PRIJZEN en LOM in BELGIË De nieuwe bonnenlijst Rusland weigert de kaarten van Europa's armoede open op tafel te leggen Nog géén Republikeins kabinet Soekarno krijgt de tijd Pensioen voor verzetslieden Doodstraf voor van der Spek 4e Jaargang No. 975 Uitgave N.V. NoordHoMandse Per» 1045 1.0. Redactie Achterdara 20 tel. 2274, Aam. en Adv. Rid derstraat hoek driegracht tel. 8971 Alkmaar. maarder Donderdag 3 Juli 1947 Dirseteiutf' T*H. W. REYNDKR8 Hoofdredacteur! XL E. DB WINTER J>A(MLAD VOO» AL KM AAI SN OMOEYIHO De Parijse conferentie mislukt Frankrijk en Groot Brittannië zullen vermoedelijk trachten het plan toch uit te voeren De Par|jse conferentie is mislukt. Het veelbesproken plan van George Marshall ,de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, bleek na vijf zittingen van Molotof, Bevin en Bidault voor de Russen niet aan vaardbaar en tijdens de laatste bijeenkomst op Woensdag heeft Molo tof vermoedelijk na een breedvoerige ruggespraak met Moskou een lange verklaring afgelegd, waarin hij het standpunt van zijn rege ring motiveerde. Het Rusische Standpunt komt in hoofdzaak neer op veroordeling van het Amerikaanse voornemen aangevuld met Britse en Franse voorstellen -r zich met de binnenlandse aangelegenheden van de kleinere Europese landen in te laten. „De kwestie van de eco nomische hulpverlening der V.S., waarvan in feite niets definitiefs be kend is", zo zeide Molotof, „is voor de Britse en Franse regering aan leiding geworden om te trachten een nieuwe organisatie op te richten, die boven de Europese landen staat en zich met hun binnenlandse aan gelegenheden wil bemoeien, zo zelfs, dat zij de ontwikkelingslijn wil bepalen, die door de voornaamste takken \an industrie In deze landen moet worden gevolgd". Verder maakte Molotof ernstige bezwaren te gen „de overheersende positie in deze organisatie van Frankrijk en Groot Brittannië, samen met de landen in hun nabijheid" Molotof meende, dat hoewel zoals verzekerd wordt, de organisatie zich niet zal mengen in de hinnenlandse aangelegenheden van de kleinere landen, het duidelijk was, de landen van Europa hun vroegere economische en nationale onafhankelijkheid zouden kunnen verliezen, omdat het in de kraam van zeker sterker mogendh eid te pas komt. Voorbeelden Als uitvloeisel van hulpverlening noemde Molotof, dat dit of dat land een onderdanige houding ten aanzien van de organisatie of zoals een Brits voorstel het noemde: „coördina tie-commissie" krijgt. „Waartoe zou dit kunnen leiden?", zo vroeg hij zich af. En hij antwoordde op deze vraag: „Er zou nu bijvoorbeeld eens druk kunnen worden uitgeoefend op Polen ©m meer steenkool te produceren, 2elfs al zou dit gaan ten koste van andere takken der Poolse industrie, omdat dit in het belang zou zijn van zekere Europese landen". In een an der geval haalde Molotof de agrari sche productie van Tsjecho Slowakije aan, welk land zijn agrarische pro ductie zou moeten opvoeren ten koste van de machine-industrie. „Men zou dan", zo meende Molotof, „kunnen voorstellen, dat Tsjecho-Slowakije machineriën van andere Europese landen, die goederen tegen hogere ^_jprijzen wil verkopen, ontvangt". Economische gelijkheid Wat Ruslajid wil. liet Molotof dui delijk uitkomen. „Wanneer het stre ven in de eerste plaats is gericht op het-zich-zelf behelpen van Europa, de ontwikkeling van zijn economisch potentieel en de uitwisseling van goe deren tussen de landen onderling, dan is dit streven in overeenstemming met de belangen van de Europese landen". Rusland meent, dat eerst nationaal initiatief komt en speculaties op bui tenlandse steun op de tweede plaats. De Sowjet-Unie wil de samenwerking tussen Europese en niet-Europese lan den bevorderen maar slechts op basis van economische gelijkheiden onaf hankelijkheid. Molotof maakte er ook bezwaar te gen. dat de