HOLLANDS dagblad voor HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Dagblad voor Hollands Noorderkwartier Verdediging van MOSKOU wordt voorbereid De beëediging vrijwilligersbataljon Verduisteren 18.56 uur Ir. F. E. Müller burgemeester van Rotterdam IR. MUSSERT legt rekenschap af NEDERLAND NEDERLAND Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN lste JAARGANG No. 1 ZATERDAG 11 OCTOBER 1941 oortaan zullen de Schager Courant en de Heldersche Courant verschijnen onder den gemeenschappelijken kop van DE DIRECTIE Van het Oostfront SPLITSING DER SOWJET-TROEPEN BIJ BRJANSK. TEGENSTAND TÜSSGHEN DNJEPR EN DO NETS GEBROKEN. Bern, 10 Oct. (D.N.B.): „Exchange Telegraph" meldt uit Moskou: Het Kreml in heeft fai verscheidene oproe pen tot de bevolking den ernst van den militairen toestand uiteengezet, •n de pers legt In arikelen den na druk op deze verklaringen. De man nelijke bevolking is opgeroepen ont rich voor de verdediging van de hoofdstad gereed te houden* Het Hongaarsche persagentschap M. T. I. meldt uit den zuidelijken sector van het Oostelijk, front, dat de Sowj et-tegenstand tite lden Dnjepr en Donets zijn einde nadert, doordat de vernietiging van de omsingelde towjet-strijdkrachten in de Oekraine bijna is joltooid. De troepen der bondgenooten verslaan de Sowj ets, die in de richting van de rivier de Donets vluchten. Ononderbroken rukken zij om de belangrijkste punten in het Do- nêtebekken in bezit te nemen. Uit een sec tor der Hongaarsche troepen vallen geen ge- rechtshandelingen te melden. Over den strijd bij de Zee van Azov meldt een speciale correspondent van Stefani, dat iet Italiaansche expeditie-corps op schitte rende wijze deelneemt aan de operaties in jdit gebied. De Italiaansche troepen hebben daar een der belangrijkste vijandelijke stel lingen omsingeld. De operaties ontwikkelen lich gunstig en zullen weldra aanzienlijke resultaten opleveren. Zware vérliezen voor Sowjets bij doorbraakpogingen. k den centralen sector is de ijzeren ring om de ingesloten Sowjet-formaties na hevi ge gevechten in de omgeving van Brjansk Iteeds nauwer gesloten. Waar de bolsjewis ten een doorbraak beproefden, werden zij met zeer zware verliezen teruggeslagen. In vermetele aanvallen werden de Sowjet-troepen door afdeelingen der Duitsche voorhoede en door pantser formaties gesplitst in afzonderlijke groepen, die daarna door infanterie omsingeld en overweldigd werden. Tallooze dooden bedekken het slagveld en vernield oorlogstuig omzoomt de wegen, waarlangs honderdduizenden gevangenen worden weggevoerd. De stad Orel (Orjol), die sinds 3 October in Duitsche handen is, aldus verneemt het D.N.B. van bevoegde zijde, ligt iets meer dan 300 km ten Z.Z.W. van Moskou en on geveer even ver ten Noorden van Charkov Hier kruist de spoorlijn MoskouCharkov een andere lijn, die via Brjansk naar Smo- lensk leidt. Verder is Orel ook een knoop punt voor de groote wegen. De stad heeft machine- en textielfabrie ken. Ook zijn er nog leer-, houtwaren- en le- vensmiddelenfabrieken. Orel telt meer dan 100.000 inwoners en is de hoofdstad van het gelijknamige district in het gebied der zwarte aarde. Dnitschland strijdt voor Earopa Sovjetstrijdkrachtcn nog verder in het nauw gedreven UITVALSPOGING VAN DEN VIJAND AFGESLAGEN. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 10 Oct. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt hekend: De strijdkrachten van den vijand die aan de Zee van Azof, rondom Brjansk en bij Wjasma zijn ingeslo ten, werden gisteren nog verder in het nauw gedreven. Bovendien werd de in het midden van het front over een breedte van 500 kilometer gefor ceerde doorbraak naar het Oosten dieper gemaakt. Het belangrijke spoor- wegknooppunt Orel is reeds sinds den 3en October in onze handen. Ten Westen van Leningrad werd een nieu we. door pantserwagens gesteunde uit- valspoging van den vijand afgeslagen. In de gevechten om de eilanden Moon en Oesel werden, volgens de thans volledige gegevens. 12.531 gevan genen gemaakt en 161 stukken geschut alsmede verscheidene pantserwagens buitgemaakt. 