HOLLANDS 350.000 gevangenen gemaakt DAGBLAD VOOR sit IS Drie reddingen op het IJsselmeer Nederlandsche staatsleening 100.000 bunder gras'aüd wordt gescheurd Verduisteren 18.51 uur T entoonstelling «der Soldat in Holland" Redactie en administratie SCHAGEN Telèf. 444 (2Ujnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11623 SCHAGER COURANT VAN 1855 DINSDAG 14 OCTOBER 1941 Kranige motorbootschippers. De motorsleepboot „Hedwig III", kapitein j.Been, heeft eenige kranige reddingen .ver richt, De kapitein vernam, toen hij van Lem mer naar Urk was gevaren, dat daar de ileepboot „Ida Goedkoop" was gearriveerd, welke door den harden wind haar sleep, be- itaande uit vier schepen, was kwijt geraakt. Onmiddellijk voer de „Hedwig III" ter assis tentie uit en het gelukte de bemanning twee der schepen, welke in nood verkeerden, te bereiken en behouden de Lemmerhaven bin nen te brengen. Toen dit geschied was, aldus de Tel., voer de sleepboot opnieuw uit en weer gelukte het een der losgeslagen schepen te bereiken. Dit schip werd naar Enkhuizen gebracht. Ten derde male koos kapitein Been hierna zee, doch voor hij ook het vierde schip kon berei den, was het helaas gezonken. De bemanning kon nog juist door de „Gruno" van de Hunze- maatschappij gered worden. Toch was deze e reis van de „Hedwig III" niet nutte loos; een op het Enkhuizerstrand gestrande motors leep werd losgetrokken en behouden binnengebracht. Al deze reddingen zijn des te kraniger, daar de bemanning van de „Hed wig III" slechts uit kapitein Been en een knecht bestond. Vader doodt zijn zoon Noodlottige afloop van huiselijke twist. öi de Patrimonlumstraat In Stichtech- Veenendaal is Zondag ip de woning van den betonwerker v. D. een huiselijke twist voor gekomen, die een tragisch gevolg had. De vader berispte een van zijn jongere kinderen over een gering vergrijp, echter oip een dus danige wijze, dat de 16-jarige zoon zich hier over opwond. Er vielen harde woorden tu6- sehen vader en zoon en het gevolg was, dat de vader op zijn zoon toeliep en hem een fikschen draai om de ooren gaf. Tot groote ontsteltenis van den vader en de andere buisgenooten wankelde de zoon even, om daarna dood neer te vallen. De vader is, nadat hij door de politie Ie verhoord, op vrije voeten gesteld. AU- Duitechland strijdt voor Etiropa m! Achtervolging wordt voortgezet Hoofdkwartier van den Führer, 13 October (D.NiB.yi! Het opperbevel der weermacht maakt bekendi De operaties aan het Oostelijk front verloopen volgens de plannen. Bij de achtervolging van de overblijfselen van den tegenstander, die in den slag bij de Zee van Azof zijn ontkomen, is een Sowjet-formatie achterhaald en ver nietigd. 1100 gevangenen en 33 stukken geschut vielen ons in handen. In het strijdgebied ten oosten van den Dnjepr heeft een Kroatisch regiment de vuur proef doorstaan. De vernietiging van de strijdkrachten, die bij Wjasma zijn in gesloten, staat voor de voltooiing. Bij Leningrad zijn herhaalde uitbraakpo- gingen met zeer zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen hebben in den af- geloopen nacht voor den oorlog belang rijke installaties te Moskou gebombar deerd, In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben gevechtsvliegtuigen in den afge- loopen nacht het industriecentrum Manchester en de havenstad Huil met succes aangevallen. Andere luchtaan vallen waren gericht op haveninstalla ties en vliegvelden in Oost- en Zuid- oost-Engeland. Een gevechtsvliegtuig heeft ten oos ten van Great Yarmouth een koopvaar der van 8000 t tot zinken gebracht. Verdragend geschut vai\ leger en ma rine heeft de radioinstallatie van Do ver met waargenomen uitwerking be schoten. In de Kanaalzone hebben Duitsche ja gers gisteren zes en patrouillevaartui gen twee Britsche vliegtuigen neerge schoten. In Noord-Afrika hebben Duitsch-Ita- liaansche troepen in den nacht van 9 op 10 October een succesvollen plaat selijken aanvaluitgevoerd, een door tanks ondersteund Britsche tegenaan val werd afgeslagen. In den nacht van Zaterdag op Zon dag werden de stad en de haven van Tobroek gebombardeerd en in luchtge vechten vijf Britsche jagers neergescho ten. In den afgeloopen nacht Is een vrij groot aantal Britsche bommenwerpers naar Noordwest-. Weöt- en Zuid- Duitschland gevlogen en heeft op tal van plaatsen brisant- en brandbommen uitgeworpen. Onder de burgerbevol king werden menschen gedood en ge wond. Op verscheiden plaatsen werden gebouwen vernield en beschadigd. Nachtjagei schoten negen, luchtdoel- I artillerie vier Britsche bommenwerpers I neer. SER. Pau« S EER, Aan* n agen KOF -aren T* >ezor< Oude EUS, GEL HJV. bij C. ao. 2 ST. voor beide i ge- euwe Ieren Ka 3.50; >onen I KA 13.5a dijvie Ml. wit1 f3.