Ikmaaitbi N.HOLLANDSE PERS 1945 Lof en critiek op het regeringsbeleid Naar een uitbreiding v-an de Tweede Kamer? „Handelen nü geboden" zegt Truman Turkije klaagt de Sovjet-Unie aan in kort bestek 4e Jaargang No 1071 Zaterdag 25 October 1947 Wnd. hoofdred.: A. ERIKS. Westerweg 338. Telefoon 3300. Stadsredactie en Corr. adre». Voor- dam 6 A (niet te verwarren met Voor- dam 9) tel. 3967, bij geen gehoor 4544 Voorlopig voor Administratie, adver tenties en hoofdredactie, Tel.: 3300 Het voorspel van de begrotingsdebatten De Tweede Kamer heelt haar afdelingsverslag uitgebracht over de Rüks begroting 1948, het jaarlijkse vraag- en antwoordenspel, waarin, in af wachting van de debatten, deleden al wat hun lof uitspreken over het goede, dat de regering in de afgelopen periode heeft verricht of daarop hun critiek leveren. Namen worden daarop nooit genoemd, men spreekt van „veel leden, enige leden, andere leden, zeer veel leden, enz.", die als bun mening uitspreken, enz. lilt de geuite opvattingen proeft men dan meestal wel of men te doen heeft met oppositie of voorstanders van do legering. Regeringsbeleid Zo lezen we, dat zeer veel leden grote bewondering hadden voor de werkkracht van het kabinet, terwijl verscheidene andere natuurlijk kwa men met de reeds zo dikwijls gehoor, de verzachting, dat juist in deze uiterst moeilijke tijden de vorming van een waarlijk nationaal kabinet op zo breed mogelijke basis de voor keur verdient. Daartegenover kan men dan echter kennis nemen van de opvatting, dat er belangrijke verschillen in opvat ting blijken te bestaan tussen de twee partijen, waarop het kabinet steunt, hetgeen niet zonder invloed blijft op zijn daden,, waarbij dan zelfs wordt gesproken van „onbeslistheid" van het regeringsbeleid. Grondwelsherziening Met belangstelling was algemeen kennis genomen, van de mededelin gen in de troonrede omtrent een grondwetsherziening, ten doel heb bende de nieuwe staatkundige struc tuur van het koninkrijk een wettelijke grondslag te geven. Sommige leden juichten deze grond wetsherziening in net bijzonder toe in verband met de daarmee gepaaid gaande kamerontbinding en de verkie zingen, die daardoor nodig zullen zijn. Het volk zou daardoor gelegenheid krijgen zich uit te spreken over het door dit kabinet gevoerde beleid. In verband hiermede achtten som migen onze staatsapperatuur ver anderd, en wezen ze op het ..verlos send woord", dat de voorzitter van ITALIAANSE MACHINE-INDUSTRIE HEEFT MOEILIJKHEDEN In zeven grole Italiaanse machine fabrieken te Milaan, Turijn en Genua hebben demonstraties plaats gehad, toen de directies verklaarden niet in staat te zijn de lonen over de laatste veertien dagen uit te keren. Twintig duizend arbeiders demonstreerden in het centrum van de stad. In de fabriek van Caproni deed het gerucht de ronde, dat 45 pet. van het personeel ontslagen zou worden. VROUWEN FIETSEN STEEDS SNELLF" Eliane Bonneau heeft gisteren op de baan te Arcachon (Fr.) in 1 uur 37.564 km afgelegd, waarmee zij de prestatie van Rolande Dannie, die op 10 Octo- b— in 1 uur 37.990 km a*'egde verbe- te-de. De 50 km die 15 October dooi* de Engelse Margaret Sutcliffe in 1 uur 2d min. 53.4 sec. gereden werd, reed zij in 1 uur 20 min 17.4 sec. de kamer had gesproken ten aan zien van een hervorming van het parlement. In een kamer van 150 of 300 leden zou het mogelijk zijn voor leder departement een deskundige vaste commissie samen te stellen, wat de controle van de kamer op de daden der regering doeltreffender zon maken. Buitenlandse politiek Na verschillende meer ideële op merkingen, zo