HOLLANDS DAGBLAD VOOR "k T SLAG BIJ DE ZEE VAN AZOF BEËINDIGD ;s Feest der Duitsche Nationaal-Socialisten HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 ït g Onderhandelingen Japan-V.S. vrijwel gstaakt Zoon besteelt zijn vader - Verduisteren 18.51 uur NIEUWE BOTER- EN VETBONNEN Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN lste JAARGANG No. 2 MAANDAG 13 OCTOBER 1941 ;en Voor het eerst sedert meer dan twintig jaren luidt de klok van het Lawra-klooster weer over Kiev. Dvitsche soldaten zwaaien den klepel (Atlantic-Holland) Duitschland strijdt voor Europa FERNIETIGINGSSLAG BIJ KIEF ONMID- DELIJK DOOR NIEUWE OVERWEL DIGENDE ZEGE GEVOLGD. em uis Bij duizenden arrlveeren de bolsjewisten moe, apathisch en hongerig in de Duitsche ge vangenkampen. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 12 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Zooals in een extra bericht be kend is gemaakt, is de slag ten noorden van de zee van Azof ge ëindigd. In samenwerking met de luchtvloot van generaloberst Loehr heelt het leger van den generaal der infanterie von Manstein, het Roemeensche leger van den corps- generaal Dumltrescu en het pant- serleger van generaloberst von Kleist het gros van het negende en achttiende bolsjewistische leger verslagen en vernietigd. Bij zeer zware, bloedige verliezen heeft 8 vijand 64.325 gevangenen, 126 pantser- fagens. 510 stukken geschut en onoverzien are hoeveelheden ander oorlogsmateriaal erloren. Met de genoemde legers en de verbon en Italiaansche, Hongaarsche en Slowaak se troepen heeft de legergroep van ge- eraal-veldmaarschalk von Rundstedt se- ert 26 September thans in totaal 160.365 ivangenen gemaakt, alsmede 212 pantser- agens en 672 stukken geschut buitge- laakt. Zooals eveneens reeds in een extra he cht gemeld is, hebben de zware vernie- fringsslagen, die sedert het begin van de- i maand aan de Sovjetweermacht zijn toe- fbracht, geleid tot een nieuw hoofdstuk i de operaties. Van de zee van Azof tot et Waldaj-gebergte ten zuidoosten van het menmeer, d.w.z. over een breedte van km. zijn de Duitsche en verbonden oepen in volle aanvalsbeweging naar het asten. De slagvelden van Brjansk Pjasma liggen reeds verder achter het ont. Ondanks wanhopigen tegenstand, oortdurende uitbraakpogingen en de hoog- offers aan bloed vermogen de hier inge loten strijdkrachten van den tegenstander een wijziging meer te brengen in hun lot. leeds thans zijn ruim 200.000 gevangenen «meld. Dit aantal neemt voortdurend toe. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afge- oopen nacht met goed gevolg vijandelijke olonnes en spoorwegtrajecten in den een- "alen frontsector bestookt. Andere succes- olie luchtaanvallen waren gericht op ravi- illleeringsinstallatics in Leningrad. In den strijd tegen de Britsche ravitaillee- tingssoheepvaart hebben duikbooten op den itlantischen Oceaan drie schepen met 23000 ut tot zinken gebracht. Een gevechtsvlieg- uig bracht bij de Faroer drie vijandelijke koopvaarders met in totaal ongeveer 3000 at tot zinken. In den nacht op 12 October leeft het luchtwapen in de wateren om En [eland twee koopvaarders tot zinken ge nacht met tezamen 9000 brt. een groote jvaarder werd in brand geworpen. Ande re doeltreffende luchtaanvallen waren ge- "icht op vliegvelden en op voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidoost Zuidwestkust van het Britsche eiland. Eenige Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht op verscheidene plaat een in Noordwest Duitschland brisant- er brandbommen neergeworpen, die slechts on aanzienlijke schade veroorzaakten, )C- len m fS, De slag bij de zee van Azof. Ter aanvulling van het weermachtbericht verneemt het D.NJB. van militaire zijde, dat de beëindiging van den slag bij de zee van Azof weer een beslissing vormt. Bij de knie van den Dnjepr, feusschen