Dokie Durf in „Boris Baal duikt op" Alkmaars sportnieuws Alkmaar als slachtoffer van slechte financiële vefhoudingen De particuliere secretaris van burgemeester v. d. Sluis RADIO STADSNIEUWS Alkmaarse begroting III Hoofdstuk IV I 1 van de begroting, ondersteuning van behoeftigen, le vert een tekort op van f 799.618.72, rond 8 ton dus. Stelt men dit naast het tekort van 11 ton, dat de begro ting aanwijst, dan betekent dit, dat we hier een heel stuk verder zouden zijn, wanneer deze werkelijk enorme Uitgave niet behoefde te worden ge daan. Dit laatste ia natuurlijk niet mo gelijk. Onze behoeftigen kunnen niet aan hun lot worden overgelaten en dat zal ook niet gebeuren. Iets anders echter is. of de verde ling dezer lasten op redelijke wijze over onze bevolking la omgeslagen Deze kwestie is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Het is altijd de gewoonte geweest, dat de beter ge situeerden, de mensenpakhuizen ont luchtten om zich te vestigen te middven van de heerlijke natuur, waar ze de ruimte hadden en waar ze geen kans hadden te worden lastig gevallen door de wanstaltigheid, welke de ar moede heiaas meestal eigen ls. In de kleine gemeenschappen, waar de rjjken zich hebben samengetrok ken. komen meestal weinig behoef tigen voor en behoeven voor een in stelling als maatschappelijk Hulpbe toon slechts kleine bedragen te wor den uitgetrokken. In andere gemeen schappen en daaronder menen we Alkmaar wel te mogen rangschik ken vormen de uitkeringen aan behoeftigen een last. die betrekkelijk zeer zwaar drukt, omdat hij moet worden bijeengebracht door mensen, waaronder werkelijk rijken niet or nauwelijks voorkomen. Bedenkt men daarbij, dat verschil lende andere takken van- dienst als b.v. politie, volkshuisvesting, e.a. juist in deze grotere en betrekkelijk ar mere gemeenten zwaarder offers vergen .dan ls het-duidelijk, dat hier in een bedreiging ligt opgesloten voor een sluitende begroting en daarmee voor de onafhankelijkheid dier gemeenten. De autonomie wordt in gevaar gebracht, niet omdat er sprake is van wanbeheer, maar om dat van de kleine beurden belangrijk meer wordt gevraagd dan van de welgevulde. Dit laatste op zichzelf is dwaas heid. Daarom rust op gemeenten als Alkmaar de plicht om zonder onder breking en met alle kracht te blijven aandringen op een gewijzigde flnan- tiële verhouding tussen rijk en ge meente. De wijze, waarop in Neder land de verschillende bevolkingsgroe pen zich hebben samengetrokken, ligt bulten het machtsbereik der ge meenten. Het rijk echter heeft dit groeiproces toegelaten. Daarmee heeft dit echter de plicht om correc ties aan te brengen ten behoeve van diegenen, die door deze gang van zaken worden gedupeerd. Deze noodzakelijkheid wordt ten aanzien van Alkmaar nog scherper In het licht gesteld, wanneer men bedenkt, dat enkele bedrijven, die voorheen belangrijke bronnen van Inkomsten vormden, aan de gemeen te zijn ontnomen. We denken hierbij aan het radio-dlstrlbutlebedrljf, dat aan het rijk moest worden afge staan en aan het electrlciteltsbedrijf, dat aanstonds moet worden overge dragen aan de provincie. Weliswaar worden daarvoor afkoopsommen aan de gemeente betaald, maar 't spreekt vanzelf, dat deze In geen verhouding Openbare leeszaal en bibliotheek NTEl WK AANWINSTEN 1917 3e suppl. lijst 37 Gedichten 811 A l Om Aafjea B. Maria Sibyl- la Merian 1946: 811 AlOv Aafjes. B Een voetreis naar Rome 3e dr.; 811 S87 Stip, K. Dieuwertjc Diekema; Oorspr. Ned. romans, novelles. Al 9.2 Addeson, W. Zeelui achter prikkeldraad; A34.3 Ankersmit. An- nie. Leven, o wonder; B60.2 Blaman. Anna. Vrouw en vriend: B70.i>s Bo- mans, G. Sprookjes: D65.5vw Dool aard. A. den Het verjaagde- water: El2p Eckeren, G. van.