GEÏNTERNEERDEN IN JAPANSE KAMPEN. De aanvaarding van capitulatie door 'Japan maakt thans de uitvoering van het plan van het Nederlandse JRocLt Kruis, tot zo volledig mogelijke regis tratie van alle in Japanse handen ver toevende Nederlanders te komen, drin gend noodzakelijk. Door het bombardement op Den Haag zijn vele bij het informatiebu reau van het Ned. Bode Kruis berus tende gegevens vernietigd. Bij de gemeentesecretarieën en -de afdelingsbesturen van het Ned. Rode Kruis zullen door belanghebbenden in te vullen kaarten beschikbaar worden gesteld. Op deze ^jearten, waarop de gegevens van de(n) gezochte en van de(n) aanvrager moeten worden gemeld, is ruimte opengelaten om een bericht op te geven, waarin kan worden mede gedeeld, hoe het met de familie in Nederland gesteld is. Het is noodzakelijk, dat men alvo rens met de invulling te beginnen de aanwijzingen terdege raadpleegt. Ter voorkoming van dubbele opgaven, me de in verband met de papierschaarste, wordt onderling overleg tussen de fa milieleden betreffende het doen van navraag dringend aanbevolen. Informatiekaarten voor door Japan geïnterneerde Nederlanders, door het Rode Kruis ter beschikking gesteld, zün voor belanghebbenden verkrijg baar by de Alkmaarse afdeling van bet Ned. Rode Kruis, gevestigd in het kan toor van de Ned. Mlddenstandsbank, Koorstraat 29, van 9-12 uur en aan het gemeente secretarie. TONEELWERELD GEZUIVERD. In tegenstelling tot de ereraden voor muziek en letterkunde h^eft de ere raad voor het toneel op krachtige wij ze ingegrepen. Zij oordeelt dat de Nederlandse to neelspeler een taak heeft bij de ver dediging van Nederlandse cultuur waarden. In de strijd tussen het na- tionaal-socialisme' enerzijds en de Ne derlandse begrippen van eerbied voor de ^menselijke persoonlijkheid, ver draagzaamheid ert geestelijke vrijheid anderzijds, kon de toneelspeler als vertolker van het Nederlandse woord met zijn verantwoordelijkheid in deze functie slechts aan. één zijde staan. Verschillende acteurs en actrices hebben door hun sympathie voor „de nieuwe orde" in vele gevallen door hun lidmaatschap van de N^S.B., zich onwaardig gedragen tegenover de Ne derlandse cultuur en de beschaving in gevaar#gebracht. De ereraad heeft voor goed uitge sloten: Louis van Dommelen (K^uve- laar na Rienks), Piet Rienks (Keuve laar vóór van Dommelen). Ceesje Speenhof? (Klessebes) en "Willy Timrott. 25 toneelspelers werden voor 10 jaar uitgesloten p.a.: Adolf Bouwmeester, Philippe la Chapelle, M. Duymaer van Tvfrist, Minny Erfmann, Jacques de Haas, Folkert Kramer, Jan Lemaire Sr. Willem^van "der Veer, C. Veerhoff, .Jules Verstraete en Jan C. de Vos Jr. 14 spelers werden voor 5 jaar of korter uitgesloten. De ereraad vestigt de aandacht op het feit, dat de lijst nog niet ^volledig is en meer uitspraken zullen volgen. v KRIJGSGEVANGENEN Alle gezinnen in Nederlahd, waarvan vader, man, zoon of broeder geduren de de oorlogsjaren door de Duitsers in krijgsgevangenschap werden ge voerd of teruggevoerd of tijdens vijan delijkheden in krijgsgevangenschap zijn geraakt, worden verzocht de namen van hen, die niet teruggekeerd zijn of nog vermist woriën, schriftelijk, te willen opgeven aan het bureau van den kolonel J. A. G. van Andel. ver bindingsofficier voor de krijgsgevan genen bij het Militair Gezag, in net B.P^T.-gebouw, kamer 227 te 's-Gra-* yenhage. Bij die opgave in duidelijk schrift te vermelden: volledige naam en voor namen, krijgsgevangennummer en het kamp, waar hij het laatst geweest is. INLEVERING BELGISCH BANKPAPIER. Biljetten voor 6» October 1944 uit gegeven door de Nationale Bank van België hebben hun feigenschap als wettig betaalmiddel verloren. Ingezetenen van Nederland moeten de Belgische bankbiljetten van 100, 500, 1000 en 10.000 Francs, waarvan *ij op 0 October 1944 houders waren, voor rekening van den eigenaar aangeven en inleveren. De aangifte en gelgktydige inleve ring moet plaats vinden n de periode van Maandag 20 Augustus tot en met Zaterdag 1 September ajs. bö de Ne derlandse Bank N*V. (Hoofdbank, Bij bank, Agentschappen) of de leden van de Bcdryfsgroep Handelsbanken. Eveneens