bij voorbeeld die, waar in er op wordt gewezen, dat de in ternationale samenwerking alleen dan zin heeft, wanneer zij niet alleen is gericht op eigen of wederzijds voor deel, betoogden vele leden, dat de ontwikkeling van de organisatie der Verenigde Naties aanleiding geeft tot grote bezorgdheid. Sommigen wa ren van oordeel, dat het kabinet te kort is geschoten in het buitenlands beleid, |erwijl vele leden met ver wondering hadden ervaren, dat in de troonrede aan het voor Nederland zo vitale probleem van Duitsland nau welijks aandacht is gewijd. Overzeese gebieden Wat vreemd doet .de opmerking at de rege ring, zonder dit te willen erkennen, ten aanzien van Indonesië practisch terecht is gekomen op het oppositie- standpunt. Daartegenover lezen we of strookt het misschien tot op zekere hoogte met het bovenstaande? dat de politiek der regering door de l U.N.O. Is veroordeeld en dat Neder land ook niet anders had verdiend. Alleen een radicale koerswijziging en wel in de eerste plaats door de oorlog werkelijk te staken en verder door rechtsstreekse onderhandelin gen te openen tassen Nederland en de Idonesische regering, kan naar de mening der hier aan het woord zijnde leden, een oplossing brengen. Amerikaans graan voor Europa President Truman heeft gisteren in een radio redè voor het Amerikaanse volk er voor gewaarschuwd, dat voor spoed in eigen land en vrede-,in de wereld ernstig bedreigd worden, in dien het congres niet snel handelt om inflatie in de VS en honger en koude in andere landen af te wenden.. Truman zeide, dat de critieke situ atie, die Frankrijk en Italië wacht, een van de voornaamste redenen voor het bijeenroepen van een speciale zit ting van het congres was. Hij ziel voor het eigen land slechts één alter natief: wachten, totdat depressie in treedt of te rechter tijd en direct han delen. Reuter verneemt, dat de VS een project bestuderen, volgens het welk zij graan in Argentinië en Canada zouden aankopen voor distributie in Europa in het kader van het plan-Marshall. NEDERLAND VROEG NIET OM TUSSENTIJDS*- HULP Dr. Hirschfeld, economisch adviseur van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die momenteel te Washington als lid van de commissie voor Europese samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten besprekin gen voert over de mogelijkheid van temutvoerleggi IT van het plan-Mars hall, heeft verklaard, dat Nederland niet heeft gevraagd om de periode, voorafgaande aan het in werking tre den van dit plan, te helpen overbrug gen. evenwel, ttat Neder land momenteel met twee ernstige^ problemen te kampen heeft, die het economische herstel van het land be lemmeren. t.w. 1. het wegvallen van zijn handel met Duitsland en 2. de onmogelijkheid om de in Indonesië ge- investeerde kapitalen rentegevend te maken. Een Rotterdams meubelfabrikant vond dat de bewoners van de geletterde gebieden van Zeeland op alle mogelijke manieren geholpen moesten wor den en richtte een grote auto in als rijdende showroom, waarmede hij de mensen in Zeeland aan huis bezoekt. Dat is service! Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week de Kon. Land macht het verlies van 15 leden rap porteerde. De Kon. Marine lee dgeen verliezen het K.N.I.L. verloor een man. Uit onze omgeving komen geen na men op de lijst voor. Officiëcl is bekend gemaakt, dat de Nederlandse verliezen tussen 4 Aug. en 9 October bedragen: 209 gesneuvelden, 628 gewonden en 16 vermisten. AMERIK. VLOOT IN DE KOUDE Naar het Amerikaanse departement van Marine gisteren heeft bekend ge maakt, zal het grote vliegtuigmoeder schip „Modway" met een vloot van torpedojager» e» kleinere /vaartuigen van 29 October tot 26 No vember „operaties in de koude" uit voeren. Deze operaties zullen zich uit strekken van de Bermuda-eilanden tot New-Foundland en op 9 November zullen Amerikaanse mariniers een amphibie-landing uitvoeren op de kust van New-Foundland. MICKY MOUSE GEEN COMMUNIST Walt Disney, de maker van teken films, heeft voor de „Commissie voor on-Amerikaanse activiteit", die zich onledig houdt met een onderzoek naar „communistische invloed in Holly wood" verklaard, dat de communisten getracht hadden zich meester te ma ken van zijn tekenaars, „maar", zo voegde hij er aan toe: „vandaag de dag hebben wij alleen honderd pro cent Amerikanen in dienst". „Mickey Mouse is geen communist en Donald Duck ook niet". D* Veiliqheidsraad beraadslaagt... En Nederland gaat eigen weg (van onze Haagse correspondent) Uit officiële bron is er geen enkele bevestiging tc krijgen van de berich ten volgens welke Oud-Minister Steen- berghe en de Ministers Jonkman en Neher binnenkort naar Indonesië zul len vertrekken om op enige wijze hun diensten te verlenen voor een nieu we samenwerking met de republiek. Ni Item in is er reden om zulks aan te nemen. In diplomatieke kringen heerst de mening, dat Nederland opzettelijk minder ruchtbaarheid geeft aan som mige officieuse benoemingen teneinde hierdoor meer de handen vrij te heb ben voor eventuele actuele wjjzigin- «tu- Overigens kunnen we wel als vast staand aannemen, dat de genoemde personen inderdaad een rol zullen gaan spelen in de Indonesische kwes tie. Hoe en wanneer is nog niet be koel. Personen, die in nauw contact staan ïru de regering, spraken echter de verwachting uit. dat de benoeming van de leden van het Collegiaal Or gaan thans spoedig te verwachten is Wc! wijst men er in deze kring op, da* men wel rekening moet houden me' et feit. dat de regering zowël zoeKt naar een Collegiaal Orgaan als pa<u- een contact-commissie van Drie. Om de veiligheid der volkeren En de Sovjet-Unie Turkije De eerste personen moeten officiéél worden benoemd. Voor de contact commissie is zulks niet noodzakelijk. Nadat thans ons bericht van vorige week over nieuwe onderhandelingen met Djokja ook door het A.N.P. wordt bevestigd, wijst men er in officiële kringen nogmaals op, dat er geen re den is tot ongerustheid over de be sprekingen in de Veiligheidsraad. Ook de pogingen van de Commissie van Drie om de partijen tot elkaar te brengen worden niet argwanend, doch integendeel met bijzondere belangstel ling "afgewacht. Officiële kringen zijn de mening toegedaan, dat het inderdaad niet als uitgesloten moet worden beschouwd, dat onder de druk van een advies der Commissie van Drie ook Djokja wel toeschietelijker zal worden. Hoe het overigens ook zij, men werkt voort. En.... er komen resultaten. Dc toestand wordt er in Indonesië niet slechter op. Afgezien van iedere po ging van derden om orde te scheppen, blijft het standpunt der Nederlanders regering onveranderlijk, dat zij alleen competent is. Een uitvloeisel hiervan is, dat de wederopbouw, niet alleen de economische, doch ook de politie ke en sociale van het bezette deel van Java en Sumatra ongestoord ver der gaat. Uit doorgaans goed ingelichte bron vernemen wij nog, dat in de jongste ministerraad uitvoerig van gedachte Is gewisseld over de benoemingen voor het Collegiaal Orgaan. Men 16 evenwel nog niet tot een beslissing kunnen komen. Een vrouw sprak verstandige woorden Vrijdag verzette Salim Sarper (Tur kije) zich in de politieke commissie van de V.N. te Lake Succes tegen de