HOLLANDS dagblad voor 18.44 uur DUBBELE SLAG NADERT HET EINDE BALANS VAN WJASMA Laag misdrijf in fietsenstalling Nederlandsche Brandstoffenbijslag voor ondersteunden DER SOLDAT IN HOLLAND Verduisteren WINTERHULP ZET TWEEDE ACTIE IN Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 1.1625 DONDERDAG 16 OCTOBER 1941 Ook de bolsjewistische Strijdkrachten ten noorden van trjansk verpletterd Hoofdkwartier van den Fuehrer, 15 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht paakt bekend: De dubbele slag van Brjansk en Wjasma nadert het einde. In den loop van heden zijn ook de strijd krachten, die ten noorden van Brjansk zijn ingesloten, onder zeer zware, bloedige verliezen van den te genstander verpletterd. De zuivering van het boschgebied ten zuiden van Brjansk van de aldaar omsingelde Overblijfselen der verslagen vijande lijke legers heeft nog voortgang. De groote'. massh der Duiteche strijdkrachten die hebben deelgeno men aan dezen geweldigen door braak- en omsingelingsslag is reeds vrijgekomen voor de voortzetting van de operaties. Tot nog toe zijn 560.000 gevange nen bijeengebracht en 888 tanks i en 4133 stokken geschut zijn buitge maakt of vernietigd. De toestand in Leningrad. New York, 15 October (DNB.) De cor- aspondent van de Chicago Tribune te Hel- inki meldt op grond van verhalen van luchtelingen, die de Finsche linies hebben «reikt, over de toestanden in het belegerde eningrad het volgende: De sneeuw in de straten, welke drie duim ik ligt, is door de voeten van duizenden, die wanhopig naar voedsel en warmte zoe ken, tot hard ijs gewórden. In de ^ossohen len Noordwesten van Leningrad huizen hon- l' en hevige koude lij dén d meer dan >0.000 menschen in ellendige hutten, die ge taakt zijn van takken en mos. Dit zijn boe- en en arbeiders uit de dorpen en steden in e omgeving, die door de bolsjewistische utoriteiten gedwongen werden de vlucht te emen. De inwoners van Leningrad leven lis haringen in een ton. In het hoofdkwartier van de. Gepeoe in Gorokavijast.raat zouden des nachts mas- i-executiês plaats vinden. De ellende in eningrad is thans grooter dan ooit. Bolsjewistische zelfcritiek. Stockholm, 15 Oct. (D.N.B.) De Sowjet- erichtendienst geeft een artikel van een scretaris van het districtscomité der com- lunistische partij weer waarin o.a. gewe en wordt op het dreigendé gevaar, dat bo en de Sowjet-unie hangt, en vooral op de ebreken, die in de productie van bepaalde edrijven aan' den dag getfeden zijn. Deze edrijven zijn er niet in geslaagd, aldus het rtikel, zich op voet; van oorlog te reorga- iseeren Onverschilligheid en lichtzinnig- eid nemen hand over hand toe. De hulp aan de Sovjet-unie. Het Amerikaansche ministerie van oorlog eeft in de haven van Brooklyn beslag ge- gd op 18 voor de Sow.jets bestemde, reeds igeladen vliegtuigen, benevens vliegtuiguit- üsting. Dit oorlogstuig, dat een gezamenlij- e waarde van" meer dan een millioen dol- ir heeft, zijn lichte Douglas-bommenwer- ers. Duitschland strijdt voor Europa Uit het hoofdkwartier van demFüh- rer, 15 October (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Zooals in een extra,, bericht is bekend gemaakt, zijn de ""strijdkrachten van den vijand, die in de omgeving van Wjasma zijn ingesloten, thans defini tief vernietigd. Ook in de omsingelde gebieden rondom Brjansk schrijdt de ontbinding van den vijand onophoude lijk voort. Het aantal in dezen geweldi- ?en dubbelen slag gemaakte gevange en is inmiddels tot boven de 500.000 gestegen. Het totale aantal der Sovjet gevangenen dié sedert 'het begin van den veldtocht in het Oosten zijn ge maakt, is reeds thans tot ver boven de drie millioen gestegen. Gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 14 op 15 October belangrijke militaire inrichtingen te Moskou aange vallen. Er ontstonden verscheidene branden in installaties die van belang zijn voor de economische oorlogvoering. Voor Gibraltar werd een Britsche