Beruilnisting Belgische industrie Bijeenkomst Bevin-Bidault- Molotov? Amerikaanse uitvoer staat stil Geruchten over Koning Leopold UMiUJWi Binnenland j Drie jaar voor acht deserteurs Amsterdamse havenstaking geëindigd KORT maar krachtig Buitenland 4e Jaargang No 963 Uitgave N.V. Noordhollandse Pers 1945 i.o. Redactie- Achterdam 20 tel. 2274. Adm. en Adv. Rid derstraat hoek Oudegracht tel. 3971 Alkmaar. ltma&ftler DAGBLAD VOO» ALKMAAR EN OMGEVING Donderdag 19 Juni 1947 itoprt tH. Hoofdredacteur: W. RBJYNDERfi O. E. DE WINTER BE VIN g'JITENLAND Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een communi qué uitgevaardigd waarin het besluit van Bevin en Bidault wordt be kend gemaakt om Molotof voor te stellen dat de drie ministers elkaar in de loop van de volgen weken zullen ontmoeten. H doel van de bijeenkomst zou z\jn het plan van Marshall voor hulp aan Europa te bespreken. Bevin en Bidault hebben gedurende enkele dagen Marshall's plannen onder, de loupe genomen. -In het communiqué wordt o.a. over deze plannen gezegd, dat de Franse zowel als de Britse minister „met de grootste voldoening de ideeën verwelkomen met be- trcl king tot de organisatie van economische satnenwerking tussen üe .anden van Europa en de hulp, welke de regering der V.S. in over- We ,1ng kan nemen om deze samenwerking effectief te maken. pold is ingesteld om de tegen hem ingebrachte beschuldigingen inzake zijn politiek en gedrag voor en tij dens de oorlog te onderzoeken, aan prins Karél en de voorzitters van beide huizen van het parlem.ent fcn aan de regering worden overhan digd. DE ontwapeningscommissie dei- Verenigde - Naties heeft met 'acht stemmen voor, de 'Sowjet-Unie te gen en met twee onthoudingen een Amerikaans werkprogram aan genomen. De belangrijkste punten varr het plan zijn ten eerste de algc- meene beginselen van de ontwape- ming, ten tweede 'n systeem van be veiligingen tegen schendingen en ten derde praktische voorstellen voor entwapening in staten die geen lid zyn van de V.N. Het Sowjet-wérkplan waarin ge tracht wordt de ontwapeningskwes tie en de atoomenergie controle sa men te vatten werd afgewezen. Aan het eind van het debat verklaarde de Sowjet-afgevaardigde Gromyko, dat het in het Amerikaanse plan gemaakte onderscheid tussen con ventionele en atoomwapenen" in strjjd is met de opdracht die de commissie van algemene vergade ring heeft ontvangen. Gromyko. ging voort „dit kunst matige onderscheid is een hinderpaal voor het werk dat de commissie nog te doen staat, en zal haar pogingen om de «opdracht van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen doen mislukken met alle gevolgen van dien. MOLOTOF BIDAULT DE uitvoer van goederen voor hulpverlening en wederopbouw in E'.r-opa uit Amerikaanse havens wordt thans bijna geheel opgehouden door de Amerikaanse zeelieden sta king. Het. vervoer van voor export bestemde goederen, steenkool en an dere per rails is stopgezet om op eenhoping bij de havens te voorko men. Volgens Amerikaanse ambte naren hoopt men een algemene sta king in alle havens te voorkomen. John Gibson, onderminister van ar beid ,voert besprekingen met de sta kers. Hij verklaarde dat er „aan zienlijke vooruitgang" was gemaakt. Te San Fransisco werd gezegd, dat „een voorlopige overeenkomst" was bereikt met de vakverenigingen van koks en stewards. Dit kan misschien een oplossing-betekenen voor zover treft. HET ministerie van Buitenlandse Zaken der V.S. heeft bekend ge maakt, dat de Griekse regering plechtig beloofd heeft, onmiddellijk krachtige maatregelen te nemen om 's lands hulpbronnen „ten volle" te mobiliseren, teneinde het doel waar voor de Amerikaanse financiële s'eun wordt verstrekt, te bereiken. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse departement zal een overeenkomst, waarin de Griekse belofte is vervat, vandaag of mor gen te Athene geteikend worden. De belofte is een antwoord op de /.me-ikaanse nota van 26 Mei waar- In gevraagd wordt om een aanwij zing, flat de Griekse regering een algemeen herstelprogram had opge steld en om verzekeringen, dat de Amerikaanse hulp. doeltreffend zou worden benut. In een nota van 15 Juni verklaart de Griekse .regering, dat „de steun voor milita'ire doeleinden aangewend z?.! worden voor herstel en handha ving vc.n de orde In het binnenland. De* economische hulp en die voor de -materiële wederopbouw van het land zal zodanig worden aangewend, dat zij eén weldadige invloed zal h-bbcn op het gehele land. Het Cu'ek-se volk beseft, dat de uitein- r! oplossing van zijn moeilijk heden een grote en voortdurende eigen krachtsinspanning vereist en dat de Amerikaanse h dp alleen niet voldoende zal zijn". NOG steeds staat de koningskwes tie in het midden der belangstelling der Belgen. Sedert enkele weken doen hardnekkige geruchten de ron de, dat de 'koning van plan zou zijn van de afwezigheid van de "prins-re gent, Karei, gebruik te maken om onverwacht naar België terug te ke ren. Prins Karei vertrekt 29 Juni voor een officieel bezoek aan de Bel gische Congo. De secretaris van ko- r.ing Leopold, Jacques Pirenne heeft deze geruchten met groïe. beslistheid tegengesproken. Prof. Pirenne ver klaarde dat de koning'zich strikt houdt aan de Belgische grondwet, hetgeen een plotselinge terugkeer uitsluit. Vandaag zal een rapport van de commissie, die door koning Leo- Voor het tijdvak van 28 Juni t.m. 5 Juli 1947 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 707 (Serie F) 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 4 liter melk 7 liter melk 1 el 100 gram vlees 200 gram vlees 200 gram kaas 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) F-01 brood F-02 brood F-01 boter F-02 boter F-01 melk F-03, F-05 melk F-06 melk - F-01 vlees F-02 vlees F-01 algemeen F-02 algemeen F-G8 algemeen 125 gram koffie F-04 algemeen 50 gram thee F-01 reserve 125 gram margarine of 100 gram vet F-03 reserve 1600 gram brood F-Ó4 reserve 125 gram margarine of 100 gram vet F-06 reserve 800 gram brood F-07 reserve 125 gram boter Bonkaarten KD, KE r07 (serie F) F-ll brood 800 gram brood F-ll boter 250 gram boter F-12 boter 125 gram margarine of 100 gram vet F-1S, F-15 melk 12 liter melk F-ll, F-12 vlees 100 gram vlees F-ll algemeen 100 gram kaas F-12 algemeen 1 el F-13 reservé 800 gram brood F-14 reserve 100 gram bloem of zelfr. bak- IIKCl UI lUIlUCI HICCl (niet uit r\jst ber.) 600 gram bloem of klnderm. (niet uit r\jst ber.) of zelfr. bakmeel MD, ME, MF, MG 707 (bflz. (serie F) 800 gram brood 250 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 5 liter melk »gram vlees gram vlees 200 gram kaas 5 eieren Op 26 Juni zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, cacao, versnaperingen en ta bak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 20 Juni a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst met Ingang van Maandag 28 Jnni a.s. mag worden gekocht. De niet aangewezen bonnen van de serie E kunnen wor den vernietigd. F-16 reserve Bonkaarten MA, MB, MC, arbeid a s. moeders en zieken F-21 brood F-21 boter F-22 boter F-21 melk F-21 vlees F-22 vlees F-21 kaas F-21 eieren - De Tsjechoslowaakse rogering heeft besloten van 27 Juli tot 3. Augustus te Marianske Lazne