Dnjepropetrofsk en Zaporoz.je, had den de Sovjets hun tegenstand nog volgehouden. Daar was hei Duitsche •front ook het verst naar het oosten vooruitgeschoven. Verder naar het zuiden, tu&schen Zaporozje en Meli- topol, waren de bolsjewieken zelfs overgegaan tot tegenaanvallen. Op deze tegenaanvallen stortte zich het pantserleger van Generaloberst von Kleist uit Dnjepropetrofsk in zuide lijke richting en rolde de stelling der Sovjets op. Deze werden tot den terugtocht gedwongen en wilden zich nu met hun beide legers, het 9e en 18e, een weg banén naar het oosten, maar het leger van von Kleist haalde hen in eii bracht hun zware slagen toe in samen werking met de Duitsche, Italiaansche en Slowaalcsche formaties, die uit westelijke richting kwamen. Uit het Noorden en Wes ten kwam het leger van infanteriegeneraal von Manstein met de verbonden Roemeen sche troepen onder corpsgeneraal Dumi- trescu. Toen nu de formaties der Waffen-SS langs de kust der zee van Azof oprukten en con tact kregen met de strijdkrachten van von Kleist, waren het 9e en 18e Sovjetleger in gesloten. Zij hadden reeds zware verliezen geleden en deze werden nog grooter door de drie wiggen, die de Duitschers in de omsin gelde massa dreven. Ten slotte werden zij totaal vernietigd, waarmede een einde is ge komen aan eeji operatie, die terstond na het slot van den slag bij Kief was begonnen. Op klein terrein bijeen gedrongen. Het D.N.B. verneemt van militaire zijde, dat het gros der ingesloten bolsjewisten bij Wjasma en Brjansk gisteren op een kleiner terrein opeen is gedrongen. Alle doorbraak pogingen der bolsjewisten, die door hun commissarissen worden opgejaagd mislukten tegen het Duitsche vuur. De bloedige ver liezen der bolsjewisten zijn enorm toegeno men. Op vele plaatsen ilggen de Lijken bij duizenden opgestapeld. Gisteren en in den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht in totaal 191 Sowjet- vliegtuigen vernietigd. Daarvan werden er 46 op den grond vernield. 43 in luchtgevech ten en 12 door afweergeschut. Hoe groot de omvang is der vernietiging, die groote deelen van de bij Wjasma ingeslo ten bolsjewiekenlegers getroffen heeft, be wijzen de reusachtige massa's gevangenen, die in de Duitsche verzamelcentra achter het gevechtsfront bijeengebracht worden. Moe, apathisch, verslagen, half verhongerd en met bloedige verbanden omwikkeld, zoo sleepen zich dag na dag duizenden Bolsjewieken in lange colonnes naar de Duitsche gevange nenkampen. Vertwijfelde oproep van de Prawda Helsinki, 12 Oct. (D.N.B.) De Sovjetom- roep heeft het hoofdartikel uitgezonden van de Prawda, waarin alle Sovjetvolken opge roepen worden om te strijden tot den laat- sten droppel bloeds. „Het gevaar is groot", zoo schrijft het Mos- kousche partijorgaan en verklaart, dat het bolsjewistische leger voor-nieuwe beproevin gen staat. Ten slotte dreigt het blad allen, die hun post verlaten en het Sovjetvolk ver raden met „eeuwigen smaad" en den „vloek" van het geheele volk. Uit Mbskou meldt de Britsche berichten- Geschonden lijk van vermist meisje gevonden Op laaghartige wijze vermoord. Sinds Donderdagmiddag werd, zooals wij reeds berichtten, de 17-jarige Geertje Elisa- beth van Herikhuizen te Ederveen, gemeente Ede, vermist. De politieagent Nikkels uit Ederveen, die met behulp van een politiehond een onder zoek instelde, vond Vrijdagmiddag het lijk van het meisje op den berm van den zgn. Slanerdijk, op ongeveer 10 minuten afstand van de ouderlijke woning op oTondgebied der gemeente Renswoude. Het werd aangetroffen in het eikenhakhout, dat dien weinig ge bruikten binnenweg omzoomt. Het lijk was eenigszins gecamoufleerd door eiken takken, die ter plaatse waren afgesneden. Dr. de Waard uit de Klomp, die het lijk voorloopig schouwde, constateerde een aan tal messteken in den hals en een steekwond in de borst. Uit een