banden van vriend- jhe.p ontstaan, die zonder twijfel voer de toekomst van groot belang zullen :jn. Vervolgens sprak Prof.G. tot de landgenooten in bevrijd gebied en zei- ei.', dat hun bevrijding slechts de inleiding vormt tot de bevrijding van geheel Nederland. Ontzettend zijn de vernielingen, moorder en plunderingen door de D. begaan aan het van alle volken meest vredelievende, minst agressieve en in geen enkel opzicht uitdagende volk van Nederland. Maar afschuwelijker is het de bedrijver te zijn van die gruwel en veel erger zal het nog net het D. volk zijn gesteld, als het gericht over Dlnd,voltrokken wordt. Wij hebben ons in Engeland, ging de Min.Pres.verder, pogen in te denken in de wij zewaarop gij Uw leed geleden en Uw strijd gestreden hebt, want gij hebt deelgenomen aan de wereldstrijd door Uw heldhaftig gedrag. Deze oorlog is geen gewone strijd, van groote mogendheden tegen elkaar - dat is hij ook - hij is echter veel meer een strijd om de geestelijke erfenis van eeuwen veilig te -stellen. Wij zijn ons, God zij dank, aldus Prof.G. van het begin af bewust geweest waar het om ging en dat daarom elk compromis onmogelijk was. Hij sprak in dit verband over het heldhaftig verzet der kerken, meer in het bij.zonder van de Katholieke kerk in het 2.des lands. Hierna werden de gevallenen in de strijd herdacht. Zij hebben gestaan aan de goede zijde, zij hebben voer altijd de esrskroom om de slapen. V/at doet het er toe, als het leven korter is dan 70/80 jaar, als dit leven :;er.r heeft gestaan in dienst van waarheid en gerechtigheid. "Vervolgens deed Prof.G, een bex'oep op begrip voor het feit, dat wij note in oorlog zijn.Draagt dit moeilijke overgangstijdperk met dezelfde geestkracht, die Uw glorie was in de laatste 4 jaar. De opbouw zal nog zware eischen stellen., doch het komt aan op dé. werkkracht van een volk.Hierbij wees Prof.G.op het belangrijke feit, dat in deze jaren scheidsmuren zijn weggevallen of sterk gedund. leze wénst mag niet verloren gaan. Met vereende krachten zal veel teruggewonnen ku.nen worden. Wat wij allereerst behoeven is gezag, dat is: erkenning van leiding, ook al hebben wij grieven, 2o,dagelijksch brood, dat is c.n. transportmogelijk heden, 3o.rechtvaardigheid, dat is niet willekeurig arresteeren,wel vasthouden, doen straffen aan lijf en goed hen,die naar onpartijdig oordeel dit verdienen. Prof.G.besloot met een opwekking tot allen, in vertrouwen op God ons vclk tot -rootheid te voeren. "Despereert niet, er kan iets grootsch worden verricht!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1