-ps. van J. Es- ser. De paarden van Holst: F10.5h Fabiicius, J.,.Halfbloed: G50t Gogh- Kaulbach, Anna, v. Toon Dintel; H S5.9st Havank. De schaduw ls terug: H54.7z Hors. Anna, Zuster Agnes(J) H55.H Hertog. A. den. Intermezzo In Batavia; H90.4 Hulsbergen, J .H Het gsote keerpunt (J): J48.41m Jurgens. Marianne. Loekie onder' de mensen. II (j); 027.7 Ontmoeting De door A. Coolen. 040.21e Otlen. Bep. Het leven wacht (J); R 14.4 Raephorst. Marijke van Voor den tweesprong (J) R27.7t Heest, R. v. ps. van K. C. van Spron gen. De trouw der kleine luyden: S52,2g Schuttevaêr-Velthuys. N. De gouden draad: S 58.5p Servacs. Anke pa van A. Valkhoff-Wjjdom Paul al leen: V62 Vis J. Gerucht op de del ta; V85.4 Vosma. Emmy. Toen de lente kwam! (J); »W72.3bg Willink. L. Een boodschap aan Garcia; Z28ga ^ernike. Elisabeth. De gast. is histo-i«ch; (J) la ook voor jon geren. staan tot de winsten, die voorheen jaarlijks in de gemeentekas vloeiden. Wanneer op deze wijze belangrijke inkomsten worden weggenomen, ter wijl er niet aan wordt gedacht tege moet te komen in de uitgaven, die öp zichzelf al onredelijk zwaar drukken, dan is noodlijdendheid onvermijde lijk. Deze is dan echter niet het ge volg van gemeentelijk wanbeheer, doch alleen van wanbeheer van het rijk. We geloven, dat er weinig gemeen ten in Nederland zjjn, waar de onre delijkheid van de bestaande toe standen scherper aan de dag treedt dan juist in Alkmaar, dat wel aan. alle kanten wordt „geplakt", maar overigens in de steek wordt gelaten. We menen dan ook, dat er alle aan leiding is om hierover in de gemeen teraad aanstonds een hartig woordje te spreken. Erger dan het bij ons is, kan het nauwelijks, terwijl we stellen dit nadrukkelijk vast noch de colleges van B. en W., noch de gemeenteraden, welke we in het jong ste verleden hebben gehad, zich ooit hebben schuldig gemaakt aan wan beleid. Integendeel,' we geloven, dat Alkmaar steeds heeft behoord tot de goed bestuurde gemeenten van Ne derland. Postd uiven vlogen Uitslag Quievrain 1 A. Haring A; 2 N. Ypma A; 3 J. Al: P: 4 Godschalk Noome A; 5 J. Egbergen P: 6 C. Jansen P; 7 A. Haring A; 8 P. v. Zwanenburg H; 9 N. Ypma A; 10 Joh. Hofst P; 11 A. Leertouwer H; 12 P. v. Zwanenburg H; 13 C. Rabeling P; 14 A. de Jager P; 15 Pater de Geus H; 16 idem H; 17 H. Pel S: 18 C. Rabeling P: 19 J. Hoed H; 20 P. v. Zwanenburg H; 21 H. Pel S; 22 J. N. Al P; 23 J de Moei P; 24 D. Kranenburg S; 25 Vrasdonk A; 26 J. de Moe! P; 27 J. Egbergen P; 28 F. Feijnen P; 29 A. C. Voorn H; 30 P. v. Zwanenburg H; 31 J. Hoedt H;" 32 Fok Groot P; 33 Middelburg H; 31 J. Dingerdis A; 35 Pater de Geus H; 36 idem H; 37 A. de Jager P; 38 Kaper Termaat A; 39 C. de Waard A; 40 N. Ypma A: 41 H. Bouwens A; 42 H. de Jager P; 43 J. N. Al P; 44 Godschalk— Noome A; 45 Idem A; 46 J. N. Al P; 47 M. G. Pronk A: 48 Godschalk Noome A: 49 P. v. Zwanenburg H; 50 Pater de Geus H; 51 J. Egbergcn P; 52.Pater de Geuus H; 53 A. de Jager P; 54 Joh. Horst P; 55 R. de Beer P; 56 M. Tijdeman S; 57 N. Yp ma A; 58 Pater dè Geus H; 59 td. H; 60 M. Tijdeman S. DIERENBESCHERMING Zwervend te Alkmaar aangetrof fen een type Foxhondwit zwart) Het smoushondje dat Vrijdag werd aangereden en thans herstellende is, is nog steeds niet afgehaald, door de eigenaar. Ter beschikking enige jonge poes jes. t Denk er om! Geen dieren bij de inspecteur brengen. Adres; C. Ver- wer. Baanstraat, Alkmaar. Heiloo GESLAAGD VOOR DOCTORAAL EXAMEN IN DE RECHTEN Aan de universiteit van Amster dam is geslaagd \'oor het doctoraal examen in de rechten de Heer J. W. Koelma, alhier. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hanny, d. v. Hielke Meycr en J. H. Westerhout; Johanna M., d. v. Hermanus J. Stevens en M. A. Sierhuis: Henrietta J. M., d. v. Charles H. Horn en G. R. Broek huizen; Adriaan L., z. v. Arend Slomp en L. Hein. Gehuwd: Marinus Rijbroek en Ja- coba G. Vos Jacob J. Bakker cn Hendrina H. D. Roode Frank Fre- driksen en Alida van den Heuvel. BEVORDERINGEN BIJ DE GEMEENTE-FOLVTIE Door de burgemeester zijn met in gang van 1 Juni 1.1. de volgende poli- tie-ambtenaren bevorderd: De brigadier J. v. d. Burg en W. G. van Heusden tot adjudant, de hoofd agent M. G. J Aarts tot brigadier en met ingang van 1 Mei 1.1. tot hoofd agent de agent J. Troost. VIS AKTEN De burgemeester wan Alkmaar maakt bekend, dat ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn: grote visakten van f 8.50; kleine visakten van f 2.hen- gelakten van f I.de bijdrage ter verbetering .van de visstand inbegre pen. Voor deze visakten moet een aan vraagformulier worden ingevuld, dat eveneens ter gemeente-secretarie ver krijgbaar is. Bovendien zijn verkrijgbaar voor personen boven de 15-jarige leeftijd bewijzen voor het vissen met één hen gel waarvoor de bijdrage ter verbete ring van de visstand is bepaald op f 0.50. Alkmaar 18 Juni 1847. VERKEERSCONTROLE Er liepen er heel wat in de fuik Een groot aantal processen-verbaal werd opgemaakt bij gehouden ver- kcers-controle. „Slachtoffers" waren: wielrijders, die niet tijdig een teken gaven van richtingverandering; personen, die geen voorrang verleenden aan ver keer van de hoofd verkeerswegen; voet gangers die bij kruispunten de aanwij zingen niet opvolgden (denk aan de paaltjes); bestuurders van motorrijtui gen, die niet in het bezit waren van een geldig rij- of nummerbewijs; be stuurders van motorrijtuigen, die zich niet hielden aan het parkeerverbod of die een motorrijtuig bestuurden, waar van één of meer nummerborden ont braken; chauffeurs, die niet in het be zit waren van het werkboekje ingevol ge 't rijtijden-besluit of dit niet had den ingevuld; chauffeurs, die een mo torrijtuig bestuurden waarvan de rem men ondeugdelijk waren. Proces-verbaal werd o.m. opge maakt tegen de chauffeur van een bus van de lijndienst op Den Oever op Wieringen. De bus werd door de po litie in beslag genomen. De passagiers moesten uitstappen om met een ande re bus de reis te kunnen voortzetten. Dit waren wel de voornaamste over tredingen. Met klem verzoekt de poli tie ons, het publiek opmerkzaam te maken op het feit. dat veel. van deze overtredingen hadden kunnen worden voorkomen, maar „men" te gemakke lijk Is. In hét vervolg zal nog stren ger toezicht worden uitgeoefend op 't naleven van de verkeersregelen, zodat hij of zij, die geen prijs stelt op een bekeuring, zich als behoorlijk wegge bruiker (ster) dient te gedragen. 