Brits-Franse voorstellen niet voorzien in een oplossing ten aanzien van Duitsland en hij meende, dat zij slechts Europa in twee kam pen zouden verdelen ^en dat bepaalde Europese landen tegen andere uitge speeld zouden worden. De achtergrond 't Is bepaald interessant om dit Russische standpunt eens nader te bezien. Waarom zijn de Russen eigen lijk zo tegen de Brits-Franse voor stellen Frankrijk en Groot-Brittannië wil len haast achter de zaak zetten en stelden voor, dat alle Europese lan den vóór 15 Augustus een opgave zouden doen van hun productiemoge lijkheden, hun agrarisch potentieel, kortom een opgave, die de in te stellen organisatie mogelijk zou ma ken te beoordelen, wat elk land voor zich dient te ontvangen van Ameri ka. En dat willen de Russen nu jxiist niet. Zy zien daarin een bedrei ging van de economische onafhan kelijkheid van de Europese landen, omdat het Amerika mogelyk zou z|ju aa*> de hand van de gegevens die maatregelen te nemen, die het in z|jn *'gen belang nuttig en noodzakelijk acht. Rusland wil het anders, wil vol staan met een opgave aan de orga nisatie van datgene, wat ieder land nodig heeft, kortom,. Is niet bereid er aan mede te werken, dat de Euro pese landen de kaarten van hun ar moede open en bloot op tafel leg gen! Na de mislukking Wat gaat er nu gebeuren? De Russische woordvoerder heeft ver klaard, dat Molotof vandaag, naar Moskou terug zal If^ren, terwijl een Frans woordvoerder Motolofs ver klaring betitelde „als zeer scherp van toon en inhoud". Te Geneve heeft Clayton, de Ame rikaanse onderstaatssecretaris voor economische zaken van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken, verklaard, dat het plan- Marshall ook -voortgang zal kunnen vinden, wanneer een belangrijke mo gendheid er niet aan wil meewerken. In Franse parlementaire kringen meende men, dat de Russische af wijzing onmiddellijke gevolgen zal hebben voor de politieke ontwikke ling in Frankrijk. „Frankrijk heeft nu vastberaden een stap gedaan op weg naar volle dige samenwerking met de V.S. en de landen van West-Europa, terwijl tot nog toe alt|jd het evenwicht tus sen Moskou en Washington zorgvul dig bewaard was. Men verwacht, dat Zweden, Noorwegen en Zwitserland sterk zullen aarzelen een uitnodiging van Parijs en Londen te aanvaar den, daar deze landen Russische druk vrezen. George Marshall heeft geweigerd commentaar te leveren op de mis lukking der conferentie. H|j wilde evenmin zeggen, of h|j zijn goedkeu ring hecht aan het Brits-Franse plan om samen verder te werken ter verwezelijking van z|jn voorstel len, maar men neemt aan, dat h|j zijn zienswijze reeds aan Bidault en Bevin heeft kenbaar gemaakt. Tryg- ve Lie, de algemeen secretaris van de UNO, verklaarde zeer geschokt te zijn door het uitblijven van resul taten te Parijs. Marshall tekent een overeenkomst tussen de UNO en de V.S., welke het status van het hoofdkwartier der UNO in New York omschrijft. HET evenwicht te bereiken tussen prijzen en lonen is een der moeilijkste taken waarvoor de Belgische regering zich geplaatst ziet. Bij de bevr|Jdingstond de regering vóór het vraagstuk der aanpassing der lonen en bezoldigingen aan het werkelijke pr|jzenpeil. Daar er gedurende de oorlog slechts een zeer geringe aanpassing van de lonen aan de levensduurte had plaats gehad, eiste de arbeiders- en be diendenstand b|j de bevrijding, een werkelijke aanpassing op. PolHiek van toelagen TEN einde de koopkacht van de arbeiders te verhogen, besloot de regering een politiek van toelagen aan producenten in stand te hou den. Aldus kregen de kolenmijnen en de landbouw belangrijke toe lagen in geld, waardoor deze sec toren hun producten aan een laag prijzenpeil konden afzetten. Anderzijds stelde de regering alles in het werk om de prijzeh naar omlaag te drukken. Een uitgebreide reclame werd rondde officiële prijzen gemaakt en de prijscontróle werd verscherpt zeker ogenblik werd zelfs een ver plichte prijsdaling van 10% op alle goederen voorgeschreven, 'n maatregel die vanwege de hande laars heftig protest uitlokte. Koopkrachtvergroting DOOR al deze middelen beoogde men de koopkracht van de massa te verhogen zonder algemene Iconsverhoging. Men vreesde.