Hoe Van der Spek en zijn bende West Friesland terroriseerden Zij vreesden slechts één vijand: de man van de K.P. Stroomlijndiesel reed riaar Bergen aan Zee NET MEISJE WONINGRUIL TREKKING Rekening afwezig Een groepje landwachters staat binnenkort terecht Elk schot van Jonker was dodelijk. MET grote, vaste haten deed de kapper zijn scheermes glUden over de dlk-bezeepte kin van zijn lilagit. Misschien was hy jnlst van plan, zijn causerie over het mqoie weer met een ander onderwerp te wisselen, toen zün hand plotseling verstardej in een - kramp. Seconden lang bleef, als een zwaard vart Ha modes, het mes hangen boven het hoofd van de man In de scheerstoel. Zdfs toen het knallen der schoten verstomd was en de levensgeesten waren geweken uit de man. die zo even nog rustig zijn krantje lezend, zijn benrt had zitten «achten, hing het daar nog, onbeweeglijk in de hand van de kapper. Die man was de S.S. Rottenfilhrer George Herlees Op 30 December 1944 kreeg hij zijn verradersloon. De Centrale Inlichtingen Dienst' had aan de-K.P. van Hoorn het sig nalement van Herlee verstrekt, met het bevel deze man te elimineren. Herlee was op het spoor gezet van de actieve Illegale werkers van Hoorn Z'in aanwezigheid betekende een groot gevaar. Hij had uitgebreide Inlichtingen en stond op het punt, om de hele zaak op te rollen, maar de mannen van de K.P. waren hem juist voor. Drie hunner hadden hem gevolgd van het huis, waar hij vaak vertoefde, naar de scheersalon. Her lee scheen zich nogal op zijn gemak te vóelen. Hij keek nauwelijks op van zijn krantje, toen de drie nieu we klanten binnen stapten. Het zou hem trouwens niet meer gebaat heb ben de revolvers waren -reeds ge trokken en hun kogels doorzeefden hem. Een eed dood werd door weinigen betreurd. Maar één man moet gevloekt hebben toen hij van „de moord" op George Herlee hoorde: dat was zgn boezemvriend W. A. van der Spek, hoofdschaarleider van de Landwacht in Alkmaar. Hij nam zich voor om zijn vriendje te wreken en de strijd met de illegali teit en het volk op te nemen. Hij. wilde er heen met zijn bende om „de terroristen" uit te roeien en hij zwoer, de burgers niet met hand- schooltjes aan te pakken. Wat het laatste betreft, hij hield zgn woord. Al spoedig bereikte hem 'n waar devolle tip. Jan Wielema, een boer Uit de Wieringermeer, die trachtte schatrijk te worden ten koste van zijn hongerende landgenoten, was door de mensen van het verzet tot afschrikwekkend voorbeeld gekozen. In het begin van '45 haalden zij de mudden zwarte tarwe bij hem weg. om hem te straffen en de nood van de mensen in de steden te verlichten. Het is jammer, dat zij hem niet nog even forser hebben aangepakt. De adder kreeg nu de kans aan een S.S.-er te vertellen, dat hij een van de mensen, die bij hem op bezoek geweest waren, waarschijnlijk wel kende. Mayer, een van de volgelingen van Van der Spek, kon dit rappor teren aan zijn baas, wiens hart op sprong van vreugde. „Er op af!" luidde zijn bevel. In Hoogwoud de den zq een overval op de woning van de heer Commandeur een van de vertrouwelingen van de K.P. Zij von den bg hem enige pistolen en de leren jas die eens van Jan Wielema geweest was. Was er meer bewijs nodig? „Op de vlucht" neergeschoten. Van der Spek gaf opdracht, de arrestant weg te brengen. Maar hij zei er bij, dat Commandeur -niet in Hoorn behoefde aan te komen. Mayer en Jonker spraken af, het bevel als vol^t uit te voeren: ze zouden hun Slachtoffer zeggen, bij de driesprong links af 'te gaan. De colonne zou naar Teehts afbuigen. Zo kwam bij de driesprong de „ontvluchtingspoging" tot stand. Twee schoten knalden. We'derom had een goed Nederlander zgn moe dige houding met de dood bekocht. Men zal zich hier