- O - O - O - C - 3 0 —O -• 0 - O - C - O - O - 0 - O O - O - O - O - C - O - O O O - O - O - O - O - O O - O O - O -Q H E TPAROOL - B L L I T I I? o voor Alkmaar en omgeving verzorgd door "RQBÏÏ" o -o-o-c-o-o-o-o-o-o-ó-o-p-o-o-o-o-o-c-o-p-o-o-o-o-q-o-o-o-o-o-o-o- Mo. 14-518 Dinsdag, 12 Dec.1944 -:1LLRLASDSCH3 BHiRICKTEE" VAL OVERAL LIL C.QEDE BUUR, Gedurende de laatste weken zijn meer'dan 10,000 vrouwen en kinderen uit Zuid-llederland wier woningen onder vijandelijk granaatvuur lagenovergebracht naar "Vlaams che dorpen. De. Belgische Koningin-Moeder "be zocht deze Hederl„vluchtelingen, De hulp wordt door de Belgen met groote hartelijkheid verleend, men herinnert zich de vorige oorlog toen wij de Belgische vluchtelingen hielpen, TYrZüS IHQ1TG LASD. In ons geheele land heer acht typhus tengevolge van de ten hemel schreiende hygiënischs toestanden, In Amsterdam zijn er veel tv- phuspatienten bij de politie tengevolge van het feit, dat men daar te veel in beslag genomen paling eet. De politiekapitein L.J". Ponije (n.s.b. er) is een expert in het opsporen van '"zwarte paling". De in beslag genomen visch gaat steeds naar de Tulpkazerne voor de vriendjes en familieleden. Lu zit ten de gulzige n,s.b.ers met de gebakken peren. Ook in de Betuwe doen zich typhucgevallen vcór, In Waardenburg is een noodziekenhuis ingericht, met een speciale barak: voor infectieziekten en hier liggen vrij veel typhuspa- tienten. De hcogc waterstand, de langdurige plasregens en de gebrekkig© ri- oleering zijn hier ongetwijfeld mede-schuldig aan. -o- •HA' DB RAZZIA'S. De slachtoffers van de jongste razzia's in den Haag blijken groo bendeels naar de omgeving van Zwolle gebracht te zijn, De mannen hebben 51 uur achtereen gestaan in de schepen waarmee het vervoer plaats vond.Alle schuiten maakten water, verscheidene zelfs 25 centimeter, In Kampen werd 7500 -man ondergebracht in een kazerne die slechts berekend is op 1.200 man; zij werden van hier naar Duit'schland gebracht.- in Hilversum werd bij de razzia's ook Theo Uden Masraan en zijn bandgenoöten gepakt, Zij zullen wel blij zijn, dat ze nu toch hun werk voor den vijand mogen voortzetten, want zij werken bij de aanleg van een spoorweg in de buurt van Osnabrück, waarvoor het materiaal afkomstig is uit de omgeving van Zwolle !-- In Rotterdam zijn duizenden vrouwen en moeders na -de huiszoeking tot de conclusie gekomen: Ik had mijn man, mijn zoon gemakkelijk kunnen verbergen! Te laat Maar een goede les voor alle vrouwen, die haar kèns nog krijgen" -o- "(7.11..) 7ALSCRE "TLAG DEKT DE ■LAPiFj. Onlangs arriveerde te Zwijndrecht een trein van het Duitsche Roode Kruis, bestaande uit 22 goederenwagens. Er werden 6 wagens afgekoppeld en"naar het emplacement gerangeerd, waar de lading op auto's >erd overgeladen. Deze lading bestend uit... kisten munitie 0IIGTJIToTIGE VOED3BL?OSIT13Men vreest', dat in het v/.van ons land het-brood rantsoen binnenkort tot 600 gram per week zal worden teruggebracht. In plaats van aardappelen wil men suikerbieten en zelfs voerbietsn gaan ver strekken. In den Haag is er op het oogenblik zelfs geen melk voor zuige lingen b e sch i kbaar - o- OKTPhOEEIBG IE" KljlfDUIIL In de nacht van 3 op 4 December heeft te Kijkduin een geweldige ontploffing plaats gehad op een lanc.e er plaats van de 7.1 en 7.2. Er vielen geen n'ensohenlevens te betreuren; oneer ds Duitschers schij nen wel slachtoffers te zijn. De explosie moet het gevolg geweest zijn van een ongeluk, want er waren geen geall.vliegtuigen in de omgeting in actie. -o- HEDSRL ASTDSCHS VERTEGEM'kOORjjlGIHC- IK DEL VREEMDE. De vroegere Kederlandsche gezant te Aiikara Mr.Ph. G.7isser is te Londen "aangekomen. Hij zal vandaar naar Zuid-Afrika vertrekken als H.M.'s gezant te Pretoria.- Mr.L.A, Donker (oud 8.D.-kamerlid) is in Engeland aangekomen voor het bij wonen van het congres van de Lab.our-par.tij -o-o-o- -o- -o-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1