^m-. mers dat loonsverhoging zovrver- vallen in een algemene prijsstij ging, hetgeen de concurrentie met het buitenland zou bemoeilijken of leiden tot inflatie. Tegenover deze „prijzenslag" hebben de arbeidersgroeperingen steeds wantrouwen gehad. Trou wens de algemene prijsdaling heeft zich niet voorgedaan zoals men had verwacht. De officiële indeJc' der kleinhandelsprijzen bleef rond 3,3 maal deze van vóór de oorlog terwijl in vele sec toren van het bedrijfsleven de lo nen niet zo hoog stonden. Nog geen breuk Tot een breuk tussen arbeiders en patroons is het niet gekomen. De regering heeft haar standpunt van oppositie tegen algemene loonsverhoging kunnen handha ven. De patroons en de regering hebben anderzijds be1 angrijke con- -cessies gedaan aan de arbeiders. Deze laatste krijgen talrijke sub stantiële voordelen. Zo zullen de gezinsvergoedingen met 17,5% worden verhoogd, een dertiende maand aan gezinsvergoedingen zal worden uitgekeerd, de belas tingen op de inkomsten zullen met 10 15% worden verlaagd. Het aantal betaalde feestdagen wordt van 8 op 10 gebracht ter wijl de premie voor de betaalde verlofdagen zal worden verdub beld. Al die financiële tegemoetko mingen aan de arbeiders, vergen nieuwe financiële lasten, zowel van de staat als van de produ centen. Zo zullen de uitgaven er voor gespijsd worden door een fonds van 1.200 millioen Belgische franken, samengebracht door hef fing ten laste der winstgevende vennootschappen. De besluiten der Nationale Ar- beidsconferentie vormen een nleu- we stap naar de onderlinge aan passing van pr|jzen en lonen. Dr. André Luwel. Cor Byster, die tc Kopenhagen de Grand Prix voor amateur-wielren ners won. Voorinleveringsbon voor keuze en reeds VOOR HET TIJDVAK VAN 6 T./M. 19 JULI 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 707 (Serie G) G-01 brood 800 gr. brood G-02 brood 400 gr. brood G-01 boter 125 gr. boter G-02 boter 250 gr. margarine of 200 gram vet G-01 melk 4 liter melk G-08, G-05 melk 7 liter melk G-01 vlees 100 gr. vlees G-t)2 vlees 200 gr. vlees G-01 alg. 200 gr. kaas G-02 alg. 500 gr. suiker, boterham strooisel enz., of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gr. chocolade of suikerwerk. G-03 alg. 225 gr. huishoudzeep of 180 gram toiletzeep G-04 alg. 250 gr. zaehte zeep G-01 res. 125 gr. margarine of 100 gr. vet G-03 res. 1000 gr. brood G-04 res. 125 gr. margarine of 100 gram vet G-05 res. 200 kaas G-06 res. 800 gr. brood G-07 res. 125 gr. boter BONKAARTEN KD, KE 707 (Serie G) G-ll brood 800 gr. brood G-ll boter 250 gr. boter G-12 boter 125 gr. margarine of 100 gr. vet G-13, G-15 melk 12 liter melk G-ll, G-12, vlees 100 gr. vlees G-ll alg. 100 gr. kaas G-12, G-13 alg. 250 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of sui kerwerk G-14 alg. 225 gr. huishoudzeep of 180 gram toiletzeep G-15 alg. 250 gr. zachte zeep G-16 alg. 500 gr. bananen (voorinle- verings-bon) bananen, zeepbon naar deze week suiker G-1S res. 800 gr. brood G-16 res. 500 gr. rijst of kindermeel (uit r|jst bereid) of kinder biscuits. G-17 res. 225 gr. huishoudzeep of 180 gr. toiletzeep G-18 res. 250 gr. zachte zeep BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 707 (B|jz. arbeid, a.s. moeders en zieken (Serie G) G-21 brood 800 gr. brood G-21 boter 250 gr. boter G-22 boter 250 gr. margarine of 200 gram vet G-21 melk 5 liter melk G-21 vlees 800 gr. vlees G-22 vlees 100 gr. vlees G-21 kaas 200 gr. kaas G-21 eieren 5 eieren G-21 suiker 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 g. Jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of suikerwerk. VERSNAPERINGSKAARTEN ENZ QB, QC 707 G-83 Versn. 