-0-0—0-O-O-O-O-0-0-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O -0-0-0-0-0-0- 0 0 HET PAR00L"-BULLETIN 0 Walcheren, het de Ardennen op onze weerba- o voor Alkmaar en omgeving verzorgd door "RQBUo -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- No25/529 Vrijdag, 29 Deo.1944 BIJ HET EINDE VAN 1944. Wat hebben wij, lezers van dit. bulletin, elkander bij.het einde van 1944 te zeggen Moeten we elkaar herinneren aan de grote vooruitgang van onze bondgenoten aan het Oostelijk en Westelijk front in de loop van de óp een volgende maanden van dit jaar Of willen we vooral denken aan de tragedie van Warschau, de teleurstelling van Arnhem, de ellende van drama van Athene en de zeer onaangename Kerstverrassing in Of zal het meest nabije op de voorgrond staan: de razzia's re mannen en de hongersnood in onze-grote steden Ongetwijfeld zullen we dezer dagen aan dit alles en aan nog veel meer grote gebeurtenissen moeten denken. We zullen ook pogen iets als een balans op te maken en daarvoor de verschillende momenten van het wereldgebeuren in dit jaar op hun juiste waarde te schatten en zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Maar tot stellige resultaten komen we daarbij voorlopig zeker niet. Beter lijkt het me daarom in te gaan op de zeer persoonlijke vraag: Wat werd er van onszelf in dit jaar Ik meen, dat dit de winst van dit jaar mocht zijn, dat wij ons iets beter bewust werden van onze plaats te midden van de geweldige worsteling dezer jaren. .'Waarschi.jnlijk weten we nu beter dan. een jaar geleden, wat wij eigenlijk willen. In een woord samengevat is dat: vrijheid. "Wanneer wij op onze wil tot vrijheid zo de nadruk leggen, dan zetten we daarmede een reeds meermalen vernieuwde Nederlandse traditie voort. Dan sluiten we tevens aan bij de grote emancipatie beweging dei- laatste eeuwen, welke wordt gekenmerkt door de woorden democratie en socia lisme. Dan weten we ons ook te handelen in overeenstemming met de beste uitingen van den Christelijker.. Geest. Als onze wil tot vrijheid echt is, dan kunnen we de kracht vinden oi$ staande te blijven te midden van de ster- men rondom. Dan zullen we ook beseffen, hoe eigen vrijheid de verplichting meebrengt om anderen te helpen vrij worden. Daarbij mogen wij dan de moed vinden om te willen leven, doch ook de kracht om te durven sterven. Zodoen de blijven we vrij van lafheid, angstmeierij en verraad. Waarschijnlijk zijn wij het er wel min of meer over eens, dat het zo zou moeten zijn. Maar wat is het vaak geheel anders Veelal neemt :ucror.i- penheid onder ons de jlaats der- echte vrijheid in. Ware vrijheid maakt vrijgevig; bi.j ons worden velen door gouddorst schriel van deze tijd zou ons volk tot- de wil tot vrijheid. In plaats zetten en hokjes-maken al weer in de afgelopen jaren nog niet ontzaglijk veel te doen. Laten' we dan het nieuwe jaar ingaan: onbevreesd, vastberaden, eensge zind, als-vrije, onverveerde Nederlanders Uw mede-lezer Tenaoc "Wij hebben ons deel, wij willen het ook hebben, aan de smart die de we reld teistert. Wij weten van onrecht dat diep blijft schrijnen in ons volk, en willen daarvan niets verdoezelen. Wij weten ons verbonden met ballingen en gevangenen, met vereenzaamden en geslagenen. Er is in de vreselijke ja ren vafi oorlog en verwoesting op zo grote schaal, een gemeenschap van lij den gegroeid, die grenzen van volk, ras en politiek doorbreekt en overkoe pelt. Zij is-nog onzichtbaar, maar eenmaal zs.1 zi j aan den dag treden, vu rig hopen v/ij, dat de kracht van allen die lijden naar de ziel, in alle geteisterde landen, in alle volken die hun oorlogsdoden bewenen, zal worden gevormd door de kern der standvastigen en getrouwen, die de eeuwige waarden van barmhartigheid en verzoening, van gerechtigheid en vrede niet verrieden om angst of gewin... (Uit: "Gelovig wachten" Dr. W. Banning) In de hete oven' een hechte eenheid moeten samensmelten door daarvan zien we de oude geest van schotjes- böven-komen. Klaarblijkelijk heeft ons volk genoeg geleerd. Er is voor .ons daarom nog In verband met de Nieuwjaarsdag zal ons volgend bulletin laofc.2,( 1 Januari 1945 verschijnen. fiidda -o- -o-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1