ogenblikkelijk afvragen: hoe verging het de ver rader, Jan Wielema? Luister hoe deze Zjjn loon kreeg. Hy werd na de bevrijding gearresteerd. Door het Bijzonder Gerechtshof werd hy ver oordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hy ging in cassatie en zyn straf weril veranderd in zeven jaar. Uit zeer betrouwbare bron vernamen wij, tot onze stomme verwondering, dat do heer Wielema thans op vrije Toeten is BINNENKORT, n.1. op 11 en op 18 Juni, zal het Bijzonder Gerechtshof van Amsterdam een speciale zitting houden ln Alkmaar. Tegen de vier man nen die dan terecht zullen staan zal mr. Bakhoven zijn eisen formuleren. Zij zullen niet licht zgn het vonnis vermoedelijk evenmin. Want Van der Spek, Jonker, Mayer "en Alders hebben tal van moor den op hun geweten. Zg waren het, die, toen de Noordelijke gewesten van dag tot dag wachtten op de bevrijding die het Zuiden reeds deelachtig gewdrden was, door hun bloe dige terreur de schrik werden van West-Friesland. Dirk Jonker, speciale gunsteling van Van der Spek T\IRK JONKER was een speciale gunsteling van Van der Spek. Deze in Oudkarspel geboren land verrader was 19 jaar, toen hy aan de roof- en moordtochten door West- Friesland deelnam. Hij dwong de be wondering van zyn rotgenoten af door zijn vaste hand. Elk schot uit de karabgn van deze jonge fanaticus was dodelgk. Op 7 Februari '45 zagen twee wiel rijders die uit de richting Hulk Tcwa- men, dat een groep Landwaohters op de Westerdgk bij Hoorn bezig was om fietsers te controleren. Zg keerden ogenblikkelgk het stuur een paar schoten werden hen ach terna gezonden, maar de afstand Was te groot Van der Spek hield een vrachtauto aan, die juist passeerde, met Jonker sprong hg op de laad- Tegenactie Jonker: „Ik zal in de gelederen der Waffen S.S. strijden voor mgn Vaderland. Houzee!" stond op de achterkant van deze foto. HU heeft, op zgn manier, zgn woord gehouden. bak. De chauffeur was gedwee en gaf vol gas. Voor de splitsing van de Hulkerweg ep de dijk zagen de landwachters de vluchtelingen ieder een kant uit gaan. Op een 30 tot 40 meter afstand genaderd gaf Van der Spek aan Jonker het bevel, te schie ten. Jonker vuurde één schot af. De vluchteling viel van zgn fiets. Hy overleed de volgende dag. De naam van Lambertus v. d. Bos was aan de rg der slachtoffers toegevoegd. Die volgende dag, de 8ste Februari hielden de Landwachters zich op de Westerdijk onledig met het vorderen van fietsen. Christiaan Hulsebos be sloot om te proberen met een flinke vaart langs het troepje individuen te rijden. Het lukte hem inderdaad, Jonker te passeren. Jonker liet zich op een knie zakken, legde zgn kara» bijn aan en maakte met een schot in de nek een eind aan het leven van Hulsebos. Ruim een week later, de, 17e Fe bruari, reed van der Spek met zgn satellieten patrouille in Zwaag. De jonge mannen het zqt daar vol met onderduikers vluchtten als hazen voor hen weg. Jonker en Hel- lema zagen op een gegeven moment, niet ver voor zich, twee jonge kerels een boomgaard in duiken. Zij spron gen van de fiets en vlogen hen na. Jonker schoot een paar maal in de lucht toen hy langs de broeikassen rende. Even later zag hy hoe een der vluchtelingen zich, gedrukt tegen de kant van een sloot, uit de voeten trachtte te maken. De afstand tus sen beiden was een veertig, vgftlg meter, toen Jonker schoot. Johan Adriaan Schouten gleed in het water. De volgende dag overleéd hy. TIJ laadden de bak van de vracht- auto met strobalen: zodanig, dat er genoeg ruimte over bleef in het midden om er te liggen en élechts een paar kieren tpssen de zakken om te schieten. Eindeiyk zou het er dan op los gaan. Keer op keer hadden zij reeds toestemming ge vraagd om met de moordbende van