een-internationale conferentie van cineasten te organi seren. Vermoedelijk tengevolge van kort sluiting. ontstond een zeer felle brand in een herenhuis aan de Paul Kru- gerstraat te Hengelo, alspension in gebruik van de heer Kuster. EEN der grote problemen die zich op dit ogenblik aan de Bel gische productie stellen, is die der technische wederuitrusting. De technische outillage heeft gedurende de oorlog geen ver- nieuwing gekend, waardoor men nu moet werken met een ver ouderd en versleten productie-apparaat. Dit heeft een zeer on- gunstige invloed op het economisch rendement. Voorlopig komt dit nog niet zo slecht te voorschijn, omdat men èn in het bin nenland en in het buitenland verzekerd is van een afzet, wat ook de prijs mag zijn. HET probleem der goedkope pro ductie zal echter wel weer op de voorgrond treden. Hiertoe moet de industrie zich van nii af aan tech nisch heruitrusten, nieuwe machi nes aankopen, nieuwe procédé's in voeren. Ook nieuwe industrieën moeten worden opgericht. Denken we hierbij even aan de plastiek nijverheid. Kortom, die achterstand moet worden ingehaald die het buitenland in 't bijzonder Amerika,luut een hoger rend«nent opleve- op het eigen land heeft. Belegging niei aantrekkelijk DE wederuitrusting wordt door de Belgische nijverheid actief aange vat Ze geschiedt vooral door mid del van zelf-financiering. Een aan tal ondernemingen gingen ook tot kapitaalsverhoging over. Maar dit alles is echter financieel onvoldoen de. Daarbij zijn er twee ongustige feiten aan te stippen. Vooreerst is er geen algemeen uitrustingsplan dat het productieapparaat in het algemeen kan omvatten. Ieder be drijf werkt op zich zelf. Vandaar steld, inzake de 'investeringsbehoef- dat' van algem«n ««momizch ten van het Belgische productie- ^Punt Bezten de wederuitrus- tmg met immer geschiedt waar ze het dringendst is. Een tweede fac tor is daarby de zware financiële lasten die op het uitkeren van di- apparaat. Uit dit onderzoek blijkt, dat.de^ gezamenlijke behoeften der nijver heid, binnen de periode 19471956 tot een bedrag belopen van 92 mil- liard Belgische francs; Dit grote bedrag is goed te verklaren. De electriciteitsnijverheid dient een gedeelte harer installaties te ver vangen en moet andere uitbreiden. De steenkolenmijnen moeten abso- Geen globaal plan DE wederuitrusting.wordt in Bel gië door iedere onderneming indi- vidueel opgenomen. Van een glo-r baal plan, dat de ganse nijverheid beslaat, is echter geen sprake. Wel iswaar is er een „Ministerie van Wederuitrusting" maar dit beperkt zich-meestal tot het instellen van een onderzoek nopens de aard en de omvang van het wederuitrus- tingsprobleem. In dit verband heeft het bevoegde ministerie zo juist het resultaat gepubliceerd van een onderzoek, dat het heeft inge- ren en moeten derhalve dringende technische vernieuwing ondergaan. In de ijzer- en staalnijverheid moe ten talrijke hoogovens worden ver vangen. De chemische nijverheid dient met moderne procédé's te worden voorzien, terwijl de téxtiel- n ijverheid een zeer belangrijke achterstand ten overstaan van het buitenland in te lopen heeft videndên worden gelegd. Deze ma ken dat de spaarders zich van het investeren gaan onthouden, daar dit niet meer aantrekkelijk is, het geen trouwens op heden door de zeer lage beurskoersen wordt be vestigd. Dit onthouden van investering heeft nog tot gevolg, dat men zich meer en meer gaat werpen op de "consumptiegoederen. Men gaat dus verbruiken in plaats van sparen. Denken we bier even aan de zeer grote vraag naar auto's! De regering houdt zich ook met het probleem der wederuitrusting