Japansche kabinet HOLLANDS 18.42 uur DAGBLAD VOOR T afgetreden DUITSCH-ROEMEENSCHE' TROEPEN RUKKEN ODESSA BINNEN BOLSJEWIEKEN GEVEN VERERGERING VAN DEN TOESTAND TOE Nederlandsch landbouwcomcté vergadert Verduisteren Dc nieuwe bonnen Meisje aangerand Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie .en administratie' DEN HELDER Telef. 2345 (2lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11626 VRIJDAG 17 OCTOBER 1941 KA ZITTINGSPERIODE VAN DRIE MAANDEN. KONOJE'S VREDES POLITIEK MISLUKT. Tokio. 16 Oct. (Domei), Hedenavond ui 20 uur 15 heeft het bureau voor de in lichtingen medegedeeld, dat het kabinet- Konoje 'en bloc is afgetreden. In den loop van den middag had Konoje de verschillende kabinetsministers afzon derlijk bij zich ontboden in zijn officieele mhtswoning. waarbij hij hun de redenen liteenzette voor het aftreden van het ka- ijnet. bureau voor de inlichtingen heeft tekend gemaakt, dat het kabinet-Konoje s afgetreden omdat er geen volledige over enstemming bestond ten aanzien van de icthode der voorzetting van de nationale lolitiek Na zijn besprekingen met de mi nisters en na hun goedkeuring te hébben erworven. begaf Konoje zich om 17 uur laar het keizerlijke paleis en bood ,den kei- er het ontslag aan van de kabinetsleden. Tokio, 16 Oct. (D.N.B.) De keizer heeft irins Konoje bij diens bezoek van heden erzocht de staatszaken voorloopig tot oplos- ing van de kabinetscrjsis te blijven leiden. Na. dit bezoek kwam het kabinet in bui engewone zitting bijeen om het rapport an Konoje over de audiëntie aan "fee hooren. Zoo is het derde kabinet Konoje vandaag rij onverwacht na een bestaan van slechts maanden ten val gekomen. Dit is .het e Japansche kabinet dat ten val komt n de vier jaren sinds het uitbreken van iet Chineesch-Japansche conflict. Het derde kabinet Konoje begon zijn korte •estaan met het sluiten van een pact van irederzijdsche verdediging met de regeering tan Vichy, hetgeen het zenden van Japan- che troepen naar Indo-China, overeenkom- tig de bepalingen van de overeenkomst,, en gevolge had. Als gevolg van deze actie ter Japansche troepen, gingen de Ver. Sta an, Groot-Brittannië en Ned. Indië op 26 uli, er toe over de Japansche saldi te blok- eeren, waarop de regeering Konoje ant woordde met he blokkeeren van de saldi f&n die landen in Japan. Toen glAgen er temmen op onder de Japansche leiders, dat en actie zou ondernomen worden tegen de- t vijandige derde mogendheden. Konoje fllootöe evenwel stellig, dat' alle met an dere landen hangende kwesties op vreed- leme wijze langs diplomatiek en weg zouden tonnen worden opgelost, en derhalve open- te hij terstond onderhandelingen met de 7areenigde Staten. Dnlfschland strijdt voor Europa Groote massa Duitsche strijdkrachten vrijgekomen Hoofdkwartier van den Ftlhrer, 16 October (D.N.B.)i Het opperbevel der weermacht deelt méde: In het Oosten wordt reeds op ver scheidene plaatsen om de ongeveer 100 K.M. voor Moskou liggende buitenste verdedigingslinie der Sowjet-hoofdstad gestreden. De belangrijke steden Ka- luga en Kalinin, 160 KM. ten Zuid westen rosp. ten noordwesten van Mos kou, bevinden zich al dagen in onze handen. Zooals reeds !h een extra bericht be kend is gemaakt, nadert de dubbele slag van Brjansk en Wjasma zijn einde. In den loop vap Woensdag zijn ook de strijdkrachten,'die ten noorden van Brjansk zijn'ingesloten, onder zeer zwa re, bloedige verliezen van den tegen stander verpletterd. De zuivering van het boschgebied ten zuiden van Brjansk van de aldaar omsingelde overblijfse len der verslagen vijandelijke legers heeft nog voortgang. De groote massa der Duitsche "strijd krachten, die hebben deelgenomen