- Ir. Mussert, de leider der N.S.B., tijdens zijn rede bfl de beëediging van het eerste batal jon van het W.A. vrijwilligersregiment op het Binnenhol te Den Haag. Achter Ir. Mnssert ziet men den Rijkscommissaris Dr.Seyss Inquart. (Foto Stapf-Mol) Bij Brjansk en Wjasma GROOTE VELDSLAG. NADERT ZIJN EIN DE. CATASTROPHE ONVERMIJDELIJK. EEN NIEUWE „NATIONALISTISCHE RUSSISCHE REGEERING?" Uit het hoofdkwartier van den Führer, 13 October (D.N.B.): Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het aantal gevangenen dat gemaakt is in den dubbelen veldslag van Brjansk en Wjas ma is gestegen tot 350.000. Het aantal neemt voortdurend toè. De Berlijnsche avondbladen pu'bliceeren in opschriften over de geheele pagina de mede- deeling uit het weermachtsbericht van he den, dat de groote veldslag bij Wsjasma het einde nabij is. De bladen vergelijken daarmede de wan hopige pogingen van de Britsch-bolsjewisti- sche propaganda om de naderende catastro- phe van het bolsjewisme nog altijd te ver bergen en goed te praten. De „Berliner Börsen-Zeitung" schrijft: De wilde plannen, die op het oogenbli'k in En geland besproken worden, duiden op drie punten: le. Engeland voelt zich door Stalins ne derlaag zwaar getroffen, 2e. Engeland zou graag militaire hulp verleenen, maar weet. dat zulks slechts kan leiden tot zijn eigen nederlaag. 3e. Engeland wil Stalin helpen door het sturen van materiaal, doch voelt wel, dat de Engelsche krachten en mogelijkheden ook daarvoor niet voldoende zijn. EEN NATIONALE REGEERING? De A-N-P.-correspondent uit Berlijn meldt: Hier kon men ons niet, be vestigen van de „interessante be richten" uit Lissabon, volgens welke men reeds doende is om een natio nalistische Russische regeering te vormen, welke dan met de Duitsche over vrede zal onderhandelen. De Moskousche radio heeft in haar uit zending van heden het hoofdartikel van de „Prawda" van 13 October voorgelezen, waar in het volgende gezegd wordt: De vijand zot zijn opmarsch naar de vita le centra van ons land steeds verder voort. Het gevaar is groot. Het zou lichtzinnig zijn. daarvoor de oogen te sluiten. Maar men moet niet in een paniek vervallen. Voorts wordt de be volking van de Sovjet-Unie aangespoord de militaire opleiding zoo snel mogelijk te voltooien. Elkeen moet zich vertrouwd ma ken met het hanteeren der wapenen. In het kader van den grootsten vernieti gingsslag in het centrale deel van het Oost front hebben Duitsche afdeelingen gevechts- en jachtvliegtuigen den'l2en October weder om bijzondere successen behaald. Hevige aanvallen werden gedaan op de voor de Sowj ets zoo belangrijke ravitaillee- ringslijnen. Verschillende spoorwegbaanvak ken werden meermalen onderbroken. Acht treinen, waaronder een munitietrein en twee treinen met benzinetankwagens, alsmede acht locomotieven werden door bommen en boordwapens in brand geschoten en vernie tigd. Tijdens het verder verloop der aanvallen liepen nog 41 treinen en tien stations zware beschadigingen op. Aanzienlijke verliezen aan materiaal leden de bolsjewisten bij de bestrijding van concentraties pantserwagens en colonnes vrachtauto's, die zich voor den bommenregen der Duitsche gevechtsvlieg tuigen niet meer in veiligheid konden bren gen. Ook de afdeelingen, die tot steun van het leger in den strijd werden gebracht, grepen in den grooten vernietigingsslag in, verniel den kazematten en veldstellingen en stelden twee stukken geschut met langen loop, drie batterijen aJweergeschut, drie artilleriestel lingen en zeven mitrailleurnesten buiten ge vecht. 