1. Toen het grote zeekasteel, de „Samoa", voor anker lag, was iedereen trots. De bouwers, de werk lieden, de burgemeester van de stad, waar hel schip was gebouwd en de reder die het voor zijn stoom vaartmaatschappij had gekocht. Zelfs onze held. Dokie Durf, was trots, omdat hij was uitgenodigd bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. De detectiveliep met brede gebaren naast de burgemeester. „Je begrijpt niet dat zo'n log ding varen kan", zei de burgemees ter. „Juist omdat het zo log is vaart het goed", zei Dokie eigenwijs. „Hoe groter een schip is hoe meer het aan gewicht verliest, hoe lichter het dus wordt in het water, voelt U?" „Ik voel niets", zei de burge meester. „Wij houden het hoofd weer boven water!" riep iemand op een podium van de ..Sanoa". „Wij va ren weer. wij bouwen wëer, leve wij!" „DE TOKKELAARS" TOKKELDEN ZEER VERDIENSTELIJK Op het Nationaal Mandolinefecst en concours te Hoorn, georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van „Entre Nous" behaalde het Alkm. mandoline orkest „De Tokkelaars" directeur Wim Haan- raadts, in de 2e afd. een eerste prijs met een puntenaantal van 152. Voor deze jonge vereniging bete kent dit wel een reusachtige sprong vooruit. i Geschenk voor de heer Corn. Jonker Het Ere-comtié uit de Burgerij, is voornemens, in verband met het 25- jarige toonkunstenaars-jubileum van de heer Corn. Jonker, hem een' waar dig geschenk aan te bieden. Tribunaal In. de schaduw van de werkelijke misdaad De zieligheid en de stumperigheid der nationaal-socialistische beweging in Nederland kon nauwelijks op over tuigender wijze in het licht worden gesteld dan door „de zaak Piet". Dit bekrompen kereltje, dat zgn per soonlijke eerzucht niet beter wist te strelen dan door zijn naam Piet te veranderen in „Piët", dat iets als „ere-lid" van de motor-WA werd om in het bezit te komen van een uni form en dat in verschillende getuige: verklaringen werd gekwalificeerd „een waardeloos iemand", bezat een maal te Alkmaar een zekere ver maardheid. In het land der blinden is éénoog koning! Wanneer een beweging mensen als deze op vooraanstaande posten plaatst, dan is die beweging daarmee onherroepelijk veroordeeld. Dit mannetje kreeg eens het recht een vuurwapen te1 dragen, omdat hij vreesde voor zijn waardevol leven. Het is vermoedelijk nooit in gevaar geweest en hij heeft zijn revolver nimmer gebruikt. Even werd Piet in deze zitting in contact gebracht met de werkelijke misdaad. Dat was toen als getuige verscheen Friedrich Chr. Viebahn, wiens functie werd aangegeven als „Kriminal-Sekretfir en die hier en kele jaren geleden om zich heen sloeg met dood en verderf. Eigenlijk was dat te veel eer voor onze Plet, want hij werd door deze aartsmisda- diger... niet eens herkend. Dat was geen wonder, want de con nectie beperkte zich er toe, dat Plet een enkele maal was binnengeroepen terwijl de toenmalige burgemeester van der Sluis met Viebahn in confe rentie was. Toen deze gewezen kriminal-secre- tar werd binnengeleid, was het even of een adem des doods door de zaal ging. waar overigens Tiet zomerzon netje zo fleurig binnenscheen en waar een goedmoedige sfeer hing, die iedere levensbedreiging verre hield. Gehuld in een veel te wijtJe, verfomfaaide zwarte* jas, waaronder een paar prachtig gepoetste en ge spoorde laarzen uitkwamen, maakte de getuige een enigszins lugubere indruk, die nog werd verhoogd door het bleke en ingevallen gelaat. Van zijn voormalig embonpoint was niets