aan dezen geweldigen doorbraak- en om singelingsslag, is reeds vrijgekomen voor de voortzetting van de .operaties. Tot nog toe zijn'560.000 gevangenen bijeengebracht en 999 tanks en 4133 stukken geschut zijn buitgemaakt of vernietigd. In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben gevechtsvliegtuigen in den nacht van 15 op 16 October voor den oor log belangrijke installaties in het mon- dingsgebied van de Humtoer en aan de Engelsche Zuidoostkust gebombardeerd. Bijvluchten van Brit-sche toestellen naar den Duitschen Bocht en naar de bezette gebieden aan het Kanaal, wer den zonder eigen verliezen gisteren 200 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben in den aïgeloopen nacht in West-Duitsch- lan'd een aantal brisant- en brandbom men neergeworpen, die alleen schade aan huizen veroorzaakten. Drie Britsche Vliegtuigen werden neergeschoten. Het Britsche luchtwapen verloor in den tijd van 8 tot 14 October 85 vlieg tuigen. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 10 eigen vliegtuigen verloren. Mr. IC J. Frederiks, secretaris-generaal van het Departement van Kinnenlandsche Zaken, tijdens zijn rede op de opepings-bijeenkomst der tweede Winterhulp-actie voor geheel Nederland, welke Woensdagavond in Pulchrl Studio te Den Haag is gehouden (Polygoon-Meyer) RING OM MOSKOU WORDT STEEDS NAUWER. Boekarest, 16 October (D.N.B.): De plaatsvervangende premier, Michael ^Antonescu, heeft om zeven uur vanavond voor de Roemeensche radio het volgende le- gerbevel voorgelezen: Het Roemeensche hoofdkwartier meldt het volgende bericht van het commando der voor Odessa strijdende troepen: De troepen van het vierde leger zijn overeenkomstig de be velen vandaag aangetreden voor den aanval op Odessa en door d9 laatste linies van ver zet gebroken. Zij zijn 's middags Odessa -bin nengerukt De laatste haarden van verzet worden thans in straatgevechten opgeruimd. De bevolking ontvangt de Duitsch—Roe meensche troepen met geestdrift. Berlijn, 16 October (D.N.R): Vandaag hebben Duitsche vliegtuigen ten zuiden van Odessa t*vee groote Sovjet-koop vaarders zwaar beschadigd en verscheidene treffers geplaatst op drie kleinere schepen. Voorts werden de havenwerken van Odessa met succes aangevallen. DE STRIJD BIJ MOSKOU. Berlijn, 16 October (D.NJB.): In militaire kringen alhier verklaarde men vandaag met betrekking tot den tegenwoor- digen toestand in den centralen sector van het oostelijk front, dat de mededeeling van nadere bijzonderheden omtrent den strijd bij Moskou binnenkort verwacht kon worden. Zelfs wanneer om Moskou geen forten en ook geen betonwerken in. den geest der Ma- ginot-linie zouden zijn aangelegd, dan houdt men het in militaire klingen alhier toch niet voor uitgesloten, dat zich daar versterkingen bevinden^die reeds in vredestijd werden aan gelegd. In dit verband wijst men er vooral op, dat den bolsjewisten in Moskou een reus achtige hoeveelheid 'menschen /ter beschik king staan, die voor den aanleg van verster kingen gebruikt kunnen worden. Van een open stad, zoo verklaarde men vanavond in de Wilhelmstrasse, kan bij Moskóu in geen geval sprake zijn. SOVJET LEGERBERICHT GEEFT VERERGERING VAN TOESTAND TOE. Verandering in de commando's. Berlijn, 16 Oct. (D.N.B.) De Berlijhr sche avondbladen publiceeren, in koppen over de geheele pagina de in het weer macht tbe richt van heden vervatte mededee ling, volgens welke in het Oosten reeds op verscheidene plaatsen honderd kilome ter voor Moskou gestreden wordt en he spreken in verband daarmede het bolsje wistische legerbericht van hedenmorgen, dat voor de eerste maal openlijk toegeeft, dat „de toestand aan het Westelijke front" in