329 vrachtauto's werden in brand ge worpen of door voltreffers volkomen vernie tigd. In den loop van den 12en October en in den nacht van den 12en op den 13en Octo ber schoten aan het Oostelijk front in lucht gevechten Duitsche gevechtsvliegtuigen en jagers 45 Sowjetvliegtuigen neer. Luchtafweergeschut vernietigde veertien Sowjetvliegtuigen. Door bomtreffers op vliegvelden werden veertig vliegtuigen op den grond vernield. In totaal werden dus binnen 24 uur honderd Sowjetvliegtuigen vernietigd. Evacuatie van Moskon wordt voortgezet. Moskou, 13 Oct. (U.P.) De evacuatie van de kinderen en van de niet in de bewape- ningsindustrie arbeidende vrouwen van Mos kou is thans op regeeringslbevel aan den gang, „om mensohenverliezen" te voorkomen en de kinderen tegen de psychische uitwer king van de bombardementefn te bescher men". Reeds sedert het begin van den oorlog, al dus U.P. was een vrijwillige evacuatie van vrouwen en kinderen aan den gang. Thans is deze echter verplicht gesteld. Het officieele Finsche nieuwsbureau meldt: Gisteren is het bombardement op de Moer- mansk-spoorlijn voortgezet. Aan beide zijden van Karhumaeki werden voltreffers op twee treinen geplaatst. Op twee plaatsen werd de lijn voor het verkeer onbruikbaar gemaakt. Uitgifte van een TEN BEDRAGE VAN 500 MILUOEN GULDEN, MET EEN RENTEVOET VAN 3X PROCENT. Naar wij van bevoegde zijde vernemen zal heden Dinsdag, de uitgifte worden aange kondigd van de 3% pet Nederlandsche Staatsleening 1941, groot f 5O0.0OO.OOO. De inschrijving wordt Donderdag 23 Oc tober a.s. opengesteld en de storting zal Zaterdag 15 November a.s. moeten geschie den. De koers van uitgifte is 97)4 Men heeft hier te doen met een 20-jarige staatsleening, rentende 3)4 De leening, zooals die thans wordt aangeboden, is als een vrije uitgifte te beschouwen. Dit neemt niet weg dat er normen worden aangegeven, volgens welke men dient in te schrijven om bevrijd te zijn van toewijzing van een gedwongen leening op veel ongunstiger voorwaarden dan die voor deze gelden. Deze normen zijn de volgende: Vennootschappen 3 van hun kapitaal en reserves, institutioneele beleggers 3 van hun actief, particulieren 2/3 van het bedrag, waarvoor zij op de vorige leening hadden moeten inschrijven. De gedwongen leening, waarvan wij hier boven spraken ,zal bestaan uit 40-jarige obligaties en een rente bedragen van 2)4 Indien de thans aan te bieden leening niet mocht worden volteekend, en indien mocht blijken, dat een inschrijver niet voldaan heeft an de hierboven bedoelde norm, daa zou er voor de betrokkene een toewijzing volgen voor het dubbele bedrag als voor het bedoelde schema geldt en dan uiteraard der zaak in 40-jarige obligaties. Commandant Ned.-Indische leger verongelukt Generaal Berenschot stort met vliegtuig omlaag. Het A.N.P. meldde gisteravond uit Bata via: Hedenmiddag is de commandant van het Indische leger, luitenant-generaal Beren schot. bij een vliegtuigongeval om het le ven gekomen. Generaal Berenschot, die vanmorgen een onderhoud had gehad met den Britschen' op perbevelhebber in het Verre Oosten, sir Ro- bert Brooke Popham, aanvaardde om drie uur aan boord van een Lbckheed-vliegtuig de teugreis naar Bandoeng. Omstreeks vijf minuten nadat het vliegtuig van het bur gerlijk vliegveld Kemajoran was opgeste gen. zag de wacht van den toren van het vliegveld, dat het toestel naar beneden stort te en vervolgens in brand vloog. De brand weer. die onmiddellijk gewaarschuwd werd. kon niet meer voorkomen, dat de passa giers en de bemanning in de vlammen om kwamen. In het toestel bevonden zich behalve- ge neraal Berenschot nog een ..wing comman- der" van de Engelsche luchtmacht en twee officieren van het Indische leger. De be stuurder van het vliegtuig was, voor zoover bekend, de kapitein-vlieger Knapp. Het vliegtuig heeft bij het neerkomen ook nog een aantal inheemsche woningen in brand gezet, waarbij 5 a 6 inheemschen den dood hebben gevonden De regeeringscommissaris voor de bodem productie deelt het volgende mede: De voedingsvoorziening maakt het noodig, dat ten behoeve van oogst 1942 ongeveer 100 duizend ha. grasland wordt gescheurd. Bij voorkeur zal dit moeten geschieden op daarvoor geschikte gronden, zoodat in de eerste plaats in aanmerking komen goed ont waterde zand-, klei- en zavelgronden. Het is dringend noodzakelijk, dat ieder, die kan medewerken, het zijne hierin bij draagt. Zullen de verwachtingen