2.680 mijnen van den vij and moesten in het verlocfp van de gevechtshandelingen onschadelijk ge maakt worden. Het lucht wapen heeft vannacht vliegvelden op dè Krim aangevallen, alsmede spoorwegcomplexen in den Zuidelijken en centralen frontsector en belangrijke militaire inrichtingen te Leningrad. In den strijd tegen Groot-Brittannië bombardeerden gevechtsvliegtuigen overdag belangrijke inrichtingen op de Faroer-eilanden en brachten ten Noorden van de Britsehe eilanden vier koopvaardijschepen met tezamen 6600 brt. tot zinken. De vijand vloog niet naar het gebied van het Duitsche rijk. pan het Het programma der plechtigheid. ^B-Gravenhage, 10 Oct Hieronder laten wij het volledige programma volgen van aankomst en vertrek van het le bataljon van het 2e legioensregiment vrijwilligers naar 't Oostfront, welks beëediging zal plaats vin den door den leider der N.S.B. Morgenochtend arriveert de trein met de «dspirant strijders aan het S.S. station te Den Haag. Een eerevendel der W.A. met de W.A.-har- monie zal op het stationsplein ter begroeting aanwezig zijn. Van daar wordt naar den dierentuin gemarcheerd. Daar zal gelegen heid zijn voor de familieleden met de ver- trekkenden te spreken. De Duitsche instanties zorgen voor een warmen maaltijd, de N.S.V.O. luistert het vertrek op met bloemen voor eiken strijder, rij zorgt eveneens voor bloemen en tafel en de zaal, terwijl de N.S.V.O.leden fruit, ver snaperingen e.d. zullen uitdeelen. Vanuit den dierentuin wordt afgemar cheerd met de W.A. muziek voorop naar het binnenhof, dat vanaf het plein betreden zal worden. Hier treedt de W.A. harmonie uit, en worden de troepen op het binnenhof door een Duitsche eere-compagnie met muziek van de Duitsche weermacht ontvangen. Be langstellenden en genoodigden betreden, het binnenhof vanaf het buitenhof. Daarna wordt het bataljon, nadat de ba taljonscommandant zich bij de hoogst aan wezige autoriteit gemeld heeft, geïnspecteerd De leider der N.S.B. zal dan gedurende 15 minuten spreken en neemt daarna den troe pen den eed af, die eerst in de Duitsche taal en daarna in de Nederlandsche taal op den Fuehrer aller Germanen, Adolf Hitier, voor den strijd tegen het bolsjewisme wordt af gelegd. Hierna speelt de muziek der Schutz- polizei het 6e couplet van het Wilhelmus, dat door het bataljon vrijwilligers wordt meegezongen. De leider der N.S.B. geeft vervolgens het bataljon over aan overste Hermann. Na een Sieg Heil op den Fueihrer en het spelen van het DeutsChlandlied en het Horst Wessellied verlaten de autoriteiten het Bin nenihof om de hierna volgende parade der ♦roepen af te nemen. De route, welke de stoet naar het station zal volgen is: Binnenhof, Plein, Lange Hout straat, Lange Voorhout, Kneuterdijk, Plaats, Buitenhof, Hofweg. Spui. Groote Markt straat. Wagenstraat, Stationsweg. EXTRA AARDAPPELEN Een hali kilogram voor houders van vetkaarten. De Secretaris-Generaal van het de partement van landbouw en vissche- rij deelt mede? dat, zooals uit de bon- nelij'st reeds blijkt, in de week van 12 t.m. 18 October, naast de met „39- A" gemerkte bon van de aardappel- kaart U, tevens de met „39-B" ge merkte bon van de aardappel kaart W, welke aan houders van vetkaar ten is uitgereikt, recht geeft op het koopen van aardappelen. De met „39 A" gemerkte bon geeft recJit op het koopen van 13/, kg en de met „39 B" gemerkte bon op een kg- aardappelen. De inhoud van bovenstaand bericht komt er op neer, dat onze aardappel positie het mo gelijk maakt om deze week voor de minder gegoeden de houders van vetkaarten zijn tenslotte de minder gegoeden een extra rantsoen van een half kg aardappelen per persoon beschikbaar te stellen. Tevens blijkt uit deze maatregel, dat, indien mogelijk, met de omstandigheden van elke bevolkings groep afzonderlijk wordt rekening gehouden. Economisch accoord China-Amerika Exploitatierechten voor de Ameri kanen, leenina voor Tsjoengkinfj. Tokio, 10 Oct. (D.N.B.) Te Tokio is bekend geworden, dat Henry Grady, die speciale afgezant van president Roosevelt in het Verre Oosten, een economische overeenkomst met het China van Tsjiang Kai-sjek heeft gesloten, krachtens welke de Vereendgde Sta ten voor den tijd van negen jaar een monopolie krijgen voor de vitale