o HET FA R O O 1 - 'B U L L S I H o voor Alkmaar en omgeving verzorgd door "ROBTi" o -o-o—o-c-o-o-o-c-o o-o-o o—o-o-o-o-o-o-o o-o o—o o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o- Kerstmis 1944 Eg. 23/527 OOit ZOO Qn'TEiREIiEE. Deze Kerstmis is door ons volk wel onder de aller grootste druk gevierd., in duizenden gezinnen heeft het aan behoorlijke voeding oehoorlijke verwarming ontbroken, terwijl de kou juist inviel en daardoor ook het ontbreken van voldoende dekking en voldoende kleeding erger gevoeld rerd dan tot dusver. Toch zullen er ook duizenden gezinnen zijn geweest, waar de huisvrouw nog iets extra's wist te verzorgen.waar men tegenelkaar heeft gezegd "Dat i-aat nog wel na 4/ jaar oorlog!" Maar hoe het ook in het gezin was deze d gen, eén ding is ongetwijfeld overal gelijk geweest. Zat men rustig bij elkaar kwam er visite, er is over de oorlog èn over de voedselpositie ge sproken.Daar hot tweede geheel afhankelijk is van het eerste, zullen wij het alleen daarove ebbenHoe vaak zou deze dagen wel gezegd zijn: "Eu winnen die moffen weer! 11 of "De Eng.schieten ook niets op,wat doen ze ook en ze laten ons maar zitten" oi "Ze wachten zeker met hier te komen tot er geen man meer ov er is". Wat zal er gemopperd zijn, maar... mopperen is het gemakkelijkst, Hst is ook moeilijk, rler zoo zware omstandigheden de toestand rustig onder de oogen te zien.temee 'Har wij allen geïsoleerd zijn en wij vele factoren, die bij ds ontwikkeling de. jgsverrichtingen. een rol spelen, niet kennen. Laten we met die we wel ken- -L bovenstaande mopperzinnen nu eens een ietsje beter bekijken. moffen winnen weer. Bedenkt echter, dat dit ook beteekentse verspillen ee heel van hun kracht (waar ze heusch zooveel niet van te verspillen hebben) in een aanval. Het is dus wel degelijk geen fra.se als Gen.Eisenhower of Minister otiuson zeggen, met dit zich naar voren wagen, zou de vijand wel eens te veel kunnen riskeeren en zich zoo verzwakken, dat een volgende stoet van ons greoter succes heeft, d/an wanneer de D.zich alleen tot de verdediging hadden bepaald. (Weet 'J wel, dat de D.een dergelijk offensief ook steeds begonnen zijn om de Rues.winteroffensieven te remmen en hun dat ook nooit geholpen heeft Voor degenen die beweerden: De Eng.schieten niet op, ze doen ook niets, noemen we slechts enkele cijfers, ze zijn sprekend genoeg: 22 mi11ioen Eng.mannen en vrouwen of ongeveer de helft van de geheele bevolking van G-root-Britannie zijn onder^de wapenen of werken ixji oorlogsfabrieken; in 6 maanden zijn Frankrijk, België en Zuid-Eederland bevrijd, ondanks het feit, dat het weer zoowel tijden, de landingen als gedurende deze herfst slechter is.geweest dar. ongeveer drie kwart eeuw het geval wasbij de strijd voor de openstelling van de Schelde zijn 40.000 G3j3a.de e zen gedood, gewond of gevangen genomen. Zegt U nog, ze doen niets Of zei U: ze wachten tot hier geen man meer over is, Hebt U dan wel eens bedacht in welke onrust de Eng., de Am., de Can.ouders en vrouwen zitten om hun kind of hun man., dis in landen wap.r ze tevoren nimmer waren geweest vechten tegen een vijand, die hun persoonlijk nog niets misdeed Hoevelen van .hen hebben al een doodsbericht ontvangen of weten dat als hij weer thuiskomt, hij verminkt en voor zijn leven invalide is En wanneer ze nog meestrijden op dit oogenblik, overnachten ze in desa koude nachten in hun tentje en gij ?mis- schien zit ge nog bij een kachel en... moppert. Wij hebben onze zorgen, zeker, zelfs heel groote, doch zij hebben ze ook. Of dacht U misschien,dat men de oor log langer laat duren dan hoog en hoog nocdig is Dat kunnen we niet gelooven ook niet van die groepen, waarvan we weten dat ze aan ie vorige oorlog (en aan aeze waarschijnlijk weer, al vloeien ook in Amerika en Gr.Er. zeer hooge per centages van de oorlogswinst weer terug in de Schatkist) veel verdiend hebben» Dacht (J dat zij niet weten, dat hoe erger wij er aan toe zijn, hoemeer de mus- sa dus revciuvionneert, hoe meer ook hun machtspositie straks ondermijnd zal blijken te zijn Eee, we redevoeren niet langer, we zijn allen wel eens ongedurig onder de zor- genlas.t en de teleurstelling, dat we de bevrijding zoo d.cht langs ons heen hebben voelen gaan. Maar als U goed nadenkt, dan zult U niet plotseling onrede lijk optimistisch zijn, want we hebben ongetwijfeld nog een harde tijd voor de boeg, doch ook zult ge dan niet onredelijk pessimistisch mopperen. Zooals het lang niet zeker is, dat in die gezinnen waar het materieel deze dagen nog goed is geweest, ook de geest, de diepe zin en de belofte die deze kerstdagen inhou den het beste zijn versteen, zoo kunnen wij als volk er wel materieel zeer slecht :..n toe zijn en toch onze geestkracht, ons geloof en ons vertrouwen be houden. Door deze tijd MOETEE "."ij heen (U toch ook poogt dan het hoofd om hoog te houden, poogt de zwakkeren hun geloof in de toekomst te hergeven en maakt deztijd door 1% gemopper niet nog donkerder en daardoor zwaarder te dragen. Zelfs nu blijven deze woorden waar: 'De dagen zijn, wat wij ze maken' (H.R.H. -o-o- Q-0—0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-O-0-0-0-0-0-G-0-G-0-0—0-0-0-0-0—0-C-O-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1