en ander blijkt, dat hier misdrijf in het spel is. Politie uit Renswoude, Ede en Veenendaal zet het onderzoek naar den dader met kracht voort. Twee arbeiders gedood Ernstig bedrijfsongeval te Overschie. Zaterdag is onder de voormalige gemeente Overschie een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee arbeiders om het leven zijn gekomen. Een ijzeren zg. zandtrechter van zware constructie, is bij een in aanbouw zijnde fa briek van de firma E., aan den Schiedam- scheweg, plotseling ineengestort. Hierbij zijp de 30-jarige arbeider J. Dui- mel, afkomstig uit Den Haag en de 39-ja- rige arbeider P. Rommers, afkomstig uit Rotterdam, die zich onder dezen trechter bevonden, door het vallend gevaarte ge troffen en vrijwel op slag gedood. BROODGRAAN VAN EIGEN OOGST. In een in de bladen opgenomen officieels publicatie maakt de secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij bekend, dat telers van tarwe en rogge ook dit jaar in de gelegenheid wor den gesteld een hoeveelheid broodgraan van eigen oogst te behouden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bedoelde publicatie. Patrouille tochten - Gierende geweerschoten 1 Steunt de Nederlandsche ambulan ce voor het Oostfront, Roninginre- gracht 22, Giro 87600 s Graven hage. Burgers repatrieeren met Japan- sche schepen. Te \yashington wordt door U.P. vernomen, dat de AmerikaanschJapansche onderhan delingen vrijwel geheel zijn gestaakt. Er is een toestand ingetreden, waarin slechts een volkomen verandering en een algeheele om- fiiekeer in de houding van Japan nog kans op succes zouden opleveren. Voorts wordt uit Tokio gemeld, dat het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat de onder handelingen met de Vereenigde Staten over de evacuatie van de wederzijdsche staats burgers zijn geëindigd. Nog voor 15 October zullen drie schepen naar Amerika vertrek ken. Volgens een bericht van het D.N.B. zal op 15 October als eerste schip de „Tatsoeta Ma- roe" vertrekken. Volgens Domei zullen kort daarop nog twee Japansche schepen via Ho- noloeloe naar San Francisco varen. Deze schepen zouden, naar verluidt, be stemd zijn voor het terugbrengen van Japan ners uit verschillende streken langs de kust van den Stillen Oceaan, alsmede voor het postverkeer naar en van Japan, doch niet voor het goederenverkeer. En doet zelf aangifte! Nach telijke strooptoohten leverden van alles op. De Larensche politie heeft de hand kun nen leggen op een .H-jarigen jongeman, die in eerste instantie bekend heeft, zich aan diefstal van drie rijwielen te hebben schul dig gemaakt. In verband met de den laateten tijd veel vuldig voorkomende rijwieldiefstallen en ook die van een groot aantal konijnen bij diverse ingezetenen van Laren, achtte de gemeentepolitie het nuttig een uitgebreid onderzoek in te stellen. Wat toen aan het licht kwam. lijkt bijna ongelooflijk! Geble ken is n.1, dat de jongeman zich van niet minder dan acht rijwielen had meester ge maakt en daarvan de banden verkocht had. Tot de gedupeerden behoorde ook de firma, waarbij hij werkte. Verder kwam aan het licht, dat de jeugdige avonturier, de 17- jarige H. G. zich niet alleen met het stelen van fietsen bezig hield, doch ook zakken brandstoffen stal. De jongeman had ook de zeldzame bruta liteit om eerst bij zijn linker- en daarna bii zijn rechterbuurman konijnen uit het hok te halen en vervolgens eenige konijnen van zijn eigen vader te stelen, waarna hij 's morgens aan het politiebureau te Laren zelf aangifte deed van dezen diefsital! Zijn rooftochten breidde hij voorts uit over talrijke tuinen, waar hij de appel- en Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtscd 8.02 uur Op vetbon „39" naar keuze boter oi vet verkrijgbaar. 