den loop van den nacht van 14 op 16 October verergerd is. Hierbij kwam thans nog het bericht, dat de Roemeensche troe pen ae verdedigingslinie der Sowjets bdj Odessa gepasseerd zijn! Helsinki, 16 Oct. (D.N.B.) In een oproep aan de bevolking van de Sovjet hoofdstad heeft de Moskousche radio ver klaard: groot is het gevaar, dat ons dreigt. De vijand rukt op, wij moeten hem tegenhouden. Voorts werd de meening ge1- uit, dat het den vijand nooit zal gelukken Moskou te veroveren. De bevolking wordt opgeroepen tot franc-tireursoorlog. Thans is het geheele volk tot strijders geworden. Berlijn, 16 Oct (D.N.B.) - Volgens •berichten van het front uit Moskou heeft maarschalk Timosjenko, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, verschillende commandanten door andere vervangen. In enfkele gevallen kwam het daarbij tot he vige conflicten. De afgezette commandan ten maakten vooral aanmerking op de slechte opleiding en uitrusting van de nieuwe vervangingstroepen en klaagden erover, dat Timosjenko hun na den terug tocht naar de stellingen voor Moskou slechts jonge ongeoefende, manschappen zonder oorlogservaring had gezonden Sofia, 16 October (DJ4.B.) Het. blad Sóra publiceert een bericht van den zender te Ankara, volgens hetwelk de Sowjetregeering het voornemen zou hebben uit Moskou te vertrekken en naar de op 600 If.M. van Moskou gelegen stad Kazan te ver huizen. In vprband hiermede meldt de cor respondent van de Sora, dat volgens de in diplomatieke kringen te Ankara uit Moskou ontvangen berichten dit Turksche omroep- bericht bevestigd wordt Fet ziet er naar uit, alsof het grootste deel van de in Moskou aanwezige diplomaten de Sowjet-hoofdstad heeft verlaten. Het Zweedsche telegraaf agentschap heeft medegedeeld, dat de Zweedsche gezant en de militaire attaché gisteravond uit Moskou zijn vertakken. Een gezantschapsraad en het verdere personeel zijn achtergebleven. „Britsche blokkade geen s Parijs, 16 October (AN.P.): De Paris Soir schrijft, dat de Engelsche blokkade tegen Europa weldra geen zin meer zal hebben. Duitschland verhoogt zijn oorlogspotentieel reeds door uitbuiting der Russische rijkdom men. Het gevolg der ineenstorting van de Sowjet-Unie, dat niet kan uitblijven, is, dat van nu af aan de blokkade van Engeland geen beteekenis meer heeft Kampeerverblijvcn onder rijkstoezicht Naar het Hdbld. verneemt, overweegt de secretaris-generaal van Onderwijs, Opvoe ding en Cultuurbescherming de instelling van een inspectie, die toezicht zal houden op alle overnachtingen van jeugdige perso nen huiten die in hotels, pensions en kamer- verhuurinrich tingen. De bedoeling is, dat de zg. kampeercentra, kampeerhuizen en kampeerboerderijen, waar van dezen zomer, omdat niet in tenten over nacht kon worden, zeer ruim gebruik is ge maakt, onder toezicht van de overheid ko men te staan. Men wil daardoor bereiken, dat excessen en misstanden, die in den af- geloopen zomer hier en daar geconstateerd zijn, vermeden worden, zoodat de ouders hun kinderen zonder éénige bezorgdheid naar buiten kunnen zenden. Het zou de bedoeling zijn den gemachtigde voor het jeugdherberg wezen in Nederland met de inspectie der kampeerverblij ven te belasten. VOORZITTER H. D. LOUWES WIL DE LANDBOUWORGANISATIES BUITEN ELKE POLITIEK LATEN. De ontwikkeling van bet grond recht beslissend: te ruwe fiscale maatregelen tegenover de grondgebruikers. VGravenhajje, 17 October. - In de bovenzaal van café-restaurant „Den Hout" alhier is heden de algemeene vergadering gehouden van het Nederlandsch Landbouw- coraité. De voorzitter, de heer H. D. Louwes, hield een openingsrede. Bij een beschouwing van de gebeurtenis sen voor den boerenstand