tor pedojager door een duikboot tot zinken gebracht De Britsche luchtmacht vloog van nacht met vrij zwakke strijdkrachten naar West- en Zuid-Duitschiand. Door bet werpen van brisant— en brandbom men ontstond er in verschillende plaat sen geringe schède. Zes Britsche vlieg-* tuigen werden omlaag geschoten. MAN VERMOORD OM VIER FIETSEN TE STELEN? Amsterdam, 15 Oct. In den af- gèloopen nacht is in de Cornelis Anthoniszstraat in een rijwielstal ling onder verdachte omstandighe^ den een 71-jarige man om het l^ven gekomen. Alles wijst erop, dat hier misdrijf in het spel is. Wijl boven dien vier fietsen uit de stalling zijn verdwenen, is het vermoeden ge wettigd. dat, om dezen diefstal te kunnen plegen in koelen bloede een moord is begaan. Achter de staUing, welke in perceel nr. 23 is gevestigd, bevindt zich een klein slaapkamertje, waarin de 71-jarige vader van den eigenaar der stalling den nacht pleegt door te brengen. Toen deze laatste vanochtend om 7 uur in het kamertje kwam, trof hij zijn vader aan, liggende op den gron.d, temidden van een grooten plas bloed. Hij waarschuwde onmiddellijk 'den dokter, die echter niet an ders kon doen dan den dood constateeren. Ook de politie werd direct op de hoogte ge bracht en spoedig werd met het onderzoek aangevangen. Dit heeft tot dusver aan het licht ge bracht, dat de oude man dóór een schotwond in het hoofd om het leven is gekomen. Het onderzoek geschiedde in aanwezigheid o.a. van den officier van justitie^ van dr. Hulst uit Leiden en den politie-deskundige van Ledden Hulsebosch. Het blijkt, dat vier fietsen uit de stalling zijn ontvreemd. Aangezien geen sporen van braak in de stalling zijn aangetroffen, wordt vermoed dat de dader van dit afschuwelijk misdrijf aan de stalilng heeft aangebeld, waarna hij door den ouden rtfan is opeapedaan, dien hij vervolgens waarschijnlijk op laaghartige wijze om het leven heeft gebracht. schaatsenrijdersbond Nieuwe Nederlandsche records. Invoering van startkaarten. De 60e algemeene vergadering van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond zal op 15 November a.s. te Amsterdam worden ge houden. Het belangrijkste "punt van de agenda is wel dé behandeling van het nieu we wedstrijdreglement, dat in groote lijnen wordt aangepast aan dat van de Internatio nale Eislauf Vereinigung, met dien verstan de, dat enkele speciaal voor Nederland be langrijke aangelegenheden in de artikelen zijn verwerkt, terwijl andere punten, die meer op omstandigheden in bet buitenland slaan, zijn weggelaten. Bij de algemeene bepalingen van het nieu we wedstrijd-reglement .valt het op, dat de definitie van amateur id verscherpt, in over eenstemming met de internationale voor schriften. In het nieuwe wedstrijd-reglement staat vermeld, dat Nederlandsche records alleen worden erkend, indien deze door een Nederlandschen ama teur in een nationalen of internatio nalen wedstrijd, in Nederland, en op een baan van een lid van den bond, zijn gemaakt Indien de algemeene vergadering deze verandering goed keurt, dan zullen de tot op' lieden bestg tijden door Nederlandsche rij ders gemaakt op teen baan in Neder land, als records worden erkend. De zes nieuwe Nederlandsche records zul len er dan als volgt uitzien: 500 meter T. Alleen kostwinners en alleen- wonenden komen in aanmerking De secretaris-generaal van het departe ment van Sociale Zaken heeft goedgevon den. dat van 19 October a.s. af tot en met 18 April 1942 aan de ondersteunde werk- looze arbeiders, alsmede aan personen, die een tegemoetkoming ontvangen wegens verkorten werktijd, wekelijks een brand stoffenbijslag wordt verstrekt Deze bijslag, waarvan de waarde gedu rende hét tijdvak van 19 October tiim. 22. November 1941 ten hoogste f 1.per week en van 23 November tm. 7 Maart 1941 maximaal f 1.30 per week mag bedragen, terwijl nadien geen hooger bedrag dan f 1 per week zal worden toegekend, kan even eens worden verleend aan tewerkgestelde „hoofdarbeiders". Tot goed begrip van zaken diene, dat het vorenstaande uitsluitend geldt voor de gehuwde en ongehuwde kostwinners, als mede de alleen woneniden. Daarbij kan een brandstoffenbijslag ter hoogte van de helft van bovengenoemde bedragen, wor den toegekend aan degenen, die bij anderen een kamer hebben gehuurd en voor het ver' Hooftman 46,6 sec. gemaakt op 8.12.1933 te Rotterdam; 1000 meter A. F. van der Scheer 1 min. 37 sec. gemaakt op 17.2.1929 te Alk maar; 1500 meter H. Buyen 2 min. 32.8 sec. gemaakt op 12.1.1941 te Bergen (N.H.); 3000 meter A. F. van der Scheer, 5 min. 20.4 sec. gemaakt op 17.2.1929 te Alkmaar; 5000 meter A. F. van der Scheer 9 min. 4.8 sec., gemaakt op 2.2.1929 te Groningen; 10.000 meter S. Heiden 18 min. 30.8 sec., gemaakt op 32.1929 te Groningen. Op de algemeene vergadering van het vo rige jaar kwam de wensch naar voren, van de zijde der N. V. B. H. S. en van den kant der schoonrijders, startkaarten in te voeren. De laatste jaren werd nog wel eens de klacht geuit, dat voor het schoonrijden niet genoeg juryleden in den lande aan den bond werden opgegeven. De mogelijkheid is geschapen, dat nu ook de Commissie voor het Schoonrijden juryleden voor de kam pioenschappen, alsmede voor andere natio nale wedstrijden kan opgeven. Het bestuur heeft verder gemeend in den vervolge ook het kampioenschap van Nederland voor pa ren uit te schrijven, alsook een overeen komstig provinciaal kampioenschap. Uit de redactie der verdere artikelen blijkt, dat het nieuwe wedstrijdreglement zooveel mogelijk is aangepast, bij de interna tionale bepalingen. Sterk komt dat tot uitdrukkinguitdrukking bij de berekening van den uitslag van een wedstrijd over verscheidene afstanden, zooals het Neder- landsch kampioenschap. In den vervolge is hij winnaar ,die op meer dan de helft der afstanden eerste is geplaatst; kan hier aan niet worden voldaan, dan geschiedt de vaststelling van den uitslag op basis der puntenberekening volgens de gemaakte tij den. Indien wij de speciale vormen van de schaatsensport afzonderlijk behandelen trekt hij het hardrijden de aandacht, dat het be grip standaardhardrijbaan van 400 m. is ingevoerd. Kampioenschappen zijn beslist aan dergelijke banen gebonden. De moge- iijkheid blijft bestaan andere hardrijbanen in het leven te roepen, mafar de lengte moet dan ten minste 300 meter zijn. Bij de behandeling van de proefwedstrij- den blijkt dat op wensch van de Commis sie voor het Hardrijden de rijders van klasse A, zij, die 15, 16 en 17 jaar zijn, niet in het bezit behoeven te zyn van een startkaart. Deze maatregel zal de animo bij de jeugd sterk bevorderen. Het ligt in de bedoeling zooveel mogelijk en in verschillende provin cies proefwedstrijden te organiseeren, want daaruit zal de Commissie voor het Hardrij den in de toekomst haar matériaal moeten putten. TENTOONSTELLING VAN SCHILDER-, TEEKEN- EN FOTOWERK VAN DUIT- SCHÈ MILITAIREN HIER TE LANDE. De op initiatief en onder protectoraat van den bevelhebber der weermacht in Neder land, den generaal der vliegers Fr. Christi- ansen georganiseerd? photographische ten toonstelling JDerrSoldat in Holland", werd gisterochtend in de Gothische zaal te 's-Gra- venhage geopend met toespraken van Gene- raal-majoor Schwabedissen, chef van den staf der weermacht hierte' lande, en van den Rijkscommissaris Rijksminister Seyss Iiftjuart. Generaal-Majoor Schwabedisjen zette in zijn inleidend woord uiteen, dat het doel de- -er tentoons.elling drievoudig is: De bekro ning van den wedstrijd, een expositie van de voornaamste inzendingen en hieruit te doen voortvloeien een tentoonstelling in Duitschland van in "Nederland vervaardigd werli dezer militairen. De wedstrijd heeft ten doel gehad onze Duitsche soldaten te helpen hun vrijen tijd zoo nuttig mogelijk, te beste den, land en volk van Nederland te leei;en kennen en het landschap in beeld te bren gen. De tentoonstelling laat zien wat Ne