moeten worden aangege ven de biljetten, welke het eigendom waren van Nederlandse ingezetenen op 9 October 1944, welke biljetten op die datum in België J^ipstten. De aangifte moet in drievouw Iedere eigenaar afzonderlijk worden gedaan. Het bedrag van dé biljetten, waarvan de eigenaar zal hebben voldaan aan de bovengenoemde voorschriften, zal bij de postchequedienst te Brussel wor den gecrediteerd voor 40 op een speciale rekening en voor 60 op ezn geblokkeerde* rekening. .VERHOGING MAXIMUM GEWICHT POSTSTUKKEN. Met ingang van 16 Aug. 1945 itf in 1 binnenlands verkeer het maximum toelaatbaar gewicht vai) brieven en drukwerkeq verhoogd tot 500 .grars* Tevens zal het -van dien datum af weer mogelijk zijn om in het interlo- caal verkeer monsters te verzenden. Een nieuwe uitbreiding van de mo gelijkheden wordt gevormd door het fei^, dat ook brieven met aangegeven waarde toegelaten zijn, uiteraard tot een maximum gewicht van 500 gram. 7f.600 NEDERLANDERS IN JAPANSE KAMPEN. Onder de meer dan 200.00Q sinds de overval op Pearl Harbour door de Ja^ pannezen gemaakte geallieerde .krijgs gevangenen en geïnterneerde burgers, bevinden zich ruim 70.000 Nederlanders, aldus heeft het algemeen Ned-Indisch hoofdkwartier bekend gemaakt. Hiervan bevinden zich ongeveer 5.000 Neder landers in het Japanse moederland, doch 20 a 40.000 krijgsgevangenen en ge- interneerden zijn ondergebracht in Ne- derlands-Indië. Voorts bevinden zich 75.000 Nederlapdse vrouwen en kinde ren* in afgesloten gebieden, welke dus niet als gevangeqen in eigenlijke zin te beschouT^fci zijn. De Juiste man op de Juiste plaats! BÖ de vorming van de nieuwe -krijgs macht is het noo- dig, dat ieder daar terecht komt waar/ heen maximum 1 prestatie kan leve ren. Daarom moeten van eiken B.S.-er, die er aich voor op- §eeft, - en dat zün er duizen- en - alle gegevens worden verzameld. Dat houdt op! Maar bureaux met veel personeel zijn reeds doende dit materiaal te schif ten. Ook U komt aan de beurt! Metitu merite Pater L. Bleys verongelukt Na te Roermond een spreekbéurt te hebben vervuld, is Vrijdagavond nabij Gorkum pater Louis' Bleys C. 5- S. R., kapelaan van de kapel In 't Zand ten gevolge van een auto-ongeluk om het leven gekomen.-Pater Bleys, thans ook bekend als majoor Bleys was tijdens de Duitse bezetting in de verzetswereld bekend als ,,Lodewijk'\ Een zeer actief ondergronds werker. Pater Bleys heeft tijdens de bezetting met een speciale opdracht ons land verlaten. Hij is toen via België. Frank rijk en Luxemburg in Zwitserland be land, waar hij een deel vs(n zijn op dracht vervulde. Van daar^ging hij via Franjerijk, Spanje ert Portugal naar Engeland, waar hij zijn verdere op dracht ten uitvoer brachte Te Londen werd hij adviseur van de Nederlandse regering.-Later was hij als verbindings officier verbonden aan de staf van Z.K.H. Prin§ Bernbard. Enige kennisgeving. Wij geven met blijdschap jtennis van de geboorte van onzen Zoon PETER JONATHAN. [V KEES JANSEN. EU.Y JANSEN—BAK.' 'Alkmaar, 18 Augustus 1945. Tijd. Centr. Ziekenhuis. Leeuwenbekstraat 23. Heden overleed plotse ling. op de leeftijd van bijna- 90 jaar. onze lieve Vader en Behuwdvader, WIJ BRAND GLIJMS, T. WIJKNIET— GLIJNJS. G. BLANKENDAAL— GL1JNIS. P. ÊLANKENDAAL. Bergen (N.H.), 19 Aug. '45 Nesdijk 5. Teraardebestelling* oens dag 22 Aug,, n.tn. 3 uur. op de begraafplaats te Bergen (N.H.). Heden werd, door een droevig ongeval te Eind hoven, van ons weggeno men. onze geliefde Zdbn en BrCeder, DIRK CORNELIS WINTERS, op de jeugdige leeftijd van 17 jaar. H. WINTERS. A. WINTERS— GELDERBLOM en kinderen. Alkmaar, 18 Augustus '45. Egelburgerlaan 7. De begrafenis zal plqats hebben a.s. Donderdag op de Gemeente-Begr.plaats. Vertrek vanaf het Centr. Ziekenhuis nam. 2 uur. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze lieve Dochter en Zuster ANNIE DE JAGER op 16 Juni in het Zieken huis te Bremén-Horn is overleden Qp den leeftijd van 24 jaar. D. DE JAGER. C. DE-JAGER— GRENSWIS JAAP. Heiloo, 17 Aug. I!f45. Kennemerstr.weg A 2i(E DANKBETUIGING. Bij deze onze hartelijke dank, ook namens wederzijdse Ou ders voor de grote belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. A. BAKKER. N. BAKKER—WIT. Alkmaar, 8 Augustus 1945. Aan allen onze hartelijke dank voor de zeer talrijke en hartelijke blijken van belang stelling .bij ons zilveren hu welijksfeest ondervonden. Deze dag Is voor ons en onze kinderen toit een onvergete lijke geworden. P. KOOPMANS. x A. KOOPMANS— SCHOUTEN. Noordervaart D 17, •v gem. Oudorp. Voor Uw deelneming betoond gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Man en Vader, Broeder en Zwager, de Heer DIRK SAAL Czn- betuigen wij U onze harte lijke .dank. Uit aller naam. M. SAAL—WEEDER. Voor de vele en hartelijke blijken van Belangstelling en deelnefning na het overlijden van onzen besten- -en zorg- zamen Vader en Behuwd vader, den Heer J.ACOB SMIT, betoond, zeggen wij langs deze weg onze oprekte dank JACOB SMIT Jr. H. -J. SMIT— BEELDMAN. Alkmaar, Augustus 1945. Noorderkade 43v OPROEP. Ondergetekende, door den Militairen Commissaris voor het District Alkmaar aange steld als beheerder over het vermogen van Eduard Man- dersloot, gewoond hebbende te Bergen (N.H.), Breelaan 82, verzoekt allen, die iets te vorderen, hebben van of ver schuldigd zijn aan of ln enigerlei rechtsbetrekking staan tot voornoemden E. Mandersloot, goederen, gel den of andere 'waarden van dezen in hun bezit hebben of weten, waar zich zodanige goederen, gelden of andere waarden bevinden, hiervan ten spoedigste, althans vóór 1 September .1945, schriftelijk opgave te doen aan den on dergetekende. Verzuim Van opgave, is strafbaar. Alkmaar, 17 Augustus 1945. De beheerder voornoemd, Mr. F. ZEILER, Ritsevoort 0- GEVRAAGD NET MEISJE van 8.30 tot 2 uur,- niet 'ben. 16 jaar. Zich vervoegen des avonds na 7 uur. MEVR. DE WIT, Zilverstraat 1; Alkmaar. OPROEP. Ondergeteekende door den .Militairen Commissaris voor hef District Alkm&ar aange» steld als beheerder over het vermogen van: L C. J. HOEBSN, schoen maker.' Oudegracht 245: 2. J. ,SWIDDE, smid, Kool tuin, beiden wonende te Alkmaar, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan genoemde personen' goederen of gelden en/of andere waarden van deze in hun bezit hebben of tot hen ip eenigerlei rechts betrekking staan. hiervan zoo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 September a.s. schriftelijk opgave te doen. Het niet"voldoen aan deze oproep is strafbaar krachtens besluiten Herstel Qechtsver- keer en Vijandelijke Vermo gens." Mr. E. H. J. WYNNE, Beheerder. 'TE RUIL AANGEBODEN: een vulkachel z.' g. a. n. voor een gasfornuis, of 2 tweepits gasstellen. Brommersma, Ko- Boeken te koop gevrSagd JjJoekenhuis Nieuwesloot 103, Alkmaar. i Voor direct gevraagd FLIRKE, WETTE BAKKERSBEDIEKDE of halfwas, goed loon. Bakkerij ,.De Koornschoof', Koningstraat 10, H'hoef. Wieringen. OPLEIDINGSSCHOOL Berger Schoolvereniging. Aanvang der lessen Donder dag 23 Aug. 9.10 uur in het gebouw „*t Heem", Breelaan 45, Bergen. Vertrek bus Alkmaar, Bergerhout 8.45 uur. Vertrek Belgen 3.45 uur. Kosten bus 20 c. per rit p. p. Gelegenheid tot overblijven onder toezicht. Heer - zoekt KAMER(S) met pension. Br. Houttil 5. Alkm. OPROEP. Ondergetekende, t door den Districts-Militairen Commis saris te Alkmaar benoemd tot beheerder over: 1. Het privé-eigendom van JAC. DE BOER Pz., wo nende aan de Prins Hen drikstraat 12, 2e. Het privé-vefmogen van Jan de Boer. wonende aan dÉ' van der Kbaysttaat 34," 3e. Het bedrijfsvermogen van de vennootschap onder de fa. J. de Boer Zn., ge vestigd aan de Geest 15, -uitoefepénde het bedrijf van timmerfabriek, verzoekt allen, die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan de boven genoemde personen en ven nootschap. goederen, gelden eh/of andere waarden van hén in hun. bezit hebben of tot hen in enigerlei rechtsbe trekking staan, hiervan zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 31 Augustus a.s. schriftelijk opgave te doen aan ondergetekende. "Het niet voldoen aan deze oproep is strafbaar ktSfch'cns de besluiten Herstel Rechts verkeer en vijapdelijk ver mogen. De Beheerder. R. VAN VLIET. Rozenstraat 1, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1945 | | pagina 3