Van der Spek te mogen afrekenen.. Maar de „hogeren" aarzelden, be ducht voor repressailles. Thans werd met die aarzeling gebroken. De K.P. ging op patrouille. Eerst tegen de avond, In het dorp Zwaag, om een uur of vgf, werd contact gemaakt. Een paar fietsen met melkbussen stonden tegen een muur. van een boerderij. Zij werden herkend: jongens daar zgn ze. De wagen stopte en reed langzaam ach teruit; keerde toen de 3 landwach ters over het erf kwamen aanmar- cheren. Zg vónden niets verdachts aan de wagen van de voedselvoorzie ning en kwamen langszij. Toen kraakte het salvo los. Drie land wachters tuimelden achterover de sloot in. Zes laarzen staken boven het,water uit. Maar noch van der Spek, noch Jonker waren hier by geweest. Zg zouden nog hun kansen krggen: 17 April 1945. Een illegaal werker uit de Wieringermeer, de bekende fi guur, A. C. de Graaf, reeds lang door Duitsers en Landwacht gezocht, was helaas zo onvoorzichtig om naar het toen reeds onder water ge zette gebied te gaan kyken. Hy werd door de Grüne Polizei gearres teerd en ongelukklgerwyze werd hy gezien en herkend door Mayer. Van der Spek gaf "ayer en Alders 't be vel hem naar Hoorn te brengen. Hg zei er bg. dat de arrestant niet in Hoorn hoefde aan te komen. By het kruispunt v^ak voor Wognum deed De Graaf .een „ontvluchtingspoging". Een schot ln de nek maakte een eind aan zyn léven. Op tweehondervijftig meter IACOB BREIER werd op 22 April het volgend slachtoffer van Jon ker. Hy was omgekeerd, toen hy de troep landwachters op de Scheülnk- houterdyk by Hoorn fietsen z%s,vor- deren. Twee honderd vyftlgUrtféter scheidde hem van Jonker, toen deze de trekker van zyn karabyn over haalde. Het éne schot had onmid- deliyk de dood ten gevolge. De heren van de „nieuwe orde" be sloten, op 1 Mei Zwaag een beurt te geven. Tydens de grote razzia die ln het dorp gehouden werd, patrouil leerde Jonker met enige van zyn soortgenoten op Dracht Vgf jonge mannen kwamen per fiets aangere den. Waren zy niet op hun qiu-vive? Blijkbaar hadden zg geen tyd meer om naar hun wapens in de fietstas sen te grypen, toen het bevel klonk: afstappen handen omhoog! Een van hen liet zgn handen zakken een schot klonk. Ook met de revol ver was Jonker vlug. Een wacht meester van de politie, die passeer de, zag dat het lichaam dat daar op d^, grond lag, nog bewoog. Hy vroeg, of hg een dokter kon halen. „Niet nodig", zei Jonker en hy gaf de. politieman de wenk om door te rijden. Een 25 meter was deze ver der, toen hij weer een schot hóórde. Hy draaide zich om en zag Jonker met ds revolver ln de hand gebogen staan over het lichaam dat nu bewegingloos was. De drie anderen een van de vyf was de dans ont sprongen waren van alle kanten door hun vyanden ingesloten. Ont snappen was niet meer mogeiyk. Zy werden naar Van der Spek gebracht, die hen tegen de muur van het raad huis van Zwaag liet zetten. Om klokslag twaalf uur werd een eind gemaakt aan hun jonge levens: Ruurd Dgkstra, Joh. Smink en Jan Kort werden door Van der Spek vermoord, Gosse Dijkstra, de broer van Ruurd, was de man, die door Jonker was neergeschoten. List van de tegenpartij DE MAN was zeer vereérd, dat er drie „Duitsers" om hem kwamen. Natuuriyk was hij direct bereid om mee te gaan. Inlichtingen over de „terroristen?". Die kon hg wel ge ven'! Reeds in de wagen begon hij te vertellen wat hy wist. Die mof fen waren toch aardige kerels. Voor al die officier scheen 11'y te zyn, dat hy de terrorist X. van gezicht wel kende. Hy had het zo druk met pra ten, dat hy niet zag, dat de auto toch biykbaar niet de kortste weg nam van zyn dorp naar Alkmaar. Hg merkte pas dat er wat aan de hand was, toen de wagen plotseling achter op een boerenerf stopte en die