derland aan schoonheid biedt en hoe de kijk van den Duitschen soldaat daarop is. Spre ker zeide te hopen, dat ook vele niet-militai- ren deze tentoonstelling zullen bezoeken, omdat zij vooral bedoeld is als versteviging van de verbinding tusschen het Nederland sche volk en den Duitschen soldaat. De jury, bestaande uit Oberregieringsrat Geiseler, Prof. Wehofsich en Gefreiter Dr. Mueseler, heeft een moeilijke taak gehad: de 56 beste werken voor prijstoekenning te kiezen uit de meer dan tienduizend inzendingen van sol daten der weermacht, SS, politie en dienst vakken t>ij het Rijkscommissariaat. Voor de wijze waarop zij die taak heeft verricht, bracht spreker haar namens den weer machtsbevelhebber besten dank. De Rijkscommissaris, daarna de tentoon stelling openend, deed dit met een kort woord, waarin hij zeide gaarne zijn mede werking hieraan te hebben willen verleenén, omdat hij hierin eer onderdeel ziet van den hem door den Führer gegeven opdracht, al 1'ep te doen wat de t ak der weermacht kan verlichten en de verhouding tusschen het Nederlandsche volk en den Duitschen soldaat kan verbeteren. Spreker herinnerde aan den strijd 19141918 en merkte op, dat de omstandigheden destijds zooveel moéilij- ker waren dan zij +hans zijn, nu de Duitsche soldaat zeker is van de overwinning en hij met geheel zijn hart. zich in zijn vrije uren ,aan ontspanning als die daarvan hier de beste resultaten-zijn bijeengebracht, kan ge ven. Hierna werd een rondgang langs de ten- toongeselde werken gemaakt, die de belang stelling in hooge mate verdienen. krijgen van brandstoffen op ijichzelf zijn aangewezen. Ook dit jaar zullen de kleine boerén en kleine tuinbouwers, gerangschikt in groep B, voor den brandstoffenbijslag in aanmer king Jcomen. De toepassing van den brandstoffenbijslag zal ten slotte in dier voege geschieden, dat de som van steunbedrag en brandstoffen bijslag en bij gedeeltelijke werkloosheid de som van het loon van den ondersteunde, het steunbedrag en den brandstoffenbijslag, ten hoogste 95 zal bedragen van het loon. dat de betrokken arbeider. ten tijde van de ondersteuning, in het vrije bedrijf zou kunnen verdienen. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8.08 uur. Het Duitsche luchtwapen slaat hard toe. In drie dagen werden niet minder dan 91 sovjet-transporttreinen vernietigd. Een gedeelte van het voor de bolsjewistische troepen verloren gegane materiaal (Orbis-Holland) BIJEENKOMST VAN MEDEWERKERS IN DEN HAAG. REDE VAN DR. FRE- n DERIKS. DE DIRECTEUR VAN WINTERHULP: „WIJ WONEN IN ,EEN GLAZEN HUIS" 's-Gravenhage', 15 Oct. De stichting Win terhulp-Nederland heeft haar tweede actie tijdvak ingezet met een bijeenkomst van ge noodigdgn en medewerkers in Pulchri Stu dio te 's-Gravenhage. De groote zaal was geheel bezet, het po dium was met het embleem van de W.H.N. het klaverblad, en met de Nederlandsche driekleur kwistig versierd. De secretaris-generaal van het departe ment van bimnenlandsche zaken mr, dr. K. J. Frederiks, voorzitter van het vee re comité voor de Winterhulp Nederland hield een re de. Spr. zeide o.a. het volgende: Het vaderland, dat ons zoo na ligt aan het hart, beleeft een zwaren, duisteren tijd, niet alleen op politiek, maar ook op maatschap pelijk gebied. Men moet echter door de slag schaduwen van den tijd weten heen te zien. En dan zie ik aan de zonnezij-de van- dit tijdsgewricht, dat het Nederlandsche volk zichzelf gebleven is, zichzelf bewust de pand houder te zijn van een groot verleden en ver plicht tegenover het voorgeslacht dat pand weer onbevlekt over te geven aan. de kinde ren van het heden, die de traditie zullen voortzetten. Het saamhoorigheidsgevoel, dat thans nog sterker zich uit dan in het verleden moet zich ook demonstreeren in positieven, op- bouwenden zin. s - Dezen winter zal heel veel leed verzacht moeten worden, vele nooden zullen luide róepen om leniging. Zonder te offeren aan nationale overschat ting