ontwerp-resolutie der Sovjet-Unie, die Amerika, Turkije en Griekenland beschuldigt van oorlogsophitsing. (Ook Nederland verklaarde zich tegen). „In naam van het Turkse volk klaag ik bij dezen de Sovjet-pers en -radio formeel bij de Verenigde Na ties aan, wegens het tegen elkaar op zetten van Turks* burgers, het aan sporen van het Turkse leger tot re bellie tegen de stifat, wegens pogingen om zich te mengen in Turkse binnen landse aangelegenheden en bet pro pageren van agressieve bedoelingen tegen de territoriale integriteit van Turkije, het opzetten der buurlanden tegen Turkije cn het pphitsen van het Sovjet-volk tegen het Turkse volk." „Ik verzoek de VN. passende maat regelen te treffen om deze afschuwe lijke propaganda tegen te houden". „Pas op voor razernij" waarschuwt Indische yidjaja Laksjmi Pandit (India), waarschuwde tegen de mogelijkheid van een conflict „gebaseerd op razer nij". Zij betoogde, dat in sommige de len van de wereld radio, film en pu blieke tribune betrokken zijn bij een propaganda, welke tot een hoogst ern stig conflict zou kunnen leiden. Zij waarschuwde film-producenten erte gen films te maken, welke de wapens en de oorlogstechniek verheerlijken. „Is dit niet eveneens oorlogsophit sing?" Vliegtuig met 52 personen neergestort De „United Air Lines" meldde gis teren, dat een viermotorig transport vliegtuig, op weg van Los Angeles naar Denver, in een bergkloof in Zuid Utah is neergestort en verbrand. De 48 passagiers, o.w. twee babies en de 4 koppen tellende bemanning zijn alle omgekomen. De laatste woorden, die men op de grond door de radio van de piloot, kapitein E. L. MacMillcn opving, wa ren: „de staart van mijn vliegtuig is weg". Er brak brand uit in de bagage afdeling. Manoilsky (Oekraine) schudde zijn vinger tegen de Turkse afgevaardigde en vroeg: „Waarom is de Turkse chef van de generale staf hier aangekomen juist toen wij het Griekse vraagstuk behandelden? Wat betekenen de ge ruchten over militaire onderhandelin gen tussen Turkije en Griekenland?" Frankrijk's voorstel In de avondzitting vroeg Frankrijk een veroordeling van alle propaganda- bijeenkomsten die de vrede bedreigen. Turkije wenste vernietiging van Rusland" Wysjinski (Sovjet-Unie) richtte in antwoord op Sarper's rede een bittere aanval tegen Turkije. Wysjinsky haal de documenten en photo's voor de dag die moesten bewijzen, dat Turkse staatslieden tijdens de oorlog sterk anti-Russisch gezind waren en droom den van annexatie van Sovjet-Russisch gebied bij Duitsland. Uit een gesprek van Von Papen ip 1942 met de Turk se minister-president Saradjoglie ge houden, citeerde Wysjinsky het vol gende: „Het Russische vraagstuk kan door Duitsland alleen worden opge lost. indien tenminste de helft van de Russische bevolking wordt vermoord en de gerussificeerde minderheidsge- bieden uit de handen van de Russen worden genomen." Wysjinsky, die met kracht van woor den sprak en herhaaldelijk streng naar Scarper keek, zeide tenslotte. „Hoe kunt u er dan over klagen, dat de betrekkingen tussen de S.U. Turkije niet goed zijn?" Treinongeluk ie Londen eist 31 doden Gistermorgen zijn in de mist twee electrische treinen vol arbeiders, die naar het centrum van Londen reden, op elkander gelopen, waarbij 31 per sonen de dood hebben gevonden. De eerste twee wagons van de trein, wel ke bovenop een er voor rijdende trein liep, werden in elkander geschoven. De twee laatste rijtuigen van de voor ste trein werden van de rails gedrukt en versperden de sporen in beide rich tingen. Een vijftigtal ambulance-au to's werd onmiddellijk naar de plaats