vriendeiyke officier, op nog even beminneiyke toon, maar nu plotse ling in zuiver Hollands, tegen hem zei: „Uitstappen, vader. Het spel letje Is uit". Die avond werd een kuil gegraven ergens In het boerenland. Het was de vijfde of de zesde op dat plekje grond. Wat eens een landwacht er was, werd er in gelegd. Dit was een fragment van de bloedige stryd tussen de wapendra gers van het Germaanse ryk en een handjevol mannen van de K. P. In West-Friesland. Het byzonder Hof zal weldra het laatste woord spre ken over die leden van de eerste groep, welke nog ontsnapten aan de wrekende hand van de mensen van het verzet Interpellatie over slechte woningtoestand HETLOO Het raadslid Joh. de Vries (F." v. d. A*) heeft aan B. en W. gevraagd de Volgende vragen te mogen stellen in één der eerstvol gende vergaderingen. 1. Is het B. en W. bekend, dat de woning, bewoond door het gezin P. de Jong, gelegen aan de Butterlaan in onbewoonbare toestand verkeert? 2. Is het B. en W. bekend, dat door bovengenoemd gezin meerdere malen de wens is kenbaar gemaakt om voor een betere huisvesting in aanmerking te mogen komen? 3. Indien vorige vragen bevesti gend worden beantwoord, zijn B. en W. dan bereid aan de Raad mede te delen, welke maatregelen genomen zullen worden om aan deze onhoud bare toestand een einde te maken? VRAGEN AAN B. EN W. HEILOO Het raadslid Joh. de Vries (P. v. d. A.) heeft aan het college van B. en W. vragen gesteld over uitvoering van werkzaamheden op het bureau van de gemeentearchi tect, ten behoeve van particulieren. Genoemd raadslid vroeg voorts, of B. en W. met hem niet van mening zyn, dat het onjuist geacht moet worden, dat een ambtenaar ln ge meentedienst bovendien betaalde ar beid verricht ten behoeve van parti culieren. Tot slot vroeg dhr. de Vries of B-. en W. bereid zyn aan de Raad mede te delen, welke maatregelen genomen kunnen worden om daar een einde aan te maken. WAAROM NIET VERHUURD? HEILOO Het raadslid J. A. Bosma heeft aan B. en W. schrlfteiyke vra gen gesteld over het perceel Kenne- merstraatweg 226. welke woning sinds September 1946 slechts gedeel telijk bewoond woifdt. Alhoewel de bewoonster reeds enkele malen om inwoning gevraagd heeft, is daar tot op 28 Mei '47 nog geen gevolg aan gegeven. Verder vheeft dhr. Bosma B. en W. gevraagd, of er reeds plan nen bestaan om uitvoering te geven aan de bouw van plm. 50 woningen, waarvoor door hogere Instanties ver gunning is gegeven. V.O.L.A. opgericht Dinsdagavond kwamen in de* Am bachtsschool te Alkmaar enige oud- leerlingen bij elkaar om te komen tot oprichting van een vereniging van oud-leerlingen der Ambachtsschool (V.OJiA.). Deze vereniging stelt zich ten doel de band tussen de oud-leer lingen aan te houden en hun techni sche kennis te ontwikkelen door het houden van lezingen, filmavonden en excursies. Oud-leerlingen worden verzocht .in dien zij interesse hiervoor hebben, hun adres te sturen naar het vooflopig secretariaat: J. Visser, Scharloo 14 a. Alkmaar, met vermelding van leervak en jaar waarin zij gediplomeerd zyn. Oud-leerlingen van 15 tot 80 jaar. het woord is nu aan u. Hef Berger frammef/'e 3 Juni 1946 was het de dag, waarop het trammetje zgn diensten naar Ber gen en Bergen aan Zee onder over weldigende belangstelling hervatte. Precies een jaar later jJ. Dins dag dus liepen "weer velen uit hun huizen nu om te kijken naar een hier wel zeer ongewone verschgning. Een zwaar ronkende, hypermoderne, 4-assige dieselmotorwagen, welke op viel door zeer snel optrekken (by de overwegen werd uiterst behoedzaam gereden), bracht een bezoek aan het Bergen lyntje. De vriendelijke stationschef uit Ber gen. bevreesd zich aan koud water te branden, achtte het klaarblijkelijk