- 0-0-0 -0 - 0-0- 0 -O- 0 -0 - 0-0 -O-O -O-Ü-Q- O-O O-O- O -O O-O -O-O- O*- O -O- O -O-O -n O o n HET PAROOL - BULLETIN O o voor Alkmaar en omgeving verzórgd door "HOBU" o o-0-0-0-0-0-O 0-0-O-0 0-0—0-0-O-O-0-0-0.-0-O O-o-o-o-0-0-0-0-0-0- ■-'Ho. 7-511 Maandag, 4Dee.l9'44 EEN SERIE EERIGHTEN UIT BEVRIJD GEBIED. Een huwelijk dat in één der bevrijde steden zeer- ds aandacht trok was dat tus.schen een Ne cl.marine-of f i cier en een inwoonster dier stad. Hij was uit geweken naar Engeland en nam als stoker -dienst bij de Marine. Hij onder scheidde zich bijzonder en kreeg daarvoor de zilveren medaille van de Oran je-Nassau Orde, werd bevorderd tot 2e Lt.Machinist en kreeg verlof naar "5u:.£- te gaan. Van dit verlof maakte hij gebruik om in het huwelijk te tre den met het meisje dat al deze jaren op hem had gewacht. - o- 71e Britsche brandweer heeft onder granaatvuur en- terwijl het gevecht nog voortduurde, ICLundert van volledige verwoesting gered. Deze leger-brandweer wist nog 1/3 van de stad te behouden. - o- 'Iri Tilburg is een uit alle groepen der bevolking samengesteld Comité opge richt om het maatschappelijke en cultureele herstel van de stad ter hand te nemen.. Dit comité is in 3 secties verdeeld, lo. een sectie voor opvoeding, onderwijs en voorlichting, 2oeen economische sectie en 3o. een sociale sec tie. De -burgemeester heeft alle medewerking toegezegd., hij zal het comité als advies-instantie raadplegen. Men hoopt tot regionale samenwerking.te komen als ook elders dergelijke comités-worden gevormd. -o- He.t mededeelingen-blad- in'bevrijd Til-bu-rg meldt -het. volgende typische. .voorvaL Op een Zondagmiddag oei 3 uur zit de. g.èheele familie samen naar de radio te luisteren. Er wordt gebeld. De dochter die het dichtst bij het toestel zit springt op, zet de radio af en g oit er, een kleed over heen. Men is geneigd te lachen als men dit leest, doch het blad schrijft: "Is iets dergelijks ook niet overkomen in'de laatste tijd. Aan onze vrijheid moeten wij nog wen nen" en dan -beseffen wij pas-, hoe zeer ons vrije volk geknecht is in deze ja ren en verlangen we meer dan.ooit weer vrij te zijn... -o- Het Militair Gezag is bezig geleidelijk een groot aantal personen uit bevrijd gebied in zijn organisatie op te nemen. Hierdoor komen de inEng.eland opgelei- ie personen weer vrij- en deze kunnen dan mee oprukken met de gealllegers Op deze wijze zullen zij op den.duur alleen.de kern van deze groote organi satie vormen. -o- - 7n Eindhoven is een vergadering gehouden van Hoofdredacteuren van dag- en weekbladen in bevrijd gebied. Hier waren ook -aanwezig onze ministers Mr.van Seuv'en Goedhart en Mr.3urg.er.-' -o- beden van vele jeugdorganisaties maken zich' op diverse manieren verdienste lijk in bevrijd gebied. Zij helpen met regelen van verkeer, afzetten van straten, doen ordonnarice-diensten, collecteeren voor geld of natura voerge troffenen, enz. In Nijmegen heeft het Padvinder shoof dkwartie r ten behoeve, van evacueerenden een handwagen-park ingericht. Ook helpen de padvinders hier menschen. bij verhuizingen als deze zelf hiertoe niet in staat zijn. -o- Op 24 November is het 116-jarig bestaan van de Kon.Uil .Academie te Breda, met een eenvoudige plechtigheid herdacht. - o- De cultuurmonumenten van den Bosch zijn er tamelijk goed afgekomen. Het Stadhuis heeft wel geleden,do ch de gevel kan geheel hersteld worden. De Kathedraal kreeg 3 treffers, waarvan één in het Noordelijk transept een raam vernielde. Ook van de "Onze Lieve "Vrouwe "-kapel werden alle ramen vernield. -o- Sornmige advertentie s in de bladen zijn èn in het Nederl. èn in het Engel sch gesteld. Een horlogemaker ad vort eerde i11 Lot Engel ach"Militairen hebben voorrang". o-o-o-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1