200 gr. chocolade of suikerwerk, of 200 gr. sui ker, boterhamstrobiscl enz. of 400 gr. jam, stroop enz. G-S0 versn. 100 gr. chocolade of sui kerwerk, of 100. gr. suiker boterhamstrooisel z. of 200 gr. jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vr|jdag 4 Juli worden ge bruikt. Met uitzondering van de bon nen voor melk, waarop eerst op Maandag 7 JuJi mag worden ge kocht. De bonnen voor bananen moeten uiterlijk op 12 Juli bij een hande laar worden Ingeleverd. De afle vering zal plaats hebben naar ma te de bananen aangevoerd worden Op de bonnen voor huishoudzeep is in het vervolg naar keuze ver krijgbaar: SOEKARNO heeft verschillende Indonesiërs opdracht gegeven een nieuw kabinet te formeren. Maar tot nu toe is daa^ nog niemand in ge slaagd. Eens te meer blijkt uit de berichten, dat in de Republiek geen eenstemmigheid heerst over de te volgen politiek. Er *Un moei lijkheden! En het ligt nu toch waarlijk niet aan Nederland, dat de kwestie nog niet tot oplossing is gekomen. De Nederlandse regering heeft zich andermaal soepel getoond, door het tijdslimiet, waarop het antwoord op de brief van Dr. Van Mook binnen moet komen, tot het einde van deze week te verlengen. In Nederland vinden In de Tweede Kamer ondertussen beraadslagin gen plaats van rustige aard. Verschi llcnde wetsontwerpen werden be- - sproken en ook de „Invoering van een buitengewoon pensioen voor deelnemers aan het verzet, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen" werd onder de loupe genomen. Soekarno's opdracht Van Nederlandse zijde werd weinig commentaar geleverd op de politieke ontwikkelingen in Djokjakarta. Ge meend werd, dat Sjharir opnieuw met de formatie van een kabinet zou worden belast, maar dit is door de feiten nog niet 'bevestigd. Het alge mene oordeel is, dat Soekarno voor lopig de regering in eigen hand zal hpuden. Mohammed Roem, leider van de progessieve groep van de Masjoemi was bij Soekarno ontboden. Hij moest trachten uit de impasse te geraken, welke tussen de vier republikeinse leiders was ontstaan. Deze konden het n.1. niet eens worden over de verde ling der portefeuilles in het nieuwe voorgestelde coalitiekabinet. Roem uitgeschakeld Laat in de nacht heeft Soekarno weer een nieuwe opdracht tot vor ming van een kabinet gegeven. De nieuwe kabinetsformateurs zijn dit maal Sjarlfoeddin, (demissionair minister van defensie), Dr. Gani, (voorzitter van de arbeiderspartij) Soekarno had er bijgevoegd, dat het te vormen kabinet Donderdag 3 Juli klaar moest z|jn. Uit het bovenstaande bl|jkt, dat Roem en daarmede de gehele Mo hammedaanse Masjoemi-partij b|j de kabinetsformatie is uitgeschakeld. Daarnaast is het duidelijk, dat Soe karno haast moet maken met de kabinetsformatie. Om de houding der Republiek tegenover de Nederlandse regering te bepalen, zal tussen de Republikeinse leiders overleg ge pleegd moeten worden en langzaam maar zeker nadert het einde van het tijdslimiet, waarop Soekarno's ant woord aan Dr. v. Mook „binnen" moet z|jn. De Indonesische crisis of kwestie gaat naar het eindpunt misschien! We z|jn benieuwd, wat er gebeuren gaat! In de tweede kamer Na verschillende besprekingen, werd de douane-overeenkomst van Nederland, België en Luxemburg aangenomen. Minister Licftinck merkte in z|jn beschouwing hierover op, dat het tarief van deze overeen komst welkome baten voor de schat kist zal oplevèren. Nederland kan alt|jd nog geld ge bruiken en het is dan ook niet moer dan billijk, dat dit wetsontwerp aan genomen is! Steun aan verzetslieden De „invoering van een buitenge woon pensioen voor deelnemers nn het verzet, alsmede voor hun laten betrekkingen" heeft in d« iWa