I HOLLANDS dagblad voor HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 SOVJETS BIJ WJASMA VERNIETIGD [thans reeds meer gevangenen Het vliegtuig ongeval in Indië Verduisteren 18.47 uur DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP ROTTERDAM i36 dem f 3 100 kool per ukSi slo^ per ;elie per leriö per Redactie er administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11624 WOENSDAG 15 OCTOBER 1941 DAN 3 MILLIOEN Hoofdkwartier van den FtLhrer, 14 Oetober (D.NJ3.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De strijdkrachten van den tegenstan der. die in de omgeving van Wjasma zijn ingesloten, zijn thans definitief vernietigd. Ook in de omsingelde ge bieden rondom Brjausk schrijdt de ontbinding van den vijand onophou delijk voort. Het aantal in dezen ge weldigen dubbelen slag gemaakte ge vangenen is inmiddels tot boven de 500.000 gestegen. Het totale aantal der Sowjet-gevange- nen, die sedert het begin van den veldtocht in het Oosten zijn gemaakt, is reeds thans tot ver boven de drie mlilioen gestegen. Naar het D.N.B. verneemt hebben de bols jewisten, de stad Wjasma in brand gestoken voor hun vertrek, de steenen gebouwen lie ten zij in de lucht vliegen. Daarbij hebben lil niet de minste rekening gehouden met le burgerbevolking, onder wie talrijke slacht jffers zijn gevallen. Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, betcekent de slag in het Oosten ootk een bedreiging voor Moskou, daar het Do- DCtzbekken de steenkolen voor de industrie van Moskou heeft geleverd. Op het hoven'sté' kaartje is de situatie rond- Moskou weergegeven, hierop zijn de be- infjrijkste plaatsen die in 't omsingelingsge iod liggen aangegeven. Groote deelen van et Sovjet leger zijn ingesloten te Wjasma n Brjansik. De strijdkrachten der Duitsche Igers be vinden zich in de omgeving van Mdsaisk, Soetsjinitsji en tusschen Bjelow en Toela. DE DIPLOMATIEKE TOESTAND. Litwinof naar Londen? Stockiholms Tidningen meldt uit Londen, lat men aldaar het bezoek van den voorma- igen bolsjewistischen commissaris van bui- enlandsche zaken, Litwinof, verwacht. Lit- vinof zal waarschijnlijk fungeeren als voor- itter bij de onderhandelingen over bijizon- erheden van het, Britsche program van le- ermgen aan de bolsjewisten. De Associated Press maakt melding van «richten uit Londen, volgens welke aldaar Dnitschland strijdt voor Europa Duitsche torpedomotorbooten bestoken Britseh coovooi Uit het hoofdkwartier van den Führer 14 Oetober (D.N.B.): Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten nemen de operaties het vastgestelde verloop. De in het gebied van Brjansk ingesloten strijdkrachten van den tegenstander zijn in verschei dene groepen- verslagen. Hun vernieti ging in het moeilijke boschterrein schrijdt gestadig voort. Reeds gisteren was hei aantal gevangenen in den dub belen slag van Brjansk en Wjasna ge stegen tot over de 350.000. Dit aantal neemt nog voortdurend toe.- Gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 13 op 14 Oetober met goede uitwerking belangrijke militaire inrichtingen te Leningrad. Torpedobotorbooten drongen in den nacht van 12 op 13 Oetober tot de Brit sche kust door en vielen een door tor pedojagers, torpedomotorbooten en vlieg tuigen krachtig beschermd vijandelijk konvooi aan. Ondanks hevigen afweer en herhaalde gevechten met de supe rieure escorteerende strijdkrachten, ten. brachten de torpedomotorbooten zes gewapende vijandelijke koopvaardij schepen tot zinken, van tezamen 18.000 ton. Zij keerden zonder eigen verlie zen terug. In den afgeloopen nacht waren lucht aanvallen gericht op verscheidene Brit sche vliegvelden. Bij vluchten van Britsche vliegtui gen naar de bezette gebieden aan het Kanaal leed de vijand gisteren zware verliezen. Jagers, luchtdoelartillerie en marine-artillerie schoten 31 vijandelijke vliegtuigen'neer. Een eigen toestel ging verloren. Britsche bommenwerpers wierpen vannacht brisant- en brandbommen op verschillende plaatsen in West-Duitsch- land en in het Noord-Duitsche kustge bied.. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten vijf vijandelijke machines om- laag. het voorstel gedaan is, dat Engeland en de Ver. Staten gemeenschappelijk de bolsjewis tische grens in het Verre Oosten tegen Ja pan zouden garandeeren, opdat de Sovjets hun leger uit het Verre Oosten ter verlich ting van het Westelijke front zouden kun nen opstellen. Voorts meldt Associated Press, dat een Ewgelsche militaire deskundige het verlan gen te kennen heeft gegeven, dat de op het ©ogenblik beschikbare Britsche troepen, die ih Iran gelegerd zijn, zullen worden uit gestuurd om de Sovjets te helpen. Men twij felt echter, of deze troepen nog. tijdig genoeg kunnen aankomen om de Sovjets te steunen. In het algemeen zijn alle Britsche militaire deskundigen van oordeel, dat de Engelsch- Amerikaansche Ihulp te laat moet komen. Churchill zwijgt Stockholm, 14 Oetober (D.N.B.): Naar de Londensche berichtendienst meldt, heeft Churchill vandaag in het Lagerhuis geweigerd een verklaring over de situatie aan het oosteliik front af te leggen. Churchill KAART" VAN PELf was van meening, dat men dit liever aan het Sowjet-opperbevel moest overlaten, dat den grooten slag leidt. „Ik matig mij niet aan on der de huidige omstandigheden iets aan de rapporten van het Sowj et-opperbevel toe te voegen." Shinwell vroeg daarop, of de premier ken nis droeg van het feit, dat in het geheele land aanzienlijke ongerustheid bestaat. Churchill gaf een óntwijkend antwoord. Hij verklaarde geen voorstander te zijn van een discussie over deze aangelegenheid op het huidige moment, hetzij in het openbaar het zij in geheime zitting. K orte bevelen - oprukkende troepen - zware gevechten l Steunt de Nederlandsche ambulan ce voor het OostfrontKoninginre- gracht 22, Giro 87600 's Graven- hage. Generaal Ter Poorten aanvaardt voorloopig het opperbevel. Batavia, 14 Oetober (A.N.P.): Omtrent het vliegtuigongeval te Batavia, waarbij de commandant van het Ned.-Indi- eche leger, luitenant-generaal Berenschot, om het leven is gekomen, worden nog de vol gende bijzonderheden medegedeeld. Kort na den start weigerde de linker motor, waar door het toestel om den linkervleugel draai de en neerstortte op een vlak bij het vlieg veld gelegen huis. De bewoners kwamen hiebbij om het leven, waardoor het aantal dooden, met de vijf inzittenden van het vliegtuig, tot 24 is gestegen. Toen het toestel den grond raakte, vloog de benzinetank in brand, zoodat het voor ooggetuigen onmoge lijk was hulp te bieden. De lijken van gene raal Berenschot, kapitein Knapp, de beide onderofficieren en van den Britschen vlieger officier Watkins, die met moeite geindentifi- ceerd konden worden, zijn naar het militaire hospitaal te Batavia vervoerd. Naar wij verder nog vernemen, is de chef van den generalen staf in Nederlandsch-In- dië, generaal majoor ter Poorten, die voor een bespreking naar Manilla was vertrokken, telegrafisch teruggeroepen. Voorloopig is generaal-majoor Maurer met de waarneming van het legercommando be last. In den Volksraad is de overleden leger commandant in een rede van den voorzitter herdacht. Nader wordt gemeld, dat generaal Ter Porten vandaag te Batavia is aangeko men en voorloopig het opperbevel over het Ned.-Indische leger aanvaard heeft. ZIJN BROER DOODGESLAGEN. Voor de Urechtsche rechtbank stond veer tien dagen geleden terecht de 54-jarige me canicien H. H. uit Veenendaal, die op 26 Juli van dit jaar'zijn broer, met wien hij in onmin leefde, met een bijE tie hersens had ingeslagen. Verdachte had zich boos ge maakt over het feit, dat zijn jongere broer Gijs zijn zoontje naar zijn meening op on gemotiveerde wijze had geslagen. De officier van justitie eischte een gevan genisstraf voor den tijd van vier jaar. De rechtbank gelastte een onderzoek naar de geestvermogens van verdachte. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt *tol morgenochtend 8.06 uur Karei Lotsy eervol ontslagen als gevolmachtigde 's-Gravenhage, 14 Oetober: De secretaris-generaal van het departe ment van opvoeding, wetenschap en cultuur bescherming, heeft den heer K. J. J. Lotsy op diens verzoek eervol en onder dankzeg ging voor de vele bewezen diensten ontslag verleend uit zijn functie als gevolmachtig de voor de sport. Het door den heer Lotsy gevraagde ontslag houdt verband met zijn zeer drukke werk zaamheden. Deze maand zal de heer Lotsy echter nog aan de werkzaamheden van het college van gevolmachtigden voor de sport deelnemen. Vanaf 1 November a.s. zal de heer J. de Valk Jr. te Amsterdam, nu de heer H. A. Stuling afwezig is, alleen als gevolmachtigde voor de sport optreden. Secretaris blijft dr. J. Miedema aan wien alle voor den gevolmachtigde voor de sport bestaande correspondentie dient te worden toegezonden. Het adres van het secretariaat luidt: Jan van Nassaustraat 50, 's-Graven- hage. Tel. 721000. VOEDSELCOMMISSARIS VEROORDEELD TOT EEN BOETE VAN f 250. Terzake van diefstal van een hoeveelheid koffie en suiker ten nadeele van den staat had zich veertien dagen geleden voor de Utreohtsche rechtbank te verantwoorden de 51-jarige A. J. de G. uit Montfoort, voorma lig voedselcommissaris in de |j»vincie Utrecht. Verdachte had zich koffie en suiker van den staat toegeëigend volgens zijn zeg gen om daarvan gebruik te maken voor re presentatiedoeleinden. Hij erkende, dat hij in dat geval beter een declaratieformulier had kunnen invullen, waarop de door hem gemaakte onkosten voorkwamen, doch uit nalatigheid was daarvan niets gekomen. De officier van justitie, Mr. Klein, eischte een gevangenisstraf voor den tijd van drie maanden. De rec/htbank veroordeelde verd. tot f 250 boete, subsidiair 1 maand hechtenis. WAT HET NEDERLANDSCHE EMIGRAN TEN COMITÉ HIEROVER HEEFT TE ZEGGEN. Qai s'excuse s'accuse 's-Gravenhage, 14 Oetober (A.N.P.): Van bevoegde zijde wordt ons de volgende uiteenzetting toegezonden: Zooals reeds in de pers is bekend gemaakt heeft de Engelsohe omroep kort geleden on langs gepoogd motieven te vinden ter ver ontschuldiging voor het bombardement, dat in den nacht van 3 op 4 Oetober door het Engelsche luchüwapen op Rotterdam is ge pleegd. De beweringen die de Engelschen naar voren brachten ter motiveering van het feit, dat honderden woonhuizen en verschei dene kerken door de Engelsche bommen ver nield of zwaar beschadigd zijn en dat hon derden menschen gedood of zwaargewond werden, klinken echter geenszins overtui gend. De ongeloofwaardigheid van de ge noemde Engelsche verklaringen schijnt in- tusschen ook te zijn ingezien in Nederland sche emigrantenkringen in Londen en een woordvoerder van de Nederlandsche emi- granten-„regeering" heeft zich daardoor ge dwongen gezien in een van de in het Ne- derlandsch uitgesproken uitzendingen van den Engelschen omroep eigener beweging een standpunt te bepalen ten aanzien van het voor de Rotterdammers zoo fataal en met zooveel verliezen verloopeh Engelsche bom bardement Reeds de omstandigheid, dat deze „Neder landsche regeeringsverklaring" zeer lang ademig is uitgevallen en zeer ingewikkeld is geformuleerd, toont voldoende in welk een groote verlegenheid de aan Engeland onder horige Nederlandsche kringen in Londen zijn gebracht door het onmenschelyke en mee- doogenlooze optreden „der Engelsche vrien den" tegenover de Nederlandsche burgerbe volking. Maar ook de verschillende door den Nederlandschen snreker naar voren gebrachte argumenten doen zoo wei nig steekhoudend aan, dat zij het door hun opstellers gehoopte doel stellig niet zullen bereiken, maar veeleer stof leveren voor een nieuwe aanklacht tegen de in strijd met het volkenrecht zijnde immoreele metho des van de Engelsche oorlogsvoering, Qui s'excuse, s'accuse, wie zich ver ontschuldigt, klaagt