-0—0—0—0-0—0—0—0—0 —O O O O O C-i>' 'd—O—O -O O O O O 0 O C O O O o o HET P A H: 0 C.D - 3 UL LE T I I o o voor Alkmaar en .ombeving verzorgd door /'ROFJJ' o - O-0 -O-O-C-O-O-- 0—0— p - 0 -r O - 0 -b - O - O - O -O - O - C - G - 0 - O - O - O— O - O -- - - O No. 13-517. Maandag, 11 Dec. 19-14 Ben Doolaard, behalve de heiende" schrijver ook de bekende spreker van H.C. heeft een bezoek -gebracht aan bevrijd gebied en in eenire toespra ken' zijn. indrukken >e'erg eg even. In het hie rnavolgende hebben wi.j e enige van die indrukken samengevat. N> een bezoek van vijf -degen was zijn overheerechende indruk: in bevrijd gebied leeft men intens, u-aar... chaotisch, hij merkte daarbij op, dat dit, ook moei'li j-k andere, kan-, want Nederland ligt in de oorlog szone me t alle gevolgen van dien. Alles wat militair is gaat onverbiödellijk voor en het ourgerli.jk leven moet voorloopig maar zien een eigen weg te vinden. Het leven in bevrijd gebied is moeilijk, slechts langzaam groeit uit de chaos eenige orde. Bergen van puinhoopen versperren de weg, letterlijk en figuur lijk. Met opruimen ven het eerste is gauw genoeg gebeurd, maar dat is pas het allereerste, te,in van herbouw. De allergrootste moeilijkheid is het ontbreken van normaal transport. Daardoor is b.v. een reisje ren denBoech naar Eindhoven voor de gewone burger bijna onmogelijk. Maar ook is dit de oorzaak van de levensmiddelen schaars.chtekr is alleen wegtranspor-t.,a^ar- langs de- wegen daveren dag en nacht de militaire colonnes en zij hebber de absolute voorrang. V/at de figuurlijke puinhoopen betreft merkte den D.op, dat- ...oor de ontwrichting van het normale leven er groote werkeloosheid heerscht, terwijl zij die werken moeite hebben zich over te schakelen van. de gedurende deze jaren geldende regel: haast U langzaam, op volle toeren en dan nog met een half ïeege maag. Be groote geestelijke problemen liggen echter nog dieper. Er is gedanst op de marktpleinen' toen de vrijheid kwam, maar nu rijst -ae groote vraag: welk nieuw Nederland gaan wij bouwen Een eerste moeilijkheid daarbij is de splitsing die er bestaat tus-echen de moeilijk verworven vrijheid in het Nederland beneuen de Moerdijk-en het nog verdrukte Nederland daarboven, welke beide deelen zoo weinig van elkaar weten. Daarnaast is er het groote probleem van de honger van het volk naaf fe oh tv aardigheid er, gerechtigheid. 2ooals in de vorige oorlog het geloof bij de strijders was: "dit is 'de oorlog die een einde zal maken aan alle oorlogen, dit is de oorlog die de wereld veilig zal maken voor de democra- teis nu het geloof' dat-alle strijders aanvuurt: "Er zil recht -orden gedaan" en "gerechtigheid zal wecerkeeren"'"in di t vertrouwen hebben dui zenden hun leven geofferd.-Nu is het uur gekomen waarin - in afvvs.oh.ting van de uiteindelijke berechting - de landverraders uit de gemeenschap ver wijderd moeten werden. Dit is Jen der moeilijkste en dringendste -pro.pi.emen die de geesten beheersebt. Dringendst, omdat het gezag dat cp het volk is neergedaald beoordeeld wordt, en zal worden naar de mate en snelheid waarmee het recht' doet; moeilijkst, juist omdat wij een rechtstaat zijn en dit pro bleem ingewikkelder-j.s dan het een leek dikwijls toeschijnt. Het 'is aller minst de bedoeling een onvolkomen zuivering goed te willen praten,er zijn echter nog maar weinig bewaarkampenterwijl het bouwen daarvan door gebrek aan materiaal aan gro.ote vertraging onderhevig is. De grootste schoften^ zijn of gevlucht of. achter slot en grendel gezet, wat nog rond loopt zijn grootendeels twijfelgevallen en hierdoor ontstaat spanning. Het volksgewe ten zegt ronduit: "die en die vent i« een landverrader"doch het geschre ven recht eischt: kalm aan, eerst uit,zoeken. Men vindt het ergerlijk dat men nog een groote aannemer ziet rondlocpen die veel verdiend heeft aan het bouwen van bunkers, maar volgens het geschreven recht wordt zoo iemand al leen aangeduid als:"economisch delinquent" en daarmee voelt hot volksgewe ten zich 'niet. tevreden. Ook is het voorgekomen, dat in zuiveringscomités wethouders zitting kregen die de - inmiddels gevluchte - burgemeester- de ambtsketen hadden omgeh. ngen. Dergelijke fouten worden echter hersteld.Eén en ander werd vermeld om de Nederlanders overal ter wereld duidelijk te ma ken hoe wakker en waakzaam het volksgeweten is. De beste resultaten zijn daar behaald, waar betrouwbare vaderlanders bij het zuiveringsproces zijn ingeschakeld» doch dit kon slechts daar geschieden, waar de patriotten het onderling eeus waren. En hiermee kwam spreker op een ander probleem, nl.de overraug var. dc illegaliteit naar de legaliteit en de inschakeling van de vroegere oadergrondsche werkers, -..aarover wij t.z.t. nader verslag'hopen u.t te b re.tg en. WAT LEENT EB I?;T DEYDIJi) DEBIEL.? -O -0-0-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1