in het belang van de N.S. zich jegens de pers over het doel van deze rit niet uit te laten. Bereidwilliger spoormensen wisten ons er meer van te vertellen. Het betrof hier jammer genoeg geen proefrit, maar een gewone inspectie tocht. Passagiers, die toevallig op het per ron Bergen stonden, genoten het voor recht deze rijtoer naar Bergen aan Zee te mogen meemaken. Interessant was het, door de mond van de spoorlui te vernemen, dat deze dieselwagen zeer geschikt dienst zou kunnen doen op hun tramlgntje. niet te zwaar en bovenal, dank 7.y draai- stellen zeer gemakkelijk door .de bochten rijdend, die in tegénstelling met locomotieven, zoals tUdens de af gelopen winter, de sneeuwruimer „Willem Barendsz". welke een grotere radsafstand hebben dan het hier ge bruikelijke lócaalspoor-type. Boven dien is deze dieselwagen voorzien van een zeer sterke motor, zodat hii wel 10 rijtuigen zou kunnen trekken. Of dit iets voor Bergen zou zijn? Ons dunkt, het kon niet beter. De baan hoefde ?r niet voor veran- Door vrachtauto gegrepen BERGEN Een jongetje, dat erge haast had om in Pesie's zwembad te kgmen. moest zijn overijldheid gister middag om ongeveer half drie bijna met de dood bekopen. Bg de voormalige Tol stapte hg vlug uit de bus naar Bergen, liep er voor langs naar de overkant, keek niet naar links en werd gegrepep door een melkauto van Neerlandia. welke de bus achterop kwam. De chauffeur remde krachtig en stond bijna gelijk stil, toch kon hij een botsing niet ver hinderen. Het slachtoffer, de 10-jarige Martie P. uit Alkmaar, bleef liggen met een bovenbeenfractuur. Zijn wang was ge scheurd en het glas van de luycerkop- lamp had verschillende sniiwonden veroorzaakt. Hy is in het St Elisabeth ziekenhuis opgenomen. Jonge lezertjes, denk er om dat je bij het uitstappen nooit vóór de bus langs loopt .Je kunt dan niet zien. wat voor gevaar er van links dreigt enonthoudt: Als je de weg wilt oversteken, eerst links, dan rechts gekeken! GEVONDEN EN VERLOREN TE BERGEN. Gev o n d e n Tennisbal, vulpotlood, veldfles. Verloren: Witte triéo ceintuur, ge bloemde zyden .shawl, blauw-groene portefeuille met inhoud, damesporte- monnaie, inh. o.a. f3.50, dames pols horloge, rode schoudertas met inh., bril in. etui, lichtgryze pet en een paar lichte ^kinderschoenen. Inl.. by de groepscommandant der Rijkspolitie te Bergen. derd te worden. Ook was het dan mo gelijk '8 winters met één rydende wa gen aan de haltes zo min mogeiyk te stoppen en wel alleen op verzoek, net als bij de bus Het ware wel gewenst bij de over weg van de Bréelaan spoorbomen aan te brengen en de halte Sparren- lnan te verleggen naar de gevaariyke V mising met de Komlaan. Wij twijfelen niet of het tramlUntje met als achterland het ïiltra-gem.i'ler- niseorde Bergen aan Zee zou eert rijke tiid tegemoet kunnen gaan. Wanneer men dan nog in tweede in stantie de omweg by Koedyk ver kleinde, flikkerlichten aan de overwe gen van de Helderse weg plaatste en dubbelspoor op het traject Borgen— Bergen aan Zee aanbracht en last but not least de trams beurtelings naar het Station en langs de Kanaalkaije in Alkmaar tot aan de Pieterstraat (vlak bij de Kaasmarkt) liet doorrijden de rails ligt er dan zou het Berger tramlijntje wel eens onmisbaar voor de N.S. kunnen worden. „DE RUSTENDE JAGER- VIERT FEEST. BERGEN Het was 15 Mei j 1. vyf en twintig jaar geleden, dat de heer en mevr. G. DiesfeldtPieters de ex ploitatie van de bekende „De Rus tende Jager" ter hand namen. Enige da gen daarvoor, n.1. op de 9e Mei. was het een kwart eeuw geleden, dat zy in de echt werden verenigd. In ver band met de drukte, die dergelijke feestdagen met zich meebrengen, be sloten de heer en mevrouw DlesfHdt. van deze jubilea een