rner van bjjna alle leden waarderen de woorden ontvangen. Wel was men van oordeel, dat de pensioenuitkering te karig werd gehouden en dat er te veel van de Stichting 1940—1915 wordt gevergd. Er wordt b|j verlening van dit pen sioen rekening gehouden met het ver schil tussen bewust en actief deel nemen aan het verzet en het „toe vallig er b|j worden betrokken" door een massa-executie of iets degelijks. Toeh hebben de ministers een open oog gehad voor de jammerlijke toe stand, waarin de slachtoffers van terreuracties verkeren. Z|j z|jn be reid ook aan deze laatste een bijzon der uitkering te geven ofr grond van het feit, dat z|j oorlogsslachtoffers z|jn. Doodstraf voor v. d. Spek Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de 30-jarige land wachtcommandant W. A. v. d. Spek uit Alkmaar, die in de bczettingsi ,<d verschillende illegale werkers van het leven heeft beroofd en zijn on dergeschikten meerdere malen heeft aangezet ondergrondse werkers te vermoorden Conform de eis werd van der Spek tót de doodstraf ver oordeeld. Een verrader zal 7.|jn verdiende loon ontvangen! 225 gram huishoudzeep of 180 gr. toiletzeep De geldigheidsduur vaii de bonnen ^E-03 vlees voor 1 lbs (ca. 450 gr) Meat and Vegetables is verlengd t.m. 2 Augustus a.s. De niet-aangewezen bonnen van serie F kunnen vernietigd worden. Suikerbonnen Met ingang van Donderdag 3 Juli zal, teneinde de detaillisten in de ge legenheid te stellen hun zaken voor vacantie te sluiten, tot eind Augustus éénmaal per veertien dagen een bonnenlijst worden gepubliceerd. In verband hiermede zijn in de bonnenlijst van deze week ook de bonnen voor suiker, versnaperingen en zachte zeep opgenomen, wat mo menteel een verruiming betekent voor de consument, omdat h|j een week eerder de beschikking krflgt over z|jn suikerrantsoen. Men dient er echter rekening mee te houden, dat op 28 Augustus de wekelijkse bonaanwijzing hersteld zal worden en de suikerbon dan weer een jve«k later, dus op 4 September komt. De bon van 14 Augustus geeft dus een suikerrantsoen, waarmee men drie weken moet doen. In het schema van de suikerrantsoenering zou de bon, welke op 14 Augustffs wordt aan gewezen, geldig z|jn voor 500 gram suiker. Om de overgang gemakkelijker te doen verlopen, zal dit echter een bon worden voor 750 gram, terw|jl de bon voor 500 gram dan op 4 September komt. Op 18 September volgt dan weer een bon voor 750 gr. en op 2 October een bon voor 500 gram volgens het bestaande schema Nieuwe textielpunten Het C.D.K. deelt mede, dat weder om 20 punten op de textielkaart VA 705 worden aangewezen. Met onmid dellijke ingang worden geldig ver klaard de bonnen gemerkt: „Textiel C 1 punt", „Textiel C 5 punten". „Textiel D 1 pnnt" en „Textiel D 5 punten". De bonnen „Textiel C reserve" en „Textiel D reserve" z|Jn deri :ve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. Scheerzeepbon Tussen 3 en 19 Juli a.s. zal een bon „Tabak 2 reserve" der tabaks- kaart QA 707 by een detaillist, die gewoon is scheerzeep te verkopen, moet ingeleverd. Op deze bon zal een rantsoen scheerzeep worden afgele verd .zodra de detaillist bevoorraad is. Mannelijke personen van 18 jaar en ouder, die niet in het bezit z|jn van een tabakskaart, moeten zich op nader te bepalen dagen tot de distrï- butiedienst wenden onder overlegging van hun tweede distributiestamkaart De dienst zal hun een rantsoenbon voor scheerzeep verstrekken en men moet deze bon eveneens uiterlijk op 19 Juli b|j een detaillist inleveren. Een rantsoen scheerzeep bedraagt 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercreme of 500 gram snelscheer* creme. Het weer vandaag WEINIG WIND Tijdelijke opklaring. B|jna overal droog weer, iets warmer dan gis teren, zwakke wind, overwegend uit Westelijke richtingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 1