des onheils gedirigeerd. Zestig personen werden gewolfd NIEUWE MAXIMUM PRIJZEN VOOR PEULVRUCHTEN Er zijn nieuwe maximum-prijzen vastgesteld voor peulvruchten. Met ingang van 25 October mogen aan de consumenten ten hoogste de volgende prijzen per kg. berekend worden: groene erwten 44 ct, spliterwten 54 et schokkers 56 ct. capucijncrs 82 ct, grauwe erwten f 1, bruine bonen 78 ct, witte bonen 80 ct. WEER EEN ACTIE TEGEN OCHTENDPOST EN NIEUWE POST Namens de wnd. burgemeester van Zandvoort de heer Van Alphen is een civiele actie ingesteld bij de recht bank te Amsterdam tegen de heren L. A. Rodrigues Lopes, redacteur van de Nieuwe Post en John Kappee, re dacteur van de Ochtendpost, beiden te Amsterdam, wegens de in hun. bladen va» 27 Juli ju). jPOOKkomendc artikelen die voor de wnd. burgemeester een ernstig beledigend karakter dragen. POLITIE-INSPECTEUR VERKOCHT INBESLAGGENOMEN SIGARETTEN Gistermiddag is een jonge Inspecteur van Politie te Amsterdam gearres teerd wegens het zich toe-eigenen van een gedeelte van een partij sigaretten destijds op een Grieks schip in de Amsterdamse haven in beslag geno men en bestemd voo:r de zwarte han del. De inspecteur verkocht deze siga retten aan een Pool door bemiddeling van een makelaar in huizen. Alle drie betrokkenen zijn aangehouden. Blaskowitz komt voor Generaal Jobannes Blaskowitz, ilie in Mei* 1945 te Wageningen onvoorwaar delijke overgave van de Duitse strijd krachten in Nederland aan de Cana dezen tekende, zal op bevel van het Amerikaanse departement van oorlog binnenkort te Neustadt In Duitsland voor een speciaal zuiveringshof te rechtstaan. Met hem rullen -239 andere Duitse generaals en admiraals voorkomen, onder wie Heinz Guderian, de inspec teur-generaal van de tankeenheden en de stafchef Franz Halder. De genèïaajs zijn thans te Neustadt als burgers geinterneerd en zij hou den zich onledig met het schrijven van een geschiedenis van de oorlog voor het Amerikaanse leger. Deze generaals die van Hitier niet in de partij mochten worden opgeno men, zullen waarschijnlijk in Decem ber terecht staan onder beschuldiging van militarisme. Hugh Dalton, de Britse minister van Financiën, heeft er voor gewaar schuwd, dat Engeland nog meer be perkingen te wachten staat. Groot- Brittannië verliest thans dollars in een tempo van 70 millioen pe rweek. Novikof, de Russische ambassa deur in de V.S., is ontheven van zijn functie. Zijn opvolger is Paujoesjkin, vroeger ambassadeur in China. De Bulgaarse gezant in Zwitser land, Weltsjef, die van revolutionnai- re complottensmederij beschuldigd wordt, is afgetreden. Italië en Oostenrijk zijn toege laten als lid van de Intern. Organisa tie voor Burgerluchtvaart. De S.U. was vóór Italië, maar tegen Oostenrijk. Het Nederlands Vrouwencomite (twaalf machtige vrouwenorganisaties zijn in dit lichaam vertegenwoordigd) heeft zich uitgesproken tegen de But lin-kampplannen. De vrouwen zien er een gevaar van vervlakking van de 1 jeugd in wij zijn het met haar eens' Han van Meegeren Hel vooronderzoek in de zaak Han van Meegeren is ten einde en Woens dag a.s. zal met de behandeling een begin worden gemaakt. Aan belang stelling zal het niet ontbreken; een knoeierij, die de aandacht v. de gehele wereld heeft gehad, is van te groot formaat om niet bij de berechting een veelhoofdig, op. sensatie belust pu bliek te trekken. Han van Meegeren is een schilder met zekere gaven, die vooral tot uit drukking komen in het imiteren van andere schilders. Zo schilderde hij een vijf- of zestal „Vermeers" en enkele .Pieter de Hooghs", die hij voorzag van de naam