der industrie bezig. Een zekere om vorming van de „Maatschappij voor Crediet aan de Nijverheid" die een semi-ófficiële instelling is, werd in het vooruitzicht gesteld. Het te leurstellen van de aandeelhouders waartoe de financiële wetgeving tot heden leidt, blijkt ons wel de grote moeilijkheid voor de gunsti ge financiering der wederuitrusting te zijn. Dr. André Luwel Vijftienduizend Nederlanders protesteren tegen troepenuitzending Onder presidium van de voorzitter van de vereniging NederlandIndo nesië, mr. G. J. van Heuven Goedhart, is gisteravond in het RAI-gebouw te Amsterdam een massale betoging gehouden, waarbij ele sprekers van verschillende politieke richting het woord voerden om 4e pleiten voor over leg met Indonesië en stopzetting van de troepentransporten. Als eerste trad mevr. dr. H. Roland Holst voor de microfoon, „allen die voor de onafhankelijkheid van Indonesië strijden", zo zeide zij, „doen zulks eigenlijk voor het socialisme zelf. Wij allen moeten door onze houding onze Indonesische vrienden het vertrouwen geven, dat v|j als een blok achter hen staan èn hun de helpende hand willen bieden op de weg die zij gaan moeten". Vervolgens spraken de heer H Rcnnink, ds. J. J. Bn.»- en de Am stérdamse wethouder B. Polak. Aan het slot van de vergadering stelde mr. van Heuven Goedhart on der algemene instemming voor een resolutie van de volgende inhoud aan de bevoegde instanties te doen toe komen: Meer dan 15.000 Nederlanders, bij een in een massabijeenkomst van de vereniging NederlandIndonesië, ge hoord hebbende sprekers met uiteen lopende politieke opvattingen, zijn van oordeel dat het toepassen van wapengeweld nimmer tot een oplos sing van de Indonesische kwestie, kan eiden, dat op basis van Linggadjatil verder kan worden onderhandeld in dien van Nederlandse zijde de troe pensterkte zodanig wordt verminderd, dat zij door de Indonesiërs niet meer als een bedreiging kan worden ge voeld en dat er op de sleutel-posities in Indonesi progressieve figuren die nen te worden benoemd. De vergade ring doet een beroep op de delega ties de besprekingen voort te zetten op basis van samenwerking. Het advies der Commissie-Gene raal omtrent de Republikeinse tegen- nota Is gisterenmorgen bij de regering binnengekomen. Naar het ANP ver neemt hebben overeenkomstig eer dere berichten de regeringen van West-Borneo en Indonesia Timoer in derdaad nog afzonderlijke adviezen voor de Nederlandse regering opge steld. Een nlttreksel nit deze advie zen heeft bereids de Nederlandse re gering bereikt. Over de inhoud der adviezen wordt ten departeménte stil zwijgen betracht. Mén deelde mede dat de regering het in dit stadium niet raadzaam acht tot een of andere 'In het Kroatische ziekenhuis te Zagreb heeft de executie plaats ge had van maarschalk Slafko Kwater- nik en andere hoge functionarissen van het onafhankelijke „Kroatië", dat tijdens de oorlog is gevormd. Hun gra tieverzoek na het doodvonnis door het hoogste Joegoslavische gerechtshof was verworpen. Volgens het Tjechische blad „Svo- bodne Sloye" 2al mrs. Eleanor Roose- velt in het begin van de volgende maand een bezoek brengen aan Karls- bad, het Tsjechische Spa. Zij zal aan wezig zijn bü een plechtigheid in het Noordboheemse district Most, waar een steenkoolmijn naar Franklin D. Roosevelt zal worden genoemd. Volgens nog onbevestigde berich ten zijn op bestelling van de Turkse regering 11 superforten in Turkije af geleverd. Het Zwitserse parlement heeft aan schaffing besloten van 75 Engelse Vampir Duesen jachtvliegtuigen voor de Zwitserse luchtvloot ten bedrage van 52 millioen