feestdag't* ma ken. en wel op Donderdag 5 Juni is dus vandaag de dag .dat .De Rus tende Jager" !n de bloemetfes gezet. BTTRGERF.fJKE STAND BER^V Geboren: Aïda M7, d. v. Corn**- J. Noort en Hillegonda J. Ondertrnuwd: Alber! B*>' Anthonia M. Koomen. Getrouwd: Corne'is Rov-V a- ker en Mpria G. Bak. VERGADERING R. DDiNGS BRIGADE Ook dit seizoen u eer paraat. EGMOND AAN ZEE Maandag vergaderde de Egmondzeeër Red dingsbrigade in d zaal van het on'é Kager ter bespreking van de w*tk zaamheden gedurende dit seizoen in de eerste, plaats zal de hout' t tent van de Brigade Zathnlag «i. op het strand worden geplaatst, voorzien van de benodigde reddings middelen. Ook de reddingsvlet. Üe reeds door een paar leden flink on der handen is genomen, zal wee* o het strand, gereed voor het gebrmk worden gemaakt.» Besprekingen den' gehouden over de verdeling v.»n de wachten op verschillende puni r. van het strand. Vervolgens kreeg ue secretaris opdracht van de vergade ring om een dankbrief te sturen aar de directie van de „Overdekte" tt Alkmaar en aan de heer R <-k van de Alkmaarse Brigade vu. zyn hulp gedurende de afgelopen winter, toen de Brigade in de Overdekte oefende. Nadat nog naar voren ge bracht werd, dat enkele loden gebrek aan badpakken hadden, waarbij het bestuur mededeelde, dat het ln deze alles zou proberen hierin erbetering te Tïrengen, sloot de voorzitter de vergadering. Gevraagd voor direct: een leerling en een halfwas rijwiel hersteller Persoonlijk aanmelden by: „DE RIJWIELHAL" J. HENSTRA LAAT 160 Alkmaar TE KOOP: Opjaaglgn met dubbele schyven; boerenwagen met toebehoren; nieuwe 24-sports ladder; 8 palen, 4-7 m, 15-20 cm doorsnede; 1 paards hou ten eg: vatkensbrng; 1- en 2- pers. Eng. led. met spiraal. KI. BLOKKER, Kanaaldyk 85, Bergen. gevraagd voor halve da gen. Mevr, PR1NZ, Luttik Oudoip 94 Aangeb.r mooi vrij ben. huis A'dam Z.. 3 kamers, gr. keu ken. badkamer .tuintje met schuur, op goede st„ in ruil voor woning Alkmaar of omg. Brieven onder no. 1596 bu reau van dit blad. WEIGERT UW NAAIMACHINE Wij repareren deze vakkun dig. Naalden en onderdelen verkrijgbaar. G. KLfiNNEN, Hofdijkstraat 13, Alkmaar. Te kocp: Trapnnaimacliinc f95 Ned. Staatsloterij Kantoor: Langestraat 53 Alkmaar i.d. Rottcrd. Bank Geopend van 9 tot 2 uur, behalve Zaterdag Gironummer 210771 C 011 e c t r 1 c e: Mevr. Brommer-Kraft 7 JULI Dijkgraaf en hoogheemraden van Noordhollands Noorder kwartier maken bekend, dat de door hun college voorlo pig goedgekeurde rekening en verantwoording van het hoogheemraadschap over het dienstjaar 1946 van 6 Juni 1947 af gedurende 14 dagen, alzo tot en met 19 Juni d.a.v. voor de ingelanden ter in zage zal liggen ter secreta rie van het hoogheemraad schap te Alkmaar, Kenne- merstraatweg nummer 13. Gelegenheid tot inzage be slaat iedere werkdag, behal ve des Zaterdags .van des voormiddags 9 tot des na middags 12.30 uur en van dos namiddags 1.30 tot 5 uur; dos Zaterdags van des voor- riiddags 9 tot des namiddags 12.30 uur. Ahimaar, 5 Juni 1947. H. E. J. ien Kley TE KOOP aangeboden een KERMISZAAK zijnde een ^golfbaan met 60 zitplaatsen. Een van de mooi ste zaken op dit gebied, die in Nederland reist Direct te koop met verschillende ker missen. Te bevragen en te zien by R MEYER Kermisterrein Ommen Ov. Bekwame timmerlieden en metselaars gevraagd by: Fa. F .H. RINGERS Zn., Laat 152 Alkmaar. tot Dinsdag 10 Juni. DAME z.z.g.g. als DAME HUISHOUDSTER bij bej. heer, besch .milieu, z. g. ref. ten hare dienste. Brieven onder no. 1930 bu- rAu van dit blad. AANGEBODEN: Berdux piano, prijs f800.—-f G str. Hawalian-gitaar. GU boonmodel. f 125.—. Te bev», Spoorstr. 34 .uitsl op Zater dagmiddag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 3