baar nog iets menselijks in hem want meer overgebleven. Toch was er blijk- tegenstaande de rustige kalmte, waarmee hij zjjn verklaringen afgaf trok hij geregeld nerveus fnet zijn dunne lippen: de zenuwtrek van een getekende. Om op Piet terug te komen: hjj was lid geweest van de NSB. leider van de colportage in Heiloo, lid van de motor-WA, had tal van opdrach ten uitgezonden om te gaan spitten. Hij had, toen hem dit op dolle Dins dag door de burgemeester was gelast, het archief van de personeelscentrale aan het stadnieuws vernietigd en af en toe gedreigd met de SD of de Feldgendarmerie. Onherstelbare ongelukken waren er echter niet bij gebeurd en, gelijk we dat nu langzamerhand wel ge wend zijn, viel er over hem ook een massa goeds te zeggen. Alles bijeengenomen het gedoe van een mannetje, dat zjjn ziel en zyn zaligheid verkocht om een be trekking te krijgen van f 3000, maar dat toch wel erg dom deed door niet te willen zeggen, waarom hij ln 1944 had bedankt voor het lidmaat schap der NSB Hg had daarbij be loofd niets te zullen doen of zeggen, wat de beweging zou kunnen scha den en door deze belofte achtte hij' zich nog gebonden. Een vreemde men taliteit, die weinig vertrouwen schenkt voor de toekomst of...... die re* op het randje van ontoerekenbaar- aiy* fcHeid is! Zijn verdedigster pleitte clementie en verzocht hem te laten terugkeren naar zijn familie, waar hem twee kinderen wachten en een vrouwtje, dat ter zitting een prettige indruk maakte en dat, zo op het oog te oor delen, voor hem eigenlijk te goed ls. COLLECTE VOOR BUNDENWERK Dezer dagen zal een collecte wor den gehouden ten behoeve van de in richting voor blinden t« Amsterdam. SPORTUITWISSELING BATH ALKMAAR. ALKMAAR Naar alle waarschijn lijkheid zullen de Alkmaarse voet balenthousiasten op 16 en 17 Augus tus een Engels prof. elftal op het sportpark kunnen zien voetballen. De besprekingen dienaangaande met" de voorzitter van de voetbalvereniging uit Bath, de heer Mortimer, zijn, wa. dit betreft, in een vergevorderd sta- duim. Of ook de Engelse zwemm"- gèlijkertyd zullen komen, staat niet vast. Een dezer dagen zal do voorzit ter van de zwemvereniging uit Bath naar Alkmaar over komen, om deze kwëstie të regelen. Tevens bestaat de mogelijkheid, dat een keurploeg van acht dames acht heren half Juli uit Alkmaar, naar Bath zal vertrekken om daar tijdens de carnavaldagen der monstraties te geven. START AVONDVIERDAAGSE De avondvierdaags^, welke dit jaar georganiseerd wordt door een comi té, bestaande uit bestuursleden van de wandelsportverenigingen „De Kaaskoppen" en „De Jeep", is gis teravond begonnen. Ruim 300 deel nemers zjjn vanaf het Hofplein, via de Bergerweg, Hoeverweg, tot Eg- mond aan de Hoef, Zeeweg naar Hei loo en Westerweg weer naar'het punt van uitgang teruggekeerd. Deze wandeltochten staan niet in het teken van wedstrijden. Ze zijn ge organiseerd met het doel de deelne mers de natuur te laten zien, hiervan te laten genieten. Gedurende het eerste parcours, dat gisteravond werd gelopen, was er slechts één uitvaller. Zodat de taak van het Rode Kruis hoofdzakelijk bestond uit piet doorprikken van de diverse blaren. Donderdagavond zal het muziek corps „Soli Deo Gloria" de deelne mers op hun terugtocht van Bergen opvangen aan de Bergerweg, en ver der door de stad begeleiden. Onder de deelnemers zagen we Uil de OMGEVING Berger Kunstkring „De weg naar de