hmhï-o -o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-oto-o-o-o-o-o-o-o-q v..' 3 HET PAROOL HULLET IN o o voor Alkmaar en omgeving verzorgd door "R05U" o -o-o -o-o-o-o - o-o-o-o-o -o-o-o-o-o -o-o-o-o- o'-o-ó- o-o -o - o-o-o-o-o-o-o- No. 6-510 Za./Z°dag,2/3 De0.1944 UIT HET WEEKOVERZICHT VAN R.0. Spreker begon met op te merken,, dat in het offensief aan het W.front dat nu 14 dagen duurt, in het Z. aanzienlijke successen zijn behaald, waarbij o.m. Metz, Belfort en Straatsburg werden bevrijd, de Franschen tot in de Loven-Rijnsche laagvlakte doordrongen en de Am. het Saargebied naderden.. Er is echter nog geen overwinning behaald, welke .te vergelijken zou zijn met die in Normandië. De D. zijn echter verdreven uit stellingen in en bij de Vogezen die zij gehoopt hadden de gansche winter te behouden. Eer der gelijke verschuiving heeft zich nog niet voorgedaan in de belangrijkste sector nl. bij Aken. Sprekende over de terreinsmoeilijkheden welke hier overwonnen moeten worden werd medegedeeld, dat de snel stroomende Roer (een verval van 1 op 100 op tal van plaatsen buiten zijn oevers is getreden door de zware regenval van deze herfst, de natste sedert 1864 He Du.it- schers brachten in deze sector een nieuw soort tank in de stri jd, die vol gens mededeeling van geallsoldaten zwaarder en doeltreffender is dar] de snellere Am. "Sherman"tank. De prestaties van de geal 1troepen blijven ech ter groot. Men mag verwachten nu de geallconvooien naar Antwerpen opstoo- inen, de lange vrachtauto-ritten vanuit Normandië niet meer noodig zijn en dit militair transport ook kan'worden overgenomen door de honderden, bin- nen-aken die men in de haven van Antwerpen aantrof, terwijl de geall.genie bezig is met- het opruimen van de 200 bruggen die in het Albert-kanaal lig-- gen in plaats van er over, dat dit alles mogelijkheden schept nog voortdu rend nieuwe divisies in de frontlijn te brengen en de strijd in het nog in hevigheid zal toenemen. Het is eci]ter waarschijnlijk dat door het fana tieke verzet van de nazi-kliek, de strijd zeer zwaar zal zijn. Hierop doel de ook Churchill deze week, toen hij zijn uitspraak van 4 weken tevren te rugnam. Hij maakte toen een gissing, dat het einde van de oorlog in het W. uiterlijk de eerste maanden van de zomer zou zijn, nu durfde hij deze uit spraak niez meer voor zijn verantwoording te nemen. Het verdere militaire nieuws van deze week gaf geen aanleiding tot belangrijk commentaar. V/at het politieke nieuws betreft merkte spreker op dat dit weinig verkwikkend is. De luchtvaartconferentie dreigt zonder tot overeenstemming te zijn ge komen uiteen te gaan. In België is de politieke crisis wel geluwd, doch niet opgelost. Tegen Pierlot bestaat veel animositeit. Als politieke fi guur heeft hij zeker minder kracht dan de G-aulle in Frankrijk en dat een dergelijke figuur zeer noodig is blijkt ook in Italië waarde 6 politieke partijen uiteen zijn gevallen. De socialisten van links wenschen niet met Bqncmi samen te werken en dit is wederkeerig. Y/at- Polen betreft erd op gemerkt dat Mikolaczyk altijd gestreefd heeft naar een vergelijk met de Russen. Tcor de oppositie daartegen in eigen kamp moest hij aftreden.Zijn opvolger heeft zijn leven lang tegen de Russen gestreden en in zijn Kabi net is de verzoeningsgezinde Boerenpartij niet vertegenwoordigd. De-Foni sche'politiek die nu de schijn heeft anti-Russisch te zijn, brengt de op lossing van da Poclsch-Russische kwestie steeds dieper in het moerasSpre ker merkte ten slotte op, dat de historie leert dat iedere oorlog deze na sleep van politieke moeilijkheden heeft en dat men zich daarop niet blind mag staren. Waar het het eerst op aan komt is: de oorlog te winnen en daarna wacht ons als Nederlanders zooveel werk, dat niemand die van goede wille is kan worden gemist.- (intusschen is ook in Griekenland een poli tieke crisis ontstaan, daar 6 leden van de regeering zijn afgetreden, om dat zij zich niet kondenvereenigen met het besluit der regeering de ver zetsbeweging te ontwapenen ZORG vTOGR frgiDERT.AiLDSCIj^-jv]^^^jW. In verband niet de nood in ons land en de zeer speciale gevaren die worden gevreesd in verband met de ondervoe ding van de lied. jeugd is ds Ned .i "geering reeds geruime tijd'geleden in verbinding getreden met de "Br. regeering. Deze heeft thans goedgekeurdda, t een aantel Led.kinderen in Engeland zullen komen om weer aan te sterken. In bevrijd Nederland zal in samenwerking met het Mil. Gezag een Ui tzendings- comité worden samengesteld. Binnenkort reeds zullen 500 kinderen (van 8 - 15 j voornamelijk uit het overstroomde gebied, naar Eng., ver trekken.De Ned.regeering zal de kosten van deze uitzending dragen. Dit plan heeft pok greote instemming gevonden bij het Sng.pub"! i a> «n vuien hebben zich be reid ver.fCl nrd rier-*'c,- Hnflor<i«n or> te nemen»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1