in het afgeloopen jaar behan.delde spreker ook het grond recht Het is nog maar enkele jaren gele den, aldus de heer Louwes, dat in ónze organisaties en ook door spreker herhaal delijk de klacht is geuit, dat het grond- vraag&tuk, de instandhouding en uitbrei ding van den eigen geërfden boerenstand voor ons volk nog onder de horizon lag, terwijl het in de wetgeving van vele Euro- peesche landen reeds een groote en soms eeuwen oude plaats innam Die achterstand is nu in stormpas ingehaald. Ernstig zal men echter moeten op passen niet over Wet doei: verster king van den band tusscbeni den 'boer en zijn grond door vermeerde ring van het aantal eigengeërfde boeren, heen. te schieten. De rechtszekerheid en de sociale gerech tigheid mogen in het geheel van ons ver anderd grondrecht niet uit het oog wor den verloren! Bestaat daarvoor gevaar? En dan moet spr. antwoorden: ten deele wel. Bij al deze maatregelen toch stelt de wet gever zich onwilekeurig op het standpunt, dat bij he afwegèn van de belangen de pach ter of de kooper de economisch zwakkere is ten opzichte van den eigenaar of den ver- kooper. Dit is natuurlijk maar zeer ten deelé juist Tal van verpachters en verkoopers van gronden hebben de opbrengst van hun bezitingen bitter noodig voor hun levenson derhoud en-gelijk blijvende pachten in til den van duurder levensonderhoud, betee- kenen vor hen zorg en stille armoede. Bet zijn vaak de beste burgers van ons volk, behoorende tot de z.g. groep der kleine zelfstandigen, stiefkinderen van onze so ciale wetgeving sinds lang, harde werker», zuinig en oppassend, rustig en niet op den voorgrond tredend in ons openbaar leven. Evenwicht nog meer verstoord. Het Is daarom zoozeer te betreuren, dat in deze reeds zoo moeilijke positie een zeer ru we fiscale maatregel het evénwioht in nog sterker mate is komen verstoren, nl. de hef fing van 100 opcenten op de grondbelasting. Deze maatregel mist toch ieder verband met de draagkracht terwijl haar basis ge heel onjuist geworden is. Zooals men bü de drooglegging van de Zuiderzee een Zuiderzeo- steunwet in het leven riep, zoo zou er nu aanleiding zijn om een soort egallsatiekas in het leven te roepen om zwaar getroffen grondbezitter» een afloopende uitkeering toe te kenen, als vergoeding voor de scha, de, dèe het geheel onzer grondpoli- tiek hun veroorzaakt Wij pilen moeten in dezen tijd van groo ten ernst de voorschriften van de overheid, de maatregelen, die voor ons bedrijf ten bate van de voedselvoorziening van ons volk wor den getroffen trouw naleven. Meer dan ooit geldt nu: Allen voor één en één voor allen en wij mogen niet een voedselpolitiek roeren x>p eigen houtje, maar dienen te handelen als onderdeel van het geheel op voorschrift van onze bevoegde Instanties. Een overzicht van de dicht bezette zaal van Pulchrl Studio te Den Haag, waar de directeur-generaal van de stichting Winterhulp-Nederland Woensdagavond de tweede Wmterholp-actie voor geheel Nederland opende (Polygoon-Meyer) Vanavond gaat de verduistering in om en duurt lot morgenochtend 8.10 uur Geen wijziging in de rantsoenen. 's-Gravenhage, 17 October: Voor het tijdvak van Zondag 19 tot Zater dag 25 October zijn voor de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleesch waren en melk de bonnen 40 van de daar voor bestemde kaarten aangewezen, terwijl naast de rantsoenen aardappelen op bon 40-A voor de hoüders van vetkaarten weder op bon 40-B een Vfe kilo aardappelen beschik baar zal zijn. Het wezen der organisatie. Onze organisaties, aldus besloot de heer Louwes, aangesloten bij ons comité, hebben een eigen karakter, een eigen geschiedenis, een eigen traditie, waardoor hun