dezer oud-Hollandse meesters, om ze vervolgens te ver konen teeen fantastische bedr-gen. In totaal zou de onbrengst rond 7 millioen gulden hebben bedragen. Hoewel deze transacties in oorlogs tijd werden gedaan, toen het geld een heel andere waarde had dan thans het geval is. bliift het een aardig som metje en dit feit zal wel vooral oor zaak zijn geweest, dat dc zaak van Meegeren zo ontzettend veel furore maakt Dat men te maken had met een be gaafd knoeier moge blijken uit 't feit, dat het museum Bo-mans te Rotter dam „de Emmaüsgangers" aankocht voor ƒ340.000 en dat de deskundicr-n die 't tsuk moeten hebben beoordeeld in dc val 2iep'-\ Intussen heeft van Meegeren, die er prat oo gaat de hele wereld bij de neus te hebben kunnen nemen een misdrijf begaan, dat wan neer het juist blijkt, verre -mt boven een gewoon bedrag, waarbij een of andere persoon weliswaar slachtoffer wordt van een fa'^ica- tie. maar waar tenslotte de gevo'gon niet uitgaan boven het persoonlijke. In de eerste plaats heeft hii. wan- Necr^er inderdaad sprake is, van imi- tai.es. êen nauwelijks uitwisbare smet geworpen op een aantal meesters uit een bloeioeriode van "nze vaderland se schilderkunst Een mens is een mens en ze?f<? *en Rembrandt heeft betere en minder goede doeken geschilderd. Wat van Meegeren heeft geproduceerd, zou wel nooit zijn gerangschikt onder hot beste werk van Vermeer of Pieter de Hoogh. Het kon er echter voor door gaan en het resudtaat kan peen an der zijn. dat de hele wereld voort aan argwanend zal staan tegen Ne derlandse meesterwerken, ook waar in het geheel geen vrees behoeft le bestaan. Ht-kon eens om „Han van Meegeren" zijn! Onze oud-Hollandse schilderkunst echter raakt ons hele volk. Han van Meegeren, zo hij werkelijk heeft ge knoeid, heeft ons hele volk bedrccn. Hij heeft dit dan bewust en opz"tie- lijk gedaan en is erger dan do door- snee-N.S.B.-er. bij wie dikwijls nog sprake is van iets als massa-os^'c^Ne. Daarnaast is er nog een wetenschap, die een appeltje met hem heoft te schillen: de kunsthistorie. Haar beoe fenaren weten beter dan wie ook. hoe moeilijk het soms is het kaf vrm >et koren te onderscheiden. Er zijn men sen. die het zover hebben gebracht in de kunst van 't vervalsen van bank biljetten. dat zelfs de exDert geneigd is hun producten voor echt te hou den. Ook de kunsthistorici heeft van Meegeren opzettelijk willen treffen en aangezien iedere werkelijke weten schapsman overtuigd is van zijn feil baarheid, is de opzet van van Mee geren in dit opzicht alleen maar laf. Alles bijeen genomen verdient van Meegeren, indien hij heeft geknoeid, de hoogste straf, welke ons wetboek van strafrecht stelt, ten volle. En wat zijn „kunst" betreft is hij alleen maar een imitator. Hij verhoudt zich tot de werkelijke kunstenaar als de valse munter tot de schepper van goed geld. A Eriks. „Edelweisz-piraten". leden van een terroristische Nazi-bende, zijn in de Sovjet-zóne van Duitsland gearres teerd. Rika Hopper zag gisteren haar 50-jarige toneelloopbaan met een bij zondere waardering bekroond. Ter gp- legenheid van haar 70ste verjaardag werd zij n.1. tot officier in de Orde van Oranje-N? ~au benoemd. En Her man Bouber (40-jarig jubileum) werd op grootse wijze door Den Haag ge huldigd. weerbericht HET WORDT KOUDER Matige, later in het Noordelijke ge deelte von het land krachtige wind uit Oostelijke richtingen. Aanvankelijk nog plaatselijke nevel of mist, overigens zwaar bewolkt met hier en daar tijdelijke opklaringen. Vrijwel overal droog weer. Kouder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 1