zichzelf aan. In de genoemde Nederlandsche radiover klaring wordt ter inleiding openlijk toegege ven, dat Rotterdam „in den nacht van 3 op 4 Oetober een aanval van de R.A.F. te door staan heeft gehad, waarbij een aanzienlijk aantal burgerslachtoffers te betreuren was". Er wordt dan verder woordelijk gezegd: „Weliswaar heeft de Duitsche berichtgeving de gevolgen voor de burgerbevolking aan vankelijk ernstiger voorgesteld, dan zij in werkelijkheid waren, maar wij willen aan nemen, dat hun latere lezing en dat kan de bevolking van Rotterdam zelf controlee ren niet overdreven was." Zooals men ziet is men er in Londen zeer goed van op de hoogte, dat de Engelsche luchtaanvallen tal rijke slachtoffers eischen onder de Neder landsche bevolking en moet men zelfs de be kentenis doen, dat het definitieve, laatste Duitsche verslag over.de in Rotterdam aan gerichte verwoestingen „niet overdreven" was. Desondanks speelt men het klaar op de vermelde bekentenissen den door weergaloo- ze huichelarij ingegeven zin te laten volgen: „Wij willen zelfs aannemen, dat de Duit- schers zelf geen bommen meer op Rotterdam hebben geworpen." Ofschoon men dus niet kan ontkennen, dat uitsluitend Engelsche vliegers verantwoorde lijk moeten worden gesteld voor het groote leed dat de Nederlandsche burgerbevolking is toegebracht door de herhaalde luchtaan vallen van de afgeloopen maanden, wil men toch tegelijkertijd met doortrapte boosaardig heid den Nederlanders suggereeren, dat hier en {Jaar de Duitscher zelf bommen hebben kunnen werpen op Nederlandsche plaatsen. Een dergelijke bewering vormt niet slechts het hoogtepunt van gemeene verzinsels, maar tegelijkertijd een premie voor lieden voor wie ook de meest dwaze beweringen nog op eeni- gerlei wijze geloofwaardig voorko men. Daarbij komt, dat men in dezelfde „Neder landsche „radiouitzending duidelijk heeft toegegeven, dat men door het neerwerpen van talrijke bommen op Nederland, behal ve de „onvermijdelijke offers, die de Neder landsche bevolking bij zulke gelegenheden aanvaarden moet", juist de Duitsche hoopt te benadeelen. Niemand, die tot verstandig waarnemen in staat is, zal derhalve kunnen aanvaarden, dat de Duitscher zoo onverstan dig zouden kunnen zijn om door het neer werpen van Duitsche bommen op Nederland sche plaatsen eigen landslieden en I^uitsche installaties in gevaar brengen. Het is inte gendeel duidelijk, dat de Duitsche bezettings overheid er niet het geringste belang bij kan hebben om vreedzame, Nederlandsche bur gers het slachtoffer te laten .worden van luchtaanvallen, welker gevolgen Immers juist met Duitsche hulp later weer moeten worden opgeheven. Weinig Nederlandsch. Hoe weinig Nederlandsch overigens de Ne derlandsche emigranten-„regeering" in Lon den denkt en hoe oppervlakkig en koud zij onverschillig blijft ten aanzien van het leed en de levensnoodzakelijkheden der Neder landsche burgerbevolking, wordt gekenmerkt door het feit, dat de Nederlandsche radio spreker de beklagenswaardige Rotterdam mers getracht heeft te troosten met het Ne derlandsche spreekwoord: „Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen." Aangezien uiter aard voor de Nederlandsche emigranten in Londen de Engelsche belangen het zwaarste wegen, wordt hiermede dus de Nederland sche bevolking in droge bewoordingen te ver staan gegeven, dat zij eenvoudig, zonder re kening te houden met eigen, waarlijk Ne derlandsche, belangen, genoegen moet nemen met Engelsche luchtbombardementen. De „eerste minister" van het Londensche emi grantencomité, Gerbrandy, heeft dit Zaterdag in een tweede Nederlandsche radiotoespraak, waarin de bevolking der bezette gebieden er toe werd aangespoord om op 't „derde front" opnieuw haar leven voor Engeland op het spel te zetten, nog met de volgende woor den verduidelijkt: „Wat ook de kosten mogen zijn, wij willen onze bijdrage leveren aan de oorlogsinspanningen van de