Extra editie. 26 December 1944 :i£T_EAR00L-3C3ü EULLaTIU Onze onderdnukker heeft een nieuwe bekendmaking gepubliceerd, waaruit blijkt, dat alle mannen van 16 tot 40 jaar, die wonen in de provincies Dccrd- en Zuid- iolland en Utrecht opgeroepen zullen worden om voor den vijand te verken, Be- ae.Ide personen en groepen kunnen worden vrijgesteld. DE GEZAÖBLIJKE SSDBRLALT.OSCHE VERZETSORGANISATIES, rerleg plegende over deze hun reeds eerder bekende maatregel, zijn daarbij ondanks de groote moeilijkheden, waarvoor een radicale afwijzlfcj en sabota- Ons zullen plaatsen tot de volgende conclusie gekomen en geven de vol- wEe richtlijnen voor de bevolking aan: Deze bekendmaking is een juridisch gecamoufleerde voortzetting der raz zia's en mannenaeportatieZij adviseeren daarom: 'U'EUAHD MOET ZX OH EELBBE. i-sn enkele instantie van Rijk of Gemeente, geen enkel particulier bedrijf vregs vr.. j stelling aan. Het aanvragen van vrij stellingen bete-ekent medewer king aan deze menechenroof en zou deze vergemakkelijken. Geen ambtenaar mep - in welke vorm ook - medewerken. Zulks is door onze Regeering uitdrukkelijk verbóden. Integendeel, hij moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om te sabcteeren. -Sen ieder moet op elke mogelijke wijze steun en bijstond verleenen aan de- enen, die zich tr oh een te onttrekken aan deze slavenjacht. -o-o-c- ■ir is slechts één mogelijkheid onze gezinnen zoolang mogelijk in stand te ouden, onze volkskracht zooveel mogelijk te bewaren, dat is DOOD Uk.: E.1EC-EE VA1T VI R ZE T fü -o - oorg'even! Doorgeven! Extra editie 23 De et" bar 1944 PAROOL - EO BTJ B ULIET1ÏT 'nze onderdrukker heeft een nieuwe bekendmaking gebucliceerdwaaruit blijkt, 'at alle mannen van 16 tot 40 jaar, die wonen in de provincies Boord- ei Zuid- -olland en Utrecht opgeroepen zullen worden om voor den vijand te werken. Es- DE GEZAHSHLIJiKE RBDERIPfTDSChE "VERZET30RGMI3ATIE8, verleg plegende over deze hun reeds eerder bekende maatregel). zijn daarbij ondanks de groote moeilijkheden, waarvoor een radicale afwijzing en sabota- e ons zullen plaatsen - tot de volgende conclusie gekomen en geven de vel ende richtlijnen voor de bevolking aan: Deze bekendmaking is een juridisch gecamoufleerde voortzetting der raz zia's en mannende oortatieZij adviseeren daarom: HÏEMAHD MOET ZICH~UELDEE. Geen enkele instantie van Rijk cf Gemeente, geen enkel particulier bedrijf vrage vrijstelling aan. Het aanvragen van vrijstellingen bet eekent medewer king aan deze menschenroof en zou deze vergemakkelijken. Geen ambtenaar mag - in welke vorm ook - medewerken'. Zulks is door o..ze Re geering uitdrukkelijk verboden. Integendeel hij moet alles doen wat in zijn ver-ogen ligt om te saboteeren. Een ieder moet op elke mogelijk: wijze genen, die zich trachten te onttrekken -o-o-o- r is slechts één mogelijkheid onze gezinnen zoolang mogelijk in ouden, onze volkskracht zooveel mogelijk te bewaren, dat is DOOR HET PLEGER VAD VERZET - o- oorgevpn.' Doorge steun en bijstand verleenen aan de- aa,n deze slavenjacht. s cano. Lfö ven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1