beantwoord worden, dan zal op defi geschikten grond van iedere 6 4 7 ha. er een gescheurd moe ten worden. Voorloopig zal dit aan de vrijwillige me dewerking worden overgelaten, met dien verstande dat voor iederen gebruiker van grasland de gelegenheid wordt opengesteld voor 15 November 1941 op te geven, welke oppervlakte door hem gescheurd zal worden ten behoeve van den oogst 1942. Voor nadere bijzonderheden worden be langhebbenden verwezen naar de in de bla den opgenomen officieele publicatie. In de omgeving van de groote steden zal een speciale gelegenheid worden openge steld voor het scheuren van grasland voor den aardappelverbouw. Hierbij wordt ge dacht aan scheuren met behulp van werkloo- zen, onder bijzonder gemakkelijke voor waarden. Zij, die hiervan gebruik willen maken, kunnen nadere inlichtingen bekomen bij de rijkslandbouwconsulenten. BEZOEK AAN GRAVEN VAN GESNEUVELDEN. Het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van Defensie heeft in de Staatscourant bekend gemaakt dat nabe staanden van gesneuvelde Nederlandsche militairen desgewenscht vergoeding kunnen bekomen, voor het bezoeken van het graf van den gesneuvelde. Een vergoeding van reiskosten kan wor den gegeven voor het bezoek door ouders, pleegouders, stiefouders, voogden, echtge- noote, kinderen boven den leeftijd van tien jaar en schoonouders van den gesneuvelde. Zoodanige vergoeding wordt aan denzelf den persoon irn 1941 en 1942 één keer per kwartaal toegekend voor een reis in de laag ste klasse van openbare middelen van ver voer. Verblijfkosten worden niet vergoed. Aan vragen dienen van te voren te geschieden door tusschenkomst van de burgemeesters. Vanavond gaat de verduistering in om en dnorl tot morgenochtend 8.02 uur 's-Gravenhage, 13 Oct Woensdag 15 October, des morgens om 10 uur zal de rijkscommissaris de tentoonstelling „Der Soldat In Holland" openen in de Gothisohe zaal van het gebouw Kneuterdijk 20 in Den Haag. ingang Paleisstraat 1. Deze tentoonstelling vormt het resultaat van den door de bureaus voor ontspanning der troepen van den rijkscommissaris en den bevelhebber der weermacht gemeen schappelijk uitgeschreven fotowedstrijd, die onder hetzelfde motto is gehouden De op de tentoonstelling geëxposeerde werkstukken berusten uitsluitend op motieven, die door de soldaten hier in Nederland zijn gevonden en zullen derhalve zeer bijzonder ook voor de Nederlanders aantrekkelijk zijn. Het be> zoek van de tentoonstelling is gratis, zoo wel voor Rijksduitschers als Nederlanders. De expositie is geopend van 8 uur tot 18 uur 30. ZAL HALIFAX AFTREDEN? De Duitsche Diplomatisch Politische Kor- respondenz veronderstelt op goede gronden, dat Lord Halifax spoedig zal aftreden. Chur- chill zou hem als zondenbok hebben uitge zocht, verantwoordelijk voor de onvoldoende steun aan de Sovjet-Unie. De revanche van OSENDARP 's-Gra ve.nhage, 13 October: Naar wij vernemen hoeft de Duit sche athleet Scheuring verleden week terstond na afloop van het Sportfeest van den Duitschen Ddenst/post, dat op initiatief van den Rijkscommissaris werd gehou den in het Olympisch Stadion te Amsterdam, zijn verlangen te ken nen gegeven onzen landgenoot Osendarp nogmaals in de gele genheid te stellen zijn krachten met hem te meten. Daar Scheuring een week later zou starten te Luxemburg, heeft hij zich tot den Rijkscommissaris gewend met het verzoek Osendarp in de ge legenheid te stellen eveneens te starten in Luxemburg.. De rijkscommissaris heeft deze spor tieve en kameraadschappelijke geste tusschen beide sportvrienden ten zeerste gewaardeerd en terstond die maatregelen laten treffen, welke noodig waren om Osendarp in de gelegenheid te stellen wederom uit te komen tegen Scheuring. Osendarp kon aldus nogmaals re vanche nemen en stelde geenszins teleur. Niemand kon verle l-n week vermoeden, dat de voorspelling van den Duitsche trainer Gerschler ten aanzien van Osendarps prestaties reeds zoo spoedig in vervulling zou gaan. D beëediging van het eerste W.A.-bataljon van het vr^willigersregiment had Zater- uagmiddag op het Binnenhof te Den Haag plaats. Een overzicht tijdens de plechtigheid der beëediaiag. .(Foto Stapf-Mol)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1