hulpbronnen de* lands. De overeenkomst omvat o.a. een exploi tatierecht voor de Vereenigde Staten ten aanzien van alle soorten mijnen in Honan, Juiman, Setsjoean, Kiangsi, Kwangtbeng en Kweitsjau. Hiertegenover zal Tsjoeng- king een leening van 200 millioen dollar krijgen voor de exploitatie van delfstoffen onder leiding van deskundigen uit de Vereenigde Staten. De Amerikanen willen op deze wijze de aanvoer van wolfram, zilver, koper, ijzer, aluminium- en fosfor verzekeren. Ratelende mitrailleurs handgranaten stormaanval! Steunt de Nederlandsche ambulan ce voor het Oostfront, Koninginne gracht 22, Giro 87600 's Graven- hage. MOORD TE EDERVEEN? Gistermiddag is door de politie aan den Slaperdijk gevonden het 'lijk van de sinds Donderdagmiddag vermiste zeven tienjarige E. van H., wonende tn Ederveen, eem. Ede. Thans onderzoekt de politie onder welke omstandigheden en door welke oorzaak de dood is ingetreden. GRONINGEN KOMT 3 MILLIOEN TE KORT. De begrooting der gemeente Groningen voor het jaar 1942 vermeldt een nadeelig saldo van f 2.883.734.20, in welk bedrag is inbegrepen het nadeelig saldo van 'den ge wonen dienst der gemeenterekening voor 1940 ad f 743.006.27. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 7.58 uur De begrafenis van de acht slachtoffers uit hat Oudemannenhuis, die Vrijdagavond 3 October bij dan Britschen luchtaanval op Rotterdam om hat leven kwamen. President dr. C. Volkers, gevolmachtigde van dan Rijkscommissaris voor Rotterdam, brengt den laatsten groet (Stapf-Kramer) 's-Gravenhage, 10 Oct. Het rijks commissariaat maakt bekend: 'De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1 alinea 8 van zijn veror dening no. 108'40 (vierde verorde ning over bijzondere bestuursrechte lijke maatregelen) den burgemees ter der gemeente Rotterdam, Mr. P. J. Oud, op diens verzoek eervol ont slag verleend en op pensioen gesteld. In zijn plaats heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van dezelfde verordening Ir. F. E. Müller tot dusver commissaris in de pro vincie Utrecht, als zoodanig eervol ontslag verleend en tegelijkertijd benoemd tot bur gemeester van Rotterdam. Tenslotte heeft de rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied krachtens art. 1 alinea 7 van zijn verordening no. 108—'40 den gezant ter beschikking W. B. Engelbrecht te 's-Gra venhage, tot commissaris in de provincie Utrecht benoemd. De nieuwbenoemde burgemeester van Rot terdam, aldus dé persdienst van de N.S.B., werd 25 Januari 1889, als zoon van den in dustrieel C. J. K. Müller te Utrecht geboren. Na beëindiging van zijn studie als werk tuigkundig ingenieur in Duitschland, heeft hij eerst in de fabriek van zijn vader en daarna nog in Duitschland gewerkt. Toen de heer Mussert in 1931 de N.S.B. op richtte, nam de heer Müller zeer spoedig het besluit tot deze beweging toe te treden. Op den 5en Februari 1941 werd hij benoemd tot commissaris der provincie Utrecht, welk ambt hij op 7 Febr. d.a.v. aanvaardde. VOLLE VERANTWOORDING OP ZIGH GENOMEN VOOR DE UITZENDING DER W.A. MANNEN NAAR HET OOSTFRONT. De leider der N.S.B., Ir. Mussert, heeft gisteravond een radiorede gehouden, waarin hij uiteenzette waarom duizend loden der be weging zich doelbewust zullen inzetten voor de verovering der toekomstige vrijheid van ons volk. Twee werelden botsen. Ieder zal hebben te kiezen. Tienduizenden hebben gekozen voor de volksche ordening. Honderdduizenden klampen zich nog vast aan het oude* ten deele uit conservatisme, ten deele uit onwetendheid, omdat in Ne derland jaar in, jaar uit met de meest geraf fineerde middelen en de meest onbeschaam de leugens het nieuwe verdacht gemaakt en belasterd is door een betrekkelijk kleine groep van belanghebbenden bij het uitbuit systeem, die een net gespreid hadden over het Nederlandsche volk heen. De oorlog, dien wij nu medemaken, is een voudig het gevolg van deze botsing. President Roosevelt, Churchill- en Eden vroegen in 1937 om dezen oorlog, zij hebben hem gekregen en zullen hem verliezen en wel om de eenvoudige reden, dat het een na tuurwet is, dat tenslotte het oude moet wij ken voor het jonge. Duitschland is dan ook in Mei 1940 niet binnengevallen om ons blijvend te overheer- schen, maar omdat het hier komen moest, omdat Nederland practisch een voorpost was van Engeland op het vaste land van Europa. Er vloeide broederbloed, maar gespaard door de Duitschers, is wat gespaard kon worden. Dat weten de Nederlandsche solda ten, die met tienduizenden over smalle dij ken en landwegen in eindelooze colonnes terugtrokken. Zoo toonde Hittler aan het Nederlandsche volk, dat hij dit Germaansche volk niet als vijand wenschte te zien of te behandelen, nadat de onvermijdelijke oorlogshandelin gen waren afgeloopen. Na de oorlogsdagen bleven wij hier achter, de regeering was in westelijke richting vertrokken, voorloopig Engeland. Vanuit de veilige verte laten de ze heeren nu ophitsen tot sabotage en tot moord, waarna in den regel geëindigd wordt met: „Wilt heden nu treden voor God den Heer." En nu wij. Wij Nederlanders, hier op onzen vader landschen bodem, wij Germanen, wij Euro peanen. Er is niemand onzer zoo dom of kortzichtig dat hij niet weet, dat als de bol sjewistische horden, hier over Europa wa ren komen denderen, dat dan Europa tot een puinhoop gemaakt zou zijn. Dat dit niet gebeurt, dankt Europa, dankt dus ook ons volk, aan Adolf Hitier, die naar mijn vaste overtuiging door God gezonden is om Euro pa', dat aan den rand van den afgrond stond, te redden van den ondergang. Het Neder landsche volk, opgenomen in een Germaan- schen statenbond, zal niet meer onder den voet geloopen kunnen worden, zal straks een groote welvaart tegemoet gaan, zal cul tureel zich tot ongekende hoogte kunnen opwerken. Ziedaar, mijn volksgenooten, onè" geloof op staatkundig terrein. Niet een ge loof van vandaag of gisteren, maar een ge loof dat wij al jaren hebben, al jaren uitdra gen. Waarvoor wij gehoond en gelasterd zijn. WSj willen die plaats in het nieuwe feu- ropa eerlijk verdienen. Geheel verdienen kunnen wij haar niet meer. Dat zou het geval zijn als wij Nederlanders nu met 200.000 man aan het Oostfront standen te zamen met de andere Europeesche volke ren onder leiding van de onoverwinnelijke Duitsche weermacht. Maar wat wij onder de huidige omstan digheden kunnen doen om voor ons volk een plaats in het nieuwe Europa te ver-- krijgen, dat. zullen wij doen. dat is onze plicht, dat is onze eer. Daarom nemen nu reeds duizenden deel aan den oorlog aan de zijde van Duitschland'. En nu zal Zaterdag 11 October 1941 het eerste bataljon van het W.A.-regiment van het Nederlandsche legioen naar het Oosten vertrekken, nadat ik hen zal hebben be- eeditgd op Adolf Hitier als Gersmaansch Führer, Germaansch aanvoerder. Dit is en daad. waarvoor ik de verantoordelij-khëid ten volle op mij neem. omdat ik de vaste overtuiging heb, dat 's lands toekomst die vordert. De duizend man van dit bataljon weten waarvoor zij gaan. Eens zal een ge heel volk hun dankbaar zijn voor het offer, dat zij brachten. Ik weet, velen zullen er nog zijn, die de ze daad afkeuren, die het nog niet zullen begrijpen of die nog geen geloof hebben, daaraan kan ik niets veranderen. Het eenige wat ik hun vraag is om eerlijk te willen overwegen, te willen nadenken. De anderen, zij die voor rede vatbaar zijn, zij die begrip hebben, zij zullen dankbaar zijn dat met vaste hand een koers gestuurd wordt, waar van wij de onwrikbare overtuiging hebben, dat zij noodig is in 's lands belang. Ons vojk mag niet ten onder gaan, ons volk zal in vrijheid weer leven. Wij houden zeel blijft Na er in een hoofdartikel, getiteld: „Ne derland blijft Nederland" op te hebben gewezen, dat de leider der N.S.B. steeds heeft gestreefd naar een volkomen onaf hankelijkheid van het Nederlandsche volk binnen den kring der Germaansche volken in het Nieuwe Europa, schrijft het ..Natio nale Dagblad" van Donderdagavond het volgende: „Thans zijn wij gemachtigd tot het publiceeren van de volgende, uiterst belangrijke verklaring. Zij luidt: Vast staat, dat zij, dde spreken over of streven naar aansluiting van Nederland bij Duitschland of over annexatie van Nederland door Duitsohland handelen in strijd met den uitgesproken wil van den Führer,"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1