Zwitserse franken, De invoer van levensmiddelen in de Brits—Amerikaanse zone van Duitsland heeft in de eerste twee we ken van Juni een record-hoogte be reikt, doordat te Bremen, Hamburgen Emden 36 schepen zijn aangekomen, die 240.000 ton levensmiddelen uit de V.S. aanvoerden. Een Constcllatlon Clipper van de Pan-American Airways met 21 dag bladredacteuren en -uitgevers aan boord, die voor 't eerst een passa- giersvlucht om de wereld onderneemt is op 't vliegveld Londen Aiport ge arriveerd. Een der vier motoren van het toestel raakte onderweg van het vliegveld Shannon naar Londen Air- port onklaar. publicatie over te gaan. Sjahrir is te Batavia gearriveerd om aldaar besprekingen te voeren met verschillende vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen o\*r de hui dige crisis in Indonesië. Hij verklaar de-tegenover verslaggevers, dat hij in het huidige stadium geen reden voor oorlog in Indonesië zag en dat hij het Nederlandse pessimisme betreffen de de republiek niet begreep. Aan gaande het Republikeinse ontward op de Nederlandse nota zei hij: ..e'' is nog steeds tyd voor onderhandeling op basis van de wisseling", Aeht militairen, allep van de lich ting '25 stonden gisterenmorgen v^or de krijgsraad te Rotterdam terecht, wegens het plegen van desertie na inschepingsverlog in December van *t vorige jaar. De auditeur-militair '•'•'te tegen allen drie jaar gevangenisstraf met aftrek, terwijl de zaak van G. van der H. uit Doorn voor onbenaal de tijd werd aangehouden in verband met een verzoek. Als motieven vnor hun desertie gaven zij allen verschil lende redenen op. welke alle echter hierop neerkwamen, dat zij zich sterk aan de grond gebonden voelden en- angst hadden om overzee te gaan Onk nu werd hun voor de krijgsraad ge vraagd. of zij alsnog naar Indië wilde gaan, doch zij bleven op hun stand punt staan. Allen werden conform de eis tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld Gistermiddag vergaderden de in de E.V.C. georganiseerde Amsterdamse bootwerkers. Zij besloten het advies van het bestuur der bedrijfsgroep transport van de E.V.C. en van de be- drijfskern bij de samenwerkende ha venbedrijven op te volgen en bet werk te hervatten. De stakingsleiding is tot dit advies gekomen nadat van de zijde der S.H.B. is toegezegd, dat Maandag a.s. met de arbeiders-afgevaardigden de bij de havenarbeiders nog aanwe zige wensen zullen worden bespro ken. Binnenland De mogelijkheid bestaat dat Am sterdam binnenkort tijdelijk „leave- centre" zal worden voo» Engelsetroe pen, met verlof uit Duitsland. De K.L.M. bereidt een dienst voor AmsterdamBerlijn. Een openings datum staat nog niet vast De-Rijnbrug bij Alphen, die Vrij dag j.L onder het gewicht van een te zware vrachtauto in elkaar zakte, zal Zaterdag weer voor het verkeer wor den opengesteld. Een gezelschap van ongeveer hon derd Noorse vacantiegangers vertoeft op het ogenblik in ons l&nd. Gisteren werd Den Bosch bezocht De oudste inwoonstoi van Nijme gen, Mevr de Wed. B. Adriaanse— Oomen hoopt morgen ?01 jaar te wor den. Het weer vandaaq Voor de provincies Groningen. Fries land en Drente, betrekkelijk zwo1"" wind, nog overwegend tussen Oost en Zuid. Van het Zuid-Westen uit, op komende bewolking met later op de dag geringe k^.ns op onweersachtlge verschijnselen. Iets lagere tempera tuur. Voor het overige gedeelte van het land aanvankelijk zwakker on veranderlijk, later naar Zuï<v»v «n draaiende wind. Meest zware uewoi- king met plaatselijk regen. Hier ca daar met onweer, lagere tempera*1 tuur dau gisteren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 1