Engel schen, zelfs wanneer ons bestaan daarbij ten gronde gaat". Dit betee- kent dus: de Nederlandsche emigran ten in Londen willen hun bijdrage leveren aan de Engelsche oorlogvoe ring, waar bij het hun onverschillig gaat of de bevolking der Nederland sche gebieden daarbij ten gronde gaat! Opmerkelijk is ook nog, hoe het Neder landsche emigrantencomité in Londen de bekende roekeloosheid en lafheid der op groote hoogte en in den nacht opereerende Engelsche bommenwerpers tracht te veront schuldigen: „De ervaring van dezen oorlog bewijst nu eenmaal steeds weer, dat de mo derne oorlog, hoe voortreffelijk de thans ge bruikte oorlogswerktuigen ook mogen zijn geconstrueerd, zulke gevallen onvermijdelijk maakt. Zelf de best uitgerust moderne bat terij schiet meer naast, dan op het doel. Het richten wordt nog moeilijker, wanneer de objecten niet duidelijk zijn afgeteekend, dan is het bijna onmogelijk om niet tegelijker tijd vele eigendommen te beschadigen. Wan neer daar dan nog bij komt, dat het afweer geschut vuurt, wordt het gevaar nog groo- ter". Hier wordt dus onomwonden bekend, dat de Engelsche vliegers en ook de Neder landsche emigranten in Londen er van te vo ren al rekening mee houden, dat de Engel sche bommen het voorgenomen doel niet treffen en inplaats daarvan groote vernielin gen aanrichten onder de burgerbevolking. Dat echter „dergelijke gevallen onvermijde lijk zijn" is een bewuste verdraaiing der fei ten. Het werk der Stoka's als tegen bewijs. Het bewijs van het tegendeel wordt gele verd door de strijdwijze van de Duitsche stuka's, die niet uit angst voor het vijan delijke afweergeschut op stratosfeerhoógte blijven en ook niet, zooals dat bij de Engel sche vlieger het geval is, regelmatig, als dieven in den nacht te verschijnen om dan volkomen plotseling hun verderfzaaiende lading lukraak neer te werpen op de sla pende, vreedzame bevolking. Verder ^zal de bewering, dat ook de best uitgeruste moder" ne batterij haar doel nauwelijks vermag te treffen, wel uitsluitend van toepassing zijn op de Engelsche weermacht. Opdat echter de Nederlandsche bevolking ei; niet toe ko men zou onprettige vergelijkingen op te stel len, heeft zij van de Nederlandsche radio spreker als het ware, „bij wijze van troost" nog de volgende verklaring té hooren gekre gen: „Oorlog is nu eenmaal een meed oogen loos bedrijf. De Russen betalen thans ook een hoogen prijs en lijden nog meer. Niet alleen vernielt de vijand hun land, maar tijdens de terugtocht en reeds daarvoor vernietigen zij bovendien zelf nog alles, wat den vijand van nut zou kunnen zijn". Moeten soms de Rotterdammers de woonhuizen, die nog zijn blijven staan ook al van te voren vernielen, voordat zij door Engelsche bommen worden getroffen? Wanneer tenslotte in de genoemde „Neder landsche" radiouitzendingen nog beweerd wordt, dat al dit leed de Nederlandsche be volking bespaard zou zijn gebleven, wanneer haar land in het geheel niet betrokken zou zijn geworden in den oorlog, dan ligt de schuld daarvoor toch uitsluitend, bij het Lon densche emigranten comité en zijn Engelsche heeren. Wanneer Engeland in den zomer van 1939 zich niet verzet had tegen het weder- aansluiten van de oer-Duitsche stad Danzig bij het Duitsche nik, en wanneer de Londen sche kliek van oorlogsopruiers, niet de Polen! had opgehitst tegen de Duitschers, dan zou den niet alleen den Nederlanders, maar ge» heel Europa alle oorlogsverwarringen bo* spaard gebleven zijn. De toenmalige Duitsche bereidheid tot overeenstemming werd echter, evenals het latere vredesaanbod van den Führer door de kliek van Churchill hoonend van de hand gewezen. Voor alle consequen ties, die hieruit zijn voortgevloeid zijn dus uitsluitend de kliek van Churchill en alle lieden, die zich bevonden in het vaarwater van haar politiek of die zich daar nog in be vinden, volledig verantwoordelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1