hemel" was de ti tel der Zweedse film. welke de Ber ger Kunstkring haar leden op Dins dagavond j.1. als laatste voorstelling aanbood. De gerestaureerde zaal in de Rus tende Jager was tot de laatste plaats bezet. De film verbeeldt een mysteriespel, waarin Mats Erssen, de hoofdpersoon, na zijn jeugd op wrede wijze met menselijke ongerechtigheden in aanra king te zijn gekomen, de weg naar de hemel zoekt. Hij meent deze al spoedig gevonden te hebben en oordeelt hem breed en gemakkelijk. Achteraf blijkt de weg echter smal en steil te zijn, al komt hij tenslotte ondanks zijn omdolingen en afdwalen „thuis". Een film, waarover o.i. geheel ver schillend geoordeeld zal worden. We kunnen ons voorstellen, dat ve len er mee dwepen, anderen er bezwa ren-tegen hebben. De natuuropnamen van het Zweed se landschap, waren als altijd zou den we haast zeggen mooi. De mu zikale omlijsting, hoewel niet storend, kon ons niet steeds bekoren, Als geheel vormt het eerste seizoen geen climax; de laatste avond was ze ker niet het hoogtepunt. Wij hopen, dat filmavonden tot de uitzonderingen zullen blijven behoren van de herbo- ren Kunsjfcring. Wanneer men zich niet uitsluitend tot toneelavonden wenst te bepalen, zullen vele leden stellig ook een con certavond van een goei trio, strijk kwartet of iets dergelijks op prijs stel- Jen. ER KOMT EEN VERLICHTING S AVON D BERGEN Voor Bergenaren, bad gasten en eigenlijk voor de hele kop van Noord-Holland verheugend nieuws Is, dat de VW deze zomer voor het eerst sinds 1939 weer een verlichtings avond gaat organiseren, n.L op 23 Juli a.s. Of de illuminatie al dadelijk even groots zal zijn als vóór de oorlog, moet nog worden afgewacht. Het aantal kaarsen is nog niet, wat het wezen moet. Maar dat de lampion- netjes-avond Bergen's glorie zal zijn, daar twijfelen we niet aan! DE BADBODE VERSCHIJNT WEER BERGEN De „Bergense Bad- Duin en Bosbode" zoals het weekblaadje of ficieel heef en dat o.m. altijd lijsten van de in Bergen en Bergen aan Zee vertoevende vreemdelingen geduren de de drie zomermaanden publiceert, wordt weer uitgegeven, met ingang van 21 Juni a.s. De redactionele leiding berust bij A. G. van Kampen. Voor leden van VW bedraagt de abonnementsprijs f 2.voor niet-Ie- den f 3.25. Van veilingen en markten Medembllk 17 Juni 81.500 kg. aardappelen Groot 35.— tot 40.—. Klein 18 tot 29.—. Kriel 12 tot 17.—. ZUIDERKOGGE HEM 18 Juni Aard. vroege 2326; Drielingen 17—20; Kriel 8—13; Aanvoer 25.000 kg; Bloemkool 860; Sla 38.50; Peulen 7285; Rabarber 6.208.40 Doperwten 27; Sjalotten 21; Slabonen 1.86; Stamsnljbonen l.J.9; Bospeen 32—38; Aardbeien 801.5Ó WOGNUM 18 Juni Aard. grote 21- 27; id. klein 15—23; kriel 8—16; ardbeien le soort 1.10—2.10; id. 2e 801,30; Sla per krop (100 stuks) 2.70—9.80; kg. 2.90—13; Slabonen f 2.10—2.20; Bloemkool 5—63; Kruis bessen 28; Bospeen 2435; PostaJein 38; Peulen 98—1.12 Rabarber 58; Komkommer le soort 58. ZWAAG 18 Juhl Vroege aardappelen 1524; Spinazi 1416; postelijn 30 43; Slabonen 1.602.20; Snijbonen 1.40200; Tuinbonen 18—38: Dop erwten 4050: Peulen 120170: f0. maten 140 iau; £uupgen zi49; Rabarber 15; Sla 140—940; Bloem kool 863; komkommers 38; Per ziken 577; ardbeien 80210; rode bessen 1110120 verschillende groepen, onder andere de wandelsportvereniging „De ,Jeep" „De Kaaskoppen", „Het versleten zooltje", „De Kajotteis", een afde ling van de Christelijke gymnastiek vereniging „Advendo" een corps van de marechaussee. TOG, RAZA, eti 'n groep van 3e PRA. GROTE PLA OOR OLYMPIs- u,. UA<; Het sportcomité, dat gisteravond vergaderde, heeft grote plannen voor de olympische dag. De datum is vastgesteld op Zaterdag 26 Juli. On danks het feit, dat op deze datum, in verband met het gesloten seizoen, niet gevoetbald mag worden, zal het publiek een buitengewoon aanlokke lijk programma voorgezet krijgen. Men wil trachten op de Vrijdag avond, voorafgaande aan de Olympi sche dag, enige bekende figuren uit de tenniswereld naar Alkmaar te halen, om hun kunnen te demonstre ren. Het programma op Zaterdag 26 Juli zal bestaan uit toestelturnen, athletiek, boksen en wielrennen. Zo mogelgk zullen prominente Neder landse figuren uit de sportwereld aan dit programma, deelnemen. UITZEND iNGEN VRIJDAG 20 JUNI 1947 Hilversum I 301 m. Nieuws om 7, 8, 13, 18, 20 en 23 uur. 7.15 Och* tendgymnastiek; VARA 7.30 Muziek bij het ontbijt; 8.15 Socialistenmars f 8.18 Operaprogramma op gram.? 8.50 Voor de huisvrouw; 9.00 Het' Londens Symphonieorkest. VPRO. 10.00 Morgenwijding. VARA 10.20 Een programma voor zieken; 10.45 Nel Marwitz zingt; 11.15 Naar welke school gaan onze meisjes? 11.30 Mu sette klanken; 11.45 Fam. berichten uit overzeese gebiedsdelen. AVRO 12.00 Zweeds muzieltprogr. 12.30 Sportagenda; 12.35 Het radiodansor kest; 13.15 Reportagé 13.25 Het' Vaudeville orkest; 14.00 Kookkunst? 14.20 Gram.pl. (Weber en Delius)? 15.00 Boekenschouw; 15.20 Dansmu ziek. VARA 16.00 Operette „Les (:»e* tites cardinal" van Honeger; 18 30 Tussen twaalf en zestien een school- progr.; 17.00 Johan Jong speelt? 17.30 Een toelichting bij Saint Saëns en Tschaikowsky; 18.15 De VARA' feliciteerd. 18.20 Alfredo 18.30 Programma v. de Ned. krachten; 19.00 Reportage; 19X5 Tango's; VPRO 19.30 Wat is tra* giek?. 19.50 Vrflz. Prót nieuws; 20.05 Theo Bruins speelt piano; 20.30 De Germaanse achtergrond van onze Westerse cultuur; VARA 21.00 M«m vraagt,... en wij draaien; 21.30 Bui ten! Weekoverzicht; 21.45 Ama teurs; 22.15 Swing en Sweet uit Hol land. VPRO 22.40 Avondwijding. VA RA 23.15 Het Philharmonisch or kest onder leiding van Stokowsky; 24.00 Sluiting. Hilversum li 415 M. Nieuws om 7, 8. 13. 19, 20 22.30 uur. 7.15 Ochtendgymn. NCRV 7.30 Klassiek begin; 7.45 Een woord voor de dag; 8.15 Een lied voor het werk; 8.35 Orkestwerken van Bach en Beétho- ven; 9.30 Politieberichten 9.50 Lichte potpourri's; 10.30 Morgendienst? 11.00 Twee clarinetten en fagot? 11.15 Het blaaskwintet van het Con* certgebouw-orkest: 11.45 Gram. mu-- ziek; 12.00 In driekwartsmaat; 12.30 Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel; 13.15 Franse marsmuziek 13.35 AH round sextet; 14.20 Oude en nieuwe schrij vers; 14.40 Een populaire orgelbe speling! 15.20 Het Rotterdams plano* kwartet; 16.00 H. Feenstra decla* meert; 16.20 Het Amsterdams vocaal Icwartet; 16.50 Blaasmuziek: 18.00 Sans Soitci onder leiding van Mas Bakker; 18 45 Een hoorspel dat Ne derland met lndiU verbindt; 19.15 Voor de ex-polltleke gevangenen utf de bezettingstijd: 19.30 Geestelijke liederen; 19.45 Handelsverdragen? 20.05 De Stemvork: 20.15 Het Rest* dentle-orkest o.l.v. Otto Klemperer? 21.05.InsektenbcstrJjding; 21.25 Dolf Hendrikse speelt orgel? 22.00 Vragen aan voorbijgangers; 22.45 Avmv'- overdenking; 23.00 Grnmofoorp. i- teo* 24.00 SluiUng.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 2