houding niet alleen kan worden bepaald door de eischen van het oogenblik, maar steeds weer mee moet worden bepaald, door wat de har monie met het verleden éischt. Wij hebben te zoeken naar het juiste even wicht tusschen de lijn der historie en de eischen van het levende nu. Immers: Niet maar lijden of verblijden, Is de roeping van Gods kind, Neen maar hand'len dat elk morgen Verdér on6 dan 't heden vindt. Bouw niet op de schoone toekomst, 't Dood verleen begraav' zijn doön, Zwoeg en ploeg in 't leven heden En verwacht van God de kroon. Dit k de oproep tot activiteit in het he den, niet geremd door conservatisme en oude sleur. Maar daar staat een ander gewijd woord tegenover, dat geldt voor menschcn, maar ook voor groote groepen van menscheu, die men organisatorisch noemt en dat zegt: wat baat het den mensch, zoo hij de ganse he we reld gewint en schade lijdt aan zijn ziel. Wat houdt deze theorie nu in aan prakti sche besluiten en daden? Naar mijn mee-" ning het volgende: Ons karakter, onze tra ditie, onze eereschuld tegenover het verle den wordt bepaald door de woorden: Alge-4 meen Nederlandsch. In ons leeft en streeft wat ons volk in zijn geheel eigen is en wij aanvaarden, wat in ons volksleven en ia onzen staat als algemeen geldend is aan vaard en vaste vormen heeft, gekregen. En daarbij heerscht in ons midden de ongeschre ven wet, dat onze organisaties op het ter rein van den godsdienst en van de alge meene staatkunde, zelf geen actie voeren on niet stuwen in deze of geene richting. Zoo kunnen 'en mogen wij ook thans geea aandeel nemen in den strijd der meeningen, die in ons vólk over meerdere actueele vraagstukken aan den gang is. Pas nadat die strijd is uitgestreden en uitgekristalli seerd in bepaalde vormen en opvattingen zullen deze ook door ons kunnen worden aanvaard en beleefd. Zoo beveiligd tegen een betrokken wórden in den maalstroom van dén actueelen poli tikken strijd staan wij des te meer klaar voor het praktische werk van eiken dag en ook dat moet verzorgd wórden. Na uitvoerig het vraagstuk van de vrij heid van de boer om te coöpereer en te heb ben behandeld, gaf spr. nog een uiteenzet* ting over aard en wezen van de bij het co mité aangesloten organisaties, waarover hier en daar eenig misverstand -blijkt te be* staan. Toen door de bekende besluiten t.a.v. de beide confessioneele 'landarbeidersbonden en de R.K. boeren- en tuindersbond daar groote veranderingen optraden, was voor ons aldus spreker, de tijd gekomen onz9 houding opnieuw te bepalen. Wij konden dat doen in volle vrijheid en wij deden dat. Door geheel zelfstandig ons werk voort te zetten bleef onze onafhankelijkheid, hielden wil ons tevens buiten de "beroering die in agrarische kringen door een en ander kon worden gewekt en bleven wij in de eigen lijn. Wij krimpen dus allerminst onzen ar beid in' en wij willen ons evenmin isoleerën Nadat eenige huishoudelijke zaken waren afgehandeld, heeft Ir. C. Staf, president-di* recteur van de Nederlandsche Heidemaat schappij, een inleiding gehouden over „en kele maatregelen ter verhooging van de bodem-opbrengst onzer cultuurgronden". Daders gearresteerd, De Hilvereumeche recherche heeft een drietal mannen, twee, Hilversummers en' een inwpner van Laren, gearresteerd, die zich Maandagavond jjli, hebiben schuldig gemaakt aan aanranding van een Hilver- sumsch meisje, dat zich over het fietspad! op de Laarderheide van Laren naar Hil versum 4>egaf. De onverlaten hebben het meisje toen overmeesterd en ernstig mis handeld. Gelukkig heeft de recherche de daders van deze misdaad snel kunnen! grijpen. De mannen rijn ingesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1