moge ik zeggen, dat het steeds aan de spits heeft gestaan. Bij elke ramp, bij iede- ren nood heeft ons volk met milde hand ge geven, zonder zich af te vragen wie door de ramp, door den nood getroffen werd. Laat dit ook nu zoo zijn en wanneer dezen winter de nood grimmig aan de deuren klopt, dan is mijn oproep: weest milddadig in wijden kring, geeft met ruime hand aan hen, die u na staan. Weest indachtig aan wat uw vaaeren deden en wat zij ons als erfgoed hebben nagelaten. Bij het probleem van de Winterhulp'heb ben wij rekening te houden met meerdere realiteiten. Een concreet feit nu is, dat wij op het oogenblik hebben te aanvaarden, dat de Winterhulp-Nedérland er is. Hoe men zich ook tegenover de stichting stelt, vast staat, dat zij het eenige kanaal is waarlangs het sociale werk van de georganiseerde wel dadigheid mag worden beoefend. En nu staat men voor de vra^ag hoe denkt men den nood het hoofd te bieden, indien dit kanaal niet gebruikt wordt. Wantrouwen begrijpelijk, ongemotiveerd. doch Een psychologisch volkomen be grijpelijke trek bij, in denk wel elk volk. welks land een bezetting draagt, is wantrouwen. Zulk een. wantrouwen wordt te gevaarlijker; wanneer het wortel schiet in een. nuchter, zakelijk volk als het onze. Onloochenbaar nu is in ons volk een stemming, die de Winterhulp- Nederland op zijn feachtst uitge drukt niet welgezind is. Maar dan zeg ik tot het Nederlandsche volk: blijf bij uw oordeel toch altijd 6taan op den bodem van de nuch terheid en de zakelijkheid, die het kenmerk van ons volk is, vertroe bel de verhoudingen niet door overdrijving, misken niet de lessen der historie Maar van den anderen kant richt ik mij tot de leiders van de Winterhulp-Nederland om hen op het hart te binden zoo reëel te zijn, dat zij begrijpend staan tegenover de gevoelens, die in het Nederlandsche volk leven. Treden zij die gevoelens tege moet niet alleen met woorden maar met daden, die zoo oneindig meer waard aijn dan het schoonste woord! Na gewezen te hebben op de moeilijke taak der burgemeesters, besloot spr. zijn re de met te-zeggen dat van beide zijden een goede wil noodig is om te komen tot een. resultaat, dat waard is ernaar te streven, daar zoo groote belangen op het spel staan. De heer C. Piek, directeur-generaal, zette tenslotte in een uitvoerige rede de resulta* ten van de Winterhulp-actie in het afgeloo* pen tijdvak uiteen. De inzameling en vrijwillige toegezonden bijdragen leverden een totaal van f7.200.000' op. Per week worden twee- a driehonderd-! duizend loten voor de Winterhulp verkocht. Alleen aan aardappelen werd aan behoefti» «en een hoeveelheid verstrekt overeenko- ïende met den inhoud van een aaneepgeslo ten rij vrachtauto's vacr s-Gravenhagé tot Leiden. Er werden 316.000 porties warm voedsel verstrekt en 5.179.000 waardebon* nen, voorts giften en goederen in natura. Wie aan de zuiverheid van de Winterhulp* werkzaamheden twijfelt, wete, dat de W.H. N. in .een glazen huis zit, en dat ieder vol ledige inzage daarin kan verkrijgen. Cri* tiek zal er altijd blijven. De medewerkers van de Winterhulp stellen daartegenover telkens opnieuw de daad,,wetende, dat hon* derdduizenden in Nederland daarop wach ten. Spr. eindigde zijn rede met de plechtige persoonlijke verzekering, dat alle Winter- hulpwerk uitsluitend ten goede komt aan onze behoeftige landgenooten. KUSTGEBIEDEN VAN MALAKKA WORDEN ONTRUIMD. Sjanghai, 15 Oct. (DNB.) De regeering van Malakka heeft met aanplakbiljetten be kend gemaakt, zoo wordt uit Singapore ge meld, dat de gebieden lahgs de Oostkust van het eiland van Singapore moeten worden ontruimd. Betreffende de ontruiming van de Westkust kunnen waarschijnlijk soortgelijke instructies verwacht worden. Extra bericht - groote getallen krijgsgevangenen en gewonden Steunt de Nederlandsche ambulan ce voor het OostfrontKoninginne gracht 22, Giro 87600 's Graven hage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1