0 O O O O O O O O O 0 0-O-0 O O G O O O O O O G O O - 0-Q O O 0 O 0' o HETA H O G L - BÖ1I.S M N - 0~ o voor Alkmaar en omgeving verzorgd door "HOBU" 0;- -O-C —0 0 O O P~ O—O O O O 0 0 0—0 o—o—"o o—o -o o o o—'ö—~o o 0 0 Ho. 3-513 Woensdag, '6. De c-. 1944 T 0EE0M5 TPLAMHIv Pro fóerbrandy heeft deze week in bevrijd gebied een -pe-re eofif e li u p-phno- den. Hij deelde mede, dat hij 'ten spoedigste nadere besprekingen zal Vütxw met het geall .hoof dkwartierr teneindeverbetering te brengen in de voedsel to<a stand in bevrijd gebied. Ook zal hij aan over de problemen spreken die zich zullen voordoen als het W.van het land met de groote steden zal zijn bevrijd. Hij herhaaldedat hut huidige Kabinet, dat hij als een Zaken-Kabinet aan duidde, onmiddellijk na de algeheels bevrijding van Nederland zal aftreden. Nederland heef t. momenteel geen Stat'tri-Generaal, daar het volgens de Gronawet niet. mogelijk is de zittingstijd van de Kamers te 'verlengen. Prof .G.merkte op, dat Het niet zeke,r is dat de 'oude partij formaties gehandhaafd zullen blijven.,'er is sedert de laatste -verkiezingen zooveel gebeurd. De bestaande 2e' Kamer is in 1S3T7. gekozen en had volgens de Grondwet in '42 herkozen moe ten worden. Ongeveer, 1/3 deel.der bevolking dat nu de kiesrechtsleeftijd .heeft bereikt, heeft in 1.9.37 niet gestemd. De oude-Kamerleden zouden niet .de steun genieten van deze jonge, frissc'he elementen, die de geest van het nieu we Nederland vertegenwoordigen. Prof .G. sprak de hoop' uit, dat K.M. de for matie vizi een nieuw Kabinet niet' aan 'eenig lid van de huidige regeering zal opdragen. Een volk dat onder vreemde overheersching heeft geleefd, heeft recht op een eerste Minister die. met dat volk samen de ellende -van de bezet ting heeft meegemaakti De nieuwe reg'e'ering zal terzijde worden gestaan deer een tijdelijk parlement, dat aangewezen zal worden op een wijze waarover nog geen nadere" mededeelingen kunnen worden gedaan. De wijze waarop dit zal ge schieden is door Prof.G.besproken met leiders van de ondergrondsche beweging en deze waren- het over het algemeen met deze plannen eens. Wel zal de ond.-r- groncsche beweging mede-zeggingschap moeten hebben bij da samenstelling var. dit tijdelijke parlement. Prof.G. maakte voorts bekend, dat binnenkort in Middelburg, ireda, denBosch en Maastricht Tribunalen zullen- worden opger- cr waarvoor personen zullen terechtstaan, beschuldigd van samenwerking met den vijand. Leden van de ondergrondsc'he beweging zullen een belangrijk aandeel nemen in het werk van deze Rechtbanken. Voorts -zeide de Min. Presdat' alles wordt gedaan om de oorlogsinspanning' van Nederland, san te passen aan di.e der Ver-enigde Volken. Wij zullen deelnemen aan de oorlog in het V.0. en d.es be zetting. vanDlnd, Aan het eind van deze week hoopte Prof.Gr. naar Londen .te rug te keeren om de Koningin en zijn 'collega's verslag uit te brengen, van zijn bezoek, dat niet om politieke redehen is gebracht, maar van zuiver practisc.be aard was,' nlom hier de toestond op te nemen teneinde be.tsr in staat te zijn met de vertegenwö'ofaigers van het geallrobperbever over ze ne men maatregelen te kunnen spreken. -o- _r iii,n.l'urger zal in bevrijd gebied spoedig oprichten -een .Centraal. Bureau voor ui t-.< isseling "van inlichtingen van personen in bevrj d gebied en hun famil .e- leden in de geall.landen. Er is in Engeland 'steeds een kurgelijke .stand bij gehouden van Nederlanders over de geheel.e wereld, zoodat, als dit bureau eenmaal is georganiseerd, spoedig viee-versa inlichtingen kunnen worden verschaft. -o- Pater J.Dito, voorzitter van het Intern.Kat'u..p«3,dio 3ureau heeft op eëii' persconferentie in Londen medegedeeld, dat dit Bureau, waarbij voor de.oor log 28 landen.waren aangesloten, tijdelijk in Lunder. is gevestigd en dat- hij volgende maand naar Home hoopt te vertrekken om. de te volgen richtlij nen te 'bespreken, waarna zoo spoedig mogelijk een vergadering zal worden uitgeschreven. o— Pres.Roosevelt heeft verklaard te overwegen faciliteiten te verleenen aan de Kransche ,Belg. en Noderl-industrie om deze- in te schakelen in de Araer. oorlogsproductie en dan in het bijzonder voor het vervaardigen vanonae.-- deelen voor vrachtauto's en tanks. - o—n—-o t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1