's-Gravenhage, 11 Oct. De secretaris-ge neraal van het departement van landbouw en vissciherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 14 October tot en met 1 No vember a.s. elke der met „39" en „40" genum merde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter. Zooals destijds werd medegedeeld, geeft gedurende bovengenoemd tijdvak de met „39" genummerde bon van de vetkaart recht op het koopen van 200 gram gesmolten rund- vet of 250 gram boter. Voorts geeft de met „40" genummerde bon van de vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter. Uiteraard wordt op de boter, welke op de bonnen „39" en „40" van de vetkaart wordt gekocht, een reductie verleend van 22^ cent per 250 gr. De met „38" genummerde bonnen van de boter- en vetkaarten mogen worden vernie tigd. DE PRIJS VAN HET BROOD. In verband met de gewijzigde broodprij zen vestigt de gemachtigde voor de prij zen er nog eens de aandacht op, dat vol gens het „prijsaanduidingsbesluit" in iede re bakkerszaak en op eiken bakkerswagen, waarmede brood bezorgd wordt, e endui- delijk zichtbare en leesbare prijslijst moet worden aangebracht. Op overtredingen zal nauwkeurig worden achtgeslagen. Hierte gen zal streng worden opgetreden. perenboomen plunderde. Zoo hoeft hij om. 600 appelen verkocht voor f 6 en 400 voor f 4. De politie te Laren, die zeer voortvarend te werk is gegaan, heeft thans al de ver dwenen rijwielbanden opgespoord en in beslag genomen, terwijl van de 15 verdwe nen konijnen ei; reeds 8 terecht zijn. De jongeman deelde mede, ongeveer half September met zijn roof- en strooptochten te zijn begonnen, zoodat hij, die tevens werkzaam was op een weverij, bijna nacht en dag in de weer moet zijn geweest. EEN JAAR ARBEIDSBEREICH DER N.S.D.A.P. Rede van Gen. Arbeitsfuehrer Dr. Decker en Oberdienstleiter Schmldt. De eenige nationaal socialisti sche party in Nederland is de N.S.B." Amsterdam, 12 Oct. Uit geheel het land waren Duitsche nationaal-socialisten naar Amsterdam gekomen om aanwezig te zijn bij de feestelijke, grootsch opgezette bijeenkomst in het hoofdstedelijk concertgebouw, georga niseerd door het arbeitsbereich der NSDAP. in den Niederlanden, ter gelegenheid van zijn éénjarig bestaan. Een groot gedeelte van de ruim 3000 deelnemers aan deze unieke bijeenkomst trok in de ochtenduren in keu rige marschorde met een eigen muziekcorps aan het hoofd vanaf het centraal station door de binnenstad naar het concertgebouw. Het concertgebouw was feestelijk versierd. De groote zaal was tot in de uithoeken ge vuld met leden der NSDAP, allen in hun bruine, eenvoudige maar toch indrukwek kende uniformen. De meeste van hen wa ren politieke en plaatselijke leiders van hun organisatie. Onder de aenwezigen waren behalve gene- ral-aibeitsfuehrer Dr. W. Decker (Berlijn) en de leider van het arbeitsbereich, oberdienst leiter en commissaris generaal voor bijzon dere aangelegenheden Schmidt, de gevol machtigde van den rijkscommissaris voor de provincie Noord-Holland, oberdienstleiter Seidel, de gevolmachtigde van den rijkscom missaris voor de stad Amsterdam senator Roehmker, verschillende functionarissen van het rijkscommissariaat, o.w. oberbereichslei- ter Eftger .en hauptahteilungsleiter Volkmar, alsmede hooge functionarissen van den ar beidsdienst. dienst, dat de Sovjets er geenszins toe over hellen de moeilijkheden te verkleinen. De perscommentaren bereiden de bevolking op „alle eventualiteiten" voor. De perscommentaren in de Engelsche en Amerikaansche bladen worden steeds som berde;?. Een plechtig moment was het, toen on der de tonen van een kapel van den Duit- schen arbeidsdienst de Fahneneinmarsch plaats had en zich 36 vaandels van arbeits bereich der N.S.D.A.P., arbeidsdienst en Hitier jeugd op het podium groepeerden. Vervolgens betrad oberstdienstleiter Schmidt het podium om de feestelijke bij eenkomst plechtig te openen. Spr. gaf, na general-arbeitsfuehrer Decker te hebben verwelkomd en zijn vreugde te hebben uitgesproken over zijn bereid zijn hier te spreken, een overzicht van de periode die achter ons ligt en hij dacht daarbij aan September 1939 toen Engeland en Frank rijk Duitschland, dat slechts Dantzig terug wilde hebben, den oorlog verklaarden. De Meidagen. Hij herinnerde ook aan de Meidagen van 1940 toen vele N.S.D.A.P.-'ers in Nederland sche kerkers zuchtten. Uit dezen moeilij ken tijd groeide onze vriendschap met de Nederlandsche N S.B., waarmede wij hand in hand een nieuwen toekomst opbouwen. Wij hebben van den eersten dag, dat wij hier waren, niet als vijanden op willen tre den, maar naar den wil van den Fueh rer als goede kameraden van den ar beid. Trotsch en dankbaar is spr. dat hij pre cies een jaar geleden geroepen werd om op te treden als leider van het arbeits bereich der N.S.D.A.P. in Nederland. Vervolgens sprak Dr. Deckers. Spr. schetste in korte trekken de groei der beweging, waaraan idealisme voor de groote dingen ten grondslag ligt. hetgeen weer beteekent altijd bereid te zijn voor het kleine. De wil van de leiding wordt overgedragen op het bewustzijn van den enkeling. Wij Duitschers zijn gelukkig door het bezit van den grootsten leider, die ooit een volk is voorgegaan: Adolf Hit Ier. En wij weten, dat Adolf Hitler medeweriters heeft, zooals geen land ter wereld ter beschikking heeft. Die wetenschap maakt ons gelukkig en dank baar. Met oneidine veel kleine arbeid is bereikt, dat het binnenlandsche front zoo onverwoestbaar krachtig is in dezen groot- sten strijd aller tijden. Met klem en onder applaus loofde spr. de prestaties van het Duitsche volk achter het front. Vervolgens besprak dr. Decker het leider schap. In het partij-boekje zegt Adolf Hitler tot de leden der N.S.D.A.P.: „Als leider wees hard in eigen plichtsvervulling, vastbesloten en vriendelijk tegenover uw onderge schikten, niet kleinzielig bij de be oordeeling der menschelijke zwak heden. groot bij het erkennen van de behoeften van anderen en be scheiden in uw eigen wenschen. Hierin aldus spr. is alles opgenomen, wat een leidend partijgenoot der N.S.D.A.P moet weten om zijn taak te vervullen. Lei-i der zijn beteekent, dat men een bepaald, gesteld doek bereikt. Een groote Düitscher heeft gezegd: „Wij zijn niet op aarde om te leven, maar om on ze plicht te vervullen". De Fuehrer heeft ons Duitsche volk opgevoed tot plichtsvervulling en tot de eer van den arbeid. In goedvolle bewoordingen schetste spr. de eervolle taak van den Duitschen arbeider van hoog tot laag. Niet de hoogmoed, maar de arbeid zij altijd en voor iedereen voorop gesteld. Na te hebben uitgewijd over de geweldige prestaties der Duitsche troepen in het Oosten zeide spr.: In den moeilijken tiid van het nationaal socialisme gaf de Fuehrer een pa rool en dit parool was: Gij moet gelooven, gij moet offeren, gij moet strijden. Dit vormt de onoverwinlijke kracht van het nationaal- socialisme. De taak der partij. Vervolgens ging spr. nader in op de taak van de partij die haar stempel drukt op de samenleving. Wij zijn niet aangetreden om de wereld te veroveren, maar om de Europeesche cultuur te beschermen en uit te dragen. Duitschland heeft en dit is aan geen twijfel onderhe vig hier in Europa een grootsche taak te vervullen, met name den Germaanschen taak. Een daverend applaus onderbrak herhaal delijk, deze met zooveel aandacht gevolgde rede. Vervolgens sprak oberdienstleiter Schmidt nog een slotwoord, waarin hij ojn. zeide, dat in Nederland ls echts één nationaal socialistische partij is, nl. de N.S.B. Spr. wekte op, alle krachten in te zetten, om het nationaal socialisme uit te dragem De bijeenkomst werd hierna gesloten mot de Fuehrergruss en het spelen van het Duit